+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Neden İbadet Ediyoruz ?

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Madem Allah Es-Samed 'dir yani hiç bir şeye muhtaç olmay?p herşeyin kendisine muhtaç olan bir Zat' t?r kendisi için değilse neden insan'? ibadetle mükellef k?lm?ş ?


  Yani, "Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vas?l olas?n?z. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki, arz? size döşek, semay? binan?za dam yapm?ş ve semadan sular? indirmiş ki, sizlere r?z?k olmak üzere yerden meyve ve sair g?dalar? ç?karts?n. Öyleyse, Allah'a misil ve şerik yapmay?n?z. Bilirsiniz ki, Allah'tan başka mabud ve hal?k?n?z yoktur."


  evvela Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit k?lmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah'?n emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sak?nmaktan ibaret olan ibadetle, vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zay?f kal?r. Bu hale, alem-i ?slam?n hal-i haz?rdaki vaziyeti şahittir.

  ?kincisi: ?badet, fikirleri Sani-i Hakime çevirttirmek içindir. Abdin Sani-i Hakime olan teveccühü, itaat ve ink?yad?n? intaç eder. ?taat ve ink?yad ise, abdi intizam-? ekmel alt?na ithal eder. Abdin intizam alt?na girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle, hikmetin s?rr? tahakkuk eder. Hikmet ise, kainat sayfalar?nda parlayan san'at nak?şlar?yla tebarüz eder.


  Üçüncüsü: ?nsan, santral gibi, bütün hilkat?n nizamlar?na ve f?trat?n kanunlar?na ve kainattaki nevamis-i ?lahiyenin şualar?na bir merkezdir. Binaenaleyh, insan?n, o kanunlara intisap ve irtibat etmesi ve o namuslar?n eteklerine yap?ş?p temessük etmesi laz?md?r ki, umumi cereyan? temin etsin. Ve tabakat-? alemde deveran eden dolaplar?n hareketlerine muhalefetle o dolaplar?n çarklar? alt?nda ezilmesin. Bu da, ancak o emir ve nevahiden ibaret olan ibadetle olur.

  Dördüncüsü: Emirleri imtisal, nehiylerden içtinap etmek sayesinde, bir fert, heyet-i içtimaiyede çok mertebelerle nisbet peyda eder ve alakadar olur. Bilhassa ahkam-? diniye ve mesalih-i umumiye hususunda, bir fert, bir nevi hükmüne geçer. Yani, pek çok hukuklar, haysiyetler, irşadlar, talimler, ?slahlar gibi vazifeler, bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, nevahiden içtinap eden o şah?s olmasa, o vazifeler tamamen payimal olur

  Beşincisi: ?nsan, ?slamiyet sayesinde, ibadet saikas?yla bütün Müslümanlara karş? sabit bir münasebet peyda eder ve kavi bir irtibat ve bağl?l?k elde eder. Bunlar ise, sars?lmaz bir uhuvvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyet-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar, uhuvvetle muhabbettir.


  ?badetin şahsi kemalata sebep olduğunun izah?:
  ?nsan, cismen küçük, zay?f ve aciz olmakla beraber, hayvanattan addedildiği halde, pek yüksek bir ruhu taş?yor. Ve pek büyük bir istidada maliktir. Ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vard?r. Ve gayr-? mütenahi emeller sahibidir ve addedilemez fikirleri vard?r. Ve gayr-? mahdud şeheviye ve gadabiye gibi kuvveleri vard?r. Ve öyle acaip bir yarat?l?ş? vard?r ki, sanki bütün enva ve alemlere fihriste olarak yarat?lm?şt?r.
  ?şte, böyle bir insan?n o yüksek ruhunu inbisat ettiren, ibadettir. ?stidatlar?n? inkişaf ettiren, ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren, ibadettir. Emellerini tahakkuk ettiren, ibadettir. Fikirlerini tevsi' ve intizam alt?na alan, ibadettir. Peheviye ve gadabiye kuvvelerini had alt?na alan, ibadettir. Zahiri ve bat?ni uzuvlar?n? ve duygular?n? kirleten tabiat paslar?n? izale eden, ibadettir. ?nsan?, mukadder olan kemalat?na yetiştiren, ibadettir. Abd ile Mabud aras?nda en yüksek ve en latif olan nisbet, ancak ibadettir. Evet kemalat-? beşeriyenin en yükseği, şu nisbet ve münasebettir.


  ?htar: ?badetin ruhu, ihlast?r. ?hlâs ise, yap?lan ibadetin yaln?z emredildiği için yap?lmas?d?r. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet bat?ld?r. Faydalar, hikmetler yaln?z müreccih olabilirler, illet olamazlar

  ?badet , yarad?l?ş?n ücreti ve neticesidir.BU ?T?BARLA , SEVAP ?BADET?N NET?CES? OLMAYIP , ANCAK Cenab-? Hakk?n keremindendir
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Hâtime

  Tabiat fikr-i küfrîsini terk eden ve imana gelen zat diyor ki:
  Elhamdü lillâh, benim şüphelerim kalmad?. Yaln?z merak?m? mucip olan birkaç sualim var.
  B?R?NC? SUAL: Çok tembellerden ve târikü's-salâtlardan işitiyoruz. diyorlar ki: "Cenâb-? Hakk?n bizim ibadetimize ne ihtiyac? var ki, Kur'ân'da çok şiddet ve ?srarla, ibadeti terk edeni zecredip Cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit ediyor? ?tidalli ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'âniyeye nas?l yak?ş?yor ki, ehemmiyetsiz bir cüz'î hataya karş? nihayet şiddeti gösteriyor?"
  Elcevap: Evet, Cenâb-? Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçs?n; mânen hastas?n. ?badet ise, mânevî yaralar?na tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta, o hastal?k hakk?nda, şefkatli bir hekimin ona nâfi ilâçlar? içirmek hususunda ettiği ?srara mukabil, hekime dese: "Senin ne ihtiyac?n var, bana böyle ?srar ediyorsun?" Ne kadar mânâs?z olduğunu anlars?n.
  Amma Kur'ân'?n, terk-i ibadet hakk?nda şiddetli tehdidât? ve dehşetli cezalar? ise: Nas?l ki bir padişah, raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için, âdi bir adam?n, raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatas?na göre, şiddetli cezaya çarpar. Öyle de, ibadeti ve namaz? terk eden adam, Sultân-? Ezel ve Ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudat?n hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve mânevî bir zulüm eder. Çünkü, mevcudat?n kemalleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. ?badeti terk eden, mevcudat?n ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkâr eder. O vakit, ibadet ve tesbih noktas?nda yüksek makamda bulunan ve herbiri birer mektub-u Samedânî ve birer âyine-i esmâ-i Rabbâniye olan mevcudat? âli makamlar?ndan tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, câmid, perişan bir vaziyette telâkki ettiğinden, mevcudat? tahkir eder, kemâlât?n? inkâr ve tecavüz eder.
  Evet, herkes kâinat? kendi aynas?yla görür. Cenâb-? Hak, insan? kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratm?şt?r. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiş; o âlemin rengini, o insan?n itikad-? kalbîsine göre gösteriyor. Meselâ, gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudat? ağlar ve meyus suretinde görür. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemâl-i neşesinden gülen bir adam, kâinat? neşeli, güler gördüğü gibi; mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudat?n hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlar?n? bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkârla ibadeti terk eden adam, mevcudat?, hakikat-i kemâlât?na tamam?yla z?t ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve mânen onlar?n hukukuna tecavüz eder.
  Hem o târikü's-salât, kendi kendine mâlik olmad?ğ? için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun mâliki, o abdinin hakk?n? onun nefs-i emmâresinden almak için, dehşetli tehdit eder. Hem netice-i hilkati ve gaye-i f?trat? olan ibadeti terk ettiğinden, hikmet-i ?lâhiye ve meşiet-i Rabbâniyeye karş? bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarp?l?r.
  Elhas?l, ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder-nefis ise Cenâb-? Hakk?n abdi ve memlûküdür-hem kâinat?n hukuk-u kemâlât?na karş? bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nas?l ki küfür, mevcudata karş? bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinat?n kemâlât?n? bir inkârd?r. Hem hikmet-i ?lâhiyeye karş? bir tecavüz olduğundan, dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstehak olur.
  ?şte bu istihkak? ve mezkûr hakikati ifade etmek için, Kur'ân-? Mu'cizü'l-Beyan, mucizâne bir surette o şiddetli tarz-? ifadeyi ihtiyar ederek, tam tam?na hakikat-i belâgat olan mutab?k-? mukteza-y? hale mutabakat ediyor.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?a=MANEN%20HASTASIN&id=1415
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:02 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Arkadaşlar üstad hazretleri ibadetin çok yüksek bir hakikatine ulaşabilmemiz için , elimizden tutup basamak basamak t?rmanmam?z? sağl?yor.. Biz acizane her bir basamağ? farkl? bir renkle kay?t ettik , düzelticek yada ekleyecek olan kardeşler varsa çok seviniriz.

  ********************************

  ?badetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler:
  Birisi: ?nsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acip ve latif bir mizaçla yarat?lm?şt?r. O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela, insan, en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete lay?k bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.
  Şu meyillerin iktizas? üzerine, yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi, güzel bir şekilde tedarikinde çok san'atlara ihtiyac? vard?r. O san'atlara vukufu olmad?ğ?ndan, ebna-y? cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki, herbirisi, semere-i sa'yiyle arkadaş?na mübadele suretiyle yard?mda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlar?n? tesviye edebilsinler.
  Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye Sani taraf?ndan tahdit edilmediğinden ve insan?n cüz-ü ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler baş?boş b?rak?ld?ğ?ndan, muamelatta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri önlemek için, cemaat-i insaniye, çal?şmalar?n?n semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçt?r.
  Lakin her ferdin akl?, adaleti idrakten aciz olduğundan, külli bir akla ihtiyaç vard?r ki, fertler, o külli ak?ldan istifade etsinler. Öyle külli bir ak?l da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, ancak şeriatt?r.
  Sonra, o şeriat?n tesirini, icras?n?, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip laz?md?r. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir.
  Peygamber olan zat?n da, zahiren ve bat?nen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için, maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyac? olduğu gibi, Hal?kla olan derece-i münasebet ve alakas?n? göstermek için de bir delile ihtiyac? vard?r. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir.
  Sonra, Cenab-? Hakk?n emirlerine ve nehiylerine itaat ve ink?yad? tesis ve temin etmek için, Saniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vard?r. Bu tesbit de, ancak akaid ile, yani ahkam-? imaniyenin tecellisiyle olur. ?mani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak tekrarla teceddüd eden ?BADETLE ( en nihayet hedefe vard?k ) olur.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:02 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Şu meyillerin iktizas? üzerine, yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi, güzel bir şekilde tedarikinde çok san'atlara ihtiyac? vard?r.

  Evet insan şu kainat?n bir misali musağğar?d?r. Misal olarak ;
  1.Su içme ihtiyac? : nebati
  2.Suyu içmesi : hayvani
  3.Suyu bardakta içmesi : insani ( insaniyet-i suğra)
  4.Suyu bismillahirrahmanirrahim diyerek içmesi de : insaniyet-i kübras? ( insaniyet-i kübra olan islamiyet...)
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:02 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İbadet Edersek Ne Olur? İbadet Etmezsek Ne Olur?
  By Özgürlük in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.08.19, 22:59
 2. Müslüman Neden İbadet Etmek İstemez?
  By Ene-Zerre in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.12.08, 13:56
 3. Akrabalarımız İle Görüşmek Farz mıdır? İbadet midir ve Neden Bu Kadar Önemlidir?
  By *YEŞİLLİ* in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.09.08, 00:22
 4. Neden Dünyayı Ahirete Tercih Ediyoruz?
  By acizizfakiriz in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 11.08.07, 19:45
 5. Tevbe Ediyoruz!!!
  By nurçi38 in forum Dualar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.07.07, 07:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0