+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Sözler'i Okuyalım...

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı gülen Nickli Üyeden Alıntı
  Sözler

  ?man esaslar?n?, ?slamiyetin şartlar?n? akla ve mant?ka uygun misallerle anlatan bir eser
  Birinci Söz
  Bismillâhirrahmânirrâhîm’in binler esrar?ndan alt? s?rr?na dairdir.
  Birinci S?r: Kâinat, yer ve insan simas?nda üç rububiyet sikkesi vard?r.
  ?kinci S?r: Vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini izah eder.
  Üçüncü S?r: Kâinat? şenlendiren rahmettir.
  Dördüncü S?r: Rahmaniyet içinde ehadiyet sikkesini gösteriyor.
  Beşinci S?r: “Allah insan? Rahman sûretinde yaratm?şt?r” hadisinin izah?.
  Alt?nc? S?r: Rahmetin k?ymetini anlat?r. ">OnDördüncü Lem'a ' n?n ?kinci Makam?
  ?kinci Söz
  Üçüncü Söz
  Dördüncü Söz
  Beşinci Söz
  Alt?nc? Söz
  Yedinci Söz
  Sekizinci Söz
  Birinci Nükte: Namaz?n anlam?. Namaz tesbihat?ndaki sözlerin namazla ilişkisi.
  ?kinci Nükte: ?badetin anlam?. Namaz içindeki sözlerin ve hareketlerin dile getirdiği mânâlar
  Üçüncü Nükte: Bütün ibadetlerin özeti olarak namaz
  Dördüncü Nükte: ?nsan?n, dünyan?n ve kâinat?n ömründe, beş namaz vaktinin karş?l?klar? ve bu vakitler aras?ndaki ilişkiler
  Beşinci Nükte: Herbiri insan ve kâinat ömründe belirli devrelere işaret eden vakitlerde namaz k?lan bir kul, bu hareketiyle hangi mânâlar? dile getirir?
  ">Dokuzuncu Söz
  Onuncu Söz
  Mukaddime
  Hatime
  Onuncu Söz' ün Mühim Bir Zeyli ve Lahikas?n?n Birinci Parças?
  Zeylin ?kinci Parças?
  Birinci Mesele: Ruhlar?n cesetlerine gelmesinin örneği dağ?lm?ş ordunun düdük sesiyle toplanmas? misaliyle ispatlan?r.
  ?kinci Mesele: Cesetlerin yeniden diriltilmesinin örneği büyük bir şehrin karanl?k bir gecede bir merkezden bir anda ayd?nlat?lmas? ile ispatlan?r.
  Üçüncü Mesele: Cesetlerin yeniden diriltilmesiyle ilgili örneği baharda birden say?s?z çiçek ve bitkilerin aç?l?p gelişmesiyle ispatlan?r.
  Dördüncü Mes’ele: Dünyan?n ölümü ve K?yamet kopmas? bir anda bir gezegen ve kuyruklu y?ld?z?n çarpmas?yla izah edilir.
  ">Zeylin Üçüncü Parças?
  Zeylin Dördüncü Parças?
  Zeylin Beşinci Parças?
  Onbirinci Söz
  Birinci Esas: Kur’ân ve felsefenin evrene bak?ş aç?lar?. “Mânâ-y? ismî” ve “mânâ-y? harfî” kavramlar?n?n aç?klamas?.
  ?kinci Esas: Kur’ân ve felsefenin, bireylerin hayat? üzerindeki etkileri.
  Üçüncü Esas: Kur’ân ve felsefenin toplum hayat? üzerindeki etkileri.
  Dördüncü Esas: Vahiy ve ilham?n tan?m ve karş?laşt?rmas?. “Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa, Rabbinin kelimelerini yazmakla bitiremezdi” meâlindeki âyetin bir aç?klamas?">Onikinci Söz
  Onüçüncü Söz
  ">Onüçüncü Söz'ün ?kinci Makam?
  Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir ?htard?r
  Risale-i Nur Mizanlar?ndan Onüçüncü Söz'ün ?kinci Makam?n?n Haşiyesidir
  Leyle-i Kadir' de ?htar Edilen Bir Mes'ele-i Mühimme
  Meyve Risalesinden Alt?nc? Mes'ele
  Hüve Nüktesi
  Ondördüncü Söz
  Hatime
  Ondördüncü Söz' ün Zeyli
  Birinci Basamak: Meleklerin varl?ğ? ve yarat?l?ş sebebi.
  ?kinci Basamak: Gökten yere inenler ve yerden göğe ç?kanlar.
  Üçüncü Basamak: ?nsan?n önemi ve yeryüzünün gökler kadar değer kazanmas?n?n nedeni.
  Dördüncü Basamak: Melekler ve şeytanlar aras?ndaki çarp?şmalar.
  Beşinci Basamak: Şeytanlar?n melekler taraf?ndan taşlanmas?.
  Alt?nc? Basamak: Şeytanlar?n taşlanmas?nda ?lâhî egemenliğin haşmetine işaret eden yönler.
  Yedinci Basamak: Şeytanlar?n taşlanmas?ndaki üç mânâ.">Onbeşinci Söz
  Onbeşinci Söz'ün Zeyli
  Şeytan'?n Küçük Bir ?tiraz?
  Birinci Şua: Allah’?n her yerde birden haz?r bulunmas? ve herşeye herşeyden yak?n bulunmas?; vahidiyet ve ehadiyet.
  ?kinci Şua: Varl?klar?n yarat?l?ş?ndaki san’at, kudret ve kolayl?k.
  Üçüncü Şua: Herşey Ondan sonsuz derecede uzak iken, Allah’?n herşeye sonsuz derecede yak?n olmas?.
  Dördüncü Şua: Namazda ve hacda Allah’?n huzuruna ç?kmak.
  ">Onalt?nc? Söz
  Küçük Bir Zeyl
  Onyedinci Söz
  Onyedinci Söz'ün ?kinci Makam?
  Siyah Dut' un Bir Meyvesi
  Kalbe Farisi Olarak Tahattur Eden Bir Münâcât
  Birinci Levha
  ?kinci Levha
  BarlaYaylas?; Çam, Katran, Ard?ç Karakavağ?n Bir Meyvesidir
  Y?ld?zlar? Konuşturan Bir Y?ld?zname
  ?kinci Nokta: Çirkin görünen varl?k ve olaylardaki güzellikler.
  Üçüncü Nokta: Kâinattaki san’at eserlerinin seyircisi olarak insan; ve insanl?k içinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) yeri
  Firkatli ve gurbetli bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalar?d?r: Seher vaktinde tevbeye dair bir manzume.">Onsekizinci Söz
  Birinci Reşha: Rabbimizi bize anlatan üç büyük tan?t?c?dan biri olarak Hz. Muhammed (a.s.m.).
  ?kinci Reşha: Semavî kitaplar?n verdiği haberler, irhasat ve mucizeler, ahlâk ve takvâs?n?n ?ş?ğ? alt?nda Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği.
  Üçüncü Reşha: Bütün varl?klara hitap eden ve kâinat?n yarat?l?ş s?rr?n? aç?klayan bir hatip olarak Hz. Muhammed (a.s.m.).
  Dördüncü Reşha: Onun yayd?ğ? ?ş?kla evrenin ald?ğ? yeni şekil.
  Beşinci Reşha: Onun yayd?ğ? ?ş?kla varl?klar?n kazand?ğ? değer.
  Alt?nc? Reşha: Kulluk ve elçilik yönleriyle Hz. Muhammed (a.s.m.).
  Yedinci Reşha: Onun ak?l, kalb, ruh ve nefisler üzerindeki etkisi.
  Sekizinci Reşha: Onun kötü âdet ve gelenekleri kald?r?p güzel ahlâk? yerleştirmekteki benzersiz başar?s?.
  Dokuzuncu Reşha: Onun görev baş?ndaki cesareti.
  Onuncu Reşha: K?yamet ve âhiret gibi, gelecekteki çok önemli olaylara dair verdiği haberler.
  On Birinci Reşha: Onun Kâinat Yarat?c?s?ndan getirdiği haberlerin doğruluğu ve önemi.
  On ?kinci Reşha: Onun, insanl?ğ?n en önemli ihtiyac? için ettiği dualar.
  On Üçüncü Reşha: Onun, ebedî bir mutluluk ve Cennet için ettiği dualar?n kabulündeki kesinlik.
  On Dördüncü Reşha: Kur’ân’?n tan?m?; Kur’ân’daki tekrarlar?n hikmeti; Kur’ân ile felsefenin varl?klara bak?ş?ndaki fark.">Ondokuzuncu Söz
  Birinci Makam : Kur’ân ile ilgili baz? itiraz ve vesveselere cevaplar.
  Birinci Nükte: Küçük ve önemsiz görünen olaylarda büyük ve kapsaml? yasalara Kur’ân nas?l işaret ediyor? Meleklerin Âdem’e secdesi.
  ?kinci Nükte: ?srailoğullar?n?n ineği kesmesine dair k?ssadaki dersler.
  Üçüncü Nükte: Taşlar hakk?ndaki âyetin verdiği dersler.">Yirminci Söz
  Mukaddime: Tabiat kanunlar?na uymak suretiyle, peygamber mucizelerine teknoloji yoluyla yaklaşabileceğine dair örnekler.
  Bir nükte-i mühimme ve bir s?rr-? ehem: Bilim branşlar? ile ?lâhî isimler aras?ndaki ilişki.
  ?ki mühim suale karş? iki mühim cevap: Teknolojik gelişmelerin haberleri Kur’ân’da nicin aç?k bir şekilde yer alm?yor? Kur’ân niçin kâfirleri de tasdike mecbur b?rakacak bir şekilde bu haberleri vermiyor?">Yirminci Söz' ün ?kinci Makam?
  “Hergün beş vakit namaz usanç veriyor” şeklindeki bir itiraza cevap.
  Birinci ?kaz: Usançl?ğa yol açan bir aldanma: “tevehhüm-ü ebediyet.”
  ?kinci ?kaz: Kalbin günlük ihtiyaçlar?n? karş?lamakta namaz?n rolü.
  Üçüncü ?kaz: Sab?r nereye ve nas?l harcanmal?? Üç çeşit sab?r.
  Dördüncü ?kaz: Kulluk görevlerine verilen ücretle dünyaya ait işlerin ücreti aras?nda bir karş?laşt?rma.
  Beşinci ?kaz: ?nsan? oyalayarak kulluk görevlerinden uzaklaşt?ran nedenler. Dünya işleri nas?l ibadete çevrilir?">Yirmibirinci Söz
  Birinci Vecih: Vesvesenin yol açt?ğ? telâş ve ümitsizlikten korunman?n çaresi.
  ?kinci Vecih: Mânâlar?n insan hayalinde ald?ğ? şekiller ve bunlar?n vesvese ile ilişkisi.
  Üçüncü Vecih: Kavramlar aras?ndaki çağr?ş?mlar ve vesvese ile ilişkisi.
  Dördüncü Vecih: Dindeki aş?r?l?ğ?n yol açt?ğ? vesvese.
  Beşinci Vecih: ?man ile ilgili konularda vesvese.">Yirmibirinci Söz' ün ?kinci Makam?
  Birinci Makam
  Dünyada olup biten s?radan olaylar?n ard?ndaki olağanüstülüklere dikkati çeken bir temsil.
  Birinci Burhan: Ağaçlar?n yarat?l?ş ve yaşay?ş?ndaki olağanüstülük ve birlik tecellîsi.
  ?kinci Burhan: Tohumlardaki ve canl?lar?n yarat?l?ş?ndaki olağanüstülük ve birlik tecellîsi
  Üçüncü Burhan: ?nsan ve hayvanlar?n yarat?l?ş ve yaşay?ş?ndaki olağanüstülük ve birlik tecellîsi.
  Dördüncü Burhan: Ağaçlar?n çevre ile ilişkilerindeki olağanüstülük ve birlik tecellîsi.
  Beşinci Burhan: Ağac?n sonucu olan meyve ile evrenin sonucu olan insan?n, üzerlerindeki san’atla bir San’atkâra işareti.
  Alt?nc? Burhan: Bahar ve yaz mevsimindeki değişikliklerde görünen olağanüstülük ve birlik ve kudret tecellîsi.
  Yedinci Burhan: Varl?klar aras?ndaki yard?mlaşma ve dayan?şmada görünen olağanüstülük ve birlik tecellîsi.
  Sekizinci Burhan: Bütün varl?klar?n yarat?l?ş ve işleyişinde rol alan hava, su, ?ş?k, toprak gibi unsurlar?n yerine getirdiği görevlerdeki olağanüstülük ve birlik tecellîsi.
  Dokuzuncu Burhan: Bütün eserlerin sahibi ve san’atkâr? olarak birtek zat? tan?man?n kolayl?ğ?.
  Onuncu Burhan: Varl?klar?n gelip geçmesinde, onlar? değiştirenin değişmezliğini gösteren işaretler.
  On Birinci Burhan: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) getirdiği haberlerin, evrendeki varl?klar taraf?ndan doğrulanmas?.
  On ?kinci Burhan: Kâinat Yarat?c?s? hakk?nda Kur’ân’?n verdiği haberler.">Yirmiikinci Söz
  Birinci Lem’a: Allah’? bir olarak tan?makta hakikî ve zahirî tevhidin farklar?. Evrendeki olaylar?n sebeplere bağlanmas?ndaki hikmetler.
  ?kinci Lem’a: Hayat üzerinde, Allah’?n varl?k ve birliğini gösteren damga. Birşeyden herşeyin, herşeyden birşeyin yap?lmas?.
  Üçüncü Lem’a: Canl?lar üzerinde Allah’?n varl?k ve birliğine işaret eden damgalar.
  Dördüncü Lem’a: “Hayat verme” fiili üzerinde, Allah’?n varl?k ve birliğini gösteren damgalar. Herbir zerrede Allah’?n varl?k ve birliğine aç?lan üç pencere. Zerrelerdeki “ehadiyet” ve “samediyet” damgalar?.
  Beşinci Lem’a: Allah’?n birliğine inanman?n kolayl?ğ?.
  Alt?nc? Lem’a: Bahar mevsiminde Allah’?n varl?k, birlik ve kudretini gösteren damgalar ve âhirete işaretler.
  Yedinci Lem’a: Varl?klar aras?ndaki yard?mlaşmalarda Allah’?n varl?k ve birliğini, hikmet ve rahmetini gösteren işaretler.
  Sekizinci Lem’a: Varl?klar?n yarat?l?ş?nda kullan?lan temel unsurlar?n birliğinde ve bir varl?kla bütün varl?klar aras?ndaki ilişkilerde Allah’?n varl?k ve birliğine işaret eden deliller.
  Dokuzuncu Lem’a: Türlerin yarat?l?ş?ndaki benzerlik ve kolayl?ğ?n, Allah’?n varl?k ve birliğine işareti.
  Onuncu Lem’a: Ölüm üzerindeki birlik ve devaml?l?k damgas?. Eserden fiile, fiilden isim, s?fat ve zâta geçiş.
  On Birinci Lem’a: Allah’?n varl?ğ?n?n ve birliğinin şâhidi olarak Seyyidimiz Muhammedü’l-Emîn (a.s.m.).
  On ?kinci Lem’a: Allah’?n varl?k ve birliğinin şahidi olarak Kur’ân.">Yirmiikinci Söz' ün ?kinci Makam?

  www.nurpenceresi.com 'dan al?nt?d?r...
  Şimdi oku kabirde okuyamazs?n
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 23:40 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Şimdi oku. Kabirde okuyamazs?n
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Bi-Çareye Tefriciye Okuyalım
  By CAN KARDEŞ in forum Dualar
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 04.02.09, 22:21
 2. 13.Şua... Beraber Okuyalım....
  By Barla in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.01.09, 22:21
 3. Risale-i Nur'u Hergün mü Okuyalım?
  By Şakird in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 09.09.08, 08:13
 4. Daha çok okuyalım!
  By umut46 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 27.10.07, 14:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0