+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Cabir Bin Abdullah

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart Cabir Bin Abdullah

  Cabir Bin Abdullah (607-697)  En çok hadis rivayet eden sahabelerden olan Cabir bin Abdullah (r.a), Hicretten on alt? y?l evvel Medine'de doğdu (607). Uhud Savaş?'nda şehit düşen ilk sahabe Abdullah bin Amr bin Harâm'?n oğlu olan Cabir, daha çok Ebu Abdurrahman ve Ebu Muhammed lakaplar?yla tan?n?r. Künyesi; Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah bin Amr bin Harâm el-Ensari'dir. Annesi kad?n sahabelerden Enise binti Aneme'dir.
  622 y?l?nda gerçekleşen ?kinci Akabe Biat?'na babas?yla birlikte kat?lan Cabir, yetmiş kişiden müteşekkil gurubun en küçük ferdi idi. Uhud Savaş?'nda babas? şehit düşene kadar savaşlara kat?lamad?. Yaş?n?n küçüklüğünden dolay? savaşlara kat?lmas?na izin verilmeyip, evde b?rak?ld? ve k?z kardeşlerine bakmakla görevlendirildi. Uhud Savaş?'ndan sonra Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ile birlikte on dokuz savaş ve sefere kat?ld?.
  Peygamber Efendimizin vefat?ndan sonra da Şam'?n fethi dahil birçok savaş ve sefere kat?ld?. Hz. Ömer (r.a.) zaman?nda kavmini temsil etmekle görevlendirildi. Hz. Ali (r.a.) ve Muaviye aras?nda cereyan eden hadiselerde Hz. Ali'nin taraf?n? tuttu. Daha sonra Muaviye'nin hilafeti zaman?nda, Medine halk?n?n biat?n? sağlamaya gelen, komutanlar?ndan Büsr bin Ebu Ertat, Hz. Cabir'in halk?n nezdindeki itibar?n? bildiğinden evvela Onun biat?n? sağlamaya çal?şt?.
  Haccac'?n Mekke ve Medine valiliği zaman?nda yap?lan eziyetlerden kendisi de çok etkilenip eziyet görmesine rağmen ihtilaflara sebep olmaktan titizlikle kaç?nd?. Halka yapt?ğ? zulümden dolay?, cenaze namaz?n?n Haccac taraf?ndan k?ld?r?lmamas?n? vasiyet ettiği rivayet edilmektedir. Ömrünün sonlar?na doğru gözlerini kaybeden mübarek sahabe, 697'de vefat etti. Cenaze namaz?, Hz. Osman'?n (r.a.) oğlu ve ayn? zamanda Medine valisi olan Eban bin Osman taraf?ndan k?ld?r?ld?.
  Hz. Cabir en çok hadis rivayet eden sahabelerdendir. Risale-i Nur'da özellikle Mucizat-? Ahmediye Risalesi'nde rivayet ettiği birçok mucize yer almaktad?r. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hizmetinde bulunmas?, yak?n ilgi ve sevgisine mazhar olmas? gibi sebeplerden dolay? çok say?da mucizeyi görüp nakletme şerefine nail oldu. Mesela, önemli bir mucizeyi şöyle nakleder: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, taş ve ağaca rast geldiği vakit, ona secde ediyorlard?. Yani, ink?yad edip Esselamü aleyke Ya Resulallah" diyorlard? (Mektubat, s.133).
  Dürüstlüğünden asla şüphe edilmediğinden, başta Hz. Ömer (r.a.) olmak üzere bir çok sahabe, tabiin ve hadis alimi Hz. Cabir'in naklettiği hadisleri başkalar?ndan dinleyip teyit etme ihtiyac?n? hissetmiyorlard?.
  Hadis-i Şeriflerin ve Mucizat-? Ahmediye'nin neden çok say?da sahabe taraf?ndan değil de, birkaç kişinin nakliyle geldiği, daha çok Enes, Cabir ve Ebu Hureyre'den gelmesi, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in az rivayette bulunmalar?n?n sebebinin sorulmas?na Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde cevap vermektedir:
  "...Nas?l ki insan bir ilâca muhtaç olsa, bir tabibe gider; hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder; mesele-i şer'iye müftüden haber al?n?r ve hâkezâ... Öyle de, Sahabe içinde, ehâdis-i Nebeviyeyi gelecek as?rlara ders vermek için, ulema-i Sahabeden bir k?s?m, ona mânen muvazzaf idiler, bütün kuvvetleriyle ona çal?ş?yorlard?. Evet, Hazret-i Ebu Hureyre bütün hayat?n? hadisin h?fz?na vermiş. Hazret-i Ömer siyaset âlemiyle ve hilâfet-i kübrâ ile meşgulmüş. Onun için, ehâdisi ümmete ders vermek için, Ebu Hureyre ve Enes ve Câbir gibi zatlara itimad edip, ondan, rivayeti az ederdi. Hem madem s?dd?k, sadûk, sad?k ve musaddak bir sahabenin meşhur bir namdar?, bir tarikle bir hadiseyi haber verse, yeter denilir, başkas?n?n nakline ihtiyaç da kalmaz. Onun için baz? mühim hadiseler iki üç tarikle geliyor." (Mektubat, s.132)
  Bir hadis alimi olan Hz. Cabir, Peygamber Efendimizin eğitiminden geçip bir çok hadis-i şerifi bizzat müşahede edip nakletti. Rivayet ettiği 1540 hadisi bu yolla, diğerlerini de Hz. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi sahabelerin ileri gelenlerinden öğrendi. Sadece ravi olmakla yetinmeyip, hadis ilmini tahsil ettiği gibi birçok hadis aliminin de yetişmesine vesile oldu. Öğrendiklerini çevresine de aktarmaktan imtina etmedi. ?mam-? Bak?r, Muhammed bin Münkedir, Said bin Mina, As?m bin Ömer bin Katade gibi meşhur alimler talebeleri aras?nda yer almaktad?rlar.
  Peygamber Efendimiz, hiçbir zaman ondan yak?n ilgi ve alakas?n? kesmedi. Küçük yaşta babas?n?n şehit düşmesi, yedi k?z kardeşine bakmak zorunda kalmas?, babas?ndan kendisine büyük miktarda borcun intikal etmesi sebebiyle epey s?k?nt? çekti. Alacakl?lar?n kap?ya dayan?p borçlar?n? istemeleri ve gelirinin bunu karş?lamaktan uzak olmas? üzerine Kainat?n Efendisinden yard?m istedi. Hemen imdad?na yetişen Resulullah, Cabir'e alacakl?lar? davet etmesini söyledikten sonra baz? sahabeleriyle birlikte evine gitti. "... Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: 'Bağ?n meyvelerini kopar?n?z, harman ediniz.' Öyle yapt?lar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Câbir, harmandan pederinin bütün guremâs?n?n (alacakl?lar?n) borçlar?n? verdikten sonra, yine, bir senede bağdan gelen mahsulât kadar harmanda kald?. Bir rivayette, bütün guremâya verdiği kadar kald?. O hadiseden, borç sahipleri olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kald?lar." (Mektubat, s. 117)
  Hz. Cabir'in, Peygamber Efendimizin yard?m?n? gördüğü bir başka hadise de şöyle cereyan etti:
  Bir seferinde Hz. Cabir'in devesi yorulup kafilenin gerisine düşmüştü. Çok yorulan deve yürüyecek halde değildi. Bu durumu gören Resul-i Ekrem (s.a.v.) devenin yan?na gelerek hafifçe dürtünce devenin durumu tamamen değişti. Bu dürtmeyi iltifat-? Ahmediye olarak gören deve ani bir çeviklik ve sevinç peyda etti. Öyle bir hal alm?şt? ki, süratinden dizginleri zapt edilemiyor ve kendisine yetişilemiyordu.
  Hz. Cabir, Medine ve çevresinde sevilip say?lan, kahramanl?ğ? ve yak?ş?kl?l?ğ? ile bilinen bir kişi olmas?na rağmen kendisinden büyük ve dul bir kad?nla evlendi. Bakire değil de bir dul kad?nla evlendiğini, Peygamber Efendimiz öğrenince sebebini sordu. Yedi tane k?z kardeşi olduğunu, onlara bak?p besleyecek, büyütecek tecrübeli birine ihtiyaç olduğunu, bu sebeplerden dolay? dul bir kad?nla evlendiğini söyledi. Bu cevap Hz. Muhammed'in (a.s.m.) hoşuna gitti ve kendisine iltifatta bulundu. Evlendiği kad?n Süheyme binti Mesud olup ?slam'a büyük hizmetlerde bulunan kad?n sahabedir.
  Hanelerini ziyaretlerinden birinde Süheyme, kendisi ve eşi için dua etmesi ricas?nda bulunmas? üzerine, Resullullah,"Allah seni ve kocan? mağfiret etsin" şeklinde dua etti. Yine bu haneyi ziyaretlerinden birinde ikram edilen yemeğe yapt?ğ? bereket duas? neticesinde çok say?da sahabe yemek yediği halde eksilmedi.
  Kalabal?k bir aileye bakmak zorunda olan Cabir, bir sefer esnas?nda maddi s?k?nt? içine düşmüştü. Bunu bilen Peygamber Efendimiz devesini sat?n almak için pazarl?k yapt?. Yolculuğun sona ereceği Medine'de deveyi teslim almak üzere sat?n alt?. Böylece onu yaya kalma mecburiyetinden kurtard?ğ? gibi Medine'ye vard?ğ?nda da devesini kendisine hediye etti. "Deve gecesi" (TDV. ?A. VI. C. s. 531) diye geçen bu gecede ayr?ca Cabir için defalarca mağfiret diledi.

  Risale-i Nur Enstitüsü

  Konu MuhammedSaid tarafından (04.06.07 Saat 23:12 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Abdullah YeĞİn
  By _ŞuA_ in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.10.07, 22:06
 2. Cabir Ibn-i Abdullah (r.a.)
  By muntehab in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.07, 13:47
 3. Abdullah Ekinci
  By muntehab in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.06, 08:59
 4. Abdullah Sağcı
  By muntehab in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.06, 08:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0