Her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf-u mutlak, kudret-i muhita ve hikmet-i basîrenin delalet ve şehadetleriyle sabittir ki, bütün eşyanın Sâni'i vâhiddir, şeriki yoktur. Ne kudretinde inkısam var, ne iktidar ve ihtiyarında tecezzi vardır. Binaenaleyh Sâni' ancak Vâcib-ül Vücud olacaktır ki, kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.

Mesnevi-i Nuriye


Masnu: Sanatlı yaratılmış varlık, sanatlı eser.
Tasarruf-u mutlak: Sınırsız ve sonsuz tasarruf.
Kudret-i muhita: Herşeyi kuşatan güç ve kuvvet.
Sâni': Sanatkar yaratıcı.
Vâhid: Bir, tek, biricik. Eşi, benzeri, kısımları ve parçası bulunmayan.
Şerik: Ortak.
Kudret: Güç.
İnkısam: Bölünme, kısımlara ayrılma.
Tecezzi: Bölünme, parçalara ayrılma.
Binaenaleyh: Bundan dolayı.
Vâcib-ül Vücud: Varlığı zorunlu olup olmaması imkansız olan Allah(cc).