+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: İlk Nur Talebelerinde Risalelerin Bıraktığı Etki

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Sözler sayesinde şu bir seneyi mütecaviz bir müddetten beri şevkle taallüm, inayetle tefeyyüz, tergible tenevvür, hâhişle telezzüz, işaretle tahallûk, tedriçle tekemmül tarikinde ilerlemeye sâî bulunduğum bu muayyen müddetin bir gününe, sab?kan geçirmiş olduğum umum hayat?m?n bile mukabil olamayacağ? kanaatindeyim.

  Sabri

  • • •

  (?kinci bir Sabri olan Ali Efendinin bir f?kras?d?r.)
  Sözler öyle hâz?k bir doktordur ki, gözsüzlere hidayet-i Hakla göz, ve kalbsizlere inhidam-? kat'iyeye uğramam?ş ise, kalb ve şuurunda çatlakl?k yoksa tenvirle düşünceye sevk, ve "nereden, nereye, necisin?" suâl-i müşkilin halliyle insanl?ğ?n iktiza ettiği insaniyeti bahşediyor.

  Ali
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:05 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Hele Birinci Sözde besmelenin derece-i ehemmiyeti ve suret-i temsiliyesi şâyân-? takdir ve hayrettir. Öteden beri her kitab?n iptidas?nda Besmele, Hamdele, Salvelenin zikrinin vücubu, hocaefendilerimiz taraf?ndan beyan edilmişse de, bu gibi nefsi iskât edecek bir temsil işitilmediğinden, bu derece zihinde takarrur ve temerküz etmemişti. Şu temsil, Besmele Sözü olan Birinci Sözde ne kadar musîb ve mânidar olduğunu insan olan takdir eder.

  Sabri
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  (Şu f?kra Şaml? Hâf?z Tevfik'indir.)  Alt?n yald?zla yaz?lmas? lâz?mgelen eser-i âlînizde, Resul-i Müctebâ Aleyhi Ekmelü't-Tehâyâ Efendimiz Hazretlerine dil uzatan hâin-i bîdin olan mülhid hâinlerin kuruyas? dillerini, inâyet-i ?lâhî ve ruhaniyet-i Peygamberî ve şeriat k?l?c?yla kesmeye muvaffak olduğunuz şu eser-i bergüzîdenizi Cenab-? Hak ind-i ?lâhîsinde ve nezd-i Peygamberîde kabul eylesin. Şefâat-i Nebeviyeye efendimi ve fakiri de nâil eyleyip, sancak-? Muhammedî (a.s.m.) taht?nda cümlemizi ihvanlar?m?zla beraber haşreylesin. Âmin.

  Tevfik
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  (şu f?kra, hakikî ve birinci bir kardeşimiz olan Hakk? Efendinindir.)

  Mükerreren mütalâa ve k?raat ederek, arş kadar yüksek eserleriniz hakk?nda mütalâa serdine, bir kelime hattâ bir nokta ilâvesine kendimde cür'et ve kudret bulamad?ğ?mdan dolay?, bu babda bir mütalâa dermeyan?na imkân göremiyorum. Yaln?z, çok yüksek, cihan kadar k?ymettar mübarek eserleri okuyup, cehaletimiz hasebiyle idrak edebildiğimiz kadar istifade ve istifâzaya çal?şarak müstefid olabilmek, bizim için pek büyük bir nimettir.

  Hakk?

  • • •

  Yine Hakk? Efendinindir.

  ?şbu cihan-k?ymet eserin mütalâas?nda nas?l bulduğumuz istifsar buyuruluyor. Dekaik-i hikmet ve hakaik-i ilmiyeyle tezyin ve tarsin edilmiş olan yüksek eser hakk?nda bir mütalâa serd etmek, bidâam?n fevkindedir.

  Hakk?
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:07 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Üç kitaptan Yirminci Sözü ilk defa okudum.

  Habl-i metîn-i ?lâhî ve kanun-u mübîn-i Rabbânî olan Kur'ân-? Azîmüşşânda, şu son as?rda vücuda gelen ve Frenklerin medar-? iftiharlar? bulunan tahtelbahir, tayyare ve saire gibi eşyaya, bin üç yüz küsur sene mukaddem işaretle ifade edildiğini öğrenerek Kitab-? Mübînin mazi ve müstakbelden vermekte olduğu ihbarat-? gaybiye ve sad?ka ve beyanat-? harika, dost ve düşman? meftun ve hayretlerde b?rakt?ğ? cihetle, bir kat daha i'câz-? Kur'ân'? ispat ve teyid etmiştir.

  Yirmi Üç ve Otuzuncu Sözler'in baş taraflar?ndan üçer, beşer sayfa okuyabildim. Mahzen ve medfen-i mücevherâta rasgelmiş bir fakir gibi hangi cevheri alacağ?m? harîsâne düşünüyorum.

  Sabri
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:07 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  (şu f?kra ?nşaallah Kur'ân'a büyük hizmet edecek olan Küçük Hâf?z Zühdü'nün mektubudur.)

  Bugün istinsah?na muvaffak olduğum i'câz-? Kur'ân'?n bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyûzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i hâz?k ameliyat? yapm?ş ki, mübtelâ olduğum emrâz-? kalbiyeyi tedavi ve yeniden hayat bahşetmiş olduğundan, arz-? minnetdârî eyler ve bu bînazîr mücevherat mahzeninin diğer renkli kap?lar?n?n da aç?lmas?n? âcizâne istirham eylerim.

  Otuz Üçüncü Mektubun otuz üç penceresinden ayr? ayr? lemeân eden nuranî ziyalar kalb-i âcizâneme feyyaz nurlar?yla gül-âblar serpti.

  Daha birçok Nur Risalelerinin füyuzât?ndan hisseyâb olmas?n? bârigâh-? Ehadiyyetten tazarru ederim efendim.

  Hâf?z Zühdü

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:07 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Şu f?kra Refet Beyin mektubudur.

  Sözleriniz mürşidâne ve çok yüksek olduğundan, gayet dikkatli ve tahlil ederek okunmak icap ediyor. Serd eylediğiniz delâil-i akliye ve mant?kiye o kadar tatl? ve hayret-bahşt?r ki, insan okudukça okuyor ve nâmütenahi bir zevk-i mânevî hissederek hiç elinden b?rakmak istemiyor. Bu sebeple, bir defa okumak kâfi değil. Hepsi yan?nda bulunup daima okumal?d?r.

  Refet
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:10 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?nşaallah ikinci bir Hüsrev ve küçük bir Sabri olan zeki Zekâinin Sözler hakk?ndaki f?kras?d?r.


  Bugün o yüksek kitab?n ikmaline muvaffak oldum. Mirac?n ikmal ve mütalâas?ndan mütevellid sürur ve saâdetimi tariften kalemim dûçâr-? acz oluyor. Mütalâadan doğan duygular?m? hülâsaten ve bir cümleyle arz edeceğim:
  Mirac?n mütalâas?nda hayat?n felâket girdaplar?n? ve saâdet-i ebediyeye giden mânevî deryan?n selâmet yollar?n? gösteren kalb dolusu bir nur ve ziya buldum.

  Evet, her temsilâtta ispat edilen pek çok hakikatler ve bugün tahatturu ve tahayyülü bile ruhumuzu doldurup taş?rmaya kâfi gelen Asr-? Saâdet ve harikalar devri gözümün önünde hayatland?; fikirden fikre, hayretten hayrete düştüm.
  Miraç kitab?, felsefe düşkünü muterizlerin felsefesini her zaman için iflâs ve sukut ettirmek kuvvetine mâlik bir eserdir.

  Miraç kitab?, başl? baş?na, as?llardaki hakikatleri i'zam edilmeden ve bîtarafâne bir tefekkürün bile göreceği ve kabul edeceği bir nazarla ispat eden ve kapal? kalm?ş noktalar? ehl-i imana makul ve mant?kî fikirlerle izhar eden bir kitab-? tarihtir.
  Gaflete dalm?ş ve dalâletin mağlûbu ve bir tutam akl?yla kendisine bir mümtaz mevki vermek isteyen filozoflar, Miraç gibi bir şâheser karş?s?nda apoletleri sökülmüş, bütün şöhret ve nam? sukuta mahkûm bir kral vaziyetine düşer.

  O kral ise daimî bir ye'se mahkûmdur. Halbuki bunca hakikatler karş?s?nda felsefe zincirleri ve muteriz efkâr? birer birer k?r?lan, dâvâs?n?n ve iddias?n?n haks?z olduğunu anlayan filizof ise Hâl?k-? Âzam?n kudret ve azameti huzurunda secde eder ve af diler.

  Zekâi

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Şu f?kra Doktorundur.


  Hocam, emaneten bendenizde bulunan iki kitab? emrediyorsunuz.

  Bendeniz de yalvar?yorum ki, gelecek hafta takdim edeceğim.

  Çünkü, kücüğünü iki defa, büyüğünü bir defa okuyabildim.

  ?hâtam?n darl?ğ? veya aczim dolay?s?yla idrâkim de k?tt?r.

  Binaenaleyh, sizin o muhteşem temsillerinizi defalarca daha okumak istiyorum ki, cüz'î-küllî bir alâka has?l olsun.

  Yâ Rab, o ne büyük mant?k, o ne büyük müskit beyan ve tarz-? telâkki! Ah, Üstad?m, bu mübarek dinin mübecceliyetini idrak ve ihata ve takdirde size ve ancak size medyûn-u şükran?m ve minnettar?m. dinî akidelerimin azîm bir ink?lâb? var. Nur Risalelerinden ald?ğ?m dinî ve insanî ve vicdanî ve iktisadî ve ilmî dersler bana hayatta muvaffak?yet verecektir.


  Doktor Yusuf Kemal
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 22:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Muvasalatımın ilk gecesi pederimin misafirlerine tahsis eylediği odaya devam eden zevâta, mütevekkilen alâllah, akşamla yatsı arasında Risale-i Nur'u okumaya başladım.


  Sevgili Üstadım, Evvelce arzettiğim veçhile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.

  O da, Üstadım olan Dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memure-i mâneviyesini ifâda kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesabına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibarettir.


  Orada bulunduğunuz müddetçe Hazret-i Kur'ân'dan hakikat-i İmân ve İslâm hesabına vaki olacak istihraç ve tecelliyattan mahrum bırakılmamaklığımı hassaten istirham ediyorum.


  İnşaallah, müstecap olan duanızla Allahü Zülcelâl, Risale-i Nur hizmetinde ümit ve arzu ettiğim neticeye vasıl, merhum ve mağfur Abdurrahman gibi âhir nefeste İmân ve tevfik ve saadet-i bâkiyede iki cihan serveri Nebiyy-i Ekremimiz Muhammedeni'l-Mustafa (sallâllahu teâlâ aleyhi ve sellem) Efendimize ve siz muhterem Üstadımın arkasında ve yakınında komşuluk vermek suretiyle âmâl-i hakikiyeye nâil buyurur.


  Risale-i Nur gerçi zahiren sizin eserinizdir.

  Fakat nasıl ki, Kur'ân-ı Mübîn Allah'ın kelâmı iken Seyyid-i Kâinat, Eşref-i Mahlûkat Efendimiz nâsa tebliğe vasıta olmuştur; siz de bu asırda yine o Furkan-ı Azîmin nurlarından bugünün karma karışık sarhoş insanlarına emr-i Hak'la hitap ediyorsunuz.


  Öyleyse, O Hakîm-i Rahim, size bu eseri yaptırtan o nurları ayak altında bıraktırmaz.


  Elbette ve elbette fânilerden, belki de hiç ümit edilmediklerinden sahipler, hafızlar, ikinci, üçüncü, hattâ onuncu derecede mübelliğler, naşirler halk buyurur itikadındayım.


  Hulûsi
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Nur hadiminin bıraktığı bir sahife...
  By Ararad in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.12.14, 22:46
 2. Televızyonun Çocuklarda Bıraktığı Etkiler
  By Melis in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.02.09, 11:15
 3. Etki - Tepki Olayi
  By İ_man in forum Mizah
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.10.08, 17:41
 4. Nur Talebelerinde Kerametvari Hadiseler Neden Görünmez?
  By NURYOLCU in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 04.01.08, 11:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0