+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 31

Konu: Risalede Deccal ve Süfyan

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Üçüncü vecih: Hangi mesele veya rivayet var ki, meşrepleri, mezhepleri muhtelif âlimlerin bir kitab?nda ona itiraz edilmesin? Meselâ, ?slâm içinde birkaç deccal geleceğine dair rivayetlerden birisi bu hadîs-i şerif, sarih bir surette Cengiz ve Hülâgû fitnesinden haber verir:

  Yani, "Uzun zaman hilâfet-i Abbâsiye devam edecek, sonra o saltanat Deccal eline geçecek" diye, beş yüz seneden sonra ?slâm içine bir deccal gelecek, o hilâfeti bozacak gibi ki, eşhâs-? âhirzamandan çok rivayetler haber verdikleri halde, mezhebi ayr? veya fikri müfrit bir k?s?m ehl-i içtihad kabul etmemişler, "mevzu" veya "zay?ft?r" demişler.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1986&a=deccal&t=2&b=2&k=4&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evvelâ: Bid'akâr baz? hocalar?n telkinat?yla, iddianamede, ?slâm deccal? ve müteaddit birkaç deccal?n gelmesini kabul etmiyor gibi, Beşinci Şuan?n bir meselesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak kat'î bir mu'cize-i Nebeviyeyi (a.s.m.) gösteren bir hadîs-i sahihte, Yani: "Benim amcam, pederimin kardeşi Abbas'?n veledinde hilâfet-i ?slâmiye devam edecek. Tâ Deccala, o hilâfeti, yani saltanat-? hilâfet, deccal?n muhrip eline geçecek." Yani, uzun zaman, beş yüz sene kadar hilâfet-i Abbasiye vücuda gelecek, devam edecek. Sonra Cengiz, Hülâgû denilen üç deccaldan birisi o saltanat-? hilâfeti mahvedecek, deccalane ?slâm içinde hükûmet sürecek. Demek ?slâm içinde, müteaddit hadislerde, üç deccal geleceğine zâhir bir delildir. Bu hadisteki ihbar-? gaybî, kat'î iki mucizedir:
  Biri, hilâfet-i Abbasiye vücuda gelecek, beş yüz sene devam edecek.
  ?kincisi de, sonunda en zâlim ve tahripçi Cengiz ve Hülâgû nam?ndaki bir deccal eliyle ink?raz bulacak.
  Acaba kütüb-ü hadîsiyede Kur'ân'a, şeâir-i ?slâma ait hattâ cüz'î şeyleri de haber veren sahib-i şeriat, hiç mümkün müdür ki, bu zaman?m?zdaki pek acîp hadisattan haber vermesin? Hem hiç mümkün müdür ki, bu acîp hadisatta Kur'ân'a sebatkârâne, geniş bir sahada, en acîp bir zamanda, en ağ?r şerait alt?nda hizmet eden ve o hizmetin semerelerini dost ve düşmanlar? tasdik eden Risale-i Nur şakirtlerine işaretleri bulunmas?n?
  Said Nursî
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2072&a=deccal&t=2&b=2&k=4&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Beşinci nokta: Hem her iki deccal?n, as?rlar?na ait olan harikalar?, onlar?n bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onlar?n şah?slar?ndan sudûr edeceği telâkki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, mânâs? gizlenmiş, meselâ tayyare ve şimendiferle gezmesi...
  Hem meselâ, meşhur olmuş ki, ?slâm Deccal? öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, ?stanbul'da Dikilitaş'ta bütün dünyaya bağ?racak 1 ve herkes o sesi işitecek ki, "O öldü." Yani pek acip ve şeytanlar? dahi hayrette b?rakan radyoyla bağ?r?lacak, haber verilecek.

  Hem Deccal?n rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraat?, onun şahs?yla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâs? gizlenmiş.
  Meselâ, "O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yaln?z Hazret-i ?sa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz" rivayet edilmiş.

  Yani, onun mesleğini ve y?rt?c? rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din ?sevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur'âniyeye iktida ve ittihad eden bu ?sevî dinidir ki, Hazret-i ?sa Aleyhisselâm?n nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür.

  Yoksa onun şahs? bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2139&a=deccal&k=4&p=5

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:46 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birinci Mesele
  Rivayette var ki, "âhirzaman?n eşhas-? mühimmesinden olan Süfyan?n (islam deccal?n?n)eli delinecek."
  Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-? meselde deniliyor ki, "Filân adam?n eli deliktir." Yani çok müsriftir.
  ?şte, "Süfyan israf? teşvik etmekle, şiddetli bir h?rs ve tama? uyand?rarak insanlar?n o zay?f damarlar?n? tutup kendine musahhar eder" diye bu hadîs ihtar ediyor; "?sraf eden ona esir olur, onun dâm?na düşer" diye haber verir.
  5.şuadan
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:46 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?kinci Mesele
  Rivayette var ki, "âhirzaman?n dehşetli bir şahs? (islam deccal?)sabah kalkar, aln?nda 'Hâzâ kâfir' yaz?lm?ş bulunur."
  Allahu a'lem bissavab, bunun tevili şudur ki: O Süfyan, kendi baş?na frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tâmim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için, inşaallah ihtida eder; daha herkes -yaln?z istemeyerek- onu giymekle kâfir olmaz.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:46 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Üçüncü Mesele
  Rivâyette var ki, "âhirzaman?n müstebit hâkimleri, hususan Deccal?n yalanc? cennet ve cehennemleri bulunur."
  bunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karş? karş?ya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, "Biri hûri ve g?lman?n çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek" diye bir işarettir.

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Beşinci Mesele
  Rivayette vard?r ki, "âhirzamanda Deccal gibi bir k?s?m şah?slar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler."
  Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Nas?l ki padişah? inkâr eden bir bedevî kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda, hâkimiyetleri nisbetinde birer küçük padişahl?k tasavvur eder. Aynen öyle de, tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin baş?na geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlar?n? rükûa getirirler demektir.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yedinci Mesele:
  Rivayette var ki, "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar."
  Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vas?ta-i saltanat olmad?ğ? halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazan?r ve akl?yla çok âlimlerin ak?llar?n? teshir eder, etraf?nda fetvac? yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çal?ş?r, demektir.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sekizinci Mesele
  Rivayetler, Deccal?n dehşetli fitnesi ?slâmlarda olacağ?n? gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş.
  Bunun bir tevili şudur ki: ?slâmlar?n Deccal? ayr?d?r. Hattâ bir k?s?m ehl-i tahkik, ?mam-? Ali'nin (r.a.) dediği gibi demişler ki: Onlar?n Deccal? Süfyand?r, ?slâmlar içinde ç?kacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal? ayr?d?r.Yoksa Büyük Deccal?n cebir ve ceberut-u mutlak?na karş? itaat etmeyen şehid olur ve istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Dokuzuncu Mesele
  Rivayetlerde, vukuat-? Süfyaniye ve hâdisât-? istikbaliye Şam'?n etraf?nda ve Arabistan'da tasvir edilmiş.
  Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Merkez-i hilâfet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, râvîler kendi içtihadlar?yla, daimî öyle kalacak gibi mânâ verip, merkez-i Hükûmet-i ?slâmiye yak?nlar?nda tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini, kendi içtihadlar?yla tafsil etmişler.

  (merkezi hilafet istanbulda olduğuna göre,türkiyede ç?kacak,
  ama ne zaman ç?kacakt?r*)

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Süfyan'a Dâir Sahih Hadîs Var mı?
  By muvahhid in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 24.07.08, 21:09
 2. Hz. Ömer ve Süfyan
  By gaye-i hayal in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 06.04.08, 10:50
 3. Ebu Süfyan
  By ahmetmustafa in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.07, 07:24
 4. Süfyan Büyük Bir Alim Olacak...
  By siyahsancakli in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 01.05.07, 13:34
 5. Muaviye ibn Ebu Süfyan
  By SeRDeNGeCTi in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.09.06, 12:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0