+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: Risale-i Nur'un Kazandırdıkları

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  -1-
  -2-
  Bu iki hadis-i şeriften al?nan bir ilhamla, Risale-i Nur u yazman?n dünyevi ve uhrevi pek çok faydalar?ndan, Risale-i Nur da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yaln?z birkaç tanesini beyan ediyoruz.

  BEŞ TÜRLÜ ?BADET:


  1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karş? manen mücahede etmektir.
  2. Üstad?na neşr-i hakikat cihetinde yard?m suretiyle hizmet etmektir.
  3. Müslümanlara ?mân cihetinde hizmet etmektir.
  4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.
  5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmakt?r.

  1-Alimlerin mürekkebiyle şehidlerin kan? denk tutulur. (Keşfü'l-Hafa, 2:400, hadis no:3281.)
  2-Fesad? ümmetim zaman?nda kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini kazanabilir
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEV? FAYDASI VAR:
  1. R?z?kta bereket.
  2. Kalbde rahat ve sürur.
  3. Maişette suhulet.
  4. ?şlerinde muvaffakiyet.
  5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualar?na hissedar olmakt?r.
  emirdağ lahikas? sayfa;165-166
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  KALEMLE NURLARA H?ZMET VE SADAKATLE TALEBES? OLMANIN ?K? MÜH?M NET?CES? VARDIR:
  1. Ayat-? Kur'aniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.
  2. Bütün şakirtlerin manevi kazançlar?na, Nur dairesindeki şirket-i maneviye s?rr?yla, umum onlar?n hasenatlar?na hissedar olmakt?r.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hakikat de şudur:
  "Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yaln?z ise, çok alâkadar komşular?ndan üç-dört zat birleşsin ve bu heyet bulunduklar? haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmad?ğ? vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar,
  hakikî talebe-i ulûmun sevaplar?na

  ve şereflerine mazhar olduklar? gibi,

  ?hlâs Risalesinde yaz?lan beş nevi ibadete de mazhar olurlar.

  Hakikî ilim talebeleri gibi, onlar?n maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir"

  diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.

  Hasta Kardeşiniz
  Said Nursî
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Mektub, imân? olmayan? inşaallah imâna getirir, imân? zay?f olan?n imân?n? kuvvetleştirir, imân? kavî ve taklidî olan?n imân?n? tahkikî yapar, imân? tahkikî olan?n imân?n? genişlendirir, imân? geniş olana bütün kemâlât-? hakikiyenin medâr? ve esas? olan mârifetullâhta terakkiyât verir, daha nurânî, daha parlak manzaralar? açar.

  ?şte bunun için, "Bir pencere bana kâfi geldi, yeter" diyemezsin. Çünkü, senin akl?na kanaat geldi, hissesini ald? ise, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister, hattâ hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binâenaleyh, herbir pencerenin ayr? ayr? faydalar? vard?r.
  sözler/33.söz/631
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ben kendim, on değil, yüz değil, binler defa müteaddit tecrübât?mla kanaatim gelmiş ki, Sözler ve Kur'ân'dan gelen nurlar, akl?ma ders verdiği gibi, kalbime de ?mân hâli telkin ediyor, ruhuma ?mân zevki veriyor, ve hâkezâ... Hattâ, dünyevî işlerimde, keramet sahibi bir şeyhin bir müridi nas?l şeyhinden hâcât?na dair medet ve himmet bekliyor; ben de Kur'ân-? Hakîmin kerametli esrar?ndan o hâcât?m? beklerken, ümit etmediğim ve ummad?ğ?m bir tarzda bana çok defa hâs?l oluyor.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1044&a=burdurlu%20hasan%20efendi&k=2&p= 10
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Biraderzadem Merhum Abdurrahman, sekiz seneden beri benden ayr?l?p dünyan?n gaflet ve evhamlar?na bulaşt?ğ? hâlde, şahs?ma karş? haddimden çok fazla hüsn-ü zann? varm?ş. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'ân-? Hakîmin himmeti imdad?na yetişti, haşre dair olan Onuncu Sözü vefat?ndan üç ay evvel eline yetiştirdi. O Söz, onu mânevî kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber, adeta mertebe-i velâyete ç?km?ş gibi, vefat?ndan evvel yazd?ğ? mektubunda üç zâhir keramet izhar etmiş. Yirmi Yedinci Mektubun f?kralar? içinde derc edilmiş; müracaat olunsun.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1045&a=burdurlu%20hasan%20efendi&k=2&p= 11
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Burdurlu Hasan Efendi isminde ehl-i kalb bir âhiret kardeşim ve talebem vard?. Bana karş? haddimden çok fazla hüsn-ü zan ederek, büyük bir velîden himmet beklemek gibi, biçare benden medet bekliyordu. Birden bire, hiç münasebet yokken, Otuz ?kinci Sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütalâa etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hat?r?ma geldi, dedim: "şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendiye ver, beş alt? gün mütalâa etsin."
  O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendiye vermiş. Hasan Efendinin eceli otuz k?rk gün kalm?şt?. Gayet susam?ş bir adam?n âb-? kevser gibi tatl? suya rast gelirken yap?şmas? gibi, öyle de Otuz ?kinci Söze yap?şm?ş. Mütemadiyen mütalâa yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, hususan Üçüncü Mevk?f?ndaki muhabbetullah bahsinde tamam?yla derdine devâ bulmuş. Ve bir kutb-u âzamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Sağlam olarak camie gitmiş, namaz k?lm?ş, orada ruhunu Rahmân'a teslim eylemiş. (Rahmetullahi aleyh.)
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1045&a=burdurlu%20hasan%20efendi&k=2&p= 11
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kardeşim Abdülmecid, biraderzadem Abdurrahman'?n (rahmetullahi aleyh) vefat? üzerine ve daha sair elîm ahvâlât içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem, elimden gelmeyen mânevî himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birden bire, mühim birkaç Sözü ona gönderdim. O da mütalâa ettikten sonra yaz?yor ki:
  "Elhamdü lillâh, kurtuldum. Ç?ld?racakt?m. Bu Sözlerin herbiri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşidden ayr?ld?m, fakat çok mürşidleri birden buldum, kurtuldum" diye yaz?yordu. Ben bakt?m ki, hakikaten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1046&a=burdurlu%20hasan%20efendi&k=2&p= 12
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki, ulûm-u imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralar?na devâen Kur'ân-? Hakîmin esrar?ndan mânevî ilâçlar al?nsa ve tecrübe edilse, elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyac?n? hissedenlere ve ciddî ihlâs ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onlar? satan ve gösteren eczac? ve dellâl ne hâlde bulunursa bulunsun, âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkâr olsun, çok fark yoktur.
  Evet, güneş varken mumlar?n ?ş?ğ? alt?na girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum; benden mum ?ş?ğ?-bahusus bende bulunmazsa-istemek mânâs?zd?r, lüzumsuzdur. Belki onlar?n bana dua ile, mânevî yard?mla, hattâ himmetle muavenet etmeleri lâz?md?r. Ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakk?md?r. Onlar, Nurlardan ald?klar? feyze kanaat etmek, onlar?n üstünde hakt?r.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1046&a=burdurlu%20hasan%20efendi&k=2&p= 12
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:10 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 28.12.16, 12:27
 2. Risale-i Nur'ların Bize Kazandırdıkları
  By ZekiMehmet in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 01.11.08, 17:52
 3. RisaleForum'un Bize Kazandırdıkları, Kaybettirdikleri?
  By Leyfunnur in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 09.10.08, 20:58
 4. Ahirete İman Etmenin İnsana Kazandırdıkları
  By Özgürlük in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.02.08, 11:00
 5. İmanın kazandırdıkları
  By EnVaR in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 00:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0