+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Risale-i Nur'da..::Risalet::..

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Kar?ncay? emirsiz, ar?y? yâsupsuz b?rakmayan kudret-i ezeliye, elbette beşeri nebîsiz b?rakmaz. Mektubat s.454

  Anlaş?lmaz bir kitab, muallimsiz olsa, mânâs?z bir kâğ?ttan ibaret kal?r.Sözler s.113


  Elhas?l: Hazine-i rahmetin en k?ymettar p?rlantas? ve kap?c?s? zât-? Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtar? dahi Bismillâhirrahmânirrahîm'dir. Ve en kolay bir anahtar? da salâvatt?r. Sözler s.21


  ?şte, şu Asr-? Saadeti görmeyenlere, Ceziretü'l-Arab? gözlerine sokuyoruz. Haydi, yüzer filozofu als?nlar, oraya gitsinler, yüz sene çal?şs?nlar! O zât?n o zamana nisbeten bir senede yapt?ğ?n?n yüzden birisini acaba yapabilirler mi? Sözler S.216


  Ziyas?z güneşin vücudu mümkün olmad?ğ? gibi, ulûhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise, irsal-i rusülle olur. Mesnevi-i Nuriye


  Bir nazar-? peygamber
  Birden bire kalbeder bir bedevî cahil, bir ârif-i münevver.
  Eğer mîzan istersen: ?slâmdan evvel Ömer, ?slâmdan sonra Ömer.
  Birbiriyle k?yas?: bir çekirdek, bir şecer. Def'aten verdi semer, o nazar-? Ahmedî, o himmet-i Peygamber.
  Cezîretü'l-Arabda, fahm olmuş f?tratlar? kalbetti elmaslara, birden bire serâser,
  Barut gibi ahlâk? parlatt?rd?, oldular birer nur-u münevver. Sözler/Lemeât s.651

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:46 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zatt?r ki, azamet-i mâneviyesinden dolay? sath-? arz, o zat?n mescid-i aksâs?d?r. Mekke-i Mükerreme onun mihrab?, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-? kemalidir. Cemaat-? mü'minîne en son ve en âli imam ve nev-i beşerin hatîb-i şehîridir; saadet düsturlar?n? beyan ediyor. Ve bütün enbiyân?n reisidir; onlar? tezkiye ve tasdik ediyor. Çünkü, dini bütün dinlerin esasat?na câmidir. Ve bütün evliyân?n baş?d?r; şems-i risaletiyle onlar? terbiye ve tenvir ediyor. Mesnevi-i Nuriye s.21

  Nübüvvet öyle bir çekirdektir ki, ?slâmiyet şeceresi bütün semerat?yla, çiçekleriyle o çekirdekten ç?km?şt?r. Kur'ân dahi, seyyar y?ld?zlar? ismar eden şems gibi, ?slâmiyetin on bir rüknünü intaç etmiştir. Acaba, bu cihan-bahâ semerelere bak?p gördükten sonra, çekirdeğinde şüphe ve tereddüt yeri kal?r m?? Hâşâ! Mesnevi-i Nuriye s.74


  Kâinat bir şeceredir. Anâs?r onun dallar?d?r. Nebatat yapraklar?d?r. Hayvanat onun çiçekleridir. ?nsanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü'l-Enbiyâ ve'l-Mürselîn, ?mâmü'l-Müttakîn, Habîbi Rabbü'l-Âlemîn Hazret-i Muhammed'dir. Mesnevi-i Nuriye s.169

  Şu kâinat?n Sahip ve Mutasarr?f?, elbette bilerek yap?yor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her taraf? görerek tedvir ediyor ve herşeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydalar? irade ederek tedvir ediyor.
  Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur.
  Madem konuşacak; elbette zîşuur ve zîfikir ve konuşmas?n? bilenlerle konuşacak.
  Madem zîfikirle konuşacak; elbette zîşuurun içinde en cemiyetli ve şuuru küllî olan insan nev'iyle konuşacakt?r.
  Madem insan nev'iyle konuşacak; elbette insanlar içinde kabil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak.
  Madem en mükemmel ve istidad? en yüksek ve ahlâk? ulvî ve nev-i beşere muktedâ olacak olanlarla konuşacakt?r. Elbette, dost ve düşman?n ittifak?yla, en yüksek istidatta ve en âli ahlâkta ve nev-i beşerin humsu ona iktidâ etmiş ve n?sf-? arz onun hükm-ü mânevîsi alt?na girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyas?yla bin üç yüz sene ?ş?klanm?ş ve beşerin nuranî k?sm? ve ehl-i iman? mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip ona dua-y? rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş; ve resul yapacak ve yapm?ş; ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapm?şt?r. Mektubat s.91
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:46 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Öyle de, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dâvâ etmiş ki:
  "Ben, şu kâinat Hâl?k?n?n meb'usuyum. Delilim de şudur ki: Müstemir âdetini, benim dua ve iltimas?mla değiştirecek. ?şte, parmaklar?ma bak?n?z, beş musluklu bir çeşme gibi ak?tt?r?yor. Kamere bak?n?z, bir parmağ?m?n işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bak?n?z, beni tasdik için yan?ma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça taama bak?n?z, iki üç adama ancak kâfi geldiği halde, işte, iki yüz, üç yüz adam? tok ediyor."
  Ve hâkezâ, yüzer mucizât? böyle göstermiştir. Mektubat s.91
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hem beşerdir, beşeriyet itibar?yla beşer gibi muamele eder; hem resuldür, risalet itibar?yla Cenâb-? Hakk?n tercüman?d?r, elçisidir. Risaleti, vahye istinad eder. Mektubat s.94

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:47 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Evet, dünyaya mânen reis olacakHaşiye ve dünyan?n mânevî şeklini değiştirecek ve dünyay? âhirete mezraa yapacak ve dünyan?n mahlûkat?n?n k?ymetlerini ilân edecek ve cin ve inse saadet-i ebediyeye yol gösterecek ve fâni cin ve insi idam-? ebedîden kurtaracak ve dünyan?n hikmet-i hilkatini ve t?ls?m-? muğlâk?n? ve muammâs?n? açacak ve Hâl?k-? Kâinat?n makas?d?n? bilecek ve bildirecek ve o Hâl?k? tan?y?p umuma tan?tt?racak bir zat… Mektubat s.178
  Haşiye: Evet, Sultan-? Levlâke Levlâk, öyle bir reistir ki, bin üç yüz elli senedir saltanat? devam ediyor. Birinci as?rdan sonra herbir as?rda lâakal üç yüz elli milyon tebaas? ve raiyeti vard?r. Küre-i arz?n yar?s?n? bayrağ? alt?na alm?ş; ve tebaas? kemâl-i teslimiyetle ona hergün salât ü selâmla tecdid-i biat ederek emirlerine itaat ederler.
  O zat kâinat?n illet-i gaiyesidir. Yani, "O zâta şu kâinat?n Hâl?k? bakm?ş, kâinat? halk etmiştir. Eğer onu icad etmeseydi, kâinat? dahi icad etmezdi" denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği hakaik-i Kur'âniye ve envâr-? imaniye ve zât?nda görünen ahlâk-? âliye ve kemâlât-? sâmiye, şu hakikate şahid-i kat?'d?r. Mektubat s.191
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:47 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  O as?r, hakikaten, o zât (a.s.m.) ile bir saadet-i beşeriye asr? olmuş. Çünkü, en bedevî ve en ümmî bir kavmi, getirdiği nur vas?tas?yla, k?sa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Mektubat s.211

  "Bu kadar ahlâk-? hasene ve kemâlâtla beraber bu kadar mucizat-? bâhiresi bulunan bir zât (a.s.m.) elbette en doğru sözlüdür. Ahlâks?zlar?n işi olan hileye, yalana, yanl?şa tenezzül etmesi kabil değil." Mektubat s.212

  O zat (a.s.m.) öyle bir şeriat ve bir ?slâmiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir imanla meydana ç?km?ş ki, onlar?n ne misli var ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel, ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü, ümmî bir zatta (a.s.m.) zuhur eden o şeriat, on dört asr? ve nev-i beşerin humsunu, âdilâne ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlar?yla idare etmesi, emsal kabul etmez. Mektubat s.212
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:48 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risalet-ün Nur'da o saat var; çalış, o saati bul.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 01.06.20, 10:22
 2. 19. Söz Neden Risalet-i Ahmediye?
  By hic_ender_hic in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 31.03.09, 21:17
 3. Risalet-i Nur'un Vazifesi Nelerdir? Muhatabı Kimlerdir?
  By aczmendi reşha in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.08.08, 15:06
 4. 19.Söz-Risalet-i Ahmediyeye Dairdir
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 17.04.07, 08:17
 5. Risalet ve Resuller
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.03.07, 20:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0