+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Risale-i Nur'u Okumak.

 1. #1
  Gayyur _süeda_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  86

  Standart Risale-i Nur'u Okumak.

  Çok azîz, çok mübârek, çok müşfik, çok sevgili Üstadımız Hazretleri,

  Risâle-i Nur'u, himmet ve duâlarınızla dikkat ve tefekkürle okudukça, bu muazzam eser külliyâtının tılsım-ı kâinatın muammâsını keşf ve halleden bir keşşaf olduğunu, hâl ve istikbâlin bir mürşid-i ekberi ve bir rehber-i âzamı olduğunu, yine duâ ve himmetinizle idrâk ediyoruz.

  Evet, Üstadımız Hazretleri,

  Risâle-i Nur'u okuyan her idrâk sahibi anlıyor ki, Risâle-i Nur, gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp, tenvir ve irşad edecektir.

  Risâle-i Nur, yalnız bu vatan ve millet için değil, âlem-i İslâm ve bütün beşeriyetin ihtiyacına cevap verecek bir külliyat olarak telif edilmiştir. Bugün, tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felâket içerisinde çırpınan beşeriyet için, halâskâr olarak Risâle-i Nur'a sarılmaktan ve ne pahasına olursa olsun, Risâle-i Nur'un nûrânî ve parlak eczâlarını elde edip, dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. Risâle-i Nur'u okuyan herkes, bu hakîkati idrâk etmiş ve etmektedir. Eğer, biz muktedir olsak, bu hakîkati, kâinata nazır bir mahalle çıkıp, bütün kâinata ilân edeceğiz. Fakat, mâdem ki buna muvaffak olamıyoruz ve mâdem ki Risâle-i Nur'un cihanşümul kıymetini bu derece, Üstâdımızın himmetiyle, idrâk etmişiz; şu halde, nur ve feyiz hazînesi, irfan ve kemâlât menbâı olan Risâle-i Nur'u bir dakikamızı bile boş geçirmeden, mütemadî. ve devamlı bir şekilde her gün ve her saat okuyacağız ve bu uğurda geceli gündüzlü çalışacağız, inşaallah. Fakat, her an, bütün işlerimizde olduğu gibi, bunda da büyük Üstâdımızın duâ ve himmetiyle muvaffak olabileceğiz.

  Hem, şu hakîkat zâhir ve bâhirdir ki: Bir kimse allâme dahi olsa, Risâle-i Nur'un ve müellifinin talebesidir, Risâle-i Nur'u okumak zarûret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini aldatan enâniyetine boyun eğip Risâle-i Nur külliyatını okumazsa, büyük bir mahrumiyete dûçâr olur. Fakat, biz, idrâk ettiğimiz bu muazzam hakîkat karşısında, beşeriyetin halaskarı ve milyarlarca insanların fevkinde olan bir memur-u Rabbânîye nasıl minnettar ve medyun olduğumuzu târif edemiyoruz.


  Yine duâ ve himmetinizle idrâk etmişiz ki, Kur'ân-i Kerîmin bir mu'cize-i mâneviyesi olan hârika Risâle-i Nur külliyâtının bir satırından ettiğimiz istifâdenin bir miktar-i mukabilini dahi ödemeye gücümüz yetişmez. Bunun için, ancak, Cenâb-ı Hakka şöyle yalvarmaya karar verdik:

  "Yâ Rab! Bizi ebedî haps-i münferidden kurtarıp, bâkî ve sermedî bir âlemin saadetine nâil edecek bir hakaık hazînesinin anahtarını Risâle-i Nur gibi nazîrsiz bir eseriyle bahşeden sevgili ve müşfik Üstâdımızı zâlimlerin ve düşmanların sû-i kasıtlarından muhafaza eyle; Kur'ân ve îman hizmetinde dâimâ muvaffak eyle. Ona sıhhat ve âfiyetler, uzun ömürler ihsan eyle" diye duâ ediyoruz.

  Evet, Üstadımız Hazretleri,

  Risâle-i Nur'u dikkat ve tefekkürle okumak nîmet-i uzmasına nâil olan biz bir kısım üniversite gençliği, bir hüsn-ü zan veya bir tahmin ile değil, tahkîkî ve tetkikî bir sûrette, sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmelyakîn bir kuvvet-i îmâniye ile inanıyoruz ki; zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı, Bediüzzaman, ortadan kaldırmaya inâyet-i Hak ile muvaffak olacaktır.

  Bizim bu kanaatimiz, safdilâne veya tahminle değildir; ilmî ve delile müstenit bir tahkik iledir. Bunun için, muârız olan dahi bu hakîkati kalben tasdik edecektir. Duâ ve şefkat buyurun; Kur'ân ve îman hizmetinde fedâî olalım, Risâle-i Nur'u bir dakikamızı bile kaybetmeden okuyalım, yazalım, ihlâs-ı tâmme muvaffâk olalım.


  İstanbul Üniversitesi Nur talebeleri namına
  MUHSİN


 2. #2
  Gayyur _süeda_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  86

  Standart

  Ankara Üniversitesi Nur Talebelerinin Bir Mektubu

  Azîz, S?dd?k kardeşlerimiz,

  Risâle-i Nur bize öğretiyor ve ispat ediyor ki, bu dünya, bir misâfirhânedir. Ebedî hayati isteyenler, misâfirhânedeki vazifelerine dikkat gösterdikleri nisbette memnun edilirler. Demek ki, şimdi en esasl? vazifemiz, batakl?ktan kurtulmak isteyen ehl-i dînin, karanl?ktan usanm?ş, g?dâs?z kalm?ş kalplerin yard?m?na koşmak, kendimizden başlayarak Nurun dellâll?ğ?n? yapmakt?r. Bilhassa ve bilhassa şuras? çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki, en başta ve en evvel Risâle-i Nur'u dikkat ve tefekkürle devaml? olarak okumak ve o muazzam eser külliyat?ndaki Kur'ân ve îman hakîkatleriyle kendimizi teçhiz etmek; ve bu esas ve şartlarla, o hârika eser külliyat?n? bir an evvel ikmâl etmektir. ?şte bu nîmet-i uzmâya nâil olan her genç ve herkes, bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faydal? olur; vatan, millet, gençlik ve âlem-i ?slâm çap?nda hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir. Bunun için, başta Hazret-i Üstad?m?z Bediüzzaman ve onun hakîki ve ihlâsl? talebeleri olmaya lay?k sizlerden duâ istirham ediyoruz ki, Risâle-i Nur'un mecmualar?n? bir an evvel temin edelim, arayal?m, bulal?m; dikkat, tefekkür ve ihlâsla okuyal?m; Kur'ân ve îman hizmetinde bu vaziyette koşal?m. Risâle-i Nur'un bu as?rdaki makbuliyetine işaret eden deliller fazlas?yla mevcut olduğuna göre, insaf sahibi her mü'min kardeşimiz, onun tabiî bir yard?mc?s?d?r.

  Hem mâdem, Risâle-i Nur bu asra has husûsiyetler taş?yor; hem mâdem, binlerce âlimlerin takdirleriyle karş?lan?yor. Hem mâdem, Kur'ân'?n dellâll?ğ?n? yapan kahraman Üstad, eşine rastlanmayacak bir mükemmeliyetle, dürüst ad?mlarla,

  hakîki prensiplerle, bütün hayat?n? îman ve ?slâmiyete vakfetmiş, dünyevî hiçbir menfaat aramadan, s?rf Allah r?zâs? uğruna çal?şm?şt?r. Hem mâdem, bütün kuvvetiyle, Nur Talebeleri de îman ve ?slâmiyet'e ehl-i Sünnet dairesinde hizmet için hayatlar?n? dahi çekinmeden veriyor ve süflî menfaat peşinde değildirler. Ve mâdem, yüz binlerce Nur talebeleri bütün tazyik ve tehditlere rağmen bu hakîkati fiilen ispat etmişler. Hem, her talebe, bugün cereyan eden bat?l felsefenin akîdelerine hakîki, mant?ki cevaplar vermek üzere yetişmişler ve yetişiyorlar. Hem, her ihtiyac?m?za Kur'ân cevap veriyor; onda, laz?m olan her hakîkat sarih olarak vard?r. Ve mâdem Kur'ân, en güzel şekilde ders veren, Allah'?n hediyesi, bir nûru ve rahmetidir. Öyle ise, bu hazîne-i rahmeti ve menbâ-i hakîkati ders veren ve hakîki sûrette gençliğin ve avam?n anlayabileceği bir şekilde bildiren Risâle-i Nur'u dikkat ve tefekkürle ve devaml? olarak müsâit vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibâdet ve şevk kaynağ?d?r; hâl ve istikbâlin ve biz gençlerin çok leziz ve iştiyakla alacağ? gâyet nâfî ve vâfi bir ilâç ve bir tiryakt?r, bir mânevî kurtar?c?d?r. Bu katî hakîkatler meydanda iken, ona bütün kuvvetimizle sar?lmamak, baştan aşağ? Risâle-i Nur' u tetkik etmemek, alâkadar olmamak, ancak gafletin eseri olabilir.
  Hem, "Kim hakîkat peşinde koşuyorsa, Risâle-i Nur'dan ders almas? laz?md?r; ve Nur yolunda giden her münevver, hakiki saadete kavuşacak ve yeryüzünün mâhiyetini derk edecektir" diye, biz Ankara Nur Talebeleri dahi ittifak ediyoruz. Ebedî hayat hazînesini gösteren Kur'ân-? Hakîm'in nûru olan Risâle-i Nur, elbette bir zaman dünyay? ç?nlatan nurlu sesini yükseltecektir.
  Mâdem, ?slâm âlimleri, hadîs-i şerife göre, dünya ikbal ve heveslerinin peşinde koşmad?kça peygamberlerin en emîn vârisleridirler; biz de Risâle-i Nur'u onun tam vârisi biliyoruz. Risâle-i Nur'un şahs-? mânevîsi, hakîki vâris olman?n esâs?n? yaşam?ş ve yaş?yor. Onun karş?s?na ç?kan körler ve sağ?rlar ve hissis gâfiller küçüleceklerdir. Böyle muazzam bir olgunluğa sahip olan Risâle-i Nur, elbette, bütün feylesoflar?, dünya ilim ve hak erbâb?n? çağ?racak ve her akl-? selîm ve kalb-i kerîm olan mübârek insanlar? talebesi yapacak. Bu da inşaallah uzakta değil, yak?nda tahakkuk edecektir.
  Dünya, ekserî feylesoflar?n ve âlimlerin dediği gibi, yep yeni bir oluşun eşiğindedir. Dünya, nûrunu ar?yor. Hakîkat şairi Mehmed Âkif,
  "O nûru gönder ?lâhî, as?rlar oldu yeter! Bunald? milletin afak?, bir sabah ister. " diye, işte bu nûra işaret ettiği, bugün bizce bir hakîkattir.


  Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri
 3. #3
  Gayyur _süeda_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  86

  Standart

  ''...Risâle-i Nur'u devaml? okumakla, ben, dehşetli mânevî hastal?klardan nas?l kurtulmuşsam, sizler de o mübârek daire-i kudsiyeye dehâlet ettiğinizde, dünyevî ve uhrevî dertlerden, ateşlerden kurtulacak ve evlât ve ?yâlinizin bir nevî çoban? olmak hasebiyle, o sevgililerinizi de kurtaracaks?n?z. Ve Nurlara çal?şmakla, herbirerleriniz, maddî ve mânevî felâh ve saadete nâil olacaks?n?z. Böyle olan milyonlarla Nur Talebeleri, bu hakîkate şâhittirler.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'u Üstünkörü Okumak Yetmez!
  By yozgati in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.12.13, 12:11
 2. Risale Okumak mı Dinlemek mi?
  By dostlar in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 14.02.09, 14:17
 3. Risale-i Nur Okumak Niçin Çok Önemli ?
  By beylikdüzü73 in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 07.10.08, 09:57
 4. Risale-i Nur Okumak Neyin Karşılığıdır?
  By BiKeS_ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.09.08, 10:51
 5. Risale-i Nur'un Kavram Haritalamasını Okumak
  By Şakird in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.08.06, 19:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0