+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Risale-i Nur'da Tesanüdün Kıymeti

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sual: "Herşeyden evvel bize laz?m olan nedir?" Cevap: Doğruluk.
  Sual
  : "Daha?"
  Cevap:
  Yalan söylememek.
  Sual:
  "Sonra?"
  Cevap:
  S?dk, sadakat, ihlas, sebat, tesanüddür.
  Sual:
  "Neden?"
  Cevap: Küfrün mahiyeti yaland?r. ?man?n mahiyeti s?dkt?r. Şu bürhan kafi değil midir ki, hayat?m?z?n bekas? îman?n ve s?dk?n ve tesanüdün devam?ylad?r


  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4159&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:51 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yeis; ümmetlerin, milletlerin "seretan" denilen en dehşetli bir hastal?ğ?d?r. Ve kemalata mani ve -- hakîkatine muhaliftir.
  Korkak, aşağ? ve acizlerin şe'nidir, bahaneleridir; şehamet-i ?slamiyenin şe'ni değildir. Husûsan Arap gibi, nev-i beşerde medar-? iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe'ni olamaz. Alem-i ?slam milletleri Arab?n metanetinden ders alm?şlar. ?nşaallah yine Araplar ye'si b?rak?p, ?slamiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakîki bir tesanüd ve ittifak ile el ele verip, Kur'an'?n bayrağ?n? dünyan?n her taraf?nda îlan edeceklerdir

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4166&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, Kur'an-? Azîmüşşan?n müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamileyi haiz bir zat olmal?d?r. Bilhassa bu zamanlarda, bu şartlar ancak yüksek ve azîm bir heyetin tesanüdüyle telahuk-u efkar?ndan ve ruhlar?n?n tenasübüyle birbirine yard?m etmekten ve hürriyet-i fikirle taassuptan azade olmakla tam ihlaslar?ndan doğan dahî bir şahs-? manevîde bulunur; ve o şahs-? manevî, Kur'an'? tefsir edebilir. Çünkü, "Cüzde bulunmayan, külde bulunur" kaidesine binaen, her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4179&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Baz? mebuslar diyorlar ki:
  "Yaln?z, sen medrese usûlüyle, s?rf ?slamiyet noktas?nda gidiyorsun. Halbuki, şimdi Garbl?lara benzemek laz?m."
  Bediüzzaman:
  "O vilayat-? Şarkiye, alem-i ?slam?n bir nevî merkezi hükmündedir; fünûn-u cedîde yan?nda, ulûm-u dîniye de laz?m ve elzemdir. Çünkü, ekser enbiyan?n Şarkta, ekser hükeman?n Garbda gelmesi gösteriyor ki, Şark?n terakkiyat? dinle kaimdir. Başka vilayetlerde s?rf fünûn-u cedîde okuttursan?z da, Şarkta her halde millet, vatan maslahat? nam?na, ulûm-u dîniye esas olmal?d?r. Yoksa, Türk olmayan müslümanlar, Türke hakîki kardeşliğini hissedemeyecek. Şimdi, bu kadar düşmanlara karş? teavün ve tesanüde muhtac?z

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4210&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i halisenin dahi kerameti vard?r: Samimiyetin dahi kerameti vard?r. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde, ciddî, samîmi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-? manevîsi bir velî-i kamil hükmüne geçebilir; inayata mazhar olur.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Azîz, s?ddîk, çal?şkan kardeşim,
  Senin gördüğün vazife-i Kuraniyenin hepsi mübarektir. Cenab-? Hak sizi muvaffak etsin, fütûr vermesin, şevkinizi artt?rs?n. Uhuvvet için bir düstur beyan edeceğim; o düsturu cidden nazara almal?s?n?z.
  Hayat, vahdet ve ittihad?n neticesidir. ?mtizaçkarane ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider. işaret ettiği gibi, tesanüd bozulsa cemaatin tad? kaçar.
  Bilirsiniz ki, üç elif ayr? ayr? yaz?lsa k?ymeti üçtür, tesanüd-ü adedî ile yaz?lsa yüz on bir k?ymetinde olduğu gibi; sizin gibi üç-dört hadim-i Hak, ayr? ayr? ve taksimü'i-a'mal olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri üç-dört adam kadard?r. Eğer hakîki bir uhuvvetle birbirinin fazîletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin ayn? olmak derecede bir tefani s?rr?yla hareket etseler, o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin k?ymetindedirler. Sizler, koca Isparta değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz... Makinenin çarklar? birbirine muavenete mecburdur; birbirini k?skanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farzettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çark? görse, memnun olur; çünkü, vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakîkatin, Kur'an ve îman?n hizmeti olan büyük bir hazîne-i aliyeyi omuzlar?nda taş?yan zatlar, kuvvetli omuzlar alt?na girdikçe, iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sak?n birbirinize tenkit kap?s?n? açmay?n?z. Tenkit edilecek, kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nas?l meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kald?kça sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakkî ediyorum; siz de Üstad?n?z?n nazar?yla birbirinize bakmal?s?n?z, adeta herbiriniz, ötekinin fazîletlerine naşir olunuz.
  Bediüzzaman

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4269&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ey kardeşlerim!
  Bu zamanda, husûsan bu s?ralarda, Risale-i Nur'un şakirtleri tam bir metanet ve tesanüd ve dikkat etmeye mecburdurlar. Lillahilhamd, Isparta ve havalisi kahramanlar? demir gibi bir metanet göstermesiyle, başka yerlere de hüsn-ü misal oldu.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?slamiyet düşmanlar?, Bediüzzaman Said Nursî ve Nur Talebelerini mahkemelere sevk ederken, ortal?ğa korkular ve tehditler yayarlar, resmi makamlara bütün bütün uydurma malûmatlar yazd?r?rlar, herkesi Bediüzzaman ve Risale-i Nur'dan uzaklaşt?rmak için uğraş?rlar, Nur Talebelerinin aralar?na fesad sokarak tesanüdlerini bozmak için entrikalar çevirirler.
  (
  Hakikaten halada uğraş?yorlar,inşaallah bir halt edemezler)

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4450&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Azîz kardeşlerim,
  "Bu eski ve yeni iki medrese-i Yûsufiyedeki şiddetli imtihanda sars?lmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yak?c? çorbadan ağ?zlar? yand?ğ? halde talebeliğini b?rakmayan ve bu kadar tehacüme karş? kuvve-i maneviyesi k?r?lmayan zatlar? ehl-i hakîkat ve nesl-i atî alk?şlayacaklar? gibi, melaike ve rûhanîler dahi alk?şl?yorlar" diye kanaatim var. Fakat, içinizde hastal?kl? ve nazik ve fakirler bulunmas?yla, maddî s?k?nt? ziyadedir. Ve buna karş? da, "Herbiriniz herbirisine birer tesellîci ve ahlakta ve sab?rda birer nümûne-i imtisal ve tesanüd ve taltifte birerşefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zekî muhatap ve mucîb ve güzel seciyelerin in'ikas?nda birer ayine olman?z, o maddî s?k?nt?lar? hiçe indirir" diye düşünüp, rûhumdan ziyade sevdiğim sizler hakk?nda tesellî buluyorum.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:54 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Azîz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyatt?r.


  .........mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar, uhuvvetlerini ve tesanüdlerini tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet laz?m ve zarûridir.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4460&a=tesanüd&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=&s=1 0&l=2
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:54 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Namazın Kıymeti (4. Söz) - Video
  By HakanBa in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.06.11, 22:39
 2. Hac'cın Kıymeti
  By ademyakup in forum Fıkıh
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 15.06.11, 10:51
 3. İşarat-ül İ’cazın Risale-i Nurdaki Yeri, Farkı, Kıymeti ve Bulunmasının Hikmeti
  By ahmetzekai in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 08.07.09, 22:13
 4. Meyve Risalesinin Risale-i Nurdaki Yeri-Kıymeti ve Ehemmiyeti...
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 02.09.08, 11:47
 5. Sineğin kıymeti
  By Theseyit in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.08.07, 08:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0