+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 21

Konu: Süfyanın Kim Olduğu Söylemek,Bin Şehit Versekde Az

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Süfyanın Kim Olduğu Söylemek,Bin Şehit Versekde Az

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,

  Allah'?n, kullar?n? sevkettiği ve onlar için seçtiği her şeyde hay?r vard?r s?rr?yla, bu mes'elemizin tehiri hay?rd?r. Çünkü bütün mekteplerde ve dairelerde ve halkta, o ölmüş dehşetli adam?n muhabbeti telkin ediliyor. Bu hal ise, âlem-i ?slâma ve istikbale pek elîm ve ac? bir tesiri olacakt?. Şimdi ihtiyar?m?z?n haricinde, onun mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alâkadar ve en son ondan vazgeçecek adamlar?n ellerine katî hüccetler gösteren ve ispat eden Risale-i Nur geçmesi, kemâl-i merak ve dikkatle okunmas? öyle bir hadisedir ki, bizler gibi binler adam hapse girse, hattâ idam olsalar, din-i ?slâm cihetiyle yine ucuzdur. Hiç olmazsa küfr-ü mutlaktan ve irtidattan en mütemerridleri bir derece kurtar?r, meşkûk bir küfre ç?kar?r, mağrurâne ve cüretkârâne tecavüzlerini tâdil eder.
  Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle, "Milyonlar kahraman başlar feda olduklar? bir kudsî hakikate baş?m?z dahi feda olsun" ile, bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dâvâ etmişiz. Bu dâvâdan vazgeçilmez. ?çinizde vazgeçecek yok ümit ediyorum. Madem şimdiye kadar sabrettiniz, "Daha k?smetimiz ve vazifemiz bitmedi" diye tahammül ve sabrediniz. Her halde Meyvedeki katî hüccetlerle kabil-i inkâr olmayan idam-? ebedî ve nihayetsiz haps-i münferit mesleğini müdafaa etmek için Risale-i Nur'a karş? anûdâne hareket edilmeyecek, belki musalâha veya mütareke çaresi aran?lacak.
  -1- Sab?r, ferahl?k ve genişliğin anahtar?d?r. Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 6:298, Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:21.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1937&l=&p=39
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:40 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Sabri kardeş, k?ymettar Hulusi'nin mektubu hem Hulusi'nin, hem Beşinci Şuan?n ehemmiyetini ve k?ymetlerini gösterdiğinden çok beğendim. Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa ehl-i ilmin imanlar?n? tashih edip kurtar?yor.

  Said Nursi
  Kastamonu Lahikas? 32
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  elff kardeş bu cümleden ne anlamak laz?m.-bilhassa ehl-i ilmin imanlar?n? tashih edip kurtar?yor-
  Aç?klarm?s?n?z?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?şte hakikat böyleyken Afyon Mahkemesi, adalet nam?na değil, belki o ölmüş adam?n muhabbeti taassubu nam?na, eski harfle de neşredilen kararnamenin âhirinde bizi mahkûm etmek için en mühim sebep, savc?n?n garazkârl?ğ? sebebiyle, mahkeme heyeti demişler ki: "Said ve arkadaşlar?, Mustafa Kemal'e 'din y?k?c?, süfyan' demişler ve kalblerdeki sevgisini bozmaya çal?şm?şlar. Onun için mahkûm ediyoruz."
  Acaba, ölmüş gitmiş bir adam?n şahs?na karş? bin defa böyle itiraz da olsa şahsî bir dâvâ oluyor. Mahkeme-i adalet buna dair böyle bir hükmü vermek, elbette pek acip bir mânâ, iş içinde vard?r.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3708&a=süfyan
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ve bizim en mühim suçumuz, Risale-i Nur'un mahrem bir parças?nda elli sene evvel bir hadîsin tefsirinde, cebrî kanunlarla şapkay? giydiren ve din-i ?slâm? bu mübarek Türk milletinden kald?rmak için Lozan Muahedesinde söz veren ve pek şiddetli ve dehşetli hücumlar?na rağmen hiçbir hakikî Müslüman Türkü Protestan yapamayan ve millet-i ?slâm için pek çok zararl? olduğunu ef'âliyle ispat eden ve hadis-i şerifin haber verdiği o müthiş şah?s kendisi olduğunu, hayat ve memat?yla gösteren Mustafa Kemal'e bir mahrem eserde "din y?k?c?, süfyan" dediğimizi ve "kalblerdeki sevgisini bozmaya
  çal?şt?ğ?m?z?" isnad edip kararnamede mahkûmiyetimize sebep olduğunu

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3717&a=süfyan
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:42 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Elli sene evvel Süfyan ve şapka hakk?nda bir hadîse mânâ vermişim. Sonra mahkemeler bunu bir kumandana tecavüzdür diye medâr-? bahis ettiler. Afyon Mahkemesi benim cezam?n şiddetine bir sebep, o tecavüzü, o mânây? göstermiş. Halbuki, faraza yeni yazm?ş?m ve o kumandan da sağd?r farz edilsin. Dininde ve rejiminde mutaass?p ?ngilizin hükmü alt?nda yüz milyon Müslüman, yüz senede ?ngiliz'in hem rejimini, hem dinini inkâr etmişlerken, kanunen adliyeleri onlara o ciheti medâr-? mes'uliyet yapmad?ğ? halde, hem şimdi eski parti liderleri faraza o kumandan?n üçte biri de olsalar-belki onun gibi birer kumandan idiler-benim o kumandana hadis ile vurduğum tokat?n yirmi mislini, şimdiki cerideler daha şiddetli olarak o liderlere, o eski kumandanlara vurmaktad?rlar; medâr-? mes'uliyet tutulmuyorlar, serbest oluyorlar. Halbuki, elli sene evvel bir hadisin taş?n? atm?ş?m; yirmi sene sonra bir kumandan baş?n? karş? tutmuş, baş? k?r?lm?ş. Ölmüş gitmiş, alâkas? hükûmetten ve dünyadan kesilmiş. Halbuki eski partinin liderleri meb'us iken veya memur iken, hükümetle alâkalar? olduğu halde onlara gelen tecavüz, Risale-i Nur'un vurduğu tokat?n on, belki yüz derece ziyade iken, serbest cerideler intişar ediyor.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3763&a=süfyan
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:42 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart  allah sizlerden ebeden razı olsun abilerim..


  peki abiler hamd olsun sufyan kimdir biliyoruz..acaba deccal kimidr? yada sufyan ve deccal aynı şeyler midir?yoksa bunlar farklı mıdır? biraz bilgi verirseniz sevinirim..
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı muhammedyahya Nickli Üyeden Alıntı
  allah sizlerden ebeden raz? olsun abilerim..
  peki abiler hamd olsun sufyan kimdir biliyoruz..acaba deccal kimidr? yada sufyan ve deccal ayn? şeyler midir?yoksa bunlar farkl? m?d?r? biraz bilgi verirseniz sevinirim..
  Sonra dediler: "Ayn? şah?s bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadise ile 'Süfyan' olduğu bilinecek." Ben de cevaben dedim: "Bir darb-? mesel var. Çok israfl? adama eli deliktir denilir. Yani elinde mal durmuyor, ak?yor, zâyi oluyor deniliyor. ?şte o dehşetli adam bir su olan rak?ya müptelâ olup, onunla hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalar?n? da al?şt?racak."
  Sonra birisi sordu ki: "O öldüğü zaman ?stanbul'da dikili taşta şeytan dünyaya bağ?racak ki, filân öldü." O vakit ben dedim: "Telgrafla haber verilecek." Fakat bir zaman sonra, radyo ç?km?ş işittim. Eski cevab?m tam değilmiş bildim. Sekiz sene sonra Dârü'l-Hikmette iken dedim: "Şeytan gibi radyoyla dünyaya işittirecek."
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  65: Süfyan ve bir ?slâm deccal?, Mustafa Kemâl olduğu Beşinci Şuada anlaş?l?yor.
  Beşinci Şua, küllî bir surette, çok zaman evvel müteşabih bir hadîsin bir tevilini beyan etmesi ve itiraznamemde kat'î cevab? verilmesi, bu zâhir yanl?ş? ve medâr-? mesuliyet olmas? büyük hatâ olduğunu gösteriyor. Eğer mesuliyet varsa, bu ince, küllî mânây? böyle cüz'î bir şahsa tatbik edip mahkemede teşhir eden kimse mes'ul ve suçlu olur.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  muhammed kardeşim islam deccali süfyand?r.


  kafirlerin deccal?da D?NS?ZL?Ğ? icad edendir.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.07.19, 13:16
 2. Söylemek..
  By gamze-i_dilruzum in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.09.13, 21:14
 3. Sevdiğine Seevdiğini Söylemek!
  By Medresetü'zZehra in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 24.09.08, 08:16
 4. Söylemek İstesem Gönüldeki
  By KERRÂ_ in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.07.08, 21:36
 5. Sevdiğini Söylemek...
  By Gül Yürekli in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.06.08, 21:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0