+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Konuşan Yalnız Hakikattir.

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Konuşan yaln?z hakikattir  Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecellî eder. Yani, insan bir sebeple bir haks?zl?ğa, bir zulme mâruz kal?r, baş?na bir felâket gelir, hapse de mahkûm olur, zindana da at?l?r. Bu sebep haks?z olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vâk?a adaletin tecellîsine bir vesile olur. Kader-i ?lâhî başka bir sebepten dolay? cezaya, mahkûmiyete istihkak kesb etmiş olan o kimseyi bu defa bir zâlim eliyle cezaya çarpt?r?r, felâkete düşürür. Bu, adalet-i ?lâhînin bir nevi tecellîsidir.
  Ben şimdi düşünüyorum. Yirmi sekiz senedir vilâyet vilâyet, kasaba kasaba dolaşt?r?l?yorum. Mahkemeden mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zâlimane işkenceleri yapanlar?n bana atfettikleri suç nedir? Dini siyasete âlet yapmak m?? Fakat bunu niçin tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat-i halde böyle birşey yoktur.
  Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkûm etmeye uğraş?yor. O b?rak?yor; diğer bir mahkeme ayn? meseleden dolay? beni tekrar muhakeme alt?na al?yor. Bir müddet de o uğraş?yor, beni tazyik ediyor, türlü türlü işkencelere mâruz k?l?yor. O da netice elde edemiyor, b?rak?yor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yap?ş?yor. Böylece musibetten musibete, felâketten felâkete sürüklenip gidiyorum. Yirmi sekiz sene ömrüm böyle geçti. Bana isnad ettikleri suçun asl? ve esas? olmad?ğ?n? nihayet kendileri de anlad?lar.
  Onlar bu itham? kasten mi yapt?lar, yoksa bir vehme mi kap?ld?lar? ?ster kas?t olsun, ister vehim olsun, ben böyle bir suçla münasebet ve alâkam olmad?ğ?n? kemâl-i kat'iyetle yakinen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete âlet edecek bir adam olmad?ğ?m? bütün insaf dünyas? da biliyor. Hattâ beni bu suçla itham edenler de biliyorlar. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ?srar edip durdular? Neden ben suçsuz ve mâsum olduğum halde böyle devaml? bir zulme, muannid bir işkenceye mâruz kald?m? Neden bu musibetlerden kurtulamad?m? Bu ahval adalet-i ?lâhiyeye muhalif düşmez mi?

  Bir çeyrek as?rd?r bu suallerin cevaplar?n? bulam?yordum. Bana zulüm ve işkence yapt?klar?n?n hakikî sebebini şimdi anlad?m. Ben kemâl-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmet-i Kur'âniyemi maddî ve mânevî terakkiyat?ma, kemâlât?ma âlet yapmakm?ş.
  Şimdi bunu anl?yorum, hissediyorum, Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyar?m haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddî ve mânevî kemalât ve terakkiyat?ma ve azaptan ve Cehennemden kurtulmama ve hattâ saadet-i ebediyeme vesile yapmakl?ğ?ma, yahut herhangi bir maksada âlet yapmakl?ğ?ma mânevî gayet kuvvetli mânialar beni men ediyordu.

  Bu derunî hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde b?rak?yordu. Herkesin hoşland?ğ? mânevî makamat? ve uhrevî saadetleri a'mâl-i saliha ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakk? olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir zarar? bulunmad?ğ? halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. R?za-y? ?lâhîden başka f?trî vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yaln?z ve yaln?z imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi f?trî ubudiyetle, bilmeyenlere ve bilmek ihtiyac?nda olanlara tesirli bir surette bildirmek; bu keşmekeş dünyas?nda iman? kurtaracak ve muannidlere kat'î kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye âlet olmayacak bir tarzda, bir Kur'ân dersi vermek lâz?md?r ki, küfr-ü mutlak? ve mütemerrid ve inatç? dalâleti k?rs?n, herkese kat'î kanaat verebilsin. Bu kanaat de bu zamanda, bu şerait dahilinde, dinin hiçbir şahsî, uhrevî ve dünyevî, maddî ve mânevî bir şeye âlet edilmediğini bilmekle husule gelebilir.
  Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsiyet-i mâneviyesine karş? ç?kan bir şah?s, en büyük mânevî bir mertebede bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki: "O şah?s, dehâs?yla, harika makam?yla bizi kand?rd?." Böyle der ve içinde şüphesi kal?r.
  Allah'a binlerce şükürler olsun ki, yirmi sekiz senedir dini siyasete âlet itham? alt?nda, kader-i ?lâhî, ihtiyar?m haricinde, dini hiçbir şahsî şeye âlet etmemek için beşerin zâlimâne eliyle mahz-? adalet olarak beni tokatl?yor, ikaz ediyor; "Sak?n" diyor, "iman hakikatini kendi şahs?na âlet yapma-tâ ki,imana muhtaç olanlar anlas?nlar ki, yaln?z hakikat konuşuyor. Nefsin evham?, şeytan?n desiseleri kalmas?n, sussun."  ?şte, Nur Risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgalar? gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecan?n, kalblerde ve ruhlarda yapt?ğ? tesirin s?rr? budur, başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin ayn?n? binlerce âlimler, yüz binlerce kitaplar daha belîğane neşrettikleri halde yine küfr-ü mutlak? durduram?yorlar. Küfr-ü mutlakla mücadelede bu kadar ağ?r şerait alt?nda Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun s?rr? işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yaln?z hakikattir, hakikat-i imaniyedir.
  Madem ki nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yap?yor; bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Yirmi sekiz sene çektiğim ezâ ve cefalar ve mâruz kald?ğ?m işkenceler ve katland?ğ?m musibetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaşt?ranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer haz?rlayanlara, hepsine hakk?m? helâl ettim.
  Âdil kadere de derim ki:
  Ben senin bu şefkatli tokatlar?na müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zarars?z olan bir yol tutarak şahs?m? düşünseydim, maddî-mânevî füyûzât hislerimi feda etmeseydim, ?mân hizmetinde bu büyük mânevî kuvveti kaybedecektim.Ben maddî ve mânevî herşeyimi feda ettim, her musibete katland?m, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-i imaniye her tarafa yay?ld?. Bu sayede Nur mekteb-i irfan?n?n yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Art?k bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayr?lmayacaklard?r. Yaln?z ve yaln?z Allah r?zas? için çal?şacaklard?r.
  Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, ezâ ve cefâlara mâruz kald?lar, ağ?r imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haks?zl?klara ve haks?z hareket edenlere karş? bütün haklar?n? helâl etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kader-i ?lâhînin s?rlar?na, derin tecellîlerine ak?l erdiremeyerek bizim dâvâm?za, hakikat-i imaniyenin inkişaf?na hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yaln?z hidayet temennisinden ibarettir. Bize ezâ ve cefâ edenlere karş? hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çal?şmalar?n? tavsiye ederim.
  Ben çok hastay?m. Ne yazmaya, ne söylemeye tâkatim kalmad?. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medresetü'z-Zehran?n Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmas?nlar.


  (Zat-? Zülcelal tüm Nur talebelerine bu prensibleri anlamay? - sindirmeyi ve amel etmeyi nasib etsin inşallah amin amin amin)
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:58 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı kazakx Nickli Üyeden Alıntı
  bu yazinin kaynagi nedir? Ustadimiz bu yazisini acaba vefatindan ne kadar once yazmis?
  Kardeşim bu yaz?ya internet ortam?nda şu adresden ulaş?labilirsiniz inş.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3738

  Bu mektup , Külliyattan Emirdağ Lahikas? 2 ' de bulunmaktad?r
  Büyük boy Sözler yay?n için : Emirdağ 2 / sayfa 69

  Üstad?n vefat?ndan ne kadar önce yaz?lm?şt?r sorunuza ise :
  Emirdağ lahikas? 2 , 1952 - 1953 tarihlerinden sonra yaz?lan mektuplard?r.Fakat bilhassa bu mektubun tam olarak hangi tarihde kaleme al?dn?ğ?n? bilemiyorum
  Muhabbetle...
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:59 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye Piri Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.663

  Standart

  paylaşım için çok teşekkür ederim... çok mühim bir konu... bu konuyu hepimizin iyi irdelemesi gerektiği kanaatindeyim...
  ''Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır.” (Lem’alar, İkinci Lem’a)

 4. #4
  Ehil Üye Piri Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.663

  Standart

  "iman hakikatini kendi şahsına âlet yapma-tâ ki,imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor.

  bu herşeyi açığa kavuşturan bir ifade

  ''Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır.” (Lem’alar, İkinci Lem’a)

 5. #5
  Vefakar Üye dr_lal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  ...
  Yaş
  35
  Mesajlar
  390

  Standart

  Alta alternatif bir link düştüğünüz için teşekkür ederim kardeşim;yazınızın puntosu çok düşük zira gözlerimi yordu...
  Söylenecek çok söz vardı;ama kelimeler kifayetsiz kaldı...

 6. #6
  Ehil Üye İNSan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesajlar
  2.341

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Konuşan yalnız hakikattir  Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecellî eder. Yani, insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme mâruz kalır, başına bir felâket gelir, hapse de mahkûm olur, zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vâkıa adaletin tecellîsine bir vesile olur. Kader-i İlâhî başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkûmiyete istihkak kesb etmiş olan o kimseyi bu defa bir zâlim eliyle cezaya çarptırır, felâkete düşürür. Bu, adalet-i İlâhînin bir nevi tecellîsidir.
  Ben şimdi düşünüyorum. Yirmi sekiz senedir vilâyet vilâyet, kasaba kasaba dolaştırılıyorum. Mahkemeden mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zâlimane işkenceleri yapanların bana atfettikleri suç nedir? Dini siyasete âlet yapmak mı? Fakat bunu niçin tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat-i halde böyle birşey yoktur.
  Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkûm etmeye uğraşıyor. O bırakıyor; diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor, beni tazyik ediyor, türlü türlü işkencelere mâruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felâketten felâkete sürüklenip gidiyorum. Yirmi sekiz sene ömrüm böyle geçti. Bana isnad ettikleri suçun aslı ve esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar.
  Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar, yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt olsun, ister vehim olsun, ben böyle bir suçla münasebet ve alâkam olmadığını kemâl-i kat'iyetle yakinen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete âlet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor. Hattâ beni bu suçla itham edenler de biliyorlar. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve mâsum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, muannid bir işkenceye mâruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adalet-i İlâhiyeye muhalif düşmez mi?

  Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakikî sebebini şimdi anladım. Ben kemâl-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmet-i Kur'âniyemi maddî ve mânevî terakkiyatıma, kemâlâtıma âlet yapmakmış.
  Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum, Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddî ve mânevî kemalât ve terakkiyatıma ve azaptan ve Cehennemden kurtulmama ve hattâ saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma, yahut herhangi bir maksada âlet yapmaklığıma mânevî gayet kuvvetli mânialar beni men ediyordu.

  Bu derunî hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı mânevî makamatı ve uhrevî saadetleri a'mâl-i saliha ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Rıza-yı İlâhîden başka fıtrî vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye âlet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi fıtrî ubudiyetle, bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek; bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannidlere kat'î kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye âlet olmayacak bir tarzda, bir Kur'ân dersi vermek lâzımdır ki, küfr-ü mutlakı ve mütemerrid ve inatçı dalâleti kırsın, herkese kat'î kanaat verebilsin. Bu kanaat de bu zamanda, bu şerait dahilinde, dinin hiçbir şahsî, uhrevî ve dünyevî, maddî ve mânevî bir şeye âlet edilmediğini bilmekle husule gelebilir.
  Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsiyet-i mâneviyesine karşı çıkan bir şahıs, en büyük mânevî bir mertebede bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki: "O şahıs, dehâsıyla, harika makamıyla bizi kandırdı." Böyle der ve içinde şüphesi kalır.
  Allah'a binlerce şükürler olsun ki, yirmi sekiz senedir dini siyasete âlet ithamı altında, kader-i İlâhî, ihtiyarım haricinde, dini hiçbir şahsî şeye âlet etmemek için beşerin zâlimâne eliyle mahz-ı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor; "Sakın" diyor, "iman hakikatini kendi şahsına âlet yapma-tâ ki,imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun."  İşte, Nur Risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın, kalblerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur, başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce âlimler, yüz binlerce kitaplar daha belîğane neşrettikleri halde yine küfr-ü mutlakı durduramıyorlar. Küfr-ü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir.
  Madem ki nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor; bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Yirmi sekiz sene çektiğim ezâ ve cefalar ve mâruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl ettim.
  Âdil kadere de derim ki:
  Ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddî-mânevî füyûzât hislerimi feda etmeseydim, İmân hizmetinde bu büyük mânevî kuvveti kaybedecektim.Ben maddî ve mânevî herşeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-i imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur mekteb-i irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır.
  Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, ezâ ve cefâlara mâruz kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helâl etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kader-i İlâhînin sırlarına, derin tecellîlerine akıl erdiremeyerek bizim dâvâmıza, hakikat-i imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize ezâ ve cefâ edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim.
  Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye tâkatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medresetü'z-Zehranın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar.


  (Zat-ı Zülcelal tüm Nur talebelerine bu prensibleri anlamayı - sindirmeyi ve amel etmeyi nasib etsin inşallah amin amin amin)
  ÜSTADI ÖZLEDİMMİ VE CANIMAĞLAMAK İSTEDİMİ HEP BU MEKTUBU OKURUM.ALLAH RAZI OLSUN

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yalnız Gezen, Yalnız Ölen, Yalnız Haşr Olacak Sahabi...Ebu Zerr
  By Hanedan19 in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 30.03.20, 09:19
 2. Konuşan Yalnız Hakikattır
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.07.15, 09:05
 3. Konuşan Yalniz Hakikattir
  By İNSan in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.11.08, 19:38
 4. Kıymetli Abimiz Yalnız Seyyah Neden Yalnız
  By magnificentman in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 44
  Son Mesaj: 25.10.08, 12:11
 5. Said Yoktur Konuşan Yalnızca Hakikattir
  By Fecr-i Sadık in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 20.12.07, 18:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0