+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Hayatın Gayesi Nedir?

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ey gâfil nefsim!


  Senin hayat?n?n gâyesini ve hayat?n?n mahiyetini, hem hayat?n?n sûretini, hem hayat?n?n s?rr?-? hakikatini, hem hayat?n?n kemâl-i saadetini bir derece anlamak istersen, bak;

  senin hayat?n?n gâyelerinin icmâli dokuz emirdir.

  Birincisi şudur ki:Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i ?lâhiyenin hazînelerinde iddihar edilen nimetleri tartmakt?r ve küllî şükretmektir.


  ?kincisi:Senin f?trat?nda vaz' edilen cihazât?n anahtarlar?yla, esmâ-i kudsiye-i ?lâhiyenin gizli defînelerini açmakt?r, Zât-? Akdesi o esmâ ile tan?makt?r.


  Üçüncüsü: Şu teşhirgâh-? dünyada, mahlûkat nazar?nda, esmâ-i ?lâhiyenin sana takt?klar? garip san'atlar?n? ve latîf cilvelerini bilerek, hayat?nla teşhir ve izhâr etmektir.


  Dördüncüsü: Lisân-? hal ve kâlinle Hâl?k?n?n dergâh-? Rubûbiyetine ubûdiyetini ilân etmektir.


  Beşincisi:Nas?l bir asker, padişah?ndan ald?ğ? türlü türlü nişanlar? resmî vakitlerde tak?p, padişah?n nazar?nda görünmekle onun iltifatât-? âsâr?n? gösterdiği gibi, sen dahi, esmâ-i ?lâhiyenin cilvelerinin sana verdikleri letâif-i insaniye murassaât?yla bilerek süslenip, o Şâhid-i Ezelînin nazar-? şuhud ve işhâd?na görünmektir.


  Alt?nc?s?: Zevi'l-hayat olanlar?n tezâhürât-? hayatiye denilen, Hâl?klar?na tahiyyâtlar?; ve rumuzât-? hayatiye denilen, Sâni'lerine tesbihâtlar?; ve semerât ve gâyât-? hayatiye denilen, Vâhibü'l-Hayata arz-? ubûdiyetlerini bilerek müşâhede etmek, tefekkür ile görüp, şehâdetle göstermektir.


  Yedincisi: Senin hayat?na verilen cüz'î ilim ve kudret ve irâde gibi s?fat ve hallerinden küçük numunelerini vâhid-i k?yasî ittihaz ile, Hâl?k-? Zülcelâlin s?fat-? mutlakas?n? ve şuûn-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Meselâ, sen, cüz'î iktidar?n ve cüz'î ilmin ve cüz'î irâden ile bu hâneyi muntazam yapt?ğ?ndan, şu kasr-? âlemin senin hânenden büyüklüğü derecesinde, şu âlemin ustas?n? o nisbette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbir bilmek lâz?md?r.


  Sekizincisi: Şu âlemdeki mevcudât?n her biri, kendine mahsus bir dil ile Hâl?k?n?n vahdâniyetine ve Sâniinin Rubûbiyetine dâir mânevî sözlerini fehmetmektir.


  Dokuzuncusu: Acz ve zaaf?n, fakr ve ihtiyac?n ölçüsüyle, kudret-i ?lâhiye ve g?nâ-i Rabbâniyenin derecât-? tecelliyât?n? anlamakt?r. Nas?l ki açl?ğ?n dereceleri nisbetinde ve ihtiyac?n envâ? miktar?nca, taam?n lezzeti ve derecât? ve çeşitleri anlaş?l?r. Onun gibi, sen de nihayetsiz aczin ve fakr?nla, nihayetsiz kudret ve g?nâ-i ?lâhiyenin derecât?n? fehmetmelisin.
  ?şte senin hayat?n?n gâyeleri, icmâlen, bunlar gibi emirlerdir.
  Konu elff tarafından (26.09.07 Saat 05:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Bana diyen olduki..Off Dunyaya bir kere gelecen boşveeer..Zaten İşin aslı bu bir kere gelmem..on kere gelsem birini dunya zevkine harca deseler daha mantıklı.Ama bir kere
  e ozaman ......
  Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldırım hızıyla geçen ömrünüzü zevk ve safa ile geçirin. İman, ahiret, ibadet, helal, haram, ölüm gibi size sorumluluğunuzu hatırlatacak ve zevklerinizi kısıtlayacak kavramları düşünmeyin. Siz bir kelebek kadar hür ve kayıtsız olmalısınız.
  Ağlayan yetimlere, kıvranan açlara, inleyen hastalara ve titreyen ihtiyarlara rağmen zevkini düşünenlere, sadece keyif için yaşayanlara insan mı denir?
  Hazcılar, çalışmayı da sevmezler. Kazanmak için ter dökmek istemezler. İş, zamandan ve keyiften fedakarlık etmeyi gerektirir.

  Zevk, gaye olursa, aile müessesesi zayıflar. Çünkü, cemiyetin çekirdeği olan aile, ancak fedakarlıklarla ayakta durabilir. Kadını, "yasak zevklerin aracı" kabul eden zihniyet, "şefkat kahramanı anayı" tanımaz. Çocuk ise, keyif aracı olan parayı paylaşarak azaltan düşmandır; doğmadan öldürülmelidir.
  Açıksa nerden bakarsan bakççhayat bir kere verilir..Eğer İstakamette harcamasan her olayda elem çekersn..


  Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız imandadır ve iman hakikatları dairesinde bulunur." Bundan dolayı zevk ve saadet isteyenlere söylenecek söz şudur: "Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz."

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 3. #3
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart

  Allah raz? olsun.
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 4. #4
  Gayyur nur_çarşı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  65

  Standart

  Esk?den Hyatin Gayes? Ookuyup B? ?Ş Sah?b? Olup A?lene Layik B? Evlat Olup Evlen?p Çoluk Çocuk Sah?b? Olup Gel Keyf?m Gel Demekt? Ama Ş?md? "Öneml? Olan BaŞkalarinin Dertler?ylede Dertlene B?lmek " M?llet?m?n ?mani G?d?yoor .......

 5. #5
  Dost bayrambjk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  kırşehir
  Yaş
  34
  Mesajlar
  23

  Standart

  insanin bu dünyaya gönderilisinin hikmeti ve gayesi halik i kainat? tan?mak ve ona iman edip ibadet etmektir.
  ZaMaN GöSTeRDiKi;CeNNeT UcUz DeĞiL, CeHeNNeM DaHi LuZuMSuZ DeĞiL!!!

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Hayatımız ne kadar süfli gayelerle sınırlandırılmış değil mi..

  İnsi ve cinni şeytanlar bize ne kadar farklı gayeler telkin etmişler..

  ***

  İnsan ibâdâtın bütün envâına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için, bütün kemâlâtın tohumlarına câmi' bir istidad verilmiştir.

  İşte şu derece cihazâtça zenginlik ve sermâyece kesret, elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayat-ı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Hâl?k-? Rahîm ve Rezzâk-? Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyay? âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yap?p, bütün esmâs?n?n garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayr? ayr? hesabs?z mehâsin ve in’âmâttan istifade etmeye muvâf?k ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir. 17. söz

  ?nsanlar?n kâinat sergisinde teşhir edilen garib acib kudretin mu'cizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-? Ezelî taraf?ndan gönderilmiş mütalaac? olduklar?n? anlar. Ve bunlar o mu'cizenin derece-i k?ymet ve azametine ve Sultan-? Ezelî'nin azametine derece-i delaletlerine kesb-i vukuf ettikleri nisbetinde derece ve numara ald?ktan sonra yine Sultan-? Ezelî'nin memleketine dünüp gideceklerini anlar ve bu anlay?ş nimetini kendisine îras eden îman nimetine "Elhamdülillah" diyecektir. 29. lema

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Evliliğin Gayesi
  By istiğna in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.06.08, 21:16
 2. İnsanın Gayesi
  By m.faruk in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.06.08, 10:25
 3. Evliliğin Gâyesi
  By istiğna in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.05.08, 09:58
 4. Hayatin Gayesi
  By mustafa32700 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.02.08, 19:08
 5. Gayesi Büyük Olanlarin Gayesi
  By edep in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.08.07, 17:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0