+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Yuhanna İncili'nin Hz.Muhammed'e(a.s.m)İşaretleri

 1. #1
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  592

  Standart

  ÂYET-? KER?ME MEÂL?  Ve Allah'?n emrini yerine getirmek için yar?şanlara. Ve emrolunduklar? işi tanzim ve tedbir edenlere. O gün sûr üflenir, kâinat şiddetle sars?l?r.


  Nâziâ Sûresi: 4-6


  04.12.2006
  HAD?S-? ŞER?F MEÂL?  Hz. Peygamber, soğuyuncaya kadar s?cak yemek yemekten nehyetti.


  Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3821


  04.12.2006
  Yuhanna ?ncil’inin Hz. Muhammed’e (asm) işaretleri  Türkçe Yuhanna ?ncilinin On Dördüncü Bab ve otuzuncu âyeti şudur: “Art?k sizinle çok söyleşmem. Zira bu Âlemin Reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur.” ?şte, “Âlemin Reisi” tabiri, “Fahr-i Âlem” demektir. “Fahr-i Âlem” ünvan? ise, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’?n en meşhur ünvan?d?r.

  Yine ?ncil-i Yuhanna, On Alt?nc? Bab ve yedinci âyeti şudur: “Amma ben size hakk? söylüyorum. Benim gittiğim, size faydal?d?r. Zira ben gitmeyince Tesellici size gelmez.” ?şte, bak?n?z: Reis-i Âlem ve insanlara hakikî teselli veren, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kimdir? Evet, Fahr-i Âlem odur ve fâni insanlar? idam-? ebedîden kurtar?p teselli veren odur.

  Hem ?ncil-i Yuhanna, On Alt?nc? Bab, sekizinci âyeti: “O dahi geldikte, dünyay? günaha dair, salâha dair ve hükme dair ilzam edecektir.” ?şte, dünyan?n fesad?n? salâha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hâkimiyet-i dünyay? tebdil eden, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’dan başka kim gelmiş?

  Hem ?ncil-i Yuhanna, On Alt?nc? Bab, on birinci âyet: “Zira bu Âlemin Reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir.” ?şte, “Âlemin Reisi”HAŞ?YE elbette Seyyidü’l-Beşer olan Ahmed-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmd?r.

  Hem ?ncil-i Yuhanna, On ?kinci Bab ve on üçüncü âyet: “Amma o Hak Ruhu geldiği zaman, sizi bilcümle hakikate irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor. Bilcümle, işittiğini söyleyerek gelecek nesnelerden size haber verecek.”

  ?şte bu âyet sarihtir. Acaba umum insanlar? birden hakikate dâvet eden ve her haberini vahiyden veren ve Cebrâil’den işittiğini söyleyen ve k?yamet ve âhiretten tafsilen haber veren, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’dan başka kimdir? Ve kim olabilir?

  HAŞ?YE: Evet, o zat öyle bir reis ve sultand?r ki, bin üç yüz elli senede ve ekser as?rlardan herbir as?rda, lâakal üç yüz elli milyon tebaas? ve raiyeti var; kemâl-i teslim ve ink?yadla evâmirine itaat ederler, hergün ona selâm etmekle tecdid-i biat ederler.

  Mektubat, s. 169-170


  Lügatçe:  Fahr-i Âlem: Âlemin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz (asm).

  idam-? ebedî: Dirilmemek üzere yok oluş.

  salâh: Birşeyin en iyi hali, rahatl?k.

  ilzam: Delille muhatab? susturma.

  Seyyidü’l-Beşer: ?nsanl?ğ?n efendisi.

  bilcümle: Umumiyetle, tamamen.

  lâakal: En az?ndan, en az.

  ink?yad: Boyun eğme.

  evâmir: Emirler.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:06 ) değiştirilmiştir.
  Müslüman eriyiz, silsilemiz kahraman / Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman...

  Bir gün Kur an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten ahlâktan kaleler dikeceksin. Kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın.

 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Yuhanna'da Hz. ?sa'ya ilişik olarak 22 kez Nur tabiri kullan?l?yor. Hz. ?san?n dünyaya Nur olduğunu söylüyor. Yani sadece Peygamberimiz değil Risale-i Nur'a ve üstada ima ve işaretler var.
  Bu konuda kapsaml? bir araşt?rma yapm?şt?m dileyen olursa buraya yazar?m.
  Baki Selam
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:06 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Yuhannada risale-i nura ve üstada da işaretler olduğunu bilmiyordum seha abi, yazarsanız iyi olur aslında. Bilgilenmiş oluruz. Allah razı olsun..
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 4. #4
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  San?r?m ik önce Hz. ?sa ile Üstad'?n ayn? taktiklerle savaşt?ğ?n? gösteren baz? tespitlerimi yorumsuz yazmak istiyorum. Bence çok ilginç. Okuman?z? tavsiye ederim
  Renan- Hz. ?sa'n?n Hayat? adl? kitaptan al?nm?şt?r. Renan Ünlü Frans?z tarihçisidir. 1823-1892 y?llar? aras?nda yaşam?şt?r.

  1)Hiç bir mektepte öğretilmeyen fakat oran?n havas?nda sen bu fikirler ?sa’n?n ruhuna erkenden nüfuz eti s.35

  2)Zaman?n Siyasi olaylar?n? hiç bir ehemmiyet vermedi,belki olaylardan pek haberi bile olamazd?.s.35

  3)Önlerinde Tevrat’ riayetsizlik göstercek olan herkesi öldürmeyi kendilerini vazife edinen dindar katiller meydana ç?kamaya başl?yordu.Bambaşka bir zihniyeti temsil eden ve bir nevi ilahi şah?slar say?lan keramet sahipleri, zaman?n şiddetli hissettiği tabiatüstü ve ilahi şeyler ihtiyac?ndan dolay? rağbet görüyordu. s.38

  4)Her türlü isyan fikrinden uzak kalan uslu ak?ll? ?sa...s.39

  5)?sa hiç evlenmedi.Bütün sevme kudreti,Tanr?’n?n takdirine bağl? yüce bir vazife sayd?ğ? şey üzerine toplad?. s.46

  6)insan?n daima Tanr?’y? arad?ğ? yerler olan dağlarda,tenha yerlerde dua etmekle,daha doğrusu derin düşüncelere dalmakla yetiniyordu. s.54

  7)?ylik devrinin başlamas? ani ve büyük bir ink?lap olacakt?.Dünya adete tersine dönecektir...
  ?nsanl?ğ? yeni bir düzen idare edecektir.s.71

  8) Tanr? saltanat?,iyi ve kötü bal?ğ? bir arada getiren büyük bir ağ?n savrulmas? gibi olacakt?r:?yi bal?klar küplere konur,geri kalan at?l?r.Bu büyük ink?lap tohum halinde iken kimse fark?nda olmayacakt?r.Bu tohumlar?n en küçüğü olduğu halde ekildiği zaman,yapraklar?n?n alt?nda kuşlar?n gelip dinlendikleri bir ağaç halini alan kara hardal tohumu gibi olacakt?r.Yada hamura kat?ld?ğ?nda onu kabartan maya gibi olacakt?r. s.72

  9)Buna göre ?sa’n?n ana düşüncesi tabiata bile tesir edecek olan köklü bir ink?lapt?.Şüphesiz ?sa art?k siyasetten vazgeçmiş bulunuyordu...Ona halk ayaklanmalar?n?n faydas?zl?ğ?n? göstermişti.Romal?lar ve Tetrakl?lara karş? isyan etmeyi hiç düşünmedi.Gola’l?n?n azg?n anarşi fikri,onun düşüncesine hiç uymuyordu.Mevcut hükümete itiati istihzal? bir itaat olamakla beraber şeklen tamd?. s.73

  10) Yahudiye çölünde Şeytan ona yeryüzünün saltanat?n? teklif etmişti... Söylendiğine göre,Galile’nin saf adamlar?kendisini kap?p kral yapmak istemişler.?sa dağa kaçm?ş orda bir müddet yaln?z baş?na kalm?ş.s.73-74

  11)Yapmak istediği ink?lap daima manevi bir ink?lapt?,fakat henüz bunun gerçekleştirilmesini askerlere(talebelerine) b?rakacak duruma gelmemişti.?nsanlara tesir etmek istiyordu s.74

  12) Fakat,umumi olarak,eski dünya,hürriyetinin baz? siyasi şekillere bağl? olduğunu sanm?şt?.
  Onun için hürriyet demek hakikat demektir.s.74-75

  14)Ç?raklar?na zulümlerden ve cezalardan haber verir;fakat bir kere olsun silahl? mukavemet fikri izhar etmez.Tanr? saltanat?n? kendi halinde insanlar kuracakt?r s.79

  15)?şte ?sa’n?n hayat?!Dünya ona inanmayacak,dünya onu öldürecek.Fakat ç?raklar? dünya ile bir olamyacak.Onlar alçak gönüllülüğü ile galebe çalacak olan,kendi halinde,temiz kalbli insanlardan müteşekkil küçük bir sürü olacaklard?r. s.80

  16)?sa,en ağ?r itirazlar? tam bir emniyetle hallediyordu,sözlerinin ve kendisinin güzelliği,din bilgiçlerinin tesiri ile henüz duygusuzlaşmam?ş olan körpe ruhlu insanlar? büyülüyordu.s.85
  Yeni doğan mezhepte meratip silsilesi denilebilecek hiç bir şey yoktu.Herkesin ad? “kardeş” olacakt?. ?sa “rabbi,üstad,baba gibi üstünlük ifade eden ünvanlar? red ediyordu.Çünkü yaln?z kendisi “üstad” yaln?z Tanr? “Baba” idi.?çlerinde en büyüğü diğerlerinin hizmetkar? olacakt?.s.97

  17)?sa,adam kazanmadaki bu say?s?z başar?lar?n?,kendisinin ve sözünün son derece büyüleyici olmas?na borçluydu.s.100

  18)?sa,ç?raklar? ile birlikte,daima aç?k havada yaş?yordu.Kah kay?ğa biner,k?y?ya üşüşen dinleyicilerine oradan ders verir.Kah, gölü çevreliyen dağlara ç?kard?.Va?zlar? hoş ve tatl?yd?,tabiatla,k?r kokular?yla doluydu.Çiçekleri sever en güzel derslerini onlardan ç?kar?rd?.s.103-104

  19) Şerhleri pek geniş olamazd?;bunlar Kur’an’?n sureleri gibiydi ve sonradan birbirine eklenmeleriyle .... uzun bir nutuk vücuda gelmişti.Üstad en fazla mesellerinde(kinaye tarz? hikayeler) muvaffak oluyordu.Bu zevkli güzel tarz için Yahudilik kendisine hiç bir örnek vermemiştir.Mesel tarz?n? kendi icat etti.s.104

  20)?sa hiçbir zaman dünyaya,dünya varl?klar?na ve maddi kuvvete,meşgul olmaya değer şeyler gözü ile bakmad?.Hiç bir maddi ihtirasa kap?lmad?....Baz? kimseler gelirler,bir tak?m menfaat meselelerinde kendilerine hakimlik etmesini isterlerdi.?sa bu teklifi adete hakaret sayar,mağrur bir tav?rla redederdi....?sa,dünya işlerini hor gören yoksulluğundan hiç ayr?lmad?.s.163  San?r?m bu kadar yeter.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:08 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  evet gerçekten de hz. ?sa ile Bediüzzaman'?n çok benzer yönleri varm?ş.
  Şu anda akl?mabir soru geldi, ahirzamanda hz. ?san?n yeryüzüne tekrar gelmesi ile ilgili. Acaba yukar?daki özelliklerini tekrar yeryüzüne geldiği zamanda m? gösterecek? Yani yuhanna da ?san?n tekrar geleceği ile ilgili de işaretler var m?d?r?
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:08 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Değerli kardeşim sadece Yuhanna değil ?ncil ve Tevrat'ta dahi baz? ima ve işaretler var. Hatta bu ima ve işaretler benim delaletimdir ki bana serahat derecesinde ?ncilin ve Tevrat'?n dahi Risalelerle alakas? olduğunu gösterdi. Ancak bu araşt?rmam tamamen kişisel ve baz? tespitlerimi kendimle beraber gömmek zorunday?m. Çünkü, çok itiraz götürür. Şunuda söylemek istiyorum bu araşt?mam sadece beni bağlar.

  Hem baz? araşt?rmalar?m yan?mda olmad?ğ? için yazam?yorum. şimdilik aşağ?dakilerle yetinemek laz?m.
  Önce şunu derim
  Mesih tekrar gelişinde velayet makam? ile gelecek:Yani; Peygamber gibi vahiyle değil velayet makam?nda ilhamlarala irşat edecek.Buna itiraz? olana derim ki;Miraç Meselesin’de Peygamberimizin Velayetle Miraça ç?kt?ğ?, Risaletle döndüğü yaz?lm?ş.Madem Peygamberimiz Miraca ç?kmadan da peygamberdi ,madem Üstad buna rağmen Velayet Makam? demiş,o zaman diyebiliriz ki;Peygamberlikte bir makam var ki; ilhamla varid olan bir velayet söz konusudur.?şte Mesih’te bu makamla nüzul edecektir.Yani vahiy yok,ilhamat var.
  Makam da tenzil yok.Yani nas?l bir padişah ordunu komutan?d?r, hem adil bir hakim’dir. Şevkatli bir babad?r.Hiç bir statüsü ne kadar küçük olursa olsun,diğer mertebelerini tenzil etmez,işte öyle...
  Gelelim meselemize
  Duncan Heaster’in ?ncilin Esaslar? adl? kitab?nda ?ncil hakk?nda; Tanr?n?n Sözleri, Söz Sözler gibi kavramlar? kulland?ğ?n? görüyoruz....
  Benim dalaletimdir ki;Madem Üstad Mehdi’dir.Mesih’le görüşmesi icap ediyor.Mesih’ten ç?km?ş ilhamlardan ders alm?şt?r.
  Bunlardan biri de şudur: Sözler Risalesi'nin isim babas? Mesih olabilir.
  Baz? ?ncil ayetlerini derc ediyorum.
  1)Gerek Ruh’la,gerek Sözler’le gerek bizden imiş gibi Mektublarla,Rabbinin günü hemen haz?rm?ş gibi fikirde çabuk sars?lmaman?z? ve şaş?rmaman?z? rica ederiz. Yeni Ahit-2.Selanikliler 2:2
  2) O zaman onlara dedi:Millet millet karş?,ülke ülkeye karş? kalkacak büyük zelzelelerve yer yer k?tl?klar ve vebalar olacak,korkunç şeyler,ve gökten büyük alametler olacak.Fakat bütün bunlardan once benim ismim yüzünden size el atacaklar. Ve sizi havralara zindanlara teslim edecekler,krallar ve valiler önüne götürüp size eza edecekler.Bu size şehadet için olacakt?r.
  Bunun için vereceğiniz cevab? önceden düşünmemeyi yüreğinize koyun, çünkü ben size ağ?z ve hikmet vereceğim.(bir yerde de Ruhül Kudüs verecek diyor). Ve bütün has?mlar?n?z ona karş? söyleyemiyecek veyahut duramayacaklar. Luka 21:10
  3)Bana her iman eden karanl?kta kalmas?n diye,ben dünyaya Nur olarak geldim ve bir adam Sözlerimi işitip tutmazsa,ona ben hükmetmem;çünkü dünyaya hükmetmeye gelmedim;ancak dünyay? kurtarmaya geldim.Beni reddedip Sözlerimi Kabul etmeyene hükmeden biri vard?r.;benim söylediğim SÖZ’dür ki; son günde ona hükmedecek. Yuhanna 12:46
  Allah yanl?şlar?m? af etsin.Vesselam
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:09 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Velayet makamıyla gelecek dedin; doğru söyledin seha,


  çünkü son peygamber hatemül enbiya olan efendimiz asm sonra


  peygamber gelmeyeceğine göre,isa as velayetiyle gelecek ve peygamberimizin ümmetinden olacaktır.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Semâvî kitaplarda Hz. Muhammed (a.s.m.)


  Hem kütüb-ü enbiyada, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’?n Muhammed, Ahmed, Muhtar mânâs?nda Süryânî ve ?brânî isimleri var. ?şte, Hazret-i Şuayb’?n suhufunda ismi, “Muhammed” mânâs?nda Müşeffah’t?r. Hem Tevrat’ta, yine “Muhammed” mânâs?nda Münhamennâ, hem “Nebiyyü’l-Haram” mânâs?nda Himyâtâ, Zebur’da el-Muhtar ismiyle müsemmâd?r. Yine Tevrat’ta el-Hâtemü’l-Hâtem, hem Tevrat’da ve Zebur’da Mukîmü’s-Sünne, hem suhuf-u ?brahim ve Tevrat’ta Mazmaz’d?r. Hem Tevrat’ta Ahyed’dir.
  Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş:
  “Benim ismim Kur’ân’da Muhammed, ?ncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.”*
  Hem ?ncil’de, esmâ-i Nebevîden Sahibü’l-Kadîbi ve’l-Hirâve, yani, “Seyf ve Asâ Sahibi.” Evet, sâhibü’s-seyf enbiyalar içinde en büyüğü, ümmetiyle cihada memur, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmd?r.
  Yine ?ncil’de, Sahibü’t-Tac’d?r. Evet, “Sahibü’t-Tac” ünvan?, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur. Tac, “amâme,” yani sar?k demektir. Eski zamanda, milletler içinde, milletçe umumiyet itibar?yla sar?k ve agel saran kavm-i Arap’t?r. ?ncilde Sahibü’t-Tac, katî olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demektir.
  Hem ?ncil’de el-Baraklit veyahut el-Faraklit ki, ?ncil tefsirlerinde “Hak ve bât?l? birbirinden tefrik eden hakperest” mânâs? verilmiş ki, sonra gelecek insanlar? hakka sevk edecek zât?n ismidir.
  * Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143 (?bn-i Abbas’dan r.a. rivayet olunmuştur).
  Mektubat, s. 170

  Lügatçe:

  kütüb-ü enbiya: Peygamberlere gelen ?lâhî kitaplar.
  Nebiyyü’l-Haram: Mescid-i Haram Peygamberi (asm).
  müsemmâ: ?simlendirilmiş.
  Mukîmü’s-Sünne: Sünnet ikame eden.
  suhuf-u ?brahim: ?brahim’e (as) Allah’tan taraf?ndan gönderilen sahifeler.
  esmâ-i Nebevî: Peygamberimizin isimleri.
  seyf: K?l?ç.
  sâhibü’s-seyf: K?l?ç sahibi.
  agel: Araplar?n başlar?n? örten kefiyenin üzerine dolad?klar? siyah ibrişimden örülmüş halka. tefrik: Ay?rma.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:09 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Barnabas İncili Türkçe Tam Metin
  By Ene-Zerre in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 06.06.11, 11:46
 2. Soru İşaretleri
  By avrasyam_seker in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.01.09, 23:02
 3. Barnabas İncili Hakkında
  By Eyüpşan in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 09.12.07, 21:19
 4. Yuhanna İncil'inin Hz.Muhammed'e(asm)İşareti
  By nurlu dağ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.06, 17:47
 5. Noktalama İşaretleri
  By edeb_ya_Huu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.09.06, 21:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0