Sadece tek fark var,
>>Kutuplarda ki buzullar h?zla eriyor ve dünyan?n ekolojik dengesi
>>bozuluyor.
>>Yukar?da ki resimler Arjantin-Patagonya'da bulunan Upsala buzulunun 75 y?l
>>arayla çekilen resimleri.
>>Resimlerde buzulun 75 y?l içinde nas?l yok olduğunu görüyorsunuz.
>>Bunun nedeni nedir?
>>Bundan 75 y?l sonra neler şimdi ki haliyle kalacak, neler yok olacak?
>>Peki ya siz, bunu engellemek için neler yapabilirsiniz?
>>Bir öngörüye göre, global ?s?nma bu h?zla devam ettiği taktirde önümüzde
>>ki 20 y?l içinde dünyan?n haritas? önemli ölçüde değişecek, öncelikle
>>büyük k?talar?n k?y?lar? olmak üzere birçok yer sular alt?nda kalacak. Tek
>>damla su düşmeyen topraklar, yağmursuz k?şlar olacak. Göçler başlayacak.
>>Ve dünya, yeryüzünde ki cehennem olacak.
>>Bu yaz? sadece kendisini değil, yaşad?ğ? topraklar?n ve dünyan?n
>>geleceğini düşünen duyarl? insanlar? bilgilendirmek amac?yla derlenmiştir.
>>*
>>KÜRESEL ISINMA NED?R?
>>Karbondioksit ve diğer gazlar güneş ?s?s?n? atmosferde tutarak gezegenin
>>yüzeyinin ?s?nmas?na yol açar. Bu ?s?nma iyi bir olayd?r çünkü
>>gezegenimizin yaşanacak bir yer olmas?n? sağlar. Bunun yan?nda kömür, gaz,
>>petrol gibi fosil yak?tlar? tüketerek ve ağaçlar? keserek dünyan?n
>>atmosferindeki karbondioksit oran?n? yükseltmiş durumday?z, ki bu da
>>s?cakl?klar?n sürekli yükselmesine neden oluyor.
>>Bilimadamlar?n?n birçoğu küresel ?s?nman?n gerçekliği konusunda hemfikir,
>>küresel ?s?nman?n aktif bir şekilde devam ettiğini, bunun doğal bir olay
>>olmaktan çok insanlar?n aktiviteleri sonucunda oluştuğunu söylüyorlar.
>>Kan?tlar? ise çok kuvvetli ve inkar edilemez düzeyde.
>>Değişimleri şu anda da gözlemleyebiliyoruz. Buzullar eriyor, birçok hayvan
>>ve bitki yaşam alanlar?n?n d?ş?na ç?kmak zorunda kal?yor, ciddi boyuttaki
>>f?rt?nalar?n ve kurakl?klar?n say?s? art?yor.
>> 4. ve 5. kategorideki kas?rgalar?n say?s? son 30 y?lda iki kat?na ç?kt?.
>> S?tma hastal?ğ? Kolombiya Andlar? gibi denizden 2000 metre yüksek
>>yerlere de yay?lmaya başlad?.
>> Son on y?lda Grönland'da eriyen buzullar?n oluşturduğu ak?nt? iki kat?na
>>ç?kt?.
>> En az 279 çeşit bitki ve hayvan türü küresel ?s?nman?n etkisiyle
>>kutuplara doğru harekete geçti.
>>Is?nma devam ederse, bu büyük bir felakete yol açabilir
>> Küresel ?s?nma sebebiyle ölen insan say?s? sadece 25 y?lda iki kat?na
>>ç?kacak - ki bu da y?lda 300 bin kişi ediyor.
>> Dünyada deniz seviyesi 6 metreden fazla yükselebilir, bu da
>>Grönland'daki ve Antarktika'daki üst buz tabakas?n?n kayb?na yol açar,
>>dünyan?n birçok yerinde k?y? bölgeleri zarar görür.
>> S?cak hava dalgalar? daha s?k ve daha yoğun olacak.
>> Kurakl?klar ve yang?nlar çok daha s?k görülecek.
>> 2050 y?l?na kadar Kuzey Kutup Denizi'nde yazlar? buzul kalmayabilir.
>> Bir milyondan fazla tür 2050'ye kadar yok olma tehlikesinde
>>
>>Hiç şüphe yok ki bu problemi çözebiliriz. Asl?nda, bunu yapmak için ahlaki
>>bir zorunluluğumuz da var. Günlük hayatta yapt?ğ?n?z şeylerin bir kaç?nda
>>yapacağ?n?z küçük değişiklikler küresel ?s?nmay? durdurmak için büyük
>>farklar yaratabilir.
>>EVDEN KAYNAKLANAN ETK?N?Z? AZALTIN
>>Evlerden yay?lan emisyonlar?n çoğunun sebebi elektrik ve ?s?nma elde etmek
>>için yak?lan fosil yak?tlar?d?r. Enerjiyi daha verimli kullanarak evden
>>yay?lan emisyonlar? azaltabilir ve faturalar?n?z? %30'dan fazla
>>azaltabilirsiniz
>>
>>
>>Nas?l yapacaks?n?z?:
>> Standart akkor lamban?z? floresan (CFL) bir lamba ile değiştirin.
>>CFL normal bir lamban?n kulland?ğ? enerjinin %60'?ndan daha az?n?
>>kullan?r.
>>Bu basit değişiklik y?lda 150 kg karbondioksit tasarrufu sağlayacakt?r.
>>Örneğin Amerika'daki her aile bu değişikliği gerçekleştirirse,
>>karbondioksit yay?l?m? y?lda 90 milyar pound azalt?labilir.
>> Kalorifer kazan? ve klimalar?n?zdaki filtreleri temizleyin ya da
>>yenileyin
>>Kirli bir filtreyi temizlemek y?lda 175 kg karbondioksit tasarrufu
>>sağlayacakt?r.
>>
>> Kullanmad?ğ?n?z zamanlarda elektronik aletlerinizi fişten ç?kart?n
>>Saç kurutma aletleri, cep telefonu şarjlar? ve televizyonlar kapal?
>>olsalar bile enerji harcamaya devam ederler. Elektronik aletlerdeki
>>saatleri çal?şt?rmak ve haf?za çiplerini haz?r tutmak için harcanan
>>enerji, evde harcanan toplam enerjinin %5'ini oluşturuyor ve atmosfere
>>y?lda 18 milyon ton karbon b?rak?yor.
>>Kullanmad?ğ?n?z zamanlarda elektronik aletlerinizi kapat?n
>>Televizyonunuzu, müzik setinizi, bilgisayar?n?z? kullanmad?ğ?n?z
>>zamanlarda kapatmak y?lda tonlarca karbondioksit tasarrufu sağlar.
>> S?cak su kullan?m?n?z? azalt?n
>>Suyu ?s?tmak için çok enerji harcamak gerekiyor. Daha verimli çal?şan ve
>>az su tüketen bir duş başl?ğ? ile 175 kg, giysilerinizi soğuk ya da ?l?k
>>suda y?kayarak da 250 kg karbondioksit tasarrufu yapabilirsiniz.
>>Bulaş?k makinenizi sadece tamamen dolu olduğu zamanlarda çal?şt?r?n ve
>>enerji tasarrufu ayar?nda kullan?n
>>Bu şekilde y?lda 50 kg karbondioksit tasarrufu sağlayabilirsiniz
>> Ağaç dikin
>>Sadece bir ağaç, yaşam? boyunca bir ton karbondioksit emilimi
>>gerçekleştirir. Ağaçlar?n oluşturacağ? gölge, havaland?rma masraf?n?z?
>>%15'e kadar azaltabilir.
>>
>>
>>Yerel üretilmiş yiyecekler kullan?n
>>Yerel ürünler kullanmak yak?t tasarrufu sağlayacakt?r.
>>Dondurulmuş g?dalar yerine taze g?dalar al?n
>>Dondurulmuş g?dalar?n üretiminde 10 kat daha fazla enerji
>>kullan?lmaktad?r.
>> Yerel çiftçi pazarlar?n? araşt?r?n ve destekleyin
>>Size gelecek ürünün yetiştirilmesi ve taş?nmas?ndaki enerjiyi beşte bir
>>oran?nda azalt?rlar.
>>
>>Alabildiğiniz kadar organik g?da al?n
>>Organik gübreler geleneksel gübrelere göre karbondioksiti daha yüksek
>>seviyede yakar ve depolar. Eğer bütün soya fasulyelerini ve m?s?rlar?
>>organik olarak üretseydik atmosferden 290 milyar kg karbondioksiti
>>uzaklaşt?rm?ş olurduk.
>>Fazla paketlenmiş ürünlerden kaç?n?n
>>Çöpünüzü %10 oran?nda azaltarak 600 kg karbondioksit tasarrufu
>>yapabilirsiniz.
>> Daha az et yiyin
>>Metan en önemli ikinci sera gaz?d?r ve s?ğ?rlar en çok metan
>>yay?c?lardand?r. Otla beslenmeleri ve çift mideli olmalar? metan
>>üretmelerine sebep olur ve bu gaz? her nefes verişlerinde atmosfere
>>salarlar.
>>HAREKET HAL?NDEYKEN YARATTIĞINIZ ETK?Y? AZALTIN
>>
>>Araban?z? iş arkadaşlar?n?z ve s?n?f arkadaşlar?n?z ile ortak kullan?n
>>Araban?z? haftada sadece 2 kere biriyle paylaşmak y?ll?k karbondioksit
>>emisyonunuzu 800 kg azaltacakt?r.
>>Araban?z?n motor ayarlar?na dikkat edin
>>Düzenli bak?m, yak?t verimliliğini ve gaz emisyonunu geliştirmeye yard?mc?
>>olur. Araba sahiplerinin sadece %1'i arabalar?n? düzenli olarak kontrol
>>ettirse, 500 milyon kg karbondioksit atmosferimizden uzak durur.
>> Araban?z?n lastiklerini haftal?k olarak kontrol edin ve düzgün
>>şişirilmiş olduğundan emin olun
>>Düzgün şişirilmiş lastikler litre baş?na ald?ğ?n?z yolu %3 oran?nda
>>art?racakt?r. Her 4 litre benzin tasarrufu, 10 kg karbondioksiti
>>atmosferimizden uzak tuttuğu için yak?t verimliliğindeki her art?ş bir
>>önem arz etmektedir.
>>Gördüğünüz gibi, günlük hayat?m?zda biraz daha dikkatli davranarak
>>yaşad?ğ?m?z dünyan?n yok olup gitmesine engel olabiliriz.
>>Asl?nda her şey bizim elimizde...
>>Ya da değil...
>>Dünyam?za sahip ç?kal?m...