Ak?ll? ve zekî olmak başka, meselelere enine-boyuna bakabilmek başkad?r.

***

?lahî atây? engellerse, bizim vefas?zl?ğ?m?z, durduğumuz yerin hakk?n? veremeyişimiz engeller. Bazen de Cenab-? Allah, gelecekte hizmet edecek insanlar?n hat?r?na bizim kusurlar?m?z? da görmezden gelir, affeder ve atâs?n? bozmayabilir.

***

Bir kimse din ad?na bilmesi gerekenleri öğrenmeden cahillikten kurtulmuş say?lmaz.

***

Cennet dahil herhangi bir beklenti içinde bulunmamak as?l şefkat kahramanl?ğ?d?r.
?ğneyle bir dağ? yerinden sökmek, bir kalbden kibri ç?karmaktan daha kolayd?r sözü hakikatin tam ortas?ndan alt?n gibi bir sözdür.

***

?nanm?ş bir gönülde stres olmaz; olsa olsa hafakan olur. Siz ona, ;mukaddes hafakan da diyebilirsiniz.

***

Baz?lar?n?n dillerinde öteden beri aş?r? müslümanl?k diye bir şey dolaş?yor. Eğer kasden söylemiyorlarsa, ne kadar büyük bir yanl?ş! Bilmiyorlar m? ki, ?slam, zât?nda her türlü aş?r?l?ğa karş? olan bir sistemin ad?d?r.

***

Yap?lan planlar ekstradan gelebilecek sürpriz inayetlere bağlanmamal?d?r. Realiteleri nazara almadan muvaffak olmak çok defa bir hayalden öte geçmez.

Etraf?m?zdaki en az melek say?s? kadar şeytan var. Bir boşluğumuzu görüp bizi tepe taklak getirmek için f?rsat kolluyorlar.

***

Vücudumuzun bir yerinde ağr?, s?z? olunca, of, puf' diyeceğimize, elhamdülillah' demeliyiz. Nas?l olsa ikisinde de ses ç?k?yor. Fakat, birincisinde Rabb'in rubûbiyetine itiraz?n vebali, ikincisinde ise O'ndan gelene raz? olman?n ecri var.

***

Dünyaya zalimane hükmedenler, bulunduklar? mevki ve makamlar?, hep inananlar?n gafletinden istifade ile elde etmişlerdir. Dinin ve gelecek nesillerin hat?r?na, hiç olmasa bundan sonra bu gafletten s?yr?lmam?z gerekmez mi!?