+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Şefkat Tokatları

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Şefkat Tokatları

  B?R?NC?S?
  Bu biçare Said'dir.
  Her ne vakit hizmete fütur verir, neme lâz?m deyip hususî, nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Hem de kanaatim geliyor ki, ihmalimden tokat yedim. Çünkü, hangi maksad?m beni iğfale sevk etmişse, onun aksiyle tokat yerdim. Sair hâlis arkadaşlar?m?n da yedikleri şefkat tokatlar?, dikkat ede ede, benim gibi, hangi maksat için ihmal etmişse, onun aksiyle şefkat tokatlar?n? yediklerinden, kanaatimiz gelmiş ki, o hadiseler hizmet-i Kur'âniyenin kerametindendir.
  Meselâ, bu biçare Said, Van'da ders-i hakaik-i Kur'âniye ile meşgul olduğum miktarca, Şeyh Said hâdisât? zaman?nda vesveseli hükümet, hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vakta ki neme lâz?m dedim, kendi nefsimi düşündüm, âhiretimi kurtarmak için Erek Dağ?nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni ald?lar, nefyettiler; Burdur'a getirildim.
  Orada yine hizmet-i Kur'âniyede bulunduğum miktarca-o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu; her akşam ispat-? vücut etmekle mükellef olduklar? halde-ben ve hâlis talebelerim müstesna kald?k. Ben hiçbir vakit ispat-? vücuda gitmedim, hükümeti tan?mad?m. Oran?n valisi, oraya gelen Fevzi Paşaya şikâyet etmiş. Fevzi Paşa demiş, "Ona ilişmeyiniz, hürmet ediniz." Bu sözü ona söylettiren, hikmet-i Kur'âniyenin kudsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak, yaln?z âhiretimi düşünmek fikri bana galebe etti, hizmet-i Kur'âniyede muvakkat fütur geldi; aksi maksad?mla tokat yedim. Yani bir menfâdan diğerine, Isparta'ya gönderildim.
  Isparta'da yine hizmet baş?na geçtim. Yirmi gün geçtikten sonra baz? korkak insanlar?n ihtarlar?yla, "Belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek. Bir parça teennî etsen daha iyi olur" dediler. Bende, tekrar yaln?z kendimi düşünmek hat?ras? kuvvet buldu. "Aman, halklar gelmesin" dedim. Yine o menfâdan dahi üçüncü nefiy olarak Barla'ya verildim.
  Barla'da ne vakit bana fütur gelmişse, yaln?z kendimi düşünmek hat?ras? kuvvet bulmuşsa, bu ehl-i dünyan?n y?lanlar?ndan, münaf?klar?ndan birisi bana musallat olmuş. Bu sekiz senede seksen hadiseyi, kendi baş?mdan geçtiği için hikâye edebilirim. Usand?rmamak için k?sa kesiyorum.
  Ey kardeşlerim, baş?ma gelen şefkat tokatlar?n? söyledim. Sizlerin de baş?n?za gelen şefkat tokatlar?n?, izin verirseniz ve helâl etseniz, söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. Gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Risâle-i Nur'un "Gençlik Rehberi"nde ve "Meyve Risalesi"ndeki beş mes'elesinin haylaz gençlerde dokuz tokad? Risâle-i Nur'un bir latif kerameti olduğunu o gençler dahi tasdik ediyorlar.

  Birincisi: Bana hizmet eden Feyzi. Ona bidayette dedim: Sen "Meyve"nin bir dersinde bulundun, haylazl?k yapma. O yapt?, birden tokat yedi, bir hafta eli bağl? kald?.
  Evet, doğrudur.
  Feyzi
  ?kincisi: Bana hizmet eden ve "Meyve"yi yazan Ali R?za. Bir gün yazd?ğ?n? ona ders verecektim. O haylazl?ğ?ndan yemek pişirmek bahanesi ile gelmedi, birden tokat yedi. O vakit onun tenceresi sağlam iken, dibi, yemeği ile beraber tamamen düştü.
  Evet, doğrudur.
  Ali R?za
  Üçüncüsü: Ziya. "Meyve"nin gençliğe ve namaza dair mes'elelerini kendine yazd?, namaza başlad?. Fakat haylazl?k yapt?, namaz? ve yaz?y? b?rakt?. Birden, o vakitte tokat yedi. Hilaf-? âdet ve sebebsiz, baş? üstündeki sepeti ve elbiseleri yand?. O kadar kalabal?k içinde yan?ncaya kadar kimse fark?nda olmamas?, kasdî bir şefkat tokad? olduğunu gösterdi.
  Evet, doğrudur.
  Ziya
  Dördüncüsü: Mahmud. Ona "Meyve"den gençlik ve namaz mes'elelerini okudum ve dedim: "Kumar oynama, namaz k?l." Kabul etti. Fakat haylazl?k galebe etti, namaz k?lmad? ve kumar oynad?. Birden, hiddet tokat?n? yedi. Üç-dört defada daima mağlub olup fakir haliyle beraber k?rk lira ve sakosunu ve pantolonunu kumara verdi, daha akl? baş?na gelmedi.
  Evet, doğrudur.
  Mahmud
  Beşincisi: Ondört yaş?nda Süleyman nam?nda bir çocuk, ziyade haylazl?k yap?p başkalar?n?n da iştihalar?n? aç?yordu. Ona dedim: "Uslu dur, namaz?n? k?l. Senden büyük haylazlar?n içinde bu halin, sana tehlike getirir." O, namaza başlad?, fakat yine namaz? terk ve haylazl?ğa girdi. Birden tokat yedi. Uyuz illetine mübtela oldu, yirmi gündür yatağ?nda yatmağa mecbur oldu.
  Evet, doğrudur.
  Süleyman
  Alt?nc?s?: Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başlad?, şark?lar? b?rakt?. Fakat bir akşam, kap?ya yak?n bir şark? kulağ?ma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet ettim, ç?kt?m gördüm ki; hilaf-? âdet Ömer'dir. Ben de hilaf-? âdet bir tokat vurdum. Birden, sabahleyin hilaf-? âdet olarak Ömer, başka hapse gönderildi.
  Yedincisi: Hamza nam?nda onalt? yaş?nda sesi güzel olmas?ndan şark? söylüyor, başkalar?n?n da iştihalar?n? aç?yor, haylazl?k ediyordu. Ona dedim: "Böyle yapma, tokat yiyeceksin." Birden, ikinci gün bir eli yerinden ç?kt?, iki hafta azab?n? çekti.
  Evet, doğrudur.
  Hamza

  Bu gibi tokatlar var; fakat kâğ?t bitti, mana da bitti.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı

  ONUNCU LEM'A  Şefkat Tokatlar? Risalesi  Öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakâr bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vard?. ?daresi yerinde, hem muallim idi. Hizmet-i Kur'âniyenin daha revaçl? bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilâf?na olarak teşebbüs edenlere, içtihad?nca, güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Güya, ben hududa gitseydim, hem hizmet-i Kur'âniye siyasetsiz, sâfi olmayacak, hem onu Van'dan ç?karacak idiler diye iştirak etmedi. Maksad?n?n aksiyle şefkatli bir tokat yedi. Hem Van'dan, hem o güzel evinden, hem memleketinden ayr?ld?. Ergani'ye gitmeye mecbur kald?.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hizmet-i Kur'âniyenin pek mühim bir âzâs? olan Hulûsi Bey, Eğirdir'den memlekete gittiği vakit, saadet-i dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab bulunduğundan, bir derece, s?rf uhrevî olan hizmet-i Kur'âniyede fütura yüz göstermeye dair esbab haz?rland?. Çünkü, hem çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu, hem vatan?n? gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki, hizmet-i Kur'âniyede bulunana, ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli-tâ, ihlâsla, ciddiyetle hizmet-i Kur'âniyede bulunsun.
  ?şte, Hulûsi'nin kalbi çendan lâyetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevk ettiğinden, şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene baz? münaf?klar ona musallat oldular. Dünyan?n lezzetini de kaç?rd?lar. Hem dünyay? ondan, hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i mâneviyesindeki ciddiyete tam mânâs?yla sar?ld?
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Bunlar? okuyunca Şefkat Tokatlardaki bu inceliği gördükçe acaba diyorum kendimce acaba biz Nurun neresindeyiz?
  Ye's mani-i herkemâldir...
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:54 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı saidiseri Nickli Üyeden Alıntı
  Üstad'?n "Her ne vakit hizmete fütur verir, neme lâz?m deyip hususî, nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim." ifadesini nas?l anlamal?y?z?
  Bu cümle bence NUR TALEBELER?N özelliğinden bahsediyor.10.Lema'daki Şefkat Tokatlar?n? okuduğumuz zaman daha da idrak edebiliriz.?hlasl? olan ve iman? kemalde olan Zatlara gelen uyar?lar ile bizim gibi avamlara gelen uyar?lar ayn? olmuyor.Allah,sevdiği kulun günahlar?n? burada dökmesi için ve hatas?n? en aza indirgemesi ve ihlas?n? bozmamas? için çeşitli Şefkat Tokatlar? veriyor.Şefkat Tokatlar?na da lay?k olmak laz?mHerkese gelen bir uyar? değildir.

  Hizmet...?man hizmeti...Nur hizmeti...
  Neme laz?m? kabul etmiyor.Derse ben gelmesem ne olur?Bir kişinin gelmemesinden ne ç?kar..Demeyin diyor Zübeyir Ağabey.
  Sadakat?n,sebat?n ölçüsü.

  Dünyevi işleri ve dünya işlerini alet etmeyi de kabul etmiyor Nur hizmeti.
  Risale-i Nur hizmette iman, hayat, şeriat s?ras?n? takip eder. Hakikat noktas?nda en mühim ve en lüzumlusu imand?r.

  Ayr?ca Nur talebeleri başlang?çta kendi imanlar?n? ve daha sonra da umumun iman?n? kurtarmaya çal?şmakla vazifeleridirler. Risale-i Nur ve iman kurtarmak hizmetinden daha mühim meşguliyetleri olamaz, olmamal?.
  (Herbir kelime kafama balyoz oldu )


  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Muhacir Haf?z Ahmed'dir. O kendisi söylüyor:
  Evet, ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur'âniyede âhiretim nokta-i nazar?nda içtihad?mda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli, fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle ki:
  Üstad?m yeni icadlara Haşiye taraftar olmad?ğ? için-benim camim onun komşusudur; şuhur-u selâse geliyor-camimi terk etsem, hem ben çok sevap kaybediyorum, hem mahalle namazs?zl?ğa al?şacak. Yeni usul yapmazsam, men edileceğim. ?şte bu içtihada göre, ruhum kadar sevdiğim Üstad?m?n muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki, o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse, hizmet-i Kur'âniyeye muvakkaten fütur gelir. Tam o s?ralarda ben tokat yedim. Şefkatli, fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç ayd?r daha akl?m baş?ma gelmedi. Fakat, lillâhilhamd, Üstad?m?n kat'î ihbar?yla, ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikas? bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i ?lâhiyeden ümitvar olabiliriz. Çünkü o hata bir garaza binaen değildi. S?rf âhiretimi düşünmek noktas?nda o arzu geldi.


  Haşiye: Yani, Türkçe ezan gibi, şeâir-i ?slâmiyeye muhalif bid'atlard?r.

  BEN? ÇOK ETK?LEYEN B?R OLAY BU...
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hakk? Efendidir. Şimdi burada olmad?ğ? için, Hulûsi'ye vekâlet ettiğim gibi ona da vekâleten derim ki:
  Hakk? Efendi talebelik vazifesini hakk?yla ifa ederken, ahlâks?z bir kaymakam geldi. Hem Üstad?na, hem de kendine zarar gelmemek için, yazd?klar?n? saklad?. Muvakkaten hizmet-i Nuriyeyi terk etti. Birden, bir şefkat tokad? mânâs?nda, bin liray? vermeye mükellef olacak bir dâvâ baş?na aç?ld?. Bir sene o tehdit alt?nda kald?. Tâ geldi, burada görüştük, avdetinde hizmet-i Kur'âniyeye, talebelik vazifesine girdi. Şefkat tokad?n?n hükmü kalkt?, tebrie etti.

  Sonra Kur'ân'? yeni bir tarzda Haşiye yazmak hususunda talebelere bir vazife aç?ld?. Hakk? Efendiye de hisse verildi. Elhak, o hissesine sahip ç?kt?. Bir cüz'ü güzel yazd?. Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip, gizli dâvâ vekâletine teşebbüs etti. Birden, bir şefkat tokad? daha yedi. Kalemi tutan parmağ? muvakkaten k?r?ld?. "Bu parmakla hem dâvâ vekâleti yapmak, hem Kur'ân'? yazmak olmayacak" diye, lisan-? mânâ ile ihtar edildi. Dâvâ vekâletine teşebbüsünü bilmediğimiz için, parmağ?na hayret ediyorduk. Sonra anlaş?ld? ki, kudsî, sâfi hizmet-i Kur'âniye, gayet temiz, kendine mahsus parmaklar? başka işe kar?şt?rmak istemiyor.
  Her ne ise... Hulûsi Beyi kendim gibi bildim, ona bedel konuştum. Hakk? Efendi de aynen onun gibidir. Eğer benim vekâletime raz? olmazsa, kendi tokad?n? kendi yazs?n

  Haşiye: Tevafuk mucizesini gösterir bir surette demektir.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 12:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şefkat
  By Özgürlük in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.08, 13:58
 2. Şefkat
  By mamafih in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.10.07, 12:52
 3. Şefkat Tokatları Bölümünden Öğrenmek İstediklerim
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 15.10.07, 15:35
 4. Şefkat
  By resha in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.07.07, 14:24
 5. Şefkat Tokatları
  By dertas in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.08.06, 21:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0