+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: 26. Söz / İkinci mebhas 'dan

 1. #1
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart 26. Söz / İkinci mebhas 'dan

  Ehl-i ilme mahsus, {(Haşiye): Bu ikinci mebhas, en derin ve en müşkil bir sırr-ı kader mes'elesidir. Bütün ülema-i muhakkikînce en ehemmiyetli ve münazaralı bir mes'ele-i akaid-i Kelâmiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş.} ince bir tedkik-i ilmîdir.

  Eğer desen: "Kader ile cüz'-i ihtiyarî, nasıl tevfik edilebilir?"

  Elcevab: Yedi vecihle...

  Birincisi: Elbette kâinatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir Âdil-i Hakîm, insan için medar-ı sevab ve ikab olacak, mahiyeti meçhul bir cüz'-i ihtiyarî vermiştir. O Âdil-i Hakîm'in pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz'-i ihtiyarînin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz, olmamasına delalet etmez.


  Ehl-i ilm: İlim sahipleri
  Mebhas: Bölüm, kısım.
  Müşkil: Zor, güç, çetin.
  Sırr-ı kader: Allah'ın (cc) herşeyi sonsuz ilmiyle önceden belirlemesindeki derin mana ve gizli gerçek.
  Ülema-i muhakkikîn: Konuları derinlemesine inceleyen araştırmacı islam dini alimleri.
  Münazara: Kurallarına uygun yapılan münakaşa, tartışma.
  Mes'ele-i akaid-i Kelâmiye: İslâm dininin temel kurallarını bulma ve ispat etme ile uğraşan ilmin inanç kuralları konusu.
  Risale-i Nur: Bediüzzaman Said Nursinin (ra) Kur'anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
  Tedkik-i ilmî: İlmî araştırma.
  Kader: Herşeyin Allah'ın (cc) sonsuz ilmiyle belirlenmesi, bütün varlıkların ve olayların bütün ayrıntılarıyla Allah'ın (cc) sonsuz ilmiyle önceden belirlemesi.
  Cüz'-i ihtiyarî: Serbest ve hür hareket edebilme yeteneği.
  Hikmet: Gözetilen fayda ve gaye.
  Âdil-i Hakîm: Hikmet ve adalet sahibi olan Allah (cc).
  İkab: Eziyet, ceza, şiddetli azab.

 2. #2
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var; vücudu bizce bedihî olduğu halde, mahiyeti bizce meçhul... İşte şu cüz'-i ihtiyarî, öyleler sırasına girebilir. Herşey, malûmatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz, onun ademine delalet etmez.

  Üçüncüsü: Cüz'-i ihtiyarî, kadere münafî değil. Belki kader, ihtiyarı teyid eder. Çünki kader, ilm-i İlahînin bir nev'idir. İlm-i İlahî, ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyle ise, ihtiyarı teyid ediyor, ibtal etmiyor.


  Bizzarure: Zorunlu olarak, ister istemez.
  Vicdanen: Vicdan olarak, vicdan bakımından.
  Mevcudat: Varlıklar.
  Bedihî: Açık, belli.
  Malûmat: Bilinenler, bilgiler.
  Münhasır: Mahsus, sınırlı, ait.
  Adem-i ilm: İlimsizlik, bilgisizlik, bilmemek.
  Cüz'-i ihtiyarî: Serbest ve hür hareket edebilme yeteneği.
  Adem: Yokluk, hiçlik.
  Münafî: Zıt, ters, aykırı.
  İlm-i İlahî: Allah'ın (cc) ilmi.
  Taalluk: Alakalı olma, ilgili olma, ilgilenme.

 3. #3
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Dördüncüsü: Kader, ilim nev'indendir. İlim, malûma tâbidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare etmek için esas değil. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve kudrete istinad eder.

  Hem ezel; mazi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine-misaldir. Öyle ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine, eşyanın tertib ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir.

  Şu sırrın keşfi için şu misale bak: Senin elinde bir âyine bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farzedilse; o âyine yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertib ile tutar, çoğunu tutamaz. O âyine ne kadar aşağı ise, o kadar az görür. Fakat o âyine ile yükseğe çıktıkça, o âyinenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide, bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu âyine şu vaziyette onun irtisamında, o mesafelerde cereyan eden hâlât birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif denilmez.

  İşte kader, ilm-i ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadîsin tabiriyle "Manzar-ı a'lâdan, ezelden ebede kadar herşey, olmuş ve olacak, birden tutar, ihata eder bir makam-ı a'lâdadır." Biz ve muhakematımız, onun haricinde olamaz ki, mazi mesafesinde bir âyine tarzında olsun.


  Malûm: Bilinen, belli olan.
  Desâtir: Düsturlar, kaideler.
  Vücud-u haricî: Haricî vücud, yaratılmış varlık.
  İstinad: Dayanma.
  Silsile: Zincir, dizi, ardarda gelenlerin oluşturduğu sıra.
  Âyine-misal: Ayna gibi.
  Tahayyül: Hayale getirmek, hayalde canlandırmak.
  Ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman.
  Tevehhüm: Evhamlanma, kuruntuya kapılma.
  Muhakeme: Düşünce, akıl yürütme, değerlendirme. *Sorgulama, yargılama.
  Mukabil: Krşılık.
  İrtisamında: Görüntüsünde, resminin çıkmasında.
  Hâlât: Haller, durumlar.
  Mukaddem: Evvel, önce.
  Muahhar: Sonraya bırakılmış.
  İlm-i ezelî: Ezeli ilim, Allah'ın (cc) sonsuz ilmi.
  Manzar-ı a'lâ: En yüksek bakış yeri, en yüksek görüş noktası.
  İhata: Kuşatma, içine alma.
  Makam-ı a'lâ: En yüksek makam.
  Muhakemat: Düşünceler, zihinde yapılan değerlendirmeler.

 4. #4
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Beşincisi: Kader, sebeble müsebbebe bir taalluku var. Yani, şu müsebbeb, şu sebeble vukua gelecek. Öyle ise denilmesin ki: "Madem filan adamın ölmesi, filan vakitte mukadderdir. Cüz'-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasaydı yine ölecekti?"

  Sual: Niçin denilmesin?

  Elcevab: Çünki kader, onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farzetsen, o vakit kaderin adem-i taallukunu farzediyorsun. O vakit ölmesini ne ile hükmedeceksin? Ya Cebrî gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen veyahut Mu'tezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin. Öyle ise, biz ehl-i hak deriz ki: "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul." Cebrî der: "Atmasaydı yine ölecekti." Mu'tezile der: "Atmasaydı ölmeyecekti."


  Müsebbeb: Netice, sebebe bağlı olan, sebepten ortaya çıkan.
  Taalluk: Alakalı olma, ilgili olma, ilgilenme.
  Adem-i taalluk: İlgisi ve bağı bulunmama.
  Cebrî: Cebriye Mezhebinden olan.
  Mu'tezile: Akla güvenerek ve "kul kendi işlerinin yaratıcısıdır" diyerek hak mezheplerden ayrılan bir gurup.
  Ehl-i Sünnet ve Cemaat: İnanç ve yaşayışın bütün yönleriyle Kur'an ve sünnet yolundan gidenler.
  Fırka-i dâlle: Doğru yoldan sapmış topluluk.
  Ehl-i hak: İman, islâm ve Kur'anın gerçek ve doğru yolunda olanlar.

 5. #5
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Altıncısı: {(Haşiye): Gayet müdakkik âlimlere mahsus bir hakikattır.}Cüz'-i ihtiyarînin üss-ül esası olan meyelan, Matüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş'arî, ona mevcud nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyelandaki tasarruf, Eş'ariyece bir emr-i itibarîdir. Öyle ise o meyelan, o tasarruf, bir emr-i nisbîdir. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme istemez ki; illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref'etsin. Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüchaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir. Öyle ise o anda onu terkedebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki: "Şu şerdir, yapma."

  Evet eğer abd hâlık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyarı ref' olurdu. Çünki ilm-i usûl ve hikmette ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺐْ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﺟَﺪْ kaidesince mukarrerdir ki: "Bir şey vâcib olmazsa, vücuda gelmez." Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda gelebilir. İllet-i tâmme ise; ma'lulü, bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz.

  Eğer desen: Tercih bilâ müreccih muhaldir. Halbuki, o emr-i itibarî dediğimiz kesb-i insanî; bazan yapmak ve bazan yapmamak; eğer mûcib bir müreccih bulunmazsa tercih bilâ müreccih lâzım gelir. Şu ise, usûl-ü kelâmiyenin en mühim bir esasını hedmeder?

  Elcevab: Tereccuh bilâ müreccih muhaldir. Yani: Müreccihsiz, sebebsiz rüchaniyet muhaldir. Yoksa, tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki'dir. İrade bir sıfattır; onun şe'ni, böyle bir işi görmektir.

  Eğer desen: Madem katli halkeden Hak'tır. Niçin bana kàtil denilir?

  Elcevab: Çünki İlm-i Sarf kaidesince ism-i fâil, bir emr-i nisbî olan masdardan müştaktır. Yoksa bir emr-i sabit olan hasıl-ı bilmasdardan inşikak etmez. Masdar kesbimizdir, kàtil ünvanını da biz alırız. Hasıl-ı bilmasdar, Hakk'ın mahlukudur. Mes'uliyeti işmam eden birşey, hasıl-ı bilmasdardan müştak kılınmaz.


  Müdakkik: Tetkik eden, inceleyen, dikkatle araştıran.
  Cüz'-i ihtiyarî: Serbest ve hür hareket edebilme yeteneği.
  Üss-ül esas: Esasın esası, en önemli ve sağlam temel, asıl temel.
  Meyelan: Meyil gösterme, yönelmek, istek, eğilim.
  Matüridîce: İtikatta (inançta) iki hak mezhepten biri olan matüridi mezhebince.
  Emr-i itibarî: Gerçekleşmiş olarak varlığı olmayıp düşünce durumunda varlığı bulunan iş.
  Eş'ariyece: Eş'arî mezhebi veya o mezhepte olana göre.
  Emr-i nisbî: Kıyaslama ile ilgili iş, karşılaştırma ile düşünce ve anlayışta ortaya çıkan ve gerçekleşmiş varlığı olmayan olay.
  Vücud-u haricî: Haricî vücud, yaratılmış varlık.
  İllet-i tâmme: Tam illet, bir şeyin meydana gelebilmesi için yeter sebep.
  Ref': Kaldırma, geçersiz bırakma.
  Rüchaniyet: Üstünlük, üstün oluş.
  Sübut: Sabitleşme, kesin olarak ortaya çıkma, kesinleşme.
  Hâlık-ı ef'al: Fiillerin halikı, iş ve hareketlerin yaratıcısı.
  İlm-i usûl: Delillerden nasıl sonuç çıkarılacağını öğreten ilim.
  Mukarrer: Kesinlik kazanmış, kesin ve şüphesiz kabul edilmiş.
  Ma'lul: İlletli, hasta, sakat, kötürüm.
  Bizzarure: Zorunlu olarak, ister istemez.
  Bilvücub: Mecburiyetle, zorunlu olarak.
  Müreccih: Tercih eden, üstün tutan.
  Muhal: İmkansız, mümkün olmayan, olamaz.
  Emr-i itibarî: Gerçekleşmiş olarak varlığı olmayıp düşünce durumunda varlığı bulunan iş.
  Kesb-i insanî: İnsandaki bir işi gerçekleştirme isteği ve niyeti.
  Mûcib: İcab eden, lazım gelen.
  Usûl-ü kelâmiye: İslam dinindeki inanç konusunu ele alan ilmin temel kuralları.
  Rüchaniyet: Üstünlük, üstün oluş.
  İlm-i Sarf: Sarf ilmi, dilbilgisi, Arapçada kelimelerin değişmesi çekimi ve türemesini inceleyen ilim (morfoloji).
  İsm-i fâil: İşi yapanı gösteren isim (özne).
  Emr-i sabit: Olmuş iş, gerçekleşmiş olay.
  Hasıl-ı bilmasdar: Masdardan meydana gelen sonuç, yapılan işe bağlı olarak ortaya çıkan sonuç.
  İnşikak: Yarılma, çatlama, ikiye ayrılma.

 6. #6
  Global Moderator *SAHRA* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  9.933

  Standart

  güncel

 7. #7
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani 'Her şey, Cenab-ı Hakk’ın takdiriyledir.' Sözler

 8. #8
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  En yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor. Evet nasıl katreler, buluttan haber verir; reşhalar, su menbaını gösterir; senetler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatî olan nazarî kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe “Kitab-ı Mübin” denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve “İmam-ı Mübin” denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz’u gösterir. Sözler

 9. #9
  Pürheves duaşart2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2018
  Mesajlar
  192

  Standart

  Kader, ilim nevindendir. İlim, malûma tabidir. Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor. Said Nursi

 10. #10
  Vefakar Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  360

  Standart

  Kudret masdardır, kader mistardır. Kudret o maânî kitabını, o mistar üstünde yazar. Sözler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 26. Söz / Birinci mebhas
  By *AHMET* in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 21.10.19, 10:40
 2. 23.Söz 2 Mebhas 2 Nükte
  By elifnuray in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.12.09, 15:04
 3. 23.Söz 2.Mebhas 2.Nükte.
  By beylikdüzü73 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 26.10.08, 18:09
 4. 23. Söz İkinci Mebhas 1. Nükte
  By muhayrık in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 07.10.08, 13:30
 5. Yirmi İkinci Sözün, İkinci Makamı
  By sliha87 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.08.06, 19:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0