+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Kör Olan Nefsime Basiret Vermek?

 1. #1
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart Kör Olan Nefsime Basiret Vermek?

  Tevhidin sırlarına ,iman edip anlamamak , aklı ve kalbi sonsuz bir karanlıkta bırakıyor..


  Ruhta tahammül edilemez derece zulumatlı hastalıkları yer ettiriyor.
  Akla ,tahammülü edelimez fikirleri yüklüyor ve o düşünceler içerisinde dalalet derelerinde benliği sürüklüyor..Allah muhafaza..
  Rabbim kalblerimize iman nurundan gelen yakini ve aklımıza tevhid sırlarından gelen hıffet ve açılır pencereleri lütfetsin ,kur'anın nuru olan Risale-i nuru Ruhularımızın meftun olduğu zulumatlara deva ve şifa yapsın inşaallah..

  Konu _MerHeM_ tarafından (23.04.09 Saat 21:13 ) değiştirilmiştir.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 2. #2
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  ''Ey nefs-i nâdan! Diyorsun ki: "
  Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef'âli
  ve
  vahdet-i şahsiyesiyle muînsiz umumiyet-i Rubûbiyeti
  ve
  Ferdâniyeti ile şeriksiz şümûl-ü tasarrufâtı
  ve
  mekândan münezzehiyetiyle her yerde hâzır bulunması
  ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması
  ve
  birliği ile her işi bizzat elinde tutması,

  hakâik-ı Kur'âniyedendir. Kur'ân ise, hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmîl etmez. Akıl ise, zâhirî bir münâfâtı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim." 16.söz

  İsm-i Nur çok müşkülâtımızı halletmiş; inşaallah bunu da halleder.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 3. #3
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Bir tek zât, muhtelif merâya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'î-yi hakikî iken, umumî şuunata mâlik bir küllî hükmüne geçer. Meselâ: Şems bir cüz'î-yi müşahhas iken, eşya-yı şeffafe vasıtasıyla öyle bir küllî hükmüne geçer ki, rûy-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hattâ katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harâreti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı seb'ası, herbirisi mukabilindeki eşyaya muhit, âmm ve şâmil oldukları halde; herbir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harâreti, hem ziyayı, hem elvan-ı seb'ayı göz bebeğinde saklıyor. Ve sâfi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek Şems, vâhidiyyet haysiyyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi, ehadiyyet cihetiyle herbir şeyde Güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zâtıyla bulunur. Mâdem temsîlden temessül bahsine geçtik. Temessülün çok enva'ından şu mes'eleye medâr olacak "üç nev" ine işaret ederiz.
  Birincisi: Kesif, maddî şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrdır, ayn değil. Hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hâsiyete mâlik değil. Meselâ: sen âyineler mahzenine girsen, bir Said binler Said olur. Fakat zîhayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Hayat hassaları onlarda yoktur.
  İkincisi: Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor, fakat o nuranînin ekser hasiyetlerine mâliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Meselâ: Şems dünyaya girdi. Herbir âyinede aksini gösterdi. O akislerin herbirinde, Güneş'in hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza Güneş zîşuur olsa idi, harâreti ayn-ı kudreti, ziyası ayn-ı ilmi, elvan-ı seb'ası sıfat-ı seb'ası olsa idi; o vakit o tek ve yekta bir güneş, bir anda herbir âyinede bulunur, herbirisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mâni olmazdı. Herbirimizle âyinemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken, o bize bizden daha yakın olurdu.
  Üçüncüsü: Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem ayndır. Fakat âyinelerin kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor. Meselâ: Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Dıhye Sûretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda, Huzur-u İlahîde haşmetli kanatlarıyla Arş-ı âzam'ın önünde secdeye gider. Hem o anda hesabsız yerlerde bulunur, Evâmir-i İlahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mâni olmazdı. İşte şu sırdandır ki; mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyada bütün ümmetinin salâvatlarını birden işitir ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirisine mâni olmaz. Hattâ evliyâdan, ziyade nuraniyyet kesbeden ve abdâl denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zât, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet nasıl cismâniyata cam ve su gibi şeyler âyine olur. Öyle de, ruhaniyata dahi hava ve esir ve âlem-i misâlin Bâzı mevcûdâtı âyine hükmünde ve berk ve hayal sür'atinde bir vasıta-i seyr ve seyâhat Sûretine geçerler ve o ruhânîler hayal sür'atiyle o merâya-yı nazîfede, o menâzil-i lâtifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Mâdem Güneş gibi âciz ve müsahhar mahlûklar ve ruhânî gibi madde ile mukayyed nim-nuranî masnu'lar, nuraniyet sırrıyla bir yerde iken pekçok yerlerde bulunabilirler. Mukayyed bir cüz'î iken, mutlak bir küllî hükmünü alırlar. Bir anda cüz'î bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 4. #4
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Yedinci meselenize bir sekizinciyi ben ilâve ediyorum. Şöyle ki:
  Bir iki gün evvel bir hâfız, Sûre-i Yusuf'tan bir aşir, tâ * e kadar okudu. Birden âni bir nükte kalbe geldi. Kur'ân'a ve imana ait herşey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden, küçük değildir. Öyleyse, "Şu küçük bir nüktedir; şu izaha ve ehemmiyete değmez" denilmez. Elbette şu çeşit mesâilde en birinci talebe ve muhatap olan ve nüket-i Kur'âniyeyi takdir eden İbrahim Hulûsi, o nükteyi işitmek ister. Öyleyse dinle:
  En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenü'l-kasas olan kıssa-i Yusuf Aleyhisselâmın hâtimesini haber veren âyetinin ulvî ve lâtîf ve müjdeli ve i'câzkârâne bir nüktesi şudur ki:
  Sair ferahlı ve saadetli kıssaların âhirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi, kıssadan alınan hayalî lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus kemâl-i ferah ve saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengâmda mevtini ve firakını haber vermek daha elîmdir; dinleyenlere eyvah dedirtir. Halbuki şu âyet, kıssa-i Yusuf'un en parlak kısmı ki, Aziz-i Mısır olması, peder ve validesiyle görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan, dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengâmda, Hazret-i Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki:
  Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için, Hazret-i Yusuf kendisini Cenâb-ı Haktan vefatını istedi ve vefat etti, o saadete mazhar oldu.
  Demek, o dünyevî lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet, kabrin arkasında vardır ki, Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi hakikatbîn bir zat, o gayet lezzetli dünyevî vaziyet içinde, gayet acı olan mevti istedi, tâ öteki saadete mazhar olsun.
  İşte, Kur'ân-ı Hakîmin şu belâgatine bak ki, kıssa-i Yusuf'un hâtimesini ne suretle haber verdi. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil, belki bir müjde ve bir sürur ilâve ediyor.
  Hem irşad ediyor ki:
  Kabrin arkası için çalışınız; hakikî saadet ve lezzet ondadır.
  Hem Hazret-i Yusuf'un âli sıddıkıyetini gösteriyor ve diyor:
  Dünyanın en parlak ve en sürurlu hâleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor; yine âhireti istiyor.
  23. mektub

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 5. #5
  Ehil Üye nur-35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  1.337

  Standart

  Alıntı _merhem_ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  [sıze=3]rabbim kalblerimize iman nurundan gelen yakini ve aklımıza tevhid sırlarından gelen hıffet ve açılır pencereleri lütfetsin ,kur'anın nuru olan risale-i nuru ruhularımızın meftun olduğu zulumatlara deva ve şifa yapsın inşaallah..[/sıze]

  amin....
  İMAN TEVHİDİ TEVHİD TESLİMİ
  TESLİM TEVEKKÜLÜ
  TEVEKKÜL SAADET-İ DAREYNİ İKTİZA EDER (SÖZLER)

  ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Basiret
  By Muntesip in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.08.19, 15:46
 2. basiret Sani'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.02.14, 10:04
 3. Basar ve Basîret
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 01.12.09, 00:43
 4. Firaset ve Basiret
  By Ehl-i telvin in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.08.07, 16:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0