+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Eshab-ı Kiram'ın Hayatını Okumak

 1. #1
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart Eshab-ı Kiram'ın Hayatını Okumak

  Sual: Eshab-ı kiramın hayatlarını okumak gerekir mi?
  CEVAP
  İslam âlimleri buyuruyor ki:

  Selef-i salihinin, Eshab-ı kiramın, Evliyanın hayatlarını okumak, iyi huylu olmaya sebep olur. (Berika)

  Lüzumundan fazla fıkıh bilgisi öğrenirken, Evliyanın sözlerini ve hayatlarını öğrenmek müstehab olur. Bunları okumak, kalbde ihlâsı arttırır. (Hadika)

  İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
  Çok çalışınca, çok ibadet yapınca, beden yorulur. Hareket etmek istemez. Bu zaman uyumakla veya salihlerin hayat hikâyelerini okumakla yahut mubah olan eğlencelerle bedeni neşelendirmeli. Böyle yapmak, usanarak ibadet yapmaktan efdaldir. (İ. Ahlakı)

  Sıbgatullah Arvasi hazretleri de buyuruyor ki:
  Evliyanın menkıbelerini okumak, dinlemek muhabbeti artırır. Eshâb-ı kiramın menkıbeleri, imanı kuvvetlendirir, günahları mahveder. (E. Ansiklopedisi)

  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 2. #2
  Ehil Üye akıncı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  Kırşehir- Kırıkkale
  Mesajlar
  1.013

  Standart

  Ashab?m y?ld?zlar gibidir.Hangisine uyarsan?z hidayeti bulmuş olursunuz.” (Beyhaki)

  hadis-i şerifini hat?rlatt? bu konu bana...


  Ne harabi,ne harabatiyim,
  kökü mazide olan atiyim,ati.
  Yahya Kemal

  Bir Melek Olmak Değil Derdim Asla...Ben Şeytan Olmak İstemiyorum!!!


 3. #3
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Allah raz? olsun..

  Hakikaten , Mübarek insanlar?n hayatlar? okununca insana bir şevk ve gayret geliyor..Sahabe-i Kiram?n hayat?, evliyalar?n hayat? bizlere bir rehber oluyor ve bizi ucbdan da kurtar?yor ayr?ca, "Bi onlar?n ameline bak, bi de senin ameline bak" dedirtiyor bize..


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 4. #4
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Eshab?m gökteki y?ld?zlar gibidir
  ?kinci binin müceddidi imam-? Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Eshab-? kiram? sevmek, onlara bağl? olmak, insanlar içinden beğenilmiş, süzülüp ayr?lm?ş olan bu çok k?ymetli tabakan?n hayat tarzlar?na imrenip onlar gibi olmaya özenmek, Allahü teâlân?n en büyük nimetidir. Hadis-i şerifte, (Kişi sevdiği ile beraberdir) buyurulduğundan onlar? sevenler, onlar iledir. Cennette onlar?n makamlar?nda, yak?nlar?ndad?r.) (Eshab-? Kiram)

  ?bni Hacer-i Mekki hazretleri de buyuruyor ki:
  (Ey kalbi Allahü teâlân?n sevgisi ile ve Resulullah?n sevgisi ile dolu olan müslüman! Birinci vazifen Peygamber efendimizin eshab?n?n sevgisini, ehl-i beytinin sevgisi ile kalbinde cem etmektir. Ehl-i beyti, Resulullah?n evlad? olduklar? için sevdiğimiz gibi, diğerlerini de, Onun eshab? olduklar? için sevmeliyiz! Çünkü, Eshab-? kiram?n nail olduklar? şeref pek yüksektir. O şerefe başkalar? kavuşamaz. O şereften birisi, Resulullah?n mübarek nazarlar? onlara işlemiş ve hepsine manevi imdat ile yard?m etmiştir. Bu hassa, bunlardan başkas?nda bulunmuyor. Bunlar?n kemalat?na, geniş ilimlerine, Peygamber efendimizden ald?klar? hakikat miras?na, sonra gelenlerden hiç biri kavuşamad?. Her müslüman?n bunlar?n hepsini adil, salih ve veli ve âlim ve müctehid bilmesi laz?md?r. Kendilerinden bir hata ç?ksa da cenab-? Hak hepsini af ve mağfiret ile müjdeledi. Kur’an-? kerimde mealen, (Allah, Onlar?n hepsinden raz?d?r. Onlar da, Allah’tan raz?d?rlar) buyurdu. Sahabe-i kiramdan birini kusurlu bilmek ve kötülemek, bu âyet-i kerimeye inanmamak olur.) [Sava’ik-ul-muhrika]

  Bunun için bu mübarek insanlardan bahsederken s?radan bir insandan bahseder gibi konuşmamal?d?r. Her zaman edepli, terbiyeli olmal?d?r. Her birinin ismini hürmetle, sayg? ile söylemelidir. Birinin ad? söylenince “rad?yallahü anh [Allah ondan raz? olsun]” denir. ?kisi için “rad?yallahü anhüma [Allah o ikisinden raz? olsun]” Birkaç? veya hepsi söylenince “r?dvanullahi teâlâ aleyhim ecmain” veya k?saca “rad?yallahü anhüm [Allah onlar?n hepsinden raz? olsun]” denir.

  Peygamberlerden sonra insanlar?n en iyileri
  Peygamberlerden sonra, insanlar?n en iyileri Eshab-? kiramd?r (rad?yallahü teâlâ anhüm). Onlar?n üstünlüklerini bildiren âyet-i kerimelerden baz?lar?n?n mealleri şöyledir:

  (Muhammed [aleyhisselam], Allah’?n Peygamberidir, Onunla birlikte bulunanlar?n [Eshab?n] hepsi, kâfirlere karş? çetin ve birbirlerine karş? merhametlidir. Onlar? rükuya var?rken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve r?za isterler. Onlar?n nişanlar? yüzlerindeki secde izidir. Bu, onlar?n Tevrat’taki vas?flar?d?r. ?ncil’deki vas?flar? da şöyledir: Onlar filizini yar?p ç?karm?ş, gittikçe onu kuvvetlendirerek kal?nlaşm?ş, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onlar? çoğalt?p kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah, inan?p iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaad etmiştir.) [Feth 29]

  (Muhacirlerin [Mekke’den hicret eden eshab?n] ve Ensar?n [Medine’de muhacir eshaba yard?medenlerin] önce gelenlerinden ve bunlar?n yolunda gidenlerden Allah raz?d?r ve bunlar da, Allah’tan raz?d?r.) [Tevbe 100]

  (Müminlerden, oturanlarla mallar? ve canlar? ile Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, mallar? ve canlar? ile cihad edenleri, derece bak?m?ndan oturanlardan üstün k?lm?şt?r. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olan? [Cenneti] vaad etmiştir; ama cihad edenleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün k?lm?şt?r.) [Nisa 95]

  (Allah [Eshab?n] hepsine de en güzel olan? [Cenneti] vaad etmiştir.) [Hadid 10]

  (Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun [Eshab-? kiram?n] babalar?, oğullar?, kardeşleri, yahut akrabalar? da olsa, Allah’a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmez. ?şte onlar?n [Eshab-? kiram?n] kalbine Allah, iman yaz?p kat?ndan bir ruh ile onlar? destekledi. Onlar? içlerinden ?rmaklar akan Cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklard?r. Allah onlardan raz? oldu, onlar da Allah’tan raz?d?r.) [Mücadele 22]

  ([Resulullah?n eshab? olan] sizler, insanlar?n iyiliği için ortaya ç?kar?lm?ş en hay?rl? ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inan?rs?n?z.) [Âl-i ?mran 110]

  (Resulüm sana Allah yetişir ve seni müminlerle [Eshab?nla] destekler.) [Enfal 62]

  ?bni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
  Araf ve Hicr surelerinde (Biz azimüşşan, onlar?n kalblerindeki g?l ve g?şş? nezettik) buyuruluyor. Yani kalblerindeki kin ve düşmanl?k gibi şeyleri kökünden ç?kar?p att?k. Demek ki, hiçbir sahabi, başka bir sahabiye haset ve kin beslemez. Çünkü, hepsi Hakkulyakin mertebesine ulaşm?şlard?r. Aralar?ndaki savaşlar ictihad sebebi ile idi. Her biri, kendi ictihad? ile hareket etmeye mecbur olduğundan, hiçbiri kötülenemez. Eshab-? kiramdan birini kötülemek, (Allah onlardan raz?d?r) mealindeki âyete inanmamak olur. (Tathir-ül-cenan)

  Allahü teâlân?n s?fatlar? ebedidir, sonsuzdur. Eshab-? kiramdan raz? olmas? da sonsuzdur. Art?k bir daha sözünden dönmez, hep raz?d?r.
  ?ki âyet-i kerime meali:
  (Allah asla sözünden dönmez.) [Al-i ?mran 9, Zümer 20, Rad 31]

  (Allah vaadinden dönmez.) [Rum 6]

  ?mam-? Rabbani hazretleribuyuruyor ki:
  Sahabe-i kiram?n hepsi, sonra gelen Müslümanlar?n hepsinden daha üstündür. Çünkü insanlar?n en iyisinin sohbetinin üstünlüğüne benzeyen hiçbir üstünlük olamaz. Eshab-? kiram?n, ?slamiyet’in zay?f olduğu ve Müslümanlar?n az olduğu o zamanda, dini kuvvetlendirmek için ve Peygamberlerin efendisine yard?m etmek için yapt?ğ? ufak bir hareketine, o kadar sevap verilir ki, başkalar?, bütün ömrünü, s?k? riyazetle ve ağ?r mücahedelerle ve ibadetlerle geçirse, o kadar sevap alamaz. (c.2, m.99)

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Her şeyin temeli vard?r. Müslümanl?ğ?n temeli eshab ve ehl-i beytimi sevmektir.) [?.Neccar]

  (Eshab?m?n hiçbirine dil uzatmay?n. Onlar?n şanlar?na yak?şmayan bir şey söylemeyin! Allah’a yemin ederim ki, bir kimse, Uhud dağ? kadar alt?n sadaka verse, eshab?mdan birinin bir avuç arpas? kadar sevap alamaz.) [Buhari, Ebu Davud, Begavi]

  (Eshab?ma dil uzatmakta Allah’tan korkun! Benden sonra onlar? kötü emellerinize alet etmeyin! Onlar? seven, beni sevdiği için sever. Beni sevmeyen de onlar? sevmez. Onlar? inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü teâlây? incitmiş olur. Bunun da cezas? gecikmeden verilir.) [Buhari]

  (Eshab?m gökteki y?ld?zlar gibidir. Hangisine uyarsan?z, hidayete kavuşursunuz.) [Darimi, Beyheki, ?bni Adiy, Münavi]

  (Allahü teâlâ, beni insanlar?n en asilzadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana onlar?n aras?ndan en iyilerini eshab [arkadaş] olarak ay?rd?. Bunlardan birkaç?n? bana vezir olarak ve din-i ?slam?, insanlara bildirmekte, yard?mc? olarak seçti. Bunlardan baz?lar?n? da Eshar, [zevce, kay?npeder, kay?nvalide, kay?nbirader ve bald?z gibi kad?n taraf?ndanakraba] olarak ay?rd?. Bunlara sövenlere, iftira edenlere, Allah’?n ve bütün meleklerin ve insanlar?n laneti olsun! Allahü teâlâ, k?yamet günü, bunlar?n farzlar?n? ve sünnetlerini kabul etmez.) [Hakim]

  (Ensar? müminden başkas? sevmez, münaf?ktan başkas? da buğzetmez. Ensar? seveni Allah da sever, onlara buğzedene Allah da buğzeder.) [Buhari]

  (Eshab?m, cin ve insanlar?n hepsinden daha üstündür.) [Bezzar]

  (Beni gören Müslüman [Eshab?m], Cehenneme girmez.) [Taberani]

  (Eshab?m gibi hiç kimse ?slamiyet’e hizmet edemez.) [?. Süyuti]

  (Kimi ç?k?p, Eshab?m? kötüleyecek. Bunlar, Müslümanl?ktan ayr?lacaklard?r.) [Beyheki]

  (Eshab?m? kötüleyene Allah lanet etsin.) [Taberani, Beyheki, Hakim]

  (Eshab?m?n kusurlar?n? söylemeyin! Kalbleriniz onlara karş? değişir. Eshab?m? iyilikle an?n ki, kalbleriniz ülfet etsin!) [Deylemi]

  (?nsanlar?n en hay?rl?s? asr?mdaki müslümanlar [Eshab-? kiram]d?r. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tabiin] dir. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tebe-i tabiin] dir. Art?k bunlardan sonra yalan yay?l?r. Bunlar?n [Eshab?m?n yolunda olmayanlar?n] sözlerine ve işlerine inanmay?n?z!) [Buhari]

  (Eshab?m?, zevcelerimi ve Ehl-i beytimi seven ve onlara dil uzatmayan, Cennette benimle beraber olur.) [Ramuz]

  (Eshab?m? kötüleyen hariç, K?yamette, herkesin kurtulma ümidi vard?r.) [Hakim]

  (Eshab?m aras?nda fitne ç?kacak, o fitnelere kar?şanlar?, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine af ve mağfiret edecektir. Sonra gelenler, bu fitnelere kar?şan Eshab?ma dil uzatarak Cehenneme girecektir.) [Müslim]
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 5. #5
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.990

  Standart

  Okumadan tanıyamayız. Tanıma ve onlara benz-emek iç-in okumak.
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ashab-ı Kiram'ın (Sahabelerin) Namazı
  By lale-gül in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 07.09.09, 14:38
 2. Sahabe Kiram Cimri miydi?
  By dincikominist in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.01.09, 22:07
 3. Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 02.01.09, 15:42
 4. Eshâbı Kirâm'ın Peygamberimize Sevgisi
  By Muntesip in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.10.08, 19:03
 5. Dinin Öncüleri Sahabe-i Kiram
  By HakanBa in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 19.09.07, 22:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0