+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: Risale-i Nur Nasıl Okunur?

 1. #1
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  Risale-i Nur Nas?l Okunur?


  Önce Risale-i Nur'dan kitap seçimi önemlidir. Her ne kadar her kitab?n kendi sahas?nda riyaseti varsa da, başlang?ç için bu önemlidir. Genellikle Sözler ve Asa-y? Musa'dan başlanmas? faydal? olmaktad?r ve yeni başlayanlar için daha ak?c?d?r ve kolay anlaş?l?r.

  Asa-y? Musa'dan başlad?ğ?n?z? düşünürsek, ilk kitab? lügats?z okuman?z daha iyi olacakt?r. Lügata bakmak zaman kaybettirir. ?lk kitap size üsluba al?şman?z? sağlayacakt?r. Ayr?ca zihninizde baz? kavramlar oluşur. ?laveten baz? kelimelerin de hemen bir sonraki kelimede eş anlaml?s? veya daha kuvvetli veya zay?f manas? verildiğini fark edeceksiniz.

  ?kinci kitapta veya Sözlerden başlad? iseniz yar?s?ndan itibaren sözlük kullanarak okuman?zda fayda var. Fakat her kelimeye bakman?z gerekmez. Eğer cümleden bir şeyler anlayabiliyorsan?z lügat ile zaman kaybetmeyin. Lügat ile tam olarak çal?şma bence birkaç kitaptan sonra olmal?d?r. Ayr?ca sözlük Risale-i Nur için haz?rlanm?ş olmal?d?r. Lügata bakarken isim tamlamas?yla beraber bakmakta fayda vard?r. Mesela Rezzak ve Kerim kelimeleri beraber geçiyorsa ayr? ayr? bakmak yerine Rezzak-? Kerim olarak bakmak daha faydal? olacakt?r. Kelimeye bak?ld?ktan sonra lügat hemen kapat?lmamal?, cümledeki yerine göre tekrar bakmakta fayda vard?r.

  ?kinci kitab? bitirdikten sonra, bu kitaplar?n hangi makamda ve hangi şartlarda ve kimler için yaz?ld?ğ?n? ve uğruna neler feda edildiğini anlamak için Tarihçe-i Hayat okunmal?d?r. Bu çal?şma diğer kitaplardaki baz? kavramlar?n ve ifadelerin daha iyi anlaş?lmas?n? sağlayacakt?r.

  Bundan sonra, mutlaka lahikalardan birisi okunmal?d?r. Lahikalarda s?ralama, Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahikalar? şeklinde olmas? faydal? olacakt?r. Burada temel kitaplar?n yani (Sözler, Lemalar gibi..) günlük hayat?m?zda ve içtimai hayattaki uygulamalar? anlat?lmaktad?r. Lihikalar istikameti sağlar. Daha sonraki her bir-iki kitaptan sonra bir lahika kitab? okumak gerekir. Lahikalar tek olarak okunabileceği gibi, mesela Mektubat'? yada Lemalar'? okurken her gün bir yada iki mektup okumak şeklinde de olabilir.

  Mektubat, Lemalar, Mesnevi-i Nuriye, Şualar, Lahikalar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi bittikten sonra eski Said döneminde yaz?lan Hutbe-i Şamiye ve Sünühat gibi kitaplar okunmal?d?r. En son olarak da büyük bir ilmi gayreti gerektiren ?şaratü'l ?caz ve Muhakemat adl? eserler okunmal?d?r. Tüm kitaplar? bitirdikten sonra tekrar baştan başlanmal?d?r.

  Her bir Nur talebesi, yan?nda kitab olmadan, Risale-i Nur'dan 4-5 konuyu 15 dakika bir sohbet havas?nda, anlatacak şekilde haz?r olmal?d?r. Bunu bir seminere haz?rlan?r gibi notlar ç?kararak çal?şmal?d?r.

  Risale-i Nur okunurken, zaman zaman neden, niçin ve nas?l sorular?n? sormak daha çok istifadeyi sağlar. Ayr?ca anlat?lan konularla ilgili kendi zihninizden(kendi ürünümüz) örnekler bulmaya çal?şmak da manalar? pekiştirecektir.

  Risale-i Nur'a ve müellifine itimat etmek ve ona sadakat göstermek, anlaman?n ve kavraman?n “olmazsa olmaz” prensiplerindendir. Okuduğumuz her bir cümlenin yada kelimenin vehbi bir ilim sonucu olduğunu, rasgele bir kelime olmad?ğ?n? ve özellikle seçildiğini unutmamam?z gerekir. Her bir kelimenin derin manalar? olduğunu ve bir hazine olduğunu bilmek, dikkat ve ilgiyi art?racak ve anlamay? sağlayacakt?r. Risale-i Nur'un bir özelliği ona kalbini açmadan, hakk?yla anlamak ve istifade etmek zordur. Sadakatla yaklaş?ld?ğ?nda birden önünüze hazineler gibi manalar serilmeye başlayacakt?r.

  Günlük hayat?n?zda karş?laşt?ğ?n?z hadiselerle okuduğunuz konular aras?nda ilgi kurmaya çal?şmal?y?z. ?lk önce baştan bir bağlant? kurmak zor gibi gözükse de, sonradan kitap ile bir çok konunun ve hadisenin aras?nda aç?k ilişkinin olduğu fark edilecektir.

  Tefekkür ile ilgili bahisleri mutlaka günlük hayat?m?zda da hat?rlamak gerekir. Y?ld?zlar, çiçekler, sofradaki ve çevremizdeki nimetler gibi varl?klar? seyrederken, baz? nimetlerden istifade ederken Risale-i Nur'daki ilgili konuyu hat?rlamak gerekir.

  Gündemimizde ?slamiyet yada Risale-i Nur önemli bir yer kaplamal?d?r. Arkadaşlar?m?zla ve ailemizle günlük sohbetlerimizde, Risale-i Nur'dan baz? konular mutlaka olmal?d?r. Risale-i Nur'da izah edildiği gibi, sahabenin k?sa zamanda medeni milletlere üstad olacak seviyeye gelmeleri gündemlerinin tamamen ?slamiyet olmas?ndand?r. Dostlar?m?zla ve arkadaşlar?m?zla karş?laşt?ğ?m?zda bir önceki gün okuduğumuz baz? konular? aç?p onlara anlatal?m. O konuyu bizden iyi biliyor olsalar bile önemli değil. Kalbleri zevkle dinleyecektir.

  Risale-i Nurlar? okurken, bulunduğumuz şehirdeki Risale-i Nur derslerine de mutlaka kat?lmak gerekir. Orada tecrübeli kişilerin okumalar?, belirli konulardaki vurgular? ve yoğunlaşmalar? bize çok şey kazand?racakt?r. Ayr?ca derslerde, hiç bir şeyle meşgul olmadan, çoluk çocuk, arkadaş ve dünyevi meşgaleler gibi hiç bir şeyin müdahale etmediği ortamlar anlamay? en yüksek seviyeye ç?kar?r. ?laveten manevi havan?n da etkisini göz ard? etmemek gerekir. Evde bunlar? sağlamak zordur.

  Kendi kendimize okurken zaman zaman sesli okumak da oldukça faydal?d?r. Anlamaya ve okumaya en çok zorlayan ve çok etkili olan hadiselerden birisi de, birilerine ders yapmakt?r. Belki bulunduğumuz yer, yada bilgimiz dershanelerde ders yapmaya müsait olmayabilir. Ama ders yapabileceğimiz baz? yerler ve konumlar mutlaka vard?r ve olmal?. Ayr?ca her kes kendi evinde, çoluk-çocuk s?rayla ders yapabilir. Biz evimizde bunu ilk okulda okuyan çocuklar?m?zla uygulamaya çal?ş?yoruz.

  Müzakereli dersler olarak isimlendirilen 10-15 kişinin kat?ld?ğ? ve konular?n enine-boyuna tart?ş?ld?ğ? derslere kat?lmak önemlidir. Kat?l?mc?lar?n say?s? az olduğu için herkese konuşma ve fikir beyan etme imkan? sağlanmal?d?r.

  Kur’an-? Kerim'de olduğu gibi, Risale-i Nur'da da baz? konular tekrar edilir. Bunun sebebi Risale-i Nur'da anlat?lmaktad?r. Bir kitab? okurken, zaman zaman “bu konu başka yerlerde izah ediliyor mu” diye araşt?rma yapmak, konular? daha detayl? anlamam?z? sağlar.

  ?leri seviye için günümüz Türkçe’sinde de etkili olan, Osmanl? Türkçe'sinin baz? metodlar?n? öğrenmekte fayda var. Bat? ülkelerinde her lise mezunu Latince ve Yunanca'dan kendi dillerine kelime transferiyle ilgili temel prensipleri öğrenirler. Osmanl? Türkçe’siyle ilgili baz? prensipleri ve kelime türetme şekillerini bir tablo halinde ilerde yay?nlayacağ?z.

  Son olarak da her gün, az da olsa, mutlaka okumak gerekir. Her gün 1 saat okuyan çok kişi vard?r. Ayr?ca bunu bir ibadet olduğunu unutmamak okumay? daha da zevkli hale getirecektir. Bediüzzaman hazretleri, bir sayfa dahi okumaya vakit bulam?yoruz diyenlere “kitab?n kapağ?n? aç?p kapat?n” demiştir.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:39 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Her risale okuyan kişinin bilmesi ve uygulamasıgereken meseleler çok güzel bir şekilde anlatılmış. Özelliklede yeni başlayan kişiler için çok yararlı. Bu yararlı bilgileri bize sunduğunuz için Allah razı olsun.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Vefakar Üye MuhammedSaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  388

  Standart

  Allah raz? olsun kardaş gerçekten çok istifade ettim........
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:39 ) değiştirilmiştir.
  'Hakiki alimler,zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir.' İşte biz,ancak böyle ve müttaki bir allamenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz

 4. #4
  Gayyur aciz_fakirim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  65

  Standart  yeni başlayan kardeşlere tavsiye edeceğimiz bir yazı ..Allah razı olsun
  hayat uzun gibi görünsede,gün kısa...

 5. #5
  Pürheves dertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  209

  Standart

  Gerçekten çok hoş bir yazı olmuş, Allah razı olsun
  Burada vazifelerini aksatanlar,berzahta ve
  sıratta da aksayarak seke
  seke yürürler...

 6. #6
  Dost eylul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  23

  Standart

  kesinlikle her gun okunmali r.nur... nazli ve kiskanctir nurlar... ilgelenmediginiz zaman size kuser... bir de ileriki okumalarda konulu okumalar anlamada butunsellik adina cok ise yariyor...

  Paylasim icin Allah razi olsun
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 12:40 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

 8. #8
  Yasaklı Üye serkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  9

  Standart  zorlama bir başlık değilmi nasıl okunur garib bence slm

 9. #9
  Dost nuray77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Bartın
  Mesajlar
  3

  Standart  allah razı olsun

 10. #10
  Dost nuray77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Bartın
  Mesajlar
  3

  Standart

  SERKAN BEYFENDİ RİSALE-İ NUR ÇOK KOLAYDIR OKUMAK.. ZATEN TÜRKÇEMİZİN ASLIDIR .. OSMANLICA BİZİM ÖZ TÜRKÇEMİZDİR..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Kur’an’ı anlamak ve yaşamak için okunur
  By HakanBa in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.03.14, 22:56
 2. Uyku ve TV yerine, kitap nasıl okunur?
  By Sirdugumu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.11, 09:09
 3. Neden Risale-i Nurlar (Israrla) Okunur ve Okunması İstenir..
  By aczmendi reşha in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 15.03.09, 15:44
 4. RiSaLe-i NuR NaSıL oKuNuR?
  By ahsen-i takvim in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.03.09, 19:57
 5. Risale-i Nur Nasıl Okunmalı?
  By !!!KOMANDO!!! in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 20.11.06, 19:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0