+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Metalcilikten Risale-i Nur Talebeliğine..

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart  ?nsan su gibidir; girdiği kab?n şeklini al?r” misâli, Kemal Vapur da, üniversite y?llar?na kadar, ruha asalet, kalbe ferahl?k veren ?slâmiyet hakikatlerinden mahrum kald?ğ? için küçük yaşta, yaşam? farkl? yorumlayan ak?mlardan “metal müzik” ve “metalcilikle” tan?şarak, hayat?n? hep ruhî isyanlarla ve s?k?nt?larla geçirmiş, hatta “hayat?ndan vazgeçmeye” dâir düşünceler kafas?nda yer etmeye başlam?ş. Üniversite y?llar?nda Risâle-i Nur’la tan?şt?ktan sonra ise hayat? olumlu yönde değişen Kemal’in yaşad?ğ? s?k?nt?lardan al?nmas? gereken ibretlik dersleri, buyurun hep beraber kendisinden dinleyelim.  *Metal müziğe ne zaman başlad?n ve hayat?nda ne gibi etkileri oldu?


  Yaşad?ğ?m ve hissedebildiğim kadar?yla metal müzik, hayata ve hayat?n getirdiklerine isyan ve bir başkald?r? mânâs? taş?maktayd?. Metal müziğe ilgi duyuşuma da; hayat?n hakikî mânâs?n? bilemeyiş, hayat?mdaki vicdanî, ahlâkî, ruhî, manevî kabiliyetlerimi geliştirecek eğitimimin yetersiz olmas?, bu nedenlerle, karş?laşt?ğ?m olaylar?n iç yüzündeki hakikati kavrayamay?ş?m ve olaylar karş?s?nda çoğu kez içimde uyanan öfke, şehvet, h?rs, kin gibi duygular? bast?ramay?ş?m büyük ölçüde sebep olmuştur.

  Yani hayat tamamen bir dert olmaya başlam?şt? benim için ve ç?k?lmaz bir labirent gibiydi. Gözlerimin önünde; iyiliğin, samimiyetin uzak olduğu paylaşmaktan yoksun bir dünya çizilmekteydi her geçen gün. Meselâ kendi yaşant?mda ve çevremdeki ilişkilerimde en küçük bir tart?şmada arkadaşlar?mla aram?z?n bozulduğunu çok s?k görüyordum. Bende de, arkadaşlar?mda da, dostlar?mda da ?slâmiyet hakikatlerinden uzak bir hayat felsefesinin kurallar? söz sahibiydi. K?saca herkes, belki fark?nda dahi olmadan birbirini kullanmaya çal?ş?yor ve kendi zevkini doruk noktas?nda yaşamaya çal?ş?yordu.

  Bir genç olarak benim ve benim gibi birçok dostumun nazar?nda şu yaşam?n mânâs?, ac?mas?zca bir rekabet, menfaat elde etme ve bu gibi kokuşmuş, huzuru y?kan manalardan ileri geçemiyordu. Elde etmek istediklerimiz için vakit k?sayd?. En yak?n dostum diyebileceğin biri, bir engel ç?kart?rsa veya seni bir tak?m zevklerden mahrum ederse en büyük düşman?n olabiliyordu. Fecî bir hâletteydim. Bu da beni tabiî ki hayattan soğuttu, hayata karş? isyankâr ve o hayattaki hiçbir varl?ğa değer vermeyecek kadar fikir anlay?şlar?n? kafamda şekillendirmeye başlad?. ?lgilenmiş olduğum müzikte dahi hayat?n getirdiklerine ve sonuç itibariyle hayat?n kendisine genellikle bu tarzda bakan bir müzik ak?m?n? seçmeme sebep oldu. Tabiî bu tarz bir müziği seçtikten sonra onun verdiği mânâlara dald?m ve ondan pek ayr? kalamad?m.

  Demek istediğim, şu kâinat kitab?n?n dünya cildinin şu yeryüzü sayfas?ndaki yarat?l?ş hakikatlerinin mânâs?na ulaşt?racak yollar? bulamay?ş?mdan, farkl? ak?mlardan herhangi biri rehberim olacakt?, ki bu metalcilik oldu. O zamanlar—yaklaş?k 15 yaşlar?mda—bir gitar ald?m. Önce klasik bir gitarla başlad?m müzik hayat?ma. O zamanlar ortaokul sona gidiyordum. Daha sonra müzik hayat?m gelişti. Ve ilk olarak arkadaş?m?n verdiği bir metal albümüyle metalciliğe ad?m atm?ş oldum. Tabiî bu tarz bir âleti ve müziği seçince kendi tabirimizle arkadaş tayfam da ona göre şekil almaya başlad? ve daha çok metalci kesim ile vakit geçirmeye çal?şt?m.


  *Hayata bak?ş?na “metal müzik” ve anlay?ş? hâkim olduktan sonra neler yaşad?n?


  Müzik hayat?m zamanla gelişmeye başlad? ve birkaç ay sonra elektrogitara geçtim. Çok daha s?k? bir şekilde müzik çal?şmalar?na başlad?m. Lise dönemimde arkadaşlar?mla küçük bir müzik grubu kurduk. Kendi aram?zda çal?yorduk. Bir binan?n alt kat?nda kömürlük olarak kullan?lan bölmeyi kendi ellerimizle inşâ ettik. Tuğlayla ikiye bölüp yar?s?n? stüdyoya çevirip dekore ettik. Ve orada, kendi karanl?k köşemizde, kendi karanl?kl? belirsiz hayat tarz?m?za uygun müzikler yapmaya başlad?k. Tabiî sigaradan duman alt? olmuş ve alkolün de etkisiyle kimi zaman kendini dahi tan?yamaz bir fecî halde, bir daha verilmeyecek olan o çok değerli hayat dakikalar?m? öldürmekteydim.


  *Müzik hayat?na ailen nas?l bak?yordu?


  Bir noktaya geldikten sonra hayat?mda müzik ağ?r basmaya başlad?ğ? için ailem ile ilişkilerim de sars?nt?ya girdi. Eve giriş saatlerim art?k her gün bir yar?m saat daha gecikmeye başlad?. Müziğe gece vakit ay?rmam?z gerekiyordu. Çünkü sabah herkes okulda veya işinde oluyordu. Yani “gece hayat?” denilen hayata at?lm?şt?m. Gece hayat?na başlarken de ister istemez ailemi de aksatmaya başlad?m. Bu, ailemi daha da huzursuz ediyordu. Zamanla onlarla şiddetli tart?şmalara başlad?m; ilk girişimde de s?nav? kazanamam?şt?m. Tekrar haz?rland?ğ?m dönemde, ailemle olan ilişkilerim en kötü aşamaya geldi. Çünkü art?k okul da yoktu ve ben kendimi tamamen müziğe verdim. ‘Üniversiteyi kazanmasam dahi olur’ diyordum. Müzik alan?nda ilerleyeceğim diye düşünüyordum, fakat müzik hayat?m?n sonu da pek ayd?nl?k değildi. Çünkü müzik hayat? oldukça büyük zorluklar? ve bununla gelen ac?lar? içinde bar?nd?rd?ğ?ndan çok kötü cereyanlara kendini kapt?rabiliyorsun. Ki bunlar?n içinde içki âlemi ve daha kötüleri de olabiliyor. Çok şükür ki daha kötülerine bulaşmad?k. Bir süre sonra ailem “Ya müzik, ya da biz” dediler, ona göre karar?m? almam? istediler. Ben de belki de art?k iyice körleşmiş hissiyât?m ve ileriyi art?k görmez olmuş, hatta umursamaz olmuş bak?ş?mla müziği seçtim, bavulumu toplad?m ve gitar?m? s?rt?ma al?p evden ayr?ld?m.

  *Ayr?l?rken ailenin tepkisi nas?l oldu?
  Ben ayr?l?rken babam işte, annem ise evdeydi. Hatta annem çok üzülüyordu ve ağl?yordu. Ben ayr?lmadan evvel zaman zaman arkadaşlar?n? aray?p onlarla dertleştiği de oluyordu. Çok üzülüyordu benim için. Sonuçta evin tek evlâd?yd?m. Ben evden ayr?l?rken, annem o s?ralar mutfaktayd? ve kesin bana yemek haz?rl?yordu. Benim karar?m? bu yönde verdiğimi bavulumu toplarken gördü ve hemen babam? arad?. Babam da eminim benim için üzülmüştür. Çünkü o zamanlar işteydi ve benim için para kazan?yordu.

  Evden ayr?ld?ktan sonra bir pansiyona yerleştim ve o zaman manevî, ruhî, kalbî hayat?m? kurtaramay?ş?m, etraftan edindiğim sönük, zehirli fikirlerin dalgalar?nda dövülüşüm ve boğuluşum daha da h?zland?. O s?ralar, gelir kaynağ?m da yoktu. Yak?n çevremden edindiğim borç para ile pansiyon borcumu ancak ödeyebiliyordum. Ve zaman oldu ki bir ekmek, 5 tane zeytin kahvalt?m ve akşam yemeğim oldu. Gerçi bunlar?n çoğunu da, çok iyi niyetli, yeni tan?şt?ğ?m ve dost olduğum Doğulu oda arkadaş?m veriyordu.  *Pansiyon hayat?n nas?l geçti?  Çok zorlu geçti diyebilirim, ki bir müddet sonra hayat?ma son vermeye dair düşünceler dahi kafama geliyordu. Mânen yenildiğim için, maddeten dahi yenik düşmüştüm. Yaln?zd?m ve bütün tan?d?klar?m?, akrabalar?m? terk etmiştim. Herkesten telefon geliyor, bense hiçbirine cevap vermiyordum, hepsini reddediyordum. Can s?k?c? bir durum da, botumun alt? delinmişti ve o zamanlar k?ş mevsiminin tam anlam?yla yaşand?ğ? zamanlard?, her taraf bembeyazd?. Botumun içi su doluyordu, fakat bot alacak param yoktu, hep ?slak ayaklarla dolaş?yordum. Pansiyon da çok soğuktu. Kaloriferler pek yanm?yordu. Sabahleyin soğuktan uyan?yorduk.

  Neticede en yak?n arkadaşlar?m?n iknas?yla ve ailemin de üniversiteyi kazanmam şart?yla müzik hayat?mda beni destekleyeceklerinin sözünü vermeleriyle, bir süre sonra tekrar ailemin yan?na döndüm. Üniversiteyi kazanmam şart?yla müzik hayat?mda bana kar?şmayacaklar?n? söylediler. Ve benim önümde 5 ayl?k kadar bir süre vard?. S?k? bir çal?şma temposundan sonra “Rus Dili ve Edebiyat?” bölümünü kazand?m. Daha sonra, hakikaten de dedikleri gibi, beni desteklediler ve yaklaş?k 1000 Euro’luk bir elektrogitar ald?lar.


  *Peki, üniversite yaşant?n nas?l geçmekteydi?  Ankara’daki üniversite hayat?mda, müzik hayat?m? ve gece hayat?m? tamam?yla özgürcesine yaş?yordum. Bekâr evinde birkaç arkadaşla kal?yorduk. Bu arada bir dostumla, yeni küçük bir müzik grubu kurmuştum. Kendi tabirimizle âlemi sallamaya çal?ş?yorduk... Yaşlanmakta, eskimekte olup her an dağ?lmaya, bozulmaya müsait olan etten kemikten yap?lm?ş olan vücudumuzu, yaşlanmakta olan dünyan?n ve kâinat?n halini unutmaya, k?saca akl?m?z?, fikrimizi farkl? cereyanlarla sarhoş edip ölümden saklanmaya çal?ş?yorduk. Ama şunu hep hissettim, gözümü yummakla yaln?zca kendime gece yap?yordum, gerçeği değiştiremiyordum.


  (Röportaj?n devam?)

  Peki, üniversite yaşant?n nas?l geçmekteydi?

  Ankara’daki üniversite hayat?mda, müzik hayat?m? ve gece hayat?m? tamam?yla özgürcesine yaş?yordum. Bekâr evinde birkaç arkadaşla kal?yorduk. Bu arada bir dostumla, yeni küçük bir müzik grubu kurmuştum. Kendi tabirimizle âlemi sallamaya çal?ş?yorduk... Yaşlanmakta, eskimekte olup her an dağ?lmaya, bozulmaya müsait olan etten kemikten yap?lm?ş olan vücudumuzu, yaşlanmakta olan dünyan?n ve kâinat?n halini unutmaya, k?saca akl?m?z?, fikrimizi farkl? cereyanlarla sarhoş edip ölümden saklanmaya çal?ş?yorduk. Ama şunu hep hissettim, gözümü yummakla yaln?zca kendime gece yap?yordum, gerçeği değiştiremiyordum.


  *Risâle-i Nur’u ne zaman ve nas?l tan?d?n?  Bundan aşağ? yukar? alt? y?l önce, bir akrabam vas?tas?yla, Risâle-i Nurlar?n sadece ismini duymuştum. ?ki y?l öncesine kadar Risâle-i Nur hakk?nda başka hiçbir şey bilmiyordum. ?ki y?l önce ise, üniversitede—May?s sonlar? gibiydi—bir yak?n?ma gitmiştim. Yan?na gittiğimde dedi ki: “Gel Kemal, seni bir yere götüreceğim.” Benim de o gün can?m çok s?k?l?yordu. Ben de kabul ettim ve oturduğum yerin iki üç sokak ötesindeki yak?n bir eve götürdü. Kap?y? çald?k. Kap?y? benim yaşlar?mda bir genç açt?ğ?nda, bizleri tatl? bir tebessümle karş?lad?. Bu tebessümü hiç ummuyordum, bu samimiyeti hiç daha önce görmemiştim. ?çeri girdiğimizdeyse el s?k?şma, sar?lma v.b. şeyler oldu. Bunlar benim hayat?mda, daha önce hiç görmediğim tarzda şeylerdi ve daha sonra çok hoş bir tan?şma fasl? başlad?. Hepsi de çok samimi insanlard?. Yaklaş?k yar?m saat muhabbet ettik. Bu arada onlar?n konuşmalar?ndan, ?slâmiyete büyük muhabbetleri olan insanlar olduklar?n? ve onu da her halleriyle yaşamaya çal?şt?klar?n? anlad?m. Çok ilginçtir ki, söyledikleri ne damar?ma dokunuyor, ne de can s?k?yordu. Hem ağ?zlar?ndan ç?kan her sözcük, bir defa daha okunabilmesi, unutulmamas? için yaz?lacak kadar mânâl? ve farkl?yd?. Dünyan?n her taraf?ndan konu aç?lm?şt? o gün. Zerreden güneş sistemine, Bat? medeniyetinden ?slâm medeniyetine, sosyal hayattan ferdî hayata kadar bir çok şey konuşulmuştu. Genel kültürleri çok genişti, oldukça iddiâl? konuşuyorlar ve şu zamana kadar susuzluğunu çektiğim bütün hakikatleri, tevazuyla şerbet gibi ikram ediyorlard?.

  Şaş?r?p kald?m. Onlar?n yan?nda kendimi çok tecrübesiz hissettim aç?kças?. Ve beni oraya götüren tan?d?ğ?m, bana dönerek “Kemal, asl?nda ben senin burada kalman? istiyorum” dedi. Ve oradan ayr?l?rken de masan?n üzerinde duran “k?rm?z? kitaplar?” gördüm. Daha sonra öğrendim ki Risâle-i Nur Külliyat?’ym?ş. Tabiî çok geçmeden “Sözler” adl? eseri edindim ve okumaya başlad?ktan sonra hayat?m değişmeye başlad?. Çünkü ölüm sonras? sonsuz bir âhiret hayat?n?n iki kere iki dört eder derecesinde ispat? ve yarat?l?ş inceliklerinin mânâlar?n? anlad?ktan sonra huzurla, sevgiyle, çok renkli mânâlarla çizilmiş bu mükemmel hayat?n keyfini sürmeye başlad?m.

  * Risâle-i Nur’u tan?d?ktan sonra san'ata nas?l bir gözle bakmaya başlad?n?

  Her san'at eserinin san'atkâr?n?n dahi bir Sanatkâr? olduğunu öğrenince, “O”na aş?k oldum. Bast?ğ?m her notada art?k akl?ma “O” geliyordu ve hayretler içerisinde kal?yordum. Bu kadar muazzam san'at eserlerini, müzik parçalar?n? yapan insanlar? dahi yaratan bir Yarat?c?, benim akl?m?, kalbimi, tamamen gökkuşağ? denilebilecek rengârenk farkl? bir âlemle ayd?nlat?yordu. Bundan sonra bu eserlere ve Allah’a karş? iştiyak?m daha da artt?. Ve bu eserlerden aşağ? yukar? günde 120 sayfa okumaya başlad?m. Okudukça kâinata bak?ş?m değişmeye, akl?mda yeni fikirler aç?lmaya başlad? ve bundan sonraki hayat?m? Risâle-i Nur dairesinde şekillendirerek yaşamaya başlad?m.


  * Risâle-i Nur dairesi içerisine girdikten sonra müzik hayat?n? nas?l şekillendirdin?


  O tarzda bir müziğin bana vereceklerine, daha doğrusu benden alacaklar?na ihtiyac?m kesinlikle kalmam?şt?. Hemen, aşağ? yukar? bir buçuk milyara, gitar?m? satt?m ve elime geçen bu paran?n yar?s?n?n çoğunu bir fakir aile için kulland?m. Diğer yar?s?yla da Risale-i Nur eserleri al?p etraf?mdaki her gördüğüm insana dağ?tmaya başlad?m. H?zl? bir süreç başlam?şt? benim için. Eski manevî yaralar?m? tedavi edip çevreme dahi yard?m eli uzatmak istemeye başlad?m. Durmadan derinlemesine Risâle-i Nurlardan istifade etmeye çal?şt?m. Ve bu arada Yeni Asya gazetesi ile de tan?şt?m. ?stanbul’daki Risâle-i Nur Enstitüsü’nün “H?zland?r?lm?ş Risâle-i Nur” program?na da kat?ld?m. Normalde gazete okumayan bir insand?m, ama Yeni Asya gazetesinin Risâle-i Nur’a değer veren bir gazete olduğunu gördüm ve abone oldum. 17-27 Mart Bediüzzaman’? Anma Haftas?’nda Ankara’da yaklaş?k 2000 Yeni Asya gazetesini dostlar?mla, gördüğüm herkese dağ?tt?m. Aşağ? yukar? şu iki y?l içerisinde 900 adet Risâle-i Nur eseri dağ?tt?m. Zarurî ihtiyaçlar?m d?ş?ndaki harcamalar?m? k?s?tlay?p harçl?klar?mla bunu yapmaya çal?şt?m. Hiç tan?mad?ğ?m, yolda, sokakta geçen insanlara bile dağ?t?yordum. “Yan?mdan geçen adam, acaba Risâle-i Nur’u tan?yor mu? ?slâmiyet’te bulunan o güzel hakikatleri görebilmiş mi, yoksa görememiş mi?” diye düşünüyordum. Bunlardan mahrum olan insanlar?n olduğunu düşünmek beni oldukça rahats?z etmeye başlad?. Bediüzzaman Said Nursî’nin bir yerde “Bir eserin fiyat? o eseri yaklaş?k 25 kişiye okumakt?r” sözünü okudum. Üç tak?m külliyat ald?m, birini âileme götürdüm ve şu ana kadar elimdeki Risâle-i Nur eserlerinden baz?lar?n? bu iki y?l içerisinde yaklaş?k 1200 kişiye okudum. Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” adl? bir eseri var. Orada Aleks adl? bir genç diyor ki: “Hayat?n her ân?n? keşke anlaml? yapabilsek.” ?şte Risâle-i Nur sâyesinde ben hayat?m?n her an?n? anlaml? yaş?yorum.


  * Risâle-i Nur’la tan?şt?ktan sonra ailenle olan ilişkilerin nas?l şekillendi?


  Risâle-i Nur’la tan?şt?ktan birkaç ay sonra eve gittiğimde annemler halime tabiî çok şaş?rd?lar. Bak?yorlar beş vakit namaz k?l?yorum, ağz?mdan Peygamberimin, Bediüzzaman’?n ak?llara par?lt?, kalplere hayat veren veciz sözleri dökülüyor... Yak?nlar?ma da Risâle-i Nur’dan edindiğim hakikatleri anlatt?m ve bir çoklar?n?n namaza başlamas?na vesile oldum, ki böyle büyük ikrama büyük şükretmeye çal?ş?yorum her zaman...


  * Risâle-i Nur’u tan?d?ktan sonra müzik yapt?ğ?n arkadaşlar?nla olan ilişkilerin nas?l değişti?


  Bir zamanlar müzik yapt?ğ?m baz? arkadaşlar?m?n zaman zaman yanlar?na giderdim. Onlar da beni eski Kemal olarak göremedikleri için şaş?r?yorlard?. Onlarla ilk sohbete giriştiğimde ne demek istediğimi anlamaya çal?ş?yorlard?. En son gidişimde ise, arkadaşlar?mdan bir tanesine on beş dakika durmadan kâinat?, tâ zerrelerden mâdenlere, bitkilerden hayvanlara kadar her şeyi ve bütün bunlar?n da insana hizmet ettiğini, Allah’?n bize karş? olan merhamet ve sevgisini anlatmaya başlad?m. Sonra bir zamanlar beraber gitar çald?ğ?m arkadaş?m beni hemen kolumdan çekti ve bir kafeye götürdü. Başta onun ne yapmaya çal?şt?ğ?n? anlayamam?şt?m. Ve dedi ki: “Az önce anlatt?klar?n? hiç durmadan tekrar anlat!”

  Ve ona da yaklaş?k bir saat, öğrenmiş olduğum bu hakikatleri anlatt?m.

  Röportaj: Özkan Erdem; 3-4-5 May?s 2007 - Yeni Asya
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 17:46 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  bu hikayeler aslında bir parça hepimizde farkılı şekillerde yer alıyor,Allah iman nasip edecekse ve nur talebesi olmayı nasip edecekse,metalciymişsin yada başka bişeymişsin hiç farketmiyor,ama ibret olma açısından çok değerli,Allah razı olsun kerdeşim....
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 3. #3
  Gayyur dostlar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  126

  Standart

  Kap?y? benim yaşlar?mda bir genç açt?ğ?nda, bizleri tatl? bir tebessümle karş?lad?. Bu tebessümü hiç ummuyordum...(tebessümle yaşa tebessümle öl..).
  ( Mevla milyon misallerini göstersin... )
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 05:08 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost ozkanerdem47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  35
  Mesajlar
  4

  Standart metalcilikten manaya yolculuk

  s.a değerli rislaeforum.com'un değerli üyeleri ve kurucular?..
  öncelikle can-? gönülden bi siteyi yapanlar? tebrik ederim....özellikle de cemil yüzer kardeşimi...önemli olan hizimettir...belki de bunu kemal'e değil bizlere birer ihtar, birer derstir.....Allah himmetlerimizi, nidalar?m?z? muhlis bir şeklde yapan ve r?zas?na nail olan, sunnet ?ş?ğ?nda ayd?nlanan ve ayd?nl?k bir aleme yürüyen kullar?ndan eyler inşallah...
  Özkan ERDEM / ANKARA

 5. #5
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Günde 120 syf risale-i nur okumas? beni çok etkiledi ve her kişiye risale-i nur hakikatini anlatma şevki...
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 6. #6
  Dost mrvkycn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  3

  Standart

  gerçekten bu Kemal Vapur u gazetede gördükten sonra araşt?rmaya başlad?m ve eski hayat?n?,eski yaşam?n? bir yere at?p yeni ve tertemiz bir hayat kurmas? beni çok etkiledi...

 7. #7
  Gayyur KedimiKimYedi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  128

  Standart

  Ne kadar güzel..

  Rabbim nice örneklerini görmeyi nasip etsin..

  Ve Rabbim hepimizin kalbine bu tebliğ aşkını bahşetsin.. (Amin)
  Ey gençliğinde gülmüş; şimdi güldüğüne ağlayan nefsim!..

 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  hidayet hikayeleri insan?n hidayetini adeta tazeliyor....maşallah barekallah....

 9. #9
  Ehil Üye serab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  1.529

  Standart

  çok etkilendim,her insan?n hayat? asl?nda bizlere nekadarda ibretler veriyor,risalelerle iman hakikatlerine erişen biri,d?şarda onu bulamayanlar?n halini nede güzel anlam?ş ve hayat?n?da anlamland?rm?ş,gerçekten eserlerin k?ymetini bilmek laz?m,Rabbim bizlerede nasip etsin inş.

 10. #10
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Alıntı ozkanerdem47 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  s.a değerli rislaeforum.com'un değerli üyeleri ve kurucular?..
  öncelikle can-? gönülden bi siteyi yapanlar? tebrik ederim....özellikle de cemil yüzer kardeşimi...önemli olan hzimettir...belki de bunu kemal'e değil bizlere birer ihtar, birer derstir.....Allah himmetlerimizi, nidalar?m?z? muhlis bir şeklde yapan ve r?zas?na nail olan, sunnet ?ş?ğ?nda ayd?nlanan ve ayd?nl?k bir aleme yürüyen kullar?ndan eyler inşallah...
  Özkan ERDEM / ANKARA

  Allah sizden de raz? olsun Özkan Abi, dualar?n?za da amin diyoruz...
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 2. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0