+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 36

Konu: ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ

 1. #1
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ

  ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ Yani: Bütün mevcudatta sebeb-i medh ü sena olan kemalât onundur. Öyle ise, hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü sena ona aittir. Çünki sebeb-i medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı hamd olan herşey onundur, ona aittir. Evet âyât-ı Kur'aniyenin işaratıyla, bütün mevcudattan daimî bir surette dergâh-ı İlahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamd ü senadır ki; daimî o dergâha gidiyor. Şu hakikat-ı Tevhidi isbat eden bir bürhan-ı a'zama şöyle işaret ederiz ki:

  Şu kâinata baktığımız vakit, bağistan şeklinde; sakfı ulvî yıldızlarla yaldızlanmış, zemini zînetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. İşte şu bağistandaki muntazam nuranî ecram-ı ulviye ve hikmetli ve zînetli mevcudat-ı süfliye, umumen herbiri lisan-ı mahsusuyla derler ki: Biz bir Kadîr-i Zülcelal'in mu'cizat-ı kudretiyiz. Bir Hâlık-ı Hakîm ve bir Sâni'-i Kadîr'in vahdetine şehadet ederiz.

  Ve şu bağistan-ı âlem içindeki Küre-i Arz'a bakıyoruz, görüyoruz ki: Bir bahçe şeklinde rengârenk yüzbinler süslü çiçekli nebatat taifeleri onda serilmiş ve çeşit çeşit yüzbinler enva'-ı hayvanat onda serpilmiştir.

  İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zînetli hayvanat, muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilân ediyorlar ki: Biz bir tek Sâni'-i Hakîm'in san'atından birer mu'cizesi, birer hârikasıyız ve vahdaniyetin birer dellâlı, birer şahidiyiz.

  Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki: Gayet derecede alîmane, hakîmane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bil'umum bir lisan ile ilân ederler ki: Biz, bir Rahman-ı Zülcemal'in ve bir Rahîm-i Zülkemal'in mu'ciznüma hediyeleriyiz, hayretnüma ihsanlarıyız.

  Said Nursi


  Sebeb-i medh ü sena: Övgü sebebi ve birisinin iyiliklerini iyi özelliklerini söylemek ve övmek.
  Kemalât: Kemaller, mükemmellikler, üstünlükler.
  Ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman.
  Cemal: Güzellik.
  Medar-ı hamd: Şükür sebebi, şükretmeye sebep.
  Âyât-ı Kur'aniye: Kur'anın âyetleri.
  Hamd ü sena: Şükretme ve övme.
  Bürhan-ı a'zam: En büyük delil.
  Bağistan: Bağlık ve bahçelik yer.
  Ecram-ı ulviye: Yüksek yıldızlar, gök cisimleri.
  Mevcudat-ı süfliye: Süfli mevcudat, alçaktaki varlıklar, aşağıdaki varlıklar.
  Lisan-ı mahsus: Mahsus lisan, özel dil.
  Kadîr-i Zülcelal: Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi ve her şeye kudreti (gücü) yeten Allah (cc).
  Mu'cizat-ı kudret: Kudret mucizeleri, Allah'ın (cc) sonsuz gücünün mucizeleri (harika eserleri).
  Hâlık-ı Hakîm: Hikmetli yaratıcı, her şeyi gayeli ve faydalı olarak yaratan Allah (cc).
  Sâni'-i Kadîr: Her şeye gücü yeten sonsuz güç sahibi sanatkar yaratıcı.
  Vahdet: Birlik, teklik, Allah'a (cc) ait birlik.
  Nebatat: Bitkiler.
  Enva'-ı hayvanat: Hayvanların çeşitler.
  Zînet: Süs, güzellik.
  Mevzun: Ölçülü.
  Sâni'-i Hakîm: Hiçbir şeyi gayesiz ve faydasız bırakmayıp herşeyde sayısız gayeler ve faydalar gözeten sanatkar yaratıcı.
  Alîmane: Âlimlere (bilenlere) yakışır şekilde.
  Kerimane: Kerimce, cömertçe.
  Cemilane: Güzelce, güzel şekilde.
  Rahman-ı Zülcemal: Cemal sahibi Rahman, sonsuz güzelliklerin sahibi olup bütün varlıkların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Allah (cc).
  Rahîm-i Zülkemal: Kemal sahibi çok merhametli olan Allah (cc), sonsuz mükemmellikler ve kusursuz üstünlüklerin sahibi çok acıyıcı ve şefkatli olan Allah (cc).
  Mu'ciznüma: Mucize gösteren.

 2. #2
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  İşte bağistan-ı kâinattaki ecram ve mevcudat ve Küre-i Arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşcar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semerat; nihayet derecede yüksek bir sadâ ile şehadet eder, ilân eder, derler ki:

  Bizim Hâlıkımız ve Musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadîr-i Zülcemal, Hakîm-i Bîmisal, Kerim-i Pür-neval herşey'e kàdirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire-i kudretinden hariç olamaz. Kudretine nisbeten, zerreler yıldızlar birdir. Küllî, cüz'î kadar kolaydır. Cüz', küll kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nisbeten rahattır. Küçük, büyük kadar san'atlıdır.. belki san'atça bazı küçük, büyükten daha büyüktür. Bütün mazideki acaib-i kudreti olan vukuat şehadet eder ki; o Kadîr-i Mutlak, bütün istikbaldeki acaib-i imkânata muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi; maziyi icad eden o Zât-ı Kadîr, istikbali dahi icad eder. Dünyayı yapan o Sâni'-i Hakîm, âhireti de yapar. Evet Mabud-u Bilhak yalnız o Kadîr-i Zülcelal olduğu gibi, Mahmud-u Bil'ıtlak yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi, hamd ü sena dahi ona hastır.

  Hiç mümkün müdür ki: Semavat ve Arz'ı halkeden bir Sâni'-i Hakîm, Semavat ve Arz'ın en mühim neticesi ve kâinatın en mükemmel meyvesi olan insanları başıboş bıraksın, esbab ve tesadüfe havale etsin, hikmet-i bahiresini abesiyete kalbetsin? Hâşâ!..


  Ecram: Ruhsuz ve cansız büyük varlıklar, yıldızlar.
  Eşcar: Ağaçlar.
  Ezhar: Çiçekler.
  Semerat: Meyveler, neticeler, sonuçlar.
  Hâlık: Yaratıcı Allah (cc), yoktan en güzel şekilde yaratan Allah (cc).
  Musavvir: Tasvir eden, şekil veren. Her şeye güzel şekil ve biçim veren Allah (cc).
  Kadîr-i Zülcemal: Sonsuz güzellikler sahibi ve her şeye kudreti (gücü) yeten Allah (cc).
  Hakîm-i Bîmisal: Eşsiz hikmet sahibi, eşi ve benzeri olmayan ve herşeyi gayeli ve faydalı olarak yerli yerinde yapan Allah (cc).
  Kerim-i Pür-neval: Çok lütuf ve iyilik eden sonsuz cömertlik ve bağış sahibi olan Allah (cc).
  Daire-i kudret: Allah'ın (cc) sonsuz gücünün sahası.
  Acaib-i kudret: Allah'ın (cc) sonsuz gücünün hayret verici iş ve eserleri.
  Vukuat: Hadiseler, olaylar, olanlar.
  Kadîr-i Mutlak: Sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah (cc).
  Acaib-i imkânat: Olabilir olan şaşırtıcı şeyler.
  Mabud-u Bilhak: Gerçek ibadet (kulluk) edilmeye layık olan Allah (cc).
  Mahmud-u Bil'ıtlak: Sonsuz medhedilmeye (övülmeye) layık olan Allah (cc).
  Semavat: Gökler.
  Esbab: Sebepler.
  Hikmet-i bahire: Apaçık görünen gayeler ve faydalar.
  Abesiyet: Faydasız ve boş şeyler.

 3. #3
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Hiç mümkün müdür ki: Hakîm, Alîm bir zât, bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde; o ağacın gayesi, faidesi olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin; hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi' olsun? Elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olamaz. Çünki ağaca ehemmiyet vermek, meyveleri içindir.

  İşte, şu kâinatın zîşuuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi, insandır. Şu kâinatın Sâni'-i Hakîm'i mümkün müdür ki, şu zîşuur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmet-i bahiresini hiçe indirsin veyahut kudret-i mutlakasını acze kalbettirsin veyahut ilm-i muhitini cehle çevirsin? Yüzbin defa hâşâ!

  Hiç mümkün müdür ki: Şu kâinat sarayının binasındaki makasıd-ı Rabbaniyenin medarı olan zîşuur ve zîşuurun serfirazı olan nev'-i insanın mazhar olduğu nimetlere mukabil izhar ettikleri şükür ve ibadeti, o saray-ı kâinatın Sâni'inden başkasına gitsin. Ve o Sâni'-i Zülcelal, o gayet-ül gaye olan şükür ve ibadeti başkalara gitmesine müsaade etsin?


  Hakîm: Hikmet sahibi.
  Alîm: Sonsuz ilim sahibi.
  Tasvir: Şekil verme. * Anlatma, ifade etme.
  Zîşuur: Şuur sahibi.
  Sâni'-i Hakîm: Hikmet sâhibi olan yaratıcı. Allah (cc).
  Kudret-i mutlaka: Sınırsız ve sonsuz kudret (güç).
  İlm-i muhit: Herşeyi kuşatan sonsuz ilim.
  Makasıd-ı Rabbaniye: Herşeyin terbiyecisi ve sahibi olan Allah'ın (cc) gayeleri.
  İzhar: Açığa vurma, meydana çıkarma.
  Saray-ı kâinat: Kâinat sarayı.
  Sâni': Sanatkar yaratıcı.
  Sâni'-i Zülcelal: Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi sanatkar yaratıcı.
  Gayet-ül gaye: Gayenin gayesi, en son gaye.

 4. #4
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Hem hiç mümkün müdür ki: Hadsiz enva'-ı nimetiyle kendini zîşuurlara sevdirsin; ve hadsiz mu'cizat-ı san'atıyla kendini onlara tanıttırsın; sonra onların şükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnetdarlıklarını esbaba ve tabiata terkedip ehemmiyet vermesin; hikmet-i mutlakasını inkâr ettirsin; saltanat-ı rububiyetini hiçe indirsin! Yüzbin defa hâşâ ve kellâ!..

  Hiç mümkün müdür ki: Bir baharı halkedemeyen ve bütün meyveleri icad edemeyen ve yer yüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen; onların bir misal-i musaggarı olan bir elmayı halkedip ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, şükrünü kazansın, Mahmud-u Bil'ıtlak'a hamd noktasında iştirak etsin? Hâşâ!.. Çünki bir elmayı halkeden kim ise, bütün dünyaya gelen elmaları icad eden yine o olabilir. Çünki sikke birdir. Hem elmaları icad eden kim ise, bütün dünyada medar-ı rızk olan hububat ve semeratı halkeden yine odur. Demek en küçük cüz'î bir zîhayata, en cüz'î bir nimeti veren, doğrudan doğruya kâinatın Hâlıkıdır ve Rezzak-ı Zülcelal'dir. Öyle ise şükür ve hamd, doğrudan doğruya ona aittir. Öyle ise hakikat-ı kâinat, daima hak lisanıyla der:

  ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺯَﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِ Her kimden gelirse gelsin ve kime giderse gitsin, ezelden ebede bütün hamdler Ona mahsustur.)


  Enva'-ı nimet: Nimet çeşitleri.
  Mu'cizat-ı san'at: Sanat mucizeleri.
  Hikmet-i mutlaka: Sınırsız ve sonsuz hikmet.
  Saltanat-ı rububiyet: Sahiplik ve terbiyeciliğin hakimiyeti.
  Hâşâ: Asla, öyle değil, kesinlikle.
  Kellâ: Asla, hayır, olamaz.
  Sikke: Ait olduğu yeri belirten ve gösteren damga, mühür, işaret.
  Misal-i musaggar: Küçültülmüş örnek.
  Mahmud-u Bil'ıtlak: Sonsuz medhedilmeye (övülmeye) layık olan Allah (cc).
  Medar-ı rızk: Rızık sebebi.
  Hububat: Habbeler, tohumlar, taneler.
  Hâlık: Yaratıcı Allah (cc), yoktan en güzel şekilde yaratan Allah (cc).
  Rezzak-ı Zülcelal: Celal sahibi Rezzak, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan rızık verici Allah (cc).

 5. #5
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Hamd, ibadetin icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. İşârât-ül İ'caz

 6. #6
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Fâtiha, 2. Ayet: Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

 7. #7
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  Kâinata dikkat edilse görünüyor ki kâinatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey, bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi, şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en a’lâsı, şükürdür. Mektubat

 8. #8
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  Hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona lâyıktır. Mektubat

 9. #9
  Müdakkik Üye Ali.ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2019
  Mesajlar
  912

  Standart

  Cenab-ı Hak hadsiz enva-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Mektubat

 10. #10
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  867

  Standart

  Nimet ve rahmet-i İlahiyenin fiyatı, şükürdür. Emirdağ Lâhikası

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 16.08.22, 05:29
 2. La ühıbbü’l-Âfilîn (لآَ اُحِبُّ اْلآفِلِينَ )
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 67
  Son Mesaj: 23.11.19, 12:43
 3. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.11.12, 16:32
 4. اسّلاَمُ عليْكُمْ
  By bgmnrchn in forum Tanışma
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 13.08.09, 09:03
 5. Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 09.11.08, 22:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0