+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Sizi En Etkileyen '' Tiryaklar '' ?

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  siz de ( insan ay?r?m yapam?yor ama )) bu günlerde sizi en etkileyen bölümü bizimle paylaş?n , bizde istifade edebilelim inşallah ...
  ************


  Senden tam ders alan şakirdin, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü herşeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir.
  Hem senin şakirdin mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytan?n ayağ?n? öper derecede alçakl?k gösterir.

  Hem cebbard?r. Fakat kalbinde bir nokta-i istinad bulamad?ğ? için, zât?nda gayet âciz bir cebbâr-? hodfuruştur.

  O şakirdin gaye-i himmeti hevesât-? nefsâniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakârl?k perdesi alt?nda kendi menfaat-i nefsini arayan ve h?rs ve gururunu teskin etmeye çal?şan bir dessast?r. Nefsinden başka ciddî olarak hiçbir şeyi sevmiyor, herşeyi nefsine feda ediyor.

  Amma Kur'ân'?n hâlis ve tam şakirdi ise, bir abddir. Fakat âzam-? mahlûkata karş? da ubudiyete tenezzül etmez ve Cennet gibi en büyük ve âzam bir menfaati gaye-i ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir.

  Hem halim selimdir. Fakat Fât?r-? Zülcelâlinden başkas?na, izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir halîm-i âlihimmettir.

  Hem fakirdir. Fakat onun Mâlik-i Kerîmi ona ileride iddihar ettiği mükâfatla bir fakir-i müstağnîdir.

  Hem zay?ft?r. Fakat kudreti nihayetsiz olan Seyyidinin kuvvetine istinad eden bir zaif-i kavîdir ki, Kur'ân hakikî bir şakirdine Cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yapt?rmad?ğ? halde, bu zâil, fâni dünyay? ona gaye-i maksat hiç yapar m??

  ?şte iki şakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden farkl? olduğunu anla.

  Mesnevi-i Nuriye | Zühre |

  ((
  yukar?daki derste üstad kafirlerin ( yada ehl-i dalaletin) ve müminlerin son derece beliğ bir üslubla suret ve hakikatlerinde yatan z?tl?klar? cem ederek gözler önüne sunmuş.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:36 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Allah raz? olsun gülşah

  hamiyet ve fedakârl?k perdesi alt?nda kendi menfaat-i nefsini arayan ve h?rs ve gururunu teskin etmeye çal?şan bir dessast?r.

  bu paylaş?mda kendi nefsimden sonra o malum adam geldi t?pk? kavmiyeti i

  çin savaşan kuzman gibi

  bölüm güzel olmuş
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:36 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  '' Bendeki aşk-? beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemâl-i mutlak sahibi Zât-? Zülkemâlin ve Zülcemâlin bir isminin bir cilvesinin mâhiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, f?trat?mda o Kâmil-i Mutlak?n varl?ğ?na ve kemâline ve bekas?na müteveccih olan muhabbet-i f?treye, gaflet yüzünden yolunu şaş?rm?ş, gölgeye yap?şm?ş, aynan?n bekas?na âş?k olmuştu

  f?trat?mda çok şiddetli olan aşk-? beka, Bâki-i Zülkemâlin bekas?na, varl?ğ?na iki cihetle bakarken, enâniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaç?rm?ş, aynas?na perestiş etmiş bir serseme dönmüş gördüm. Ve o çok derin ve kuvvetli aşk-? beka, bizzat ve sebepsiz, f?traten sevilen ve perestiş edilen kemâl-i mutlak bir isminin gölgesi vas?tas?yla mahiyetimde hükmedip o aşk-? bekay? vermiş. ''


  dördüncü şua
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:37 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Gayyur rihireyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Ordu
  Mesajlar
  99

  Standart

  Otuz Birinci Pencere

  Şu pencere insan penceresidir ve enfüsîdir. Ve enfüsî cihetinde şu pencerenin tafsilât?n? binler muhakkikîn-i evliyân?n mufassal kitaplar?na havale ederek, yaln?z feyz-i Kur'ân'dan ald?ğ?m?z birkaç esasa işaret ederiz. Şöyle ki:

  On Birinci Sözde beyân edildiği gibi, "?nsan öyle bir nüsha-i câmiad?r ki, Cenâb-? Hak bütün esmâs?n? insan?n nefsi ile insana ihsâs ediyor." Tafsilât?n? başka Sözlere havale edip yaln?z üç noktay? göstereceğiz.

  B?R?NC? NOKTA: ?nsan üç cihetle esmâ-i ?lâhiyeye bir aynad?r.

  Birinci vecih: Gecede zulümât, nas?l nuru gösterir; öyle de, insan zaaf ve acziyle, fakr ve hâcât?yla, naks ve kusuruyla bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretini, kuvvetini, g?nâs?n?, rahmetini bildiriyor ve hâkezâ, pekçok evsâf-? ?lâhiyeye bu sûretle âyinedarl?k ediyor. Hattâ, hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaaf?nda, hadsiz a'dâs?na karş? bir nokta-i istinad aramakla, vicdan, dâimâ Vâcibü'l-Vücuda bakar. Hem, nihayetsiz fakr?nda, nihayetsiz hâcât? içinde, nihayetsiz maksadlara karş? bir nokta-i istimdâd aramaya mecbur olduğundan, vicdan, dâimâ o noktadan bir Ganî-i Rahîmin dergâh?na dayan?r, duâ ile el açar. Demek, her vicdanda şu nokta-i istinad ve nokta-i istimdâd cihetinde iki küçük pencere Kadîr-i Rahîmin bârigâh-? Rahmetine aç?l?r; her vakit onunla bakabilir.

  ?kinci vecih âyinedarl?k ise: ?nsana verilen numûneler nevinden cüz'î ilim, kudret, basar, sem', mâlikiyet, hâkimiyet gibi cüz'iyât ile, Kâinat Mâlikinin ilmine ve kudretine, basar?na, sem'ine, hâkimiyet-i rubûbiyetine âyinedarl?k eder; onlar? anlar, bildirir. Meselâ, ben nas?l bu evi yapt?m ve yapmas?n? biliyorum ve görüyorum ve onun mâlikiyim ve idare ediyorum; öyle de, şu koca kâinat saray?n?n bir ustas? var, o usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hâkezâ.

  Üçüncü vecih âyinedarl?k ise: ?nsan, üstünde nak?şlar? görünen esmâ-i ?lâhiyeye âyinedarl?k eder. "Otuz ?kinci Sözün Üçüncü Mevk?f?"n?n baş?nda bir nebze izah edilen, insan?n mahiyet-i câmias?nda nak?şlar? zâhir olan yetmişten ziyâde esmâ vard?r. Meselâ, yarat?l?ş?ndan Sâni', Hâl?k ismini ve hüsn-ü takvîminden Rahmân ve Rahîm isimlerini ve hüsn-ü terbiyesinden Kerîm, Latîf isimlerini ve hâkezâ, bütün âzâ ve âlât? ile, cihazât ve cevârihi ile, letâif ve mâneviyât? ile, havâss ve hissiyât? ile ayr? ayr? esmân?n ayr? ayr? nak?şlar?n? gösteriyor. Demek, nas?l esmâda bir ?sm-i âzam var; öyle de, o esmân?n nukuşunda dahi bir nakş-? âzam var ki, o da insand?r.

  Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa, hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimâli var.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:37 ) değiştirilmiştir.
  'HİZMET KURANİYEDE BULUNANA,YA DÜNYA ,ONA KÜSMELİ VEYA O DÜNYAYA KÜSMELİ.TA İHLASLA,CİDDİYETLE HİZMET-İ KURANİYEDE BULUNSUN'

 5. #5
  Dost cyranov - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  3

  Standart

  Allah razı olsun kardeşler. Bende birşeyler eklemek isterdim ama ne yalan söyliyim pek okumuyorum bu siteye üye olmamla birlikte buradan okumaya başladım hakkınızı helal edin. İnşallah dua edin.
  Konu cyranov tarafından (03.07.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bât?l? hak görür. Evet, kimse demez ayran?m ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almay?n?z. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamam?n? kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. ?şte, size söylediğim sözler hayalin elinde kals?n, mihenge vurunuz. Eğer alt?n ç?kt?ysa kalbde saklay?n?z. Bak?r ç?kt?ysa, çok g?ybeti üstüne ve bedduay? arkas?na tak?n?z, bana reddediniz, gönderiniz. ''


  Münazarat
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 04:38 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sizi En Cok Etkileyen Risale
  By bedre in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 117
  Son Mesaj: 17.12.19, 18:27
 2. Sizi En Çok Etkileyen Kitaplar ve Yazarları?
  By sepia in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 79
  Son Mesaj: 22.07.11, 21:35
 3. Sizi En Çok Etkileyen Peygamber Hayatı Hangisi?
  By Beste-i Rana in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 59
  Son Mesaj: 20.12.09, 13:05
 4. "Sizi Gidi Despotik Rejimin Bekçileri Sizi"
  By muhibbülkurra in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.10.08, 12:41
 5. Bediüzzaman Hazretlerinin sizi etkileyen en çok hangi yönü oldu?
  By Katran in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.07.08, 07:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0