+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Şu Gaflet Zamanında Musibet Şeklini Değiştirmiş

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Şu Gaflet Zamanında Musibet Şeklini Değiştirmiş

  Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u İlâhîdir.

  Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibetzedeleri - fakat musibet dine dokunmamak şartıyla - bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü, hangi bir genç hasta yanıma gelmişse, görüyorum, emsâllerine nisbeten bir derece vazife-i diniyeye ve âhirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevî hastalıklar musibet değil, bir nevî nimet-i İlâhiyedir. Çünkü, çendan o hastalık onun dünyevî, fâni, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedî hayatına faydası dokunuyor. Bir nevî ibadet hükmüne geçiyor.Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahetiyle, elbette hastalık hâletini muhafaza edemeyecek, belki sefahete atılacak.

  Lem'alar, s. 19

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  zeyl kardeşim..bizler bu konular? çok iyi biliyoruz..rabbim herkezi bir şekilde terbiye ediyor.ama diğer taraftan da birilerini o terbiye içinde imtihan ediyor..
  meslea bir genç kardeşimiz hasta..gidiyoruz yan?na bu ve emsali yerleri okuyup geliyoruz...halbuki bizim vazifemiz sadece bu değil cemaat olarak o kardeşimizin hastal?ktan kurtulmas? için fiili dua yapmam?z gerekiyor....hikmet dünyas?nday?z.. malesef risalelerin verdiği iman zevki bizi bazen cebriye mezhebine fark?nda olmadan kayd?r?yor....vesselam..

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Fiili dua derken ne gibi? Biraz daha açar m?s?n?z?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  yani kardeşin maddi durumu nedir? hastalığı için başka bir doktora gidilmesi gerekiyor mu vs vs ..alakdar olduğu kişler ne durumda gibi kardecezim..

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Bununla zaten ilgilenilir abi eğer imkanlar varsa. Fakat bu dediğiniz mani değil yukar?daki hakikatlerin okunmas?na. Yoksa kimse demiyor ki sebeplere müracaat edilmesin.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  MALESEF KARDEŞİM KEŞKE ÖYLE OLSA...NEYSE KARDEŞİM..BEN okunmasın demiyorum, okunsun ama devamı da diğer vazifelerin yapılmasıyla gelsin diyorum....aynı şeyleri söylüyoruz sizinle sadece ben kafamın arka tarfından gösteriyorum, siz ise önden gösteriyorsunuz gözleri o kadar.....

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Hâtime

  Cenâb-? Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir. Hem hadsiz nukuş-u esmâs?n? göstermek için insan? öyle bir surette halk etmiş ki, hadsiz cihetlerle elemler ald?ğ? gibi, hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratm?ş.

  Ve o makine-i insaniyede yüzer âlet var. Herbirinin elemi ayr?, lezzeti ayr?, vazifesi ayr?, mükâfât? ayr?d?r. Adeta insan-? ekber olan âlemde tecellî eden bütün esmâ-i ?lâhiye, bir âlem-i asgar olan insanda dahi o esmân?n umumiyetle cilveleri var. Bunda s?hhat ve âfiyet ve lezâiz gibi nâfi emirler nas?l şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikas? gibi olur. Öyle de, musibetlerle, hastal?klarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik âr?zalarla, o makinenin diğer çarklar?n? harekete getirir, tehyiç eder. Mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki herbir âzân?n lisan?yla bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir. Güya insan o âr?zalarla, ayr? ayr? binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur, sahife-i hayat?nda veyahut levh-i misalîde mukadderât-? hayat?n? yazar, esmâ-i ?lâhiyeye bir ilânnâme yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhâniye hükmüne geçip, vazife-i f?trat?n? ifa eder.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  insanın hikmet-i hilkatı ve sırr-ı câmiiyeti ise; her zaman, her dakika hâlıkına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı dergâh-ı İlâhiyeye kamçı vurup sevkeden en keskin ve en müessir saik, hastalıklar olduğu gibi; insanı, kemâl-i şevk ile şükre sevkeden ve tam manasıyla minnetdar edip hamdettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve âfiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. 2.şua

 9. #9
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-? gayr-? tayyibe cihetinden baş?ma gelen bu musibet, rahmet-i ?lahiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de, dokuz menfaati oldu.

  Birinci menfaati: Hastal?kta her saat ibadeti, dokuz saat ibadet hükmüne getirdi.

  ....

  Dördüncüsü: Bu mübarek aylarda, pek çok iştiyak ve ihtiyaçla fazla âmâl-i uhreviyede bulunmak arzusuyla beraber, mevsim ve baz? esbap cihetiyle muvaffak olmayarak fazla müteessir idim. Bu hastal?k, tam bu aylara lây?k bir tarzda, hastal?ktan gelen ihlas ve kesret-i sevap cihetiyle azim bir menfaati oldu. Beni gündüzde dağ ve bağlar? gezmekten men ettiği gibi, gece uyku ve gafletten kurtar?p, kemal-i tazurru ve niyazla geceleri ihyaya sebep oldu.

  .....

  Sekizinci faydas?: Gayet incedir, izah edilmez; yaln?z k?sa bir işaret ederiz. Nas?l ki Hüsrev, yazd?ğ? Kur'an'?, fotoğrafla tab'?n? kabul etmeyerek binler câzibedar Kur'an'lar kendi hatt?yla âlem-i ?slamda intişar?yla, kutbiyet derecesinde bir mertebe-i ulviyeyi ve yüksek bir şeref-i imtiyaz? b?rak?p, Risale-i Nur dairesindeki s?rr-? ihlas? muhafaza ve hazz-? nefisden teberrî etmiştir. Aynen öyle de, o hastal?k ruhumda öyle bir ink?lâp yapt? ki, Risale-i Nur'un parlak fütuhat?n? müteşekkirâne temâşâ etmek ve sevapdârâne, mücâhidâne, bir nevi kumandan hizmetinde bulunmaktan gelen uhrevî zevki ve şerefi ve dünyada uhrevî meyvesini gösteren hizmet-i imaniyenin şahs?ma ait lezzeti ve imtiyaz?, o s?rr-? ihlas için b?rakmak ve kardeşlerime havale etmek ve onlar?n şeref ve zevkleriyle iktifa etmeye nefs-i emmârem dahi muvafakat ederek, dünyan?n bu uhrevî ve güzel yüzünde gözünü kapamak ve eceli ve mevti ferahla karş?lamaya tam kabul etmesidir.

  Dokuzuncu faydas?: Çoktan beri benim hususi bir virdim ve hiç kaleme al?nmayan ve mesleğimizin dört esas?ndan en büyük esas? olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddî ve manevi hastal?klar?n bir nevi şifas? olan ve ?sm-i Âzam ve Besmeleyle dokuz âyât-? uzmây? içine alan ve on dokuz defa şükür ve hamdi âzami bir tarzda ifadeyle, tahmidât?n adetleriyle o eşyan?n lisan-? haliyle ettikleri hamd ü senay? niyet ederek, o hadsiz hamdlerin yekûnunu kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir tahmidnâme ve teşekkürnâme bulunan ve Sekine'deki esmâ-i sittenin muazzam yeni bir dersini izhar etmeye sebep olmas?d?r.

  Kastamonu Lahikas?, s. 202-203

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 10. #10
  Ehil Üye slim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  kayıp şehir
  Mesajlar
  1.184

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u İlâhîdir.

  Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibetzedeleri - fakat musibet dine dokunmamak şartıyla - bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü, hangi bir genç hasta yanıma gelmişse, görüyorum, emsâllerine nisbeten bir derece vazife-i diniyeye ve âhirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevî hastalıklar musibet değil, bir nevî nimet-i İlâhiyedir. Çünkü, çendan o hastalık onun dünyevî, fâni, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedî hayatına faydası dokunuyor. Bir nevî ibadet hükmüne geçiyor.Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahetiyle, elbette hastalık hâletini muhafaza edemeyecek, belki sefahete atılacak.

  Lem'alar, s. 19
  teşekkürler

  sükût gibi münzevî, çığlık gibi hür

  *

  Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim

  Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim,

  Adam aldırma da git, diyemem aldırırım

  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ülfetin Verdiği Gaflet..
  By merdümgiriz in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 28.05.12, 14:25
 2. Gaflet...
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 28.03.09, 08:46
 3. Yaz Mevsimi ve Gaflet
  By elff in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 10.09.07, 07:34
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 18.03.07, 21:13
 5. Gaflet
  By duaci in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.10.06, 21:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0