+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Muaviye ibn Ebu Süfyan

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Muaviye ibn Ebu Süfyan

  Muaviye ibn Ebu Süfyan (602/3-680)

  Muaviye’nin, Mekke’de 602 veya 603 y?l?nda doğduğu tahmin edilmektedir. Mekke’nin ileri gelenlerinden olan Ebu Süfyan ile Hind bint Utbe’nin oğlu olarak dünyaya geldi. Babas?n?n yan?nda yetişti ve onun gözetiminde büyüdü. ?slâmiyet’in zuhuru s?ras?nda 7-8 yaşlar?nda bulunmaktayd?. Bilindiği gibi, ailesi, Mekke’nin fethine kadar Müslümanlarla savaşan ve mücadele eden cephede yer alm?şt?.
  Mekke’nin fethi s?ras?nda babas? ve annesi gibi o da Müslüman oldu (630). Daha sonra Huneyn Savaş?’na kat?ld?. Tebük Seferi’ne de kat?ld?. Muaviye, bir süre Peygamber Efendimizin (asm) yan?nda bulundu ve vahiy kâtipliği yapt?. Veda Hacc?’nda da bulundu.
  Hz. Ebu Bekir (ra) döneminde gerçekleşen Suriye seferine kat?ld?. Hz. Ömer (ra) taraf?ndan evvela Ürdün, arkas?ndan Şam valiliğine tayin edildi. Halife’nin emri üzerine harekete geçerek Kaysariye, Trablusşam ve Askalan’? fethetti. Sahil bölgelerinde tesis kurup asker yerleştirdiği gibi, Bizansl?lardan kalma tersaneleri de faaliyete sokarak ?slâm Devleti’nin ilk donanma birliklerini meydana getirdi. Hz. Osman (ra) döneminde ise etki alan? ve görev yeri daha da artt?. Suriye’nin tamam? kendi yönetimine verilerek buran?n genel valisi oldu. Beni Kelb kabilesine mensup bir kad?nla evlendi ve yörenin büyük aşiretlerinden biri olan bu kabile arac?l?ğ?yla konumunu ve etkisini daha da pekiştirdi.
  Hz. Osman’? (ra) ikna eden Muaviye, 648 y?l?nda K?br?s’a bir sefer düzenledi. Buraya gönderdiği donanma arac?l?ğ?yla, kan dökmeden ada yönetimini haraca bağlad?. Beş y?l sonra bir sefer daha düzenledi ve buraya önemli miktarda asker yerleştirdi. Halife’nin vefat?na kadar Suriye’deki idaresini devam ettirdi.
  Hz. Osman’?n şehit edilmesinden sonra Hz. Ali’ye (ra) biat etmeyen Muaviye, mazeret olarak, şehit halifenin katillerinin hemen bulunmamas?n? gösterdi. Hz. Ali, Cemel Olay?’ndan sonra Muaviye’yi tekrar biat etmeye dâvet etti. Ancak, kabul etmedi ve baz? şartlar ileri sürdü. Hz. Ali ve Muaviye taraftarlar? aras?nda 657 y?l?nda S?ffin’de bir savaş meydana geldi. Bu savaşta tam mağlûp olacaklar? s?rada harekete geçen Amr bin As Kur’an’?n hakemliğinde taraflar aras?nda uzlaşman?n sağlanmas?n? önerdi ve durum hakemlere havale edildi. Ancak, bundan da bir netice ç?kmad?. Bütün bu gelişmeler Hz. Ali’den çok Muaviye’nin işine yarad?. Savaş’?n durmas?ndan sonra Hz. Ali taraftarlar? aras?nda ihtilâf ç?kt?.
  Hz. Ali’nin (ra) bir Harici taraf?ndan şehit edilmesi, arkas?ndan Hz. Hasan’?n (ra) da Muaviye ile anlaşma yoluna gitmesi ve halifelikten feragat etmesi üzerine (661) halifeliğinin önündeki engeller ortadan kalkm?ş oldu. Tek baş?na halife olan Muaviye ayn? zamanda Emevi Devleti’ni de kurmuş oldu.
  Uzun süren iç kar?ş?kl?klar ve çat?şmalardan sonra devleti yeniden toparlayan Muaviye, fetih hareketlerine yeniden başlad?. ?ç çat?şmalar sebebiyle Bizans’a vergi vermek zorunda kalm?şt?. Bizans üzerine birkaç sefer düzenledi. ?slâm tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 670 y?l?nda ?stanbul’u kuşatma alt?na ald?rd?. Bu kuşatmay? dört y?l boyunca devam ettirdi. Afganistan taraflar?na çeşitli seferler düzenledi. Buhara ve Semerkand gibi önemli merkezler fethedildi. Bu dönemde ?slâmiyet Berberiler aras?nda h?zla yay?ld?.
  Muaviye, halife olduktan sonra yirmi y?la yak?n bu görevi sürdürdü. ?ç kar?ş?kl?klar bittikten sonra ?slâmiyet yay?lmaya devam ettiği gibi bir çok yeni yer fethedildi. ?stanbul kuşatmas? sonras?nda Bizans her y?l vergi vermek zorunda b?rak?ld?. Hz. Ömer (ra) zaman?nda fethedilen Kudüs daha sonra elden ç?km?şt?. Bu dönemde tekrar ele geçirildi. Emevi Devleti; M?s?r, Yemen, Irak, Azerbaycan, Anadolu ve Horasan’da önemli bir üstünlük sağlad? ve bölgede en güçlü devlet konumuna yükseldi. Seksen y?la yak?n bir ömür sürdürdükten sonra 680 y?l?nda Şam’da vefat etti.
  Muaviye, vefat?ndan evvel oğlu Yezid’i veliaht tayin etti. Bu icraat?nda; Küfe valisi Muğire’nin tavsiyelerinin etkili olduğu, halife seçiminin anlaşmazl?klara ve bölünmelere yol açt?ğ? sebepleri ileri sürüldü. Muaviye’nin bu karar?na karş? Hz. Hüseyin (ra) ile Abdullah bin Zübeyr d?ş?nda pek karş? ç?kan olmad?. Ancak bu hareket ve hilâfetin saltanata dönüştürülmesi daha sonraki dönemde de ciddî eleştirilere sebep oldu. Diğer taraftan bu hareketin ihtilâflara son verdiği ve dolay?s?yla netice itibariyle Müslümanlar?n hayr?na olduğu şeklinde de yorumlayanlar ç?kt?.
  Halifeliği döneminde önemli başar?lar elde eden, devletin s?n?rlar?n? genişleten Muaviye’nin iyi bir diplomat ve ileriyi gören bir idareci olduğu nakledilmektedir. Amr bin As ile Muğire bin Şu’be gibi iki başar?l? yöneticiye sahip olmas?, bunlardan azamî ölçüde istifade etmesi ve geniş yetkiler tan?mas? da dönemine önemli katk?lar sağlad?. Muhaliflerine karş? nas?l davran?lacağ?n? iyi bilmesi, en zor durumlarda bile soğuk kanl?l?ğ?n? yitirmemesi, savaşa son çare olarak bak?p başvurmas?, çevresindekilere büyük ihsanlarda bulunmas? başar?s?n? etkileyen diğer sebepler olmuştur. Valilerin sert tutumlar?na göz yummas?, Şiî ve haricilere karş? sert tutumuyla bilinen Muğire’yi valilikte tutmaya devam etmesi eleştirilen ve tepki çeken yönleri olmuştur.
  Muaviye’nin ismi, Risâle-i Nur’un muhtelif yerlerinde de geçmektedir. Hz. Ali (ra) ile yapt?ğ? S?ffin Savaş?, “hilâfet ve saltanat?n muharebesi” (Mektubat, 1997, s. 58) olarak ifade edilmektedir. ?mam-? Ali’nin dini hükümleri, ?slâm hakikatlerini ve ahireti esas ald?ğ?, saltanat?n bir k?s?m kanunlar?na, siyasetin merhametsiz gereklerine başvurmayarak bu dünyevî gerekleri din için feda ettiği; Hz. Muaviye ve taraftarlar?n?n ise, sosyal hayat? saltanat siyasetiyle takviye etmek için, azimeti b?rakt?klar?, ruhsat yoluna gittikleri, siyaset âleminde uygulanan baz? fiillere uymaya kendilerini mecbur zannettikleri ve bu yüzden de hataya düştükleri dile getirilmektedir. (Mektubat, s. 58). Aç?klaman?n devam?nda sonraki gelişmelere de değinilerek;
  “Amma Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in Emevîlere karş? mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani, Emevîler, devlet-i ?slâmiyeyi Arap milliyeti üzerine istinad ettirip, rab?ta-i ?slâmiyeti rab?ta-i milliyetten geri b?rakt?klar?ndan, iki cihetle zarar verdiler.
  Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler. Diğeri: Unsuriyet ve milliyet esaslar?, adaleti ve hakk? takip etmediğinden, zulmeder, adalet üzerine gitmez. Çünkü, unsuriyetperver bir hâkim, millettaş?n? tercih eder, adalet edemez.” tesbiti yap?lmaktad?r.
  Risâle-i Nur’da, Peygamber Efendimizin (asm) ileriye dönük ve Emevilerle ilgili baz? hadislerine de yer verilmiştir; “Hem, nakl-i sahih-i kati ile, Emeviye devletinin zuhurunu ve onlar?n padişahlar?n?n çoğu zalim olacağ?n? ve içlerinde Yezid ve Velid bulunacağ?n? ve Hazret-i Muaviye ümmetin baş?na geçeceğini (iktidara geldiğin zaman yumuşak ve adil ol) ferman?yla r?fk ve adaleti tavsiye etmiş. Ve Emeviyeden sonra (Abbas’?n çocuklar? siyah sancaklarla ç?kacaklar ve sahip olduklar?n?n kat kat fazlas?n? elde edeceklerdir) deyip, devlet-i Abbasiyenin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi ç?km?ş.” (Mektubat, s. 103-104).

  Risale-i Nur Enstitüsü
  http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfas i&Date=19.05.2006&TextID=1068

  Konu MuhammedSaid tarafından (04.06.07 Saat 23:06 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz Ali ve Hz Muaviye Meselesine Necip Fazıl Bakışı
  By Ehl-i telvin in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 38
  Son Mesaj: 04.01.17, 20:29
 2. Risalede Deccal ve Süfyan
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 31.07.08, 15:01
 3. Hz. Ömer ve Süfyan
  By gaye-i hayal in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 06.04.08, 10:50
 4. Ebu Süfyan
  By ahmetmustafa in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.07, 07:24
 5. Süfyan Büyük Bir Alim Olacak...
  By siyahsancakli in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 01.05.07, 13:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0