?slam hareketini as?l yönlendiren ve onu Arap toplumunun yeni kimliğine uygun hale gelmesinde canla-başla destekleyerek Hz. Peygamber'e yard?mc? olan geniş bir idealist gençler grubu vard?. Müslüman olduklar?nda bunlar?n çoğu 30 yaş?n alt?nda bulunuyorlard?. Bu anlamda ?slam'?n bir gençlik hareketi olduğunu söylemek mümkündür. ?slam'?n gençleri aras?nda,

* Hz. Ali (10 yaş),

* Zeyd bin Harise, Talha (15-17 yaş),

* Abdurrahman bin Avf (17 yaş),

* Sa'd bin Ebi Vakkas (17 yaş),

* Abdullah bin Mesud (15 yaş),

* Abdullah bin Ömer (13 yaş),

* Zübeyr bin Avvam (16 yaş),

* Mus'ab bin Umeyr (18-20 yaş),

* Osman bin Afvan (24 yaş),

* Ebu Huzeyfe (30 yaş),

* Ebu Udeybe bin Cerrah (31 yaş)

gibi isimler yer al?yordu. Genç erkekler gibi genç k?z ve han?mlar da ?slam'? ilk seçenler ve Peygamber Efendimiz'in ilim ve irfan halkas?na kat?lanlar aras?nda yer al?yorlard?. Fat?ma binti el-Hattab (Hz. Ömer'in kardeşi), Hz. Ebubekir'in k?zlar? Esma ve Aişe bunlar?n baş?nda gelir.

Mus'ab bin Umeyr, zengin bir ailenin çocuğu idi. Mekke'de Kureyş gençleri aras?nda onun kadar müreffeh bir hayat geçiren bir başka genç yoktu. ?slam'? hiç itirazs?z kabul etti. Müslüman olduğunu öğrenen ailesi onu yakalay?p eve hapsetti. Hz. Muhammed (sas) henüz 21 yaş?nda iken Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin etmiş, ona vefa ve sevgi duygular? içerisinde davranm?şt?.

Yine başka bir genç olan Ebu Huzeyfe, Kureyş liderlerinden inançs?z olarak ölen Utbe'nin oğluydu. Babas?ndan sonra Kureyş liderliği kendisini bekliyordu. O bütün servet, itibar ve rahatl?ğ? terk ederek, ?slam'?, birlikte çileyi ve fakirliği seçti...

ESMA SAYIN EKER?M


RABB?M O' MÜBAREKLER'LE SAF TUTUP HAŞR ETS?N ?NŞALLAH
VESSELAM