+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Rabbimizi Tarif Eden Muarrif: Hz. Muhammed(asm)

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Sath-? arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-? bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri..


  On Dört Reşahât? tazammun eden On Dördüncü Lem'a’n?n;

  B?R?NC? REŞHASI: Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var. Birisi şu kitâb-? kâinatt?r ki, bir nebze, şehâdetini on üç lem'a ile, Arabî Nur Risâlesinden On Üçüncü Dersten işittik; birisi şu kitâb-? kebîrin âyet-i kübrâs? olan Hâtemü'l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmd?r; biri de Kur'ân-? Azîmüşşand?r. Şimdi, şu ikinci bürhan-? nât?k? olan Hâtemü'l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâm? tan?mal?y?z, dinlemeliyiz.

  Evet, o bürhan?n şahs-? mânevîsine bak:

  Sath-? arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-? bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri; bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâs?n?, mu'cizâtlar?na istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar. Zîrâ, o Lâ ilâhe illallah der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mâzi ve müstakbel taraflar?nda saf tutan o nurânî zâkirler, ayn? kelimeyi tekrar ederek, icmâ ile mânen “Doğru dedin ve söylediğin hakt?r” derler.
  Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesaps?z imzalarla teyid edilen bir müddeâya parmak kar?şt?rs?n.

  ?K?NC? REŞHA: O nurânî bürhan-? tevhid, nas?l ki iki cenâh?n icmâ ve tevâtürüyle teyid ediliyor; öyle de, Tevrat ve ?ncil gibi kütüb-ü semâviyenin(Hâşiye) yüzler işârât? ve irhâsât?n binler rumuzât? ve hâtiflerin meşhur beşârât? ve kâhinlerin mütevâtir şehâdât? ve Şakk-? Kamer gibi binler mu'cizât?n?n delâlât? ve Şeriat?n hakkàniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi,
  zât?nda gayet kemâldeki ahlâk-? hamîdesi
  ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-i gàliyesi
  ve kemâl-i emniyeti
  ve kuvvet-i imân?n?
  ve gayet itminân?n?
  ve nihayet vüsûkunu gösteren;
  fevkalâde takvâs?,
  fevkalâde ubûdiyeti,
  fevkalâde ciddiyeti,
  fevkalâde metâneti; dâvâs?nda nihayet derecede sâd?k olduğunu güneş gibi âşikâre gösteriyor.

  Hâşiye: Hüseyin-i Cisrî "Risâle-i Hamidiye"sinde yüz on dört işârât? o kitaplardan ç?karm?şt?r. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihât varm?ş.

  Sözler, s.214


  ***


  B?R?NC? REŞHA
  Arkadaş! Hâl?k?m?z? tarif eden, pek büyük bir şahsiyet-i mâneviyeye mâlik, bürhan-? nât?k dediğimiz, "Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?" diye yap?lan suale cevaben deriz ki:
  Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zatt?r ki, azamet-i mâneviyesinden dolay? sath-? arz, o zat?n mescid-i aksâs?d?r.
  Mekke-i Mükerreme onun mihrab?, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-? kemalidir. Cemaat-? mü'minîne en son ve en âli imam ve nev-i beşerin hatîb-i şehîridir; saadet düsturlar?n? beyan ediyor.

  Ve bütün enbiyân?n reisidir; onlar? tezkiye ve tasdik ediyor. Çünkü, dini bütün dinlerin esasat?na câmidir. Ve bütün evliyân?n baş?d?r; şems-i risaletiyle onlar? terbiye ve tenvir ediyor.
  O zat (a.s.m.) öyle bir kutup ve nokta-i merkeziyedir ki, onun halka-i zikrinde bulunan bütün enbiyâ-i ahyâr, ebrâr-? sâd?kîn onun gelmesine müttefik ve kelâm-? nutkuyla nât?kt?rlar. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki, damar ve kökleri, enbiyân?n esasat-? semâviyesidir. Dal ve budaklar?, evliyân?n maarif-i ilhamiyesidir. Bu itibarla, herhangi bir dâvây? iddia etmişse, bütün enbiyâ mucizelerine istinaden ve bütün evliyâ kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün dâvâlar?n?n tasdiklerini iş'âr eden, bütün kâmillerin hâtem ve mühürleri vard?r.
  Ezcümle: O zat?n (a.s.m.) dâvâlar?ndan biri tevhiddir. Bu dâvây? tasrih ve ifade eden kelime-i mübârekesidir. O zat?n halka-i din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddeseyi rükn-i ?mân ve vird-i zeban etmişlerdir. Demek, o dâvân?n hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itminan ve iz'anlar? hâs?l olmuş ki, zaman ve mekâna şâmil bir tarzda, o kelime-i mübâreke, meşrepleri, meslekleri, an'aneleri mütehalif, mütebayin insanlar?n ağ?zlar?nda Mevlevîler gibi semâvî deveran ve cevelân ediyor.
  Binaenaleyh, gayr-? mütenahî şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir dâvâya, hiçbir vehmin haddi değildir ki, ona dest-i itiraz? uzatabilsin!

  Mesnevi-i Nuriye, s. 21-22
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Peygamberimizin en büyük mu'cizelerinden biri ‘kendi zât?’d?r


  Mu’cize-i Muhammedî, ayn-? Muhammed'dir (a.s.m.)

  Zat-? Zülcelâl ona demiş: ‘Ve inneke le alâ hulikin azîm" (Ve hiç şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. / Kalem Sûresi: 4)

  Bütün ümmet, hatta düşmanlar? da dahil olduğu halde, icma etmişler ki; bütün ahlâk-? haseneye câmidir.

  Nübüvvetten evvel, ondaki ahlâk-? hamîdenin kemâline tercüman olan 'Muhammedü'l-Emîn' ünvan?yla iştihar etmiştir.

  Hazret-i Âişe (r.a.) her vakit derdi: 'Hulukuhü'l-Kur'ân” (Onun ahlâk? Kur'ân’d?). Demek Kur'ân'?n tazammun ettiği bütün ahlâk-? haseneye câmi idi.

  ?şte o zât-? kerimde icmâ-i ümmetle, tevatür-ü manevî-i kat'î ile sabittir ki:
  ?nsanlar?n sîreten ve sûreten
  en cemîli
  en halîmi
  en sâbiri
  en şâkiri
  en zâhidi
  en mütevâz??
  en afîfi
  en cevâd? ve kerîmi
  en rahîmi
  en âdili;
  herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afüvv, s?hhat-i fehm, şefkat gibi ne kadar secâyâ-y? âliye varsa, en mükemmel bir fihriste-i nurânîsidir.

  Bunlar?n içindeki nokta-i icaz şudur ki:
  Ahlâk-? hasene çendan birbirine mübayin değil; fakat derece-i kemâlde birbirine müzahemet eder. Biri galebe çalsa, öteki zaifleşir. Meselâ:
  Kemâl-i hilm ile kemâl-i şecaat; hem kemâl-i tevazu ile kemâl-i şehamet; hem kemâl-i adalet ile kemâl-i merhamet ve mürüvvet; hem tam iktisad ve itidal ile tamam-? kerem ve sehavet; hem gayet vakar ile niyahet haya; hem gayet şefkat ile nihayet el-buğz-u fillah; hem gayet afüvv ile nihayet izzet-i nefs; hem gayet tevekkül ile nihayet içtihad gibi mecâmi-i ahlâk-? mütezahime, birden derece-i âliyede, bir zatta içtima?, müzayakas?z inkişaflar? mucizelerin mucizesidir.

  (Şuaât, Marifetü'n-Nebî)


  ÜÇÜNCÜ REŞHA
  Arkadaş! O zat (a.s.m.), delâil-i âfâkiye denilen haricî delillerle musaddak olduğu gibi, delâil-i enfüsiye denilen zat?nda ve nefsinde sabit delil ve işaretlerle dahi musaddakt?r. Çünkü o zat şems gibidir; zat?n?, zat?yla ziyaland?rarak gösterir. Meselâ, bütün ahlâk-? hamîdenin en yüksekleri o zatta içtimâ etmiş olduğuna bütün âlem şehadet ediyor.

  Ve keza, en nezih hasletleri ve huylar? ve en yüksek seciyeleri câmi bir şahsiyet-i mâneviye sahibi olduğuna icmâ vard?r.

  Ve keza, o zat?n en yüksek derecede bulunan zühd ve takvâ ve ubudiyeti, şehadetleriyle mâlik olduğu kuvve-i imaniyeyle musaddakt?r.

  Ve keza, siyer-i nebeviyenin şehadetiyle derece-i vüsûku ve kemal-i ciddiyet ve metaneti ve bütün işlerinde ve harekât?nda kuvve-i emniyeti, hakka mütemessik ve hakikate sâlik olduğunu tasdik eden kat'î delillerdir.
  Evet, yapraklar?n yeşilliği, çiçeklerin tarâvet ve güzelliği ve semerelerin tazeliği, ağac?n canl?, hayatl?, hayy olduğuna sad?k şahittirler.

  Mesnevi-i Nuriye, s. 22
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart


  Onun (asm) nuru şarktan garb? tuttu

  DÖRDÜNCÜ REŞHA
  Arkadaş! Tûl-i zaman ve bu'd-i mekân?n muhâkemat-? akliyede tesiri çoktur. Maahaza, düsturuna ittibâen, şu zaman ve muhitin hayalât?ndan ç?karak tayy-? zaman ve mekânla, hayalen Ceziretü'l-Araba gidelim ve Medine-i Münevverede nurânî ve yüksek minber-i saadetine ç?km?ş, nev-i beşere hitaben irşadatta bulunan o zât-? muallây? bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz.
  ?şte, hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette hüsn-ü suretle hüsn-ü sîreti cem eden o mürşid-i umumî, o hatib-i kudsî, cevâhir dolu bir kitab-? mucizülbeyan eline alarak, bütün insanlara mele-i âlâdan nâzil olan bir hutbe-i ezeliyeyi okuyor.
  Ve bütün benî Âdemi ve cinleri ve mevcudat? dinletiyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hilkat-i âlemin acip muammâs?n? aç?yor. Kâinat?n s?rr-? hikmetine dair t?ls?m? aç?yor. Felsefe ve fenn-i hikmetin, nev-i beşere, "Siz kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?" diye irad ettiği ak?llar? acz ve hayrette b?rakan üç suale cevap veriyor.  BEŞ?NC? REŞHA
  Arkadaş! Şu zât-? nuranî (a.s.m.), mürşid-i imânî, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bak, nas?l neşrettiği hakikatin nuruyla, hakk?n ziyas?yla, nev-i beşerin gecesini gündüze, k?ş?n? bahara çevirerek, âlemde yapt?ğ? ink?lâpla âlemin şeklini değiştirerek nuranî bir şekle sokmuştur.
  Evet, o zat?n nuranî güzelliğiyle kâinata bak?lmazsa, kâinat bir mâtem-i umumî içinde görünecekti.

  Bütün mevcudat birbirine karş? ecnebî ve düşman durumunda bulunacakt?.

  Cemâdat, birer cenaze suretini gösterecekti.

  Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firak?n korkusundan vâveylâlara düşeceklerdi.

  Ve kâinata, harekât?yla, tenevvüüyle ve tagayyürat?yla, nukuşuyla tesadüfe bağl? bir oyuncak nazar?yla bak?lacakt?.

  Bilhassa insanlar, hayvanlardan daha aşağ?, zelil ve hakir olacaklard?.
  ?şte, o zat?n telkin ettiği ?mân nazar?yla kâinata bak?lmad?ğ? takdirde, kâinat böyle korkunç, zulümatl? bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşid-i kâmilin gözüyle ve ?mân gözlüğüyle bak?l?rsa, her taraf nurlu, ziyadar, canl?, hayatl?, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-? dîdâr edecektir.
  Evet, kâinat ?mân nuruyla mâtem-i umumî yeri olmaktan ç?k?p mescid-i zikir ve şükür olmuştur.
  Birbirine düşman telâkki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardeş olmuşlard?r.

  Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemâdat, ünsiyetli birer hayattar ve lisan-? haliyle Hâl?k?n?n âyât?n? nât?k birer musahhar memuru şekline giriyorlar.

  Ağlayan, müteşekkî ve eytam k?yafetinde görünen insan, ibadetinde zâkir, Hal?k?na şâkir s?fat?n? tak?n?yor.

  Ve kâinat?n harekât, tenevvüat, tagayyürat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor.

  Rabbânî mektuplar, âyat-? tekviniyeye sayfalar, esmâ-i ?lâhiyeye aynalar suretine ink?lâp ederler.


  ALTINCI REŞHA
  Arkadaş! O hutbe-i ezeliyeyi okuyan zat, kâinat?n kemalât?n? keşfeden canl? bir güneştir; saadet-i ebediyeyi ihbar ve tebşir ediyor. Nihayetsiz rahmeti keşfetmiş, ilân ediyor. Saltanat-? Rububiyetin mehâsininin dellâl? ve esmâ-i ?lâhiyenin gizli definelerinin keşşâf?d?r.
  Evet, o zat (a.s.m.) vazifesi itibar?yla,
  hakk?n bürhan?,
  hakikat?n ziyas?,
  hidayetin güneşi,
  saadetin vesilesidir.

  Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle,
  muhabbet-i Rahmâniyenin misali,
  rahmet-i Rabbâniyenin timsali,
  hakikat-i insaniyenin şerefi,
  şecere-i hilkatin en k?ymettar ve k?ymetli bahâdar bir semeresidir.

  Tebliğ ettiği dini de harika bir sür'atle şark ve garb? ihata etmiş, nev-i beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zat?n dâvâlar?nda nefis ve şeytan?n münakaşa ve itirazlar?na bir imkân var m?d?r?

  Mesnevi-i Nuriye, s. 23-24
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Allah raz? olsun abi. Risalet-i Ahmediye'ye bu linkten ulaşal?m inşaallah.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Unutuyoruz Rabbimizi…
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.09.14, 09:54
 2. Dördüncü Muarrif
  By Ehl-i telvin in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 04.01.08, 19:06
 3. Rabbimizi Tarif Eden Büyük Muarrif: Hz. Muhammed (asm)
  By delailinnur in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.12.07, 12:10
 4. Rabbimizi İyi Anlamak
  By Koza in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 08.11.07, 08:54
 5. Rabbimizi Bir de Bölüm/Derslerden İspatlayalım...
  By mardynli in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 09.01.07, 21:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0