+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Muaz Bin Cebel (r.a

 1. #1
  Gayyur muntehab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Siirt
  Mesajlar
  115

  Standart Muaz Bin Cebel (r.a

  Muaz Bin Cebel (r.a)

  Ensâr?n ileri gelenlerinden bir sahabi. Ad?, Muaz b. Cebel b. Amr b. Evs el-Ensâri el-Hazrecî'dir. Künyesi, s'Ebu Abdurrahman'd?r. On sekiz yaş?nda müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz'le birlikte bütün savaşlara kat?lm?şt?r. Rasûlüllah (s.a.s) onu Muhâcirînden Abdullah b. Mes'ud ile kardeş yapm?şt?. Muhammed b. Sa'd: 'Muaz, uzun boylu, beyaz tenli, güzel dişli, iri gözlü, çat?k kaşl? ve k?v?rc?k saçl?yd?' diye tan?mlam?şt?r.

  Hz. Peygamber kendisini çok seviyor ve zaman zaman: 'Ey Muaz seni seviyorum' demek suretiyle bu sevgisini aç?ğa vururdu. Ashab aras?nda da, yüz güzelliğinin yan?nda, yumuşak huyluluğu, hayâs?, cömertliği ile tan?n?yordu. Onu Hz. Ömer de çok seviyordu. Muaz hakk?nda şöyle dediği rivayet edilir: 'Analar bir daha Muâz gibisini doğuramaz. Eğer Muâz olmasayd? Ömer helak olurdu. Şayet Muaz benim hilafetim zaman?nda yaşam?ş olsayd? onu kendimden sonra halife tayin ederdim ve Rabbim bana onu niçin halife tayin ettiğimi sorduğunda da: 'Ya Rabbi, senin Rasûlün'ü, Âlimler k?yamet gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok at?m? (veya bir taş at?m?) onlar?n önünde olacak' derken işittim, diye cevap verirdim' demiştir (?bn Sa'd, Tabakât, III, 583-590).

  Hz. Muâz, sünnete de son derece bağl?yd?. Bir gün peygamber (s.a.s) mescidin k?ble duvar?nda tükrük görmüş ve bunun üzerine: 'Her biriniz namaz?na durduğu vakit Şüphesiz Rabbi ile münâcât eder (söyleşir). Rabbi, kendisi ile k?blesi aras?ndad?r. O halde hiç biriniz k?blesine karş? tükürmesin. Mutlaka tükürmesi gerekirse, ya sol taraf?na veya sol ayağ?n?n alt?na tükürsün... ' buyurmuştur. Bunun üzerine Muâz (r.a): '?slâmiyet'i kabul ettiğim günden beri sağ taraf?ma tükürmüş değilim (çünkü sağ tarafta insan?n sevaplar?n? yazan melek vard?r)' demiş ve bu hareketiyle Rasûlüllah'a ne kadar bağl? olduğunu göstermiştir (Sahih-i Buharî, Tevridi Sarih Tercemesi, II, 353-354).

  Muâz b. Cebel'in diğer bir özelliği de Kur'ân'? ezbere bilmiş olmas? ve onu güzel okumas?d?r. Bunun için Sevgili Peygamberimiz: 'Kur'an'? dört kişiden öğrenin: Abdullah b. Mes'ûd, Ubey b. Kâ'b, Muâz b. Cebel ve Ebu Hûzeyfe'nin âzadl?s? Sâlim' buyurmuştur. Ayn? zamanda Hz. Peygamber zaman?nda Kur'ân'?n toplanmas?nda emeği geçenlerdendir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 190; Tecrid Terc., IX, 401; X, 22).

  Muâz (r.a), yaşay?ş?nda zühd ve takvaya da büyük önem verirdi. Geceleri teheccüd namaz? k?lar ve namaz sonunda: 'Allah?m! Şu anda gözler uykuda ve gökte y?ld?zlar parlam?ş durumda. Sen ise, diri, her an yarat?klar?n? gözetip durans?n... Rabbim bana dünya ve âhirette hidâyet nasib et! Şüphesiz Sen va'dinden dönmezsin' diye duâ ederdi (?bnü'l-Esir, Üsdül-Gâbe, V, 194-197).

  ?bn Mes'ûd, Muâz (r.a) hakk?nda: 3'Şüphesiz Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir kimse idi; Allah'a şirk koşanlardan olmad?' demiştir. Bunun üzerine ona, bu sizin söyledikleriniz Kur'an-? Kerim'de Hz. ?brahim hakk?nda söylenmiştir (en-Nahl, 16/120) denildiğinde: 'Muaz da böyleydi; hayr? biliyor, ona uyuyor, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ediyordu' cevab?n? vermiş ve onu ?brahim (a.s)'e benzetmiştir (Üsdü'l-Gâbe, V, 197).

  Muaz (r.a), Sahabe'den Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer vs.'den hadis rivayet etmiştir. Kendisinden hadis rivayet edenler aras?nda Enes b. Malik, Mesruk, Ebu't-Tufeyl, Esved b: Hilâl, Ebu Müslim el-Havlânî, Abdullah b. Kays ve Abdullah b. Ganem gibi zevât gelmektedir. Rivayet ettiği hadislerin toplam? ise sâdece yüz elli yedidir (ez-Zehebî, Tezkiratü'l-Huffâz, I,19-22; Nevzat Âş?k, Sahabe ve Hadis Rivayeti, s. 117).

  Hz. Muâz, ayn? zamanda sahabenin fakihlerinden olup dinde vukuf (ince anlay?ş) sahibiydi. Daha Rasülullah'?n sağl?ğ?nda fetva vermeye başlam?şt?. Hz. Peygamber onun hakk?nda: 'Ümmetim içerisinde helâl ve haram? en iyi bilen Muâz b. Cebel'dir' demiştir (Tecrid Tercemesi, I, 84). Peygamber Efendimiz onu, ?slâm? anlat?p öğretmek ve Kur'an-? Kerim'i ezberletmek üzere, Hicretin dokuzuncu y?l?nda Yemen'e göndermişti. Yolculuk öncesi Hz. Peygamber'le aralar?nda geçen konuşmay? Muâz (r.a) şöyle anlat?r: 'Allah Rasûlü beni Yemen'e gönderirken şöyle dedi: 'Sana bir mesele sorulduğunda ne ile hükmedeceksin?' Ben: 'Allah'?n kitab?ndakilerle' diye cevap verdim. 'Eğer Allah'?n kitab?nda bulamazsan ne ile hükmedeceksin?' dedi.' 'Allah Rasûlü'nün hükmettiği ile, dedim. Eğer onda da bulamazsan?' dediğinde: 'Kendi reyimle içtihad ederim, diye cevap verdim. 'Bunun üzerine Allah Rasûlü: 'Nebisini, râz? olduğu şeyde başar?l? k?lan Allah'a hamdolsun' dedi. Ve Yemenlilere, size ashâb?mdan ilmi ve dini en iyi bilen hay?rl? bir kimseyi gönderiyorum diye bir de mektup yazd? (?bn Sâ'd, a.g.e., III, 583-590). Ona şu tavsiyelerde bulundu: 'Ey Muâz! Ehl-i kitap olan bir topluma gidiyorsun. Cennet'in anahtar? nedir? diye sorarlarsa: 'Lâ ilâhe illallah't?r' de. Yâ Muâz, dâima alçak gönüllü ol, hilimle (yumuşakl?kla, akla uygun olarak) hükmet. Cenab-? Hak, sende samimiyet görürse yard?m?n? ihsan eder, muvaffakiyet verir. Eğer içtihâddan âciz kal?rsan meseleyi tahkik edinceye kadar hüküm verebilmek için bekle, yahut meseleyi bana bildir. Nefsinin arzular?na uymaktan çekin. Nefsin arzular? insanr Cehennem'e götürür. Halka merhamet ve şefkatle muamele et. 'Yâ Muâz! Onlar? Allah'tan başka Allah olmad?ğ?na ve benim Allah'?n Rasulü olduğuma şehadete çağ?r. Eğer bunu kabul ederlerse, Allah'?n kendilerine bir günde beş vakit namaz? farz k?ld?ğ?n? bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerden al?n?p fakirlere verilmek üzere, kendilerine zekât?n farz k?l?nd?ğ?n? bildir' (Buhari, Zekât,1). Ve şu mübarek sözleriyle vedâlaşt?: Ey Muâz! Belki bu son görüşmemiz olabilir. Allah seni dinde başar?l? k?ls?n ve sana hidâyet nasib etsin; önünden, arkandan, sağ?ndan, solundan, yukar?dan veya aşağ? taraf?ndan gelebilecek her türlü belâ ve musibetlerden korusun. Senden, insanlar?n ve cinlerin kötülüklerini uzaklaşt?rs?n. Ey Muâz, belki mescidimi ve kabrimi ziyaret edersin' Bunun üzerine Muâz (r.a), üzüntüsünden ağlayarak ayr?ld?. Netice Allah Rasülü'nün tahmin ettiği gibi oldu. Muâz, Hz. Ebu Bekr'in halifeliği döneminde Yemen'den döndü. Kalan ömrünü Şam'da geçirdi ve Ürdün'de Tâûn hastal?ğ?ndan, henüz genç say?labilecek bir yaşta otuz sekiz yaş?nda vefat etti (Mahmud Esad, ?slam Tarihi, Trc. A. Lütf? Kazanc?-Osman Kazanc?, ?stanbul 1983, s. 833), (Ayr?ca bk. ?bn Hacer, el-?sâbe, III, 426-427; Suphi es-Sâlih, Hadis ?limleri ve Hadis Ist?lahlar?, Trc. M. Yaşar Kandemir, s. 322).

  Ahmet GÜÇ
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Muaz bin Cebel (ra)

  Efendimiz, onun ilmi ve faziletiyle ilgili şöyle buyurmuştur: “Muaz, k?yamette ümmetimin alimlerinin bir ad?m önlerinde mahşer yerine gelecektir.”

  Muaz bin Cebel (ra), Ensar’dan yani Medinelidir. 18 yaş?nda Müslümanl?ğ? kabul etmiştir. Ashab?n f?k?h ilmini en iyi bilenlerindendir. Efendimiz (sas) onu Yemen’e vali olarak göndermiştir. Muaz (ra) yola ç?kacağ? zaman Rasulullah (sas) onunla vedalaş?rken aralar?nda şu konuşmalar geçer: “Ya Muaz! Sen belki bu seneden sonra Beni bir daha göremezsin. Belki dönüşünde burada Benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin.”

  Bu sözleri duyan Muaz (ra) hüzünle gözyaş? dökmeye başlay?nca Efendimiz (sas) “Ağlama ya Muaz!.. Bana yak?n olanlar nerede olursa olsunlar, Allah’a hakk?yla kulluk edenlerdir.” buyurdu ve “Sana bir dava getirilip insanlar aras?nda hüküm verirken ne ile hüküm vereceksin?” diye sordu.

  - Allah’?n kitab? ile hüküm veririm.

  - Ya onda aç?kça bulamazsan?

  - Peygamber’in sünneti ile hükmederim.

  - Ya onda da aç?kça bulamazsan?

  - Bu ikisinden anlad?ğ?mla içtihad ederek hükmederim.

  Muaz bin Cebel’in (ra) bu sözleri Hz. Peygamber’in (sas) çok hoşuna gitti. Mübarek elini Muaz’?n (ra) göğsüne koyarak; “Elhamdülillah! Allahü Teala, Resulü’nün elçisini Rasulullah’?n r?zas?na uygun eyledi.” buyurdu ve sonra şöyle dua etti: “Cenab-? Hak seni her taraftan gelecek musibetlerden muhafaza buyursun, insanlar?n ve cinlerin şerrini senden uzaklaşt?rs?n ve senin sebebinle Allahü Teala’n?n bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için dünyadan hay?rl?d?r.”

  Bu konuşmalar ?slam medeniyeti aç?s?ndan çok büyük önem arz eder. ?slam içtimai hayat?na yön veren temelde iki şey vard?r: Kur’an ve hadis. Bu kaynaklarda yeterli bir şeyin bulunmamas? halinde ilimde derinleşmiş, büyük alimlerin içtihad? devreye girer. Sadece, ?slam’?n emir ve yasaklar?n? çok iyi bilenler içtihad ederler.

  Rasulullah’in (sas) Muaz’? (ra) birçok medhiyesi vard?r. ?şte baz?lar?:

  “Kur’an-? Kerim’i şu dört kimseden al?n?z: Muaz bin Cebel, Übey bin Ka’b, Abdullah ibni Mes’ud, Salim Mevla Huzeyfe.”

  Muaz bin Cebel çok ilim sahibidir. Çok cömert, az fakat hikmetli sözler söyleyen birisidir. Buyurur ki: “Üç şey Allahü Teala’n?n gazab?na sebeb olur. Bunlar, hikmetsiz gülmek, uyumad?ğ? halde sabaha kadar ibadetsiz vakit geçirmek ve karn? ac?kmad?ğ? halde yemek yemek.”

  Oğluna da şöyle vasiyet etmiştir:

  “Ey oğlum! Bir namaz? k?ld?ğ?n vakit, onun k?ld?ğ?n son namaz olduğunu düşün! Bir daha böyle bir namaz vaktine yetişeceğini ümit etme! Bir din kardeşini sevdiğin zaman onunla münakaşa etme! Ona fena harekette bulunma ve onun hakk?nda başkas?na, ‘Bu nas?l adamd?r?’ diye sorma! Olur ki onun bir düşman? ile karş?laş?rs?n da, onda olmayan bir şeyi söyler ve aran?z? açar.”

  Muaz (ra) rivayet ediyor: “?nsan k?yamet günü şu dört şeyden sorulmad?kça hiçbir yere ad?m atamaz: Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerede harcad?ğ?, ilmiyle ne gibi amel işlediği, mal?n? nereden kazan?p nereye harcad?ğ?.”

  Say?: 205
  Bölüm: Biz ve O
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz.Resulullah(a.s.m.)'dan Hz.Muaz bin Cebel(r.a.)'a Taziye Mektubu
  By Ene-Zerre in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.04.09, 20:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0