+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Risale-i Nur,Mevlana Halid'le Aynı Vazifeyi Görüyor

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart Risale-i Nur,Mevlana Halid'le Aynı Vazifeyi Görüyor

  Risale-i Nur'un tesvid ve tebyizinde çok hizmeti sebkat eden Şaml? Haf?z Tevfik'in, Risale-i Nur'un hakkaniyetine dair istihracî bir f?kras?d?r.

  Malûm olsun ki, Zübdetü'r-Resâil Umdetü'l-Vesâil nam?nda, kutbü'l-ârifîn Ziyaeddin Mevlânâ Şeyh Hâlid'in kuddise sirruhu mektubat ve resâil-i şerifelerinden muktebes nasâyih-i kudsiyesinin tercümesine dair bir risaleyi, on üç sene mukaddem, Bursa'da Hocam Hasan Efendiden alm?şt?m. Nas?lsa mütalâas?na muvaffak olamam?şt?m. Tâ bugünlerde, kitaplar?m?n aras?nda birşey ararken elime geçti. Dedim: "Bu Hazret-i Mevlânâ Hâlid, Üstad?m?n hemşehrisidir. Hem ?mam-? Rabbânî'den sonra, tarîk-? Nakşînin en mühim kahraman?d?r. Hem tarik-i Hâlidiye-i Nakşiyenin pîridir." Risaleyi mütalâa ederken, Hazret-i Mevlânâ'n?n tercüme-i halinden şu f?kray? gördüm:
  Ashâb-? Kütüb-i Sitteden ?mam-? Hâkim, Müstedrek'inde ve Ebu Dâvud, Kitab-? Sünen'inde; Beyhakî, Şuab-? ?man'da tahriç buyurduklar?,
  yani, "Her yüz senede Cenab-? Hak bir müceddid-i din gönderiyor" hadis-i şeriflerine mazhar ve mâsadak ve müzhir-i tâm olan Mevlânâ eş-şehîr, kutbü'l-ârifîn, gavsü'l-vâs?lîn, vâris-i Muhammedî, kâmilü't-tarikati'l-âliyye ve'l-müceddidiyye Hâlid-i Zülcenâheyn Kuddise sirruhu, ilh... Sonra tarihçe-i hayat?nda gördüm ki, tevellüdü 1193 tarihindedir. Sonra gördüm ki, 1224 tarihinde Saltanat-? Hind'in payitaht? olan Cihanâbâd'a dahil olmuş. Abdullah Dehlevî Hazretlerinden ald?klar? füyûzât-? mâneviyeyle tarik-i Nakşî silsilesine girip müceddidliğe başlam?ş.
  Sonra 1238'de, ehl-i siyasetin nazar-? dikkatini celb ettiğinden, vatan?n? terk ederek diyar-? Şam'a hicretle gitmiştir. Hem içinde gördüm ki, Hazret-i Mevlânâ'n?n nesli, Hazret-i Osman bin Affan'a (rad?yallahü anh) mensuptur.
  Sonra gördüm ki, tercüme-i halinde istidad-? f?trî ve kabiliyet-i harika ile, sinni yirmiye bâliğ olmadan a'lem-i ulemâ-i asr ve allâme-i vakit olmuş. Süleymaniye kasabas?nda tedris-i ulûm ile iştigal eylemiştir.
  Sonra Üstad?m?n tarihçe-i hayat?n? düşündüm. Bakt?m, dört mühim noktada tevafuk ediyorlar.
  Birincisi: Hazret-i Mevlânâ 1193'te dünyaya gelmiş. Üstad?m ise, 1293'te. Tam Mevlânâ Hâlid'in yüz senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş.
  ?kincisi: Hazret-i Mevlânâ'n?n tecdid-i din mücahedesine başlang?c? ve mukaddemesi, Hindistan'?n payitaht?na 1224'te girmiş. Üstad?m ise, aynen yüz sene sonra, 1324'te Osmanl? Saltanat?n?n payitaht?na girmiş, mücahede-i mâneviyesine başlam?ş.
  Üçüncüsü: Ehl-i siyaset, Hazret-i Mevlânâ'n?n fevkalâde şöhretinden tevehhüm ederek diyar-? Şam'a nakl-i mekân ettirilmesi, 1238'de vaki olmuştur. Üstad?m ise, aynen yüz sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip, onlarla uyuşamay?p, onlar?

  reddederek, küserek tekrar Van'a gidip, bir dağda inziva ederken 1338 senesini müteakip, Şeyh Said hadisesinin vukuu münasebetiyle ehl-i siyasetin vehmine dokunmuş. Üstad?m?zdan korkarak Burdur ve Isparta vilâyetlerinde dokuz sene ikamet ettirilmiş.
  Dördüncüsü: Hazret-i Mevlânâ Hâlid, yaş? yirmiye bâliğ olmadan evvel allâme-i zaman hükmünde, fuhûl-u ulemân?n üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstad?m ise, tarihçe-i hayat?n? görenlere ve bilenlere malûmdur ki, on dört yaş?nda icâzet al?p a'lem-i ulemâ-i zamanla muarazaya girişmiş, on dört yaş?nda iken, icâzet almaya yak?n talebeleri tedris etmiştir.
  Hem Hazret-i Mevlânâ Hâlid, neslen Osmanl? olduğu ve Sünnet-i Seniyeye bütün kuvvetiyle çal?şt?ğ? gibi, üstad?m da Kur'ân-? Hakîme hizmet noktas?nda, meşreben Hazret-i Osman-? Zinnûreyn'in arkas?ndan gidip, Hazret-i Mevlânâ gibi, Risale-i Nur eczâlar?yla, bütün kuvvetiyle Sünnet-i Seniyenin ihyâs?na çal?şt?.
  ?şte bu dört noktadaki tevafukat, tam yüz sene fas?layla Risale-i Nur'un takviye-i din hususundaki tesirât?, Hazret-i Mevlânâ Hâlid'in tarik-i Nakşiye vas?tas?yla hizmeti gibi azîm görünüyor.
  Haşiye

  Üstad?m kendine ait medh ü senây? kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur, Kur'ân'a ait olup medh ü senâ, Kur'ân'?n esrâr?na aittir. Yaln?z Üstad?mla Hazret-i Mevlânâ'n?n birkaç fark? var:
  Birisi: Hazret-i Mevlânâ, zülcenâheyndir. Yani, hem Kadirî, hem Nakşî tarikat sahibi iken, Nakşîlik tarikat? onda daha galiptir. Üstad?m, bilâkis, Kadirî meşrebi ve Şâzelî mesleği daha ziyade onda hükmediyor. Ben Üstad?mdan işittim ki: Hazret-i Mevlânâ Hindistan'dan tarik-i Nakşîyi getirdiği vakit, Bağdat dairesi Şâh-? Geylânî'nin ba'del-memat hayatta olduğu gibi, taht-? tasarrufunda idi. Hazret-i Mevlânâ'n?n mânen tasarrufu, bidâyeten câ-y? kabul göremedi. Şâh-? Nakşibend ile ?mam-? Rabbânî'nin ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şâh-? Geylânî'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki, "Mevlânâ Hâlid senin evlâd?nd?r, kabul et." Şâh-? Geylânî, onlar?n iltimaslar?n? kabul ederek Mevlânâ Hâlid'i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlânâ Hâlid birden parlam?ş. Bu vak?a, ehl-i keşifçe vâki ve meşhud olmuştur. O hadise-i ruhaniyeyi, o zaman ehl-i velâyetin bir k?sm? müşahede etmiş, baz? da rüyayla görmüşler. Üstad?m?n sözü burada hitam buldu.
  ?kinci fark şudur ki: Üstad?m kendi şahsiyetini merciiyyetten azlediyor. Yaln?z Risale-i Nur'u merci gösteriyor. Hazret-i Mevlânâ Hâlid'in şahsiyeti, kutbü'l-irşad, mercii'l-hâs ve'l-âmm olmuştur.


  Üçüncü fark: Hazret-i Mevlânâ Hâlid, zülcenâheyndir. Fakat, zaman?n muktezas?yla ilm-i tarikat? ve sünnet-i seniyeyi esas tutmak cihetiyle tarikat? daha ziyade tutmuşlar. O noktada sarf-? himmet etmiş. Üstad?m ise, şu dehşetli zaman?n muktezâs?yla ilm-i hakikati ve hakaik-i imaniye cihetini iltizam ederek, tarikata üçüncü derecede bakm?şlar.
  Elhas?l: Baştaki hadis-i şerifin "Her yüz sene baş?nda dîni tecdid edecek bir müceddidi gönderiyor" vaad-i ?lâhîsine binaen, Hazret-i Mevlânâ Hâlid, ekser ehl-i hakikat?n tasdikiyle, 1200 senesinin, yani on ikinci asr?n müceddididir. Madem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczalar? ayn? vazifeyi görmüş. Kanaat verir ki-nass-? hadisle-Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddid hükmündedir.
  Benim Üstad?m daima diyor ki: "Ben bir neferim, fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani k?ymet bende yoktur. Belki Kur'ân-? Hakîmin feyzinden tereşşuh eden Risale-i Nur eczâlar? bir müşiriyet-i mâneviye hizmetini görüyorlar."
  Üstad?m? k?zd?rmamak için şahs?n? senâ etmiyorum.
  Şaml? Haf?z Tevfik

  ------------

  Haşiye
  Madem Hazret-i Mevlânâ Halid, milyonlar etbâlar?n?n ittifaklar?yla müceddiddir ve baştaki hadis-i şerifin bir mâsadak?d?r. Ve madem tam yüz sene sonra, dört mühim cihet-i tevafukla beraber Risale-i Nur ayn? vazifeyi görüyor. Demek, nass-? hadis ile, Risale-i Nur eczalar? tecdid ve takviye-i din vazifesini görüyorlar.


  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:43 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hazret-i Mevlâna Hâlid ve Bediüzzaman hakkında
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 06.06.20, 18:51
 2. Mevlana Halid-i Bağdadi(k.s) - İtikatname
  By Zilkade-i gece in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.09.12, 20:41
 3. Mevlana Halid-i Bağdadi
  By mervenur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.02.09, 08:47
 4. Mevlana Halid-i Bağdadi Hz.
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.01.09, 10:00
 5. Mevlana Halid-i Bağdadi Hz.
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.01.09, 22:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0