Münaf?klar yap?p ettikleri şeylerle inananlar? aldatma peşinde olduklar?ndan dolay? onlar?n küfrü, muzaaf (iki buudlu) küfür say?l?r.

***

Bir işin daha iyi olmas?n? arzu etme ad?na keşke' denebilir. Kaderi tenkid etme ve ona taş atma manas?nda keşke' demekse doğru değildir. ?şte bu itibarla Efendimiz, Lev (keşke) helaktir buyurmuştur.

***

?şkolik olmak başka, işinin aş?ğ? olmak başkad?r.

***

Gönlünü Cenâb-? Hakk'a vermiş mü'minler duaya doyma bilmezler.
Kendi durumunu hakikî mü'minlerin halleriyle k?yaslamak suretiyle kimse ye'se düşmemeli fakat dûnhimmetlik de yapmamal?d?r. Dûnhimmet olma, Allah'a karş? ay?p, nimetlerine karş? da sayg?s?zl?k say?l?r.

***

Bilgi bazen sayg?y? götürüyor. Halbuki bilmeye gerçek k?ymetini kazand?ran insan?n içindeki sayg? hislerini art?r?yor olmas?d?r.

***

Gafilâne bakanlar Ben yapt?m! diyebilirler. Ârifane bakanlara gelince onlar?n vird-i zeban?, Yapan O'dur.şeklindedir.