+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 52

Konu: Risale-i Nurda Dinin Direği Olan Namaz!

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hasenat da, ya kalble olur veya kal?p ve bedenle olur veyahut malla olur. A'mal-i kalbinin şemsi, imand?r.

  A'mal-i bedeniyenin fihristesi, namazd?r.

  A'mal-i maliyenin kutbu, zekatt?r.


  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2549&a=namaz&t=2&b=2&k=6&sp=&ep=&s=10&l =2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:08 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Lakin bedeni ibadet ve taatlerden namaz?n tahsisi,
  namaz?n bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir.

  Evet, nas?l ki Fatiha Kur'an'a, insan kainata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir.

  Çünkü namaz; savm, hac, zekat ve sair hakikatleri havi olduğu gibi,

  idrakli ve idraksiz mahlukat?n ihtiyari ve f?tri ibadetlerinin nümunelerine de şamildir.

  Mesela secdede, rükuda, k?yamda olan melaikenin ibadetlerini,
  hem taş, ağaç ve hayvanlar?n o ibadetlere benzeyen durumlar?n? and?ran bir ibadettir.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2550&a=namaz&t=2&b=2&k=6&sp=&ep=&s=10&l =2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Arkadaş! Namaz, kul ile Allah aras?nda yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namaz?n şe'nindendir.

  Namaz?n erkan?, Fütuhat-? Mekkiye'nin şerh ettiği gibi, öyle esrar? havidir ki, her vicdan?n muhabbetini celb etmek, namaz?n şe'nindendir.

  Namaz, Hâl?k-? Zülcelâl taraf?ndan her yirmi dört saat zarf?nda tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yap?lan bir davettir. Bu davetin şe'nindendir ki, her kalb, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin ve mi'raçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Namaz, kalblerde azamet-i ?lahiyeyi tesbit ve idame ve ak?llar? ona tevcih ettirmekle adalet-i ?lahiyenin kanununa itaat ve nizam-? Rabbaniye imtisal ettirmek için yegane ?lahi bir vesiledir.
  Zaten insan, medeni olduğu cihetle, şahsi ve içtimai hayat?n? kurtarmak için, o kanun-u ?lahiye muhtaçt?r.

  O vesileye müraat etmeyen veya tembellikle namaz? terk eden veyahut k?ymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne derece hasir, ne kadar zararl? olduğunu bilahare anlar, ama iş işten geçer.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2551&a=namaz&t=2&b=2&k=6&sp=&ep=&s=10&l =2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  REM?Z


  Arkadaş! Vaktin evvelinde, Kâbe'yi hayalen nazara almakla namaz k?lmak mendubdur ki, birbirine giren daireler gibi Beytin etraf?nda teşekkül eden saflar? görmekle, yak?n saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak saflar?n da âlem-i ?slâm? ihata etmiş olduğunu hayalle görsün. Ve o saflara girmekle, o cemaat-? uzmâya dahil olsun ki, o cemaatin icmâ ve tevatürü, onun namazda söylediği her dâvâya ve herbir sözüne bir hüccet ve bir bürhan olsun.
  Meselâ: Namaz k?lan dediği zaman, sanki o cemâat-i uzmây? teşkil eden bütün mü'minler "Evet, doğru söyledin" diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere karş? mânevî bir kalkan vazifesini görür. Ve ayn? zamanda, bütün hasseleri, lâtifeleri, duygular? o namazdan zevk ve hisselerini al?rlar. Yaln?z musallînin Kâbe'ye olan şu hayalî nazar?, kasdî değil, tebeî bir şuurdan ibaret bulunmal?d?r.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2351&a=namaz&t=2&b=2&k=5&sp=&ep=&s=10&l =2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şu muzafferiyetteki hârikulâde nimet-i ?lâhiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa, nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur'ân'?, Allah'?n tevfikiyle düşman?n hücumundan kurtard?n?z. Kur'ân'?n en sarih ve en kat'î emri olan "salât" gibi ferâizi imtisal etmeniz lâz?md?r-ta onun feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevâli ve devam etsin.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2370&a=namaz&t=2&b=2&k=5&sp=&ep=&s=10&l =2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Rabian: Bu millet-i ?slâm?n cemaatleri, çendan bir cemaat namazs?z kalsa, fâs?k da olsa, yine başlar?ndakini mütedeyyin görmek ister. Hattâ, umum şarkta, umum memurlara dair en evvel sorduklar? sual bu imiş: "Acaba namaz k?l?yor mu?" derler. Namaz k?larsa mutlak emniyet ederler; k?lmazsa, ne kadar muktedir olsa nazarlar?nda müttehemdir. Bir zaman, Beytüşşebab aşâirinde isyan vard?. Ben gittim, sordum: "Sebep nedir?" Dediler ki:
  "Kaymakam?m?z namaz k?lm?yordu, rak? içiyordu. Öyle dinsizlere nas?l itaat edeceğiz?"
  Bu sözü söyleyenler de namazs?z, hem de eşk?yâ idiler.
  "Şüphesiz namaz, mü'minler üzerine belli vakitler için farz olarak yaz?lm?şt?r." Nisa Sûresi: 4:103.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bir yolda dokuz ihtimal-i helâket, tek bir ihtimal-i necat varsa, hayat?ndan vazgeçmiş, mecnun bir cesur lâz?m ki o yola sülûk etsin. Şimdi, yirmi dört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-? diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var. Yaln?z, gaflet ve tembellik haysiyetiyle, bir ihtimal, zarar-? dünyevî olabilir. Halbuki ferâizin terkinde, doksan dokuz ihtimal-i zarar var. Yaln?z gaflet ve dalâlete istinad, tek bir ihtimal-i necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve ferâizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nas?l müsaade eder?
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Zira, tevekkül, istinad ve istimdad noktalar?n? tazammun ediyor. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istilzam ediyor.

  Kelime-i tevhid de namaz? iktiza ediyor.

  Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür.
  Ubudiyeti emreden tekliftir.

  Mükellefiyetini ifa edenin, mükellefiyet müddetince, mükellefiyet-i askeriye gibi yemekleri, libaslar? ve sair hayat lazimeleri hazine-i Rahman'dan verilir. Mükellefiyet-i askeriye iki buçuk senedir.

  Amma mükellefiyet-i ubudiyet, müddet-i ömürdür

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2474&a=namaz&t=2&b=2&k=5&sp=&ep=&s=10&l =2

  iman hem nurdur,hem kuvvettir
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?nsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarl?ğa, ihtiyarl?ktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayat?n levaz?mat?, Malikü'l-Mülk taraf?ndan verilmiştir. Fakat o levaz?mat?, cehlinden dolay? tamamen bu hayat-? faniyeye sarf ediyor. Halbuki, o levaz?mattan laakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayat-? bakiyeye sarf etmek gerektir.
  Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten yirmi dört lira harc?rah alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette yirmi üç liray? sarf ederse, öteki yerlerde ne yapacakt?r? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine ak?ll? diyebilir mi?

  Binaenaleyh, Cenab-? Hak her iki hayat levaz?mat?n? elde etmek için yirmi dört saatlik bir vakit vermiştir.

  Çoğunu aza, az?n? çoğa vermek suretiyle, yirmi üç saat k?sa ve fani olan dünya hayat?na, hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek laz?md?r ki, dünyada paşa, ahirette geda olmas?n!

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2474&a=namaz&t=2&b=2&k=5&sp=&ep=&s=10&l =2

  iman hem nurdur,hem kuvvettir
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Zikir
  By hasretdenizi in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 23.11.19, 12:35
 2. Risale-i Nurda Şefkat...
  By Teenni in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.04.09, 10:16
 3. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 4. Risale-i Nurda Yoğunlaşmak
  By asyanur_filiz in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.11.08, 00:01
 5. Risale-i Nurda Alevilik
  By HAMIYETKAR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 81
  Son Mesaj: 05.07.08, 10:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0