+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: Risale-i Nur'da Kusur

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?K?NC? NOKTA: Şeytan?n mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir-tâ ki istiğfar ve istiâze yolunu kapas?n. Hem nefs-i insaniyenin enâniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin.
  Evet, şeytan? dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Görse de, yüz tevil ile tevil ettirir. s?rr?yla, nefsine nazar-? r?za ile bakt?ğ? için, ay?b?n? görmez. Ay?b?n? görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiâze etmez, şeytana maskara olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir peygamber-i âlîşan
  Ben nefsimi temize ç?karmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. (Yusuf Sûresi: 12:53.)
  dediği halde, nas?l nefse itimad edilebilir?
  Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. ?stiğfar eden, istiâze eder. ?stiâze eden, şeytan?n şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanl?kt?r. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan ç?kar. ?tiraf etse, affa müstehak olur.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1313&a=nefis&t=2&b=2&k=3&sp=&ep=&s=10&l =2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:56 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ÜÇÜNCÜ NOKTA: ?nsan?n hayat-? içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin birtek seyyiesiyle bütün hasenât?n? örter. Şeytan?n bu desisesini dinleyen insafs?zlar, o mü'mine adâvet ederler.
  Halbuki, Cenâb-? Hak, haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-? ekberinde a'mâl-i mükellefîni tartt?ğ? zaman, hasenât? seyyiâta galibiyeti-mağlûbiyeti noktas?nda hükmeyler. Hem seyyiât?n esbab? çok ve vücutlar? kolay olduğundan, bazan birtek hasene ile çok seyyiât?n? örter. Demek, bu dünyada o adalet-i ?lâhiye noktas?nda muamele gerektir. Eğer bir adam?n iyilikleri fenal?klar?na kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehakt?r. Belki, k?ymettar birtek hasene ile, çok seyyiât?na nazar-? afla bakmak lâz?md?r.
  Halbuki, insan, f?trat?ndaki zulüm damar?yla, şeytan?n telkiniyle, bir zât?n yüz hasenât?n? birtek seyyie yüzünden unutur, mü'min kardeşine adâvet eder, günahlara girer. Nas?l bir sinek kanad? göz üstüne b?rak?lsa bir dağ? setreder, göstermez. Öyle de, insan, garaz damar?yla, sinek kanad? kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenât? örter, unutur, mü'min kardeşine adâvet eder, insanlar?n hayat-? içtimaiyesinde bir fesat âleti olur.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:56 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem Tarihçe-i Hayat'a geçen bir mektubunda Bediüzzaman, "Ben îtiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazhar? olmaya hiçbir vecihle liyakatim yoktur. Fakat, çok ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağac? halk etmek kudret-i ?lahiyenin şe'nindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur'u senadan maksad?m, Kur'an'?n hakîkatlerini ve îman?n rükünlerini teyid ve ispat ve neşirdir. Hâl?k-? Rahîmime yüz binler şükür olsun ki, beni kendime beğendirmemiş, nefsimin ay?plar?n? ve kusurlar?n? bana göstermiş; ve o nefs-i emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmam?ş

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4107&a=kusur&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:57 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kuvvet, kanunda olmal?; yoksa istibdat tevzî olunmuş olur. hakim ve amir-i vicdanî olmal?. 0 da, marifet-i tam ve medeniyet-i amm veyahut dîn-i ?slam nam?yla olmal?; yoksa istibdat daima hükümferma olacakt?r.
  ?ttifak hüdadad?r, hevada ve heveste değil. ?nsanlar hür oldular, amma yine abdullaht?rlar. Herşey hür oldu. Başkas?n?n kusuru, insan?n kusuruna senet ve özür olamaz. Yeis manî-i her-kemaldir. "Neme laz?m, başkas? düşünsün", istibdad?n yadigar?d?r.

  Hak kuvvet ve izzet sahibidir. (Hac Sûresi: 40, 74.)


  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:57 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ben kusurlu fehmimle şu zamanda, hey'et-i içtimaiye-i ?slamiyeyi, çok çark ve dolaplar? bulunan bir fabrika sûretinde tasavvur ediyorum. O fabrikan?n bir çark? geri kalsa, yahut bir arkadaş? olan başka çarka tecavüz etse, makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için, ittihad-? ?slam?n tam zaman? gelmeye başl?yor. Birbirinizin şahsî kusurlar?na bakmamak gerektir.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4169&a=kusur&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:58 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ben, felillahilhamd, kendi kusurumu, aczimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebbirane bir makam-? ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz kusurlar?m?, hiçliğimi görüp, istiğfar ile tesellî bulup, halklardan ihtiram değil, dua istiyorum. Hem zannederim, benim bu mesleğimi, benim bütün arkadaşlar?m biliyorlar

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4249&a=kusur&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:58 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ÜÇÜNCÜ NOKTA: Halimi, istirahatimi düşünen ve her musîbete karş? sab?r ile sükûtumu istiğrab eden dostlar?m?n şöyle bir sualleri var ki: "Sana gelen zahmetlere, s?k?nt?lara nas?l tahammül ediyorsun? Halbuki, eskiden çok hiddetli ve izzetli idin, edna bir tahkire tahammül edemezdin?"
  Elcevap: ?ki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevab?n? al?n?z:
  Birinci Hikaye: ?ki sene evvel benim hakk?mda bir müdür sebepsiz, g?yab?mda tezyifkarane, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said damar?yla müteessir oldum. Sonra Cenab-? Hakk?n rahmetiyle şöyle bir hakîkat kalbe geldi, s?k?nt?y? izale edip o adam? da bana helal ettirdi. O hakîkat şudur:
  Nefsime dedim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar, şahs?ma ve nefsime ait ise; Allah ondan raz? olsun ki, benim nefsimin ay?plar?n? söyler. Eğer doğru söylemiş ise, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yard?md?r. Eğer yalan söylemiş ise, beni riyadan ve riyan?n esas? olan şöhret-i kazibeden kurtarmaya yard?md?r. Evet, ben nefsim ile musalaha etmemişim. Çünkü, terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan dar?lmak değil, belki memnun olmak laz?m gelir. Eğer o adam?n tahkirat?, benim îmana ve Kur'an'a hizmetkarl?ğ?m s?fat?ma ait ise, o bana ait değil. O adam?, beni istihdam eden Sahib-i Kur'an'a havale ediyorum; O
  Azîz'dir, Hakîm'dir. Eğer s?rf beni sövmek tahkir etmek çürütmek nevinden ise, o da bana ait değil. Ben menfî ve esir ve garip ve elim bağl? olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çal?şmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insan?n elindeki esirini tahkir etmek, sahibine aittir; o müdafaa eder. Madem hakîkat budur, kalbim istirahat etti dedim. O vak?ay? olmam?ş gibi sayd?m, unuttum. Fakat maattessüf sonra anlaş?ld? ki, Kur'an onu helal etmemiş.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4318&a=kusur&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 15:58 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?kincisi: Ubûdiyet vaktinde, dergâh-? ?lâhîye müteveccih olduğum vakit, Cenâb-? Hakk?n ihsan?yla muvakkat bir şahsiyet görünüyor ki, o şahsiyetin baz? âsâr? var. O âsâr, mânâ-y? ubûdiyetin esas? olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-? ?lâhîye iltica etmek noktalar?ndan ileri geliyor ki, o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, bîçare, âciz, fakir ve kusurlu görüyorum. O vakit bütün dünya beni medhü senâ etse, beni inand?ramaz ki ben iyiyim ve sahib-i kemâlim.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:14 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birincisi: Ben kusurlar?mla beraber bu milletin saadetine ve iman?n?n kurtulmas?na hayat?m? vakfettim. Ve milyonlarla kahraman başlar?n feda olduklar? bir hakikate, yani Kur'an hakikatine benim baş?m dahi feda olsun diye bütün kuvvetimle Risale-i Nur'la çal?şt?m.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:14 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem Nurun mesleğinde hiç bir cihette benlik, şahsiyet ve şahsî makamlar? arzu etmek, şan ve şeref kazanmak olmaz. Nurdaki ihlâs? bozmamak için, uhrevî makamat dahi bana verilse, b?rakmaya kendimi mecbur bilirim" denmektedir diye kararnamede yazd?klar?; ve yine kararnamede, yirmi ikinci ve üçüncü sayfas?n? "Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-? ?lâhîye iltica etmek ki, o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bîçare, âciz, kusurlu görüyorum. O halde, bütün halk beni medh ü senâ etse, beni inand?ramazlar ki iyiyim, sahib-i kemâlim. Sizi bütün bütün kaç?rmamak için, üçüncü hakikî şahsiyetimin gizli çok fenal?klar?n? ve su-i hallerini söylemeyeceğim. Cenâb-? Hak inayetiyle, en ednâ bir nefer gibi, bu şahs?m? esrar-? Kur'âniyede istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun. "Nefis cümleden âlâ"
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:16 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,..
  By gamze-i_dilruzum in forum Dualar
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 04.04.19, 16:41
 2. Huner Arayan Göz Kusur Görmez.....
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.09.11, 23:51
 3. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0