Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak gerektir.

Said Nursi

Amel: İş, çalışma, görevi yerine getirme.
Rıza-yı İlahî: Allah’ın(cc) rızası, Allah’ın(cc) memnunluğu ve hoşnutluğu.
Razı: Hoşnut.
Küssse: Darılsa.
Ehemmiyeti: önemi.
Hikmet: Gözetilen fayda ve gaye.
İktiza: Gerekme, lazım gelme.
Razı: Hoşnut.
Cenab-ı Hakk: Allah(cc)
Rıza: Memnunluk, razı olma, hoşnut olma, kabul etme.
Maksad: Gaye, amaç.