Kur'an, bu dünyada öyle nuranî ve saadetli ve hakikatlı bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber, insanların hem nefislerinde, hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılab yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki; ondört asır müddetinde, her dakikada, altıbin altıyüz altmışaltı âyetleri, kemal-i ihtiramla, hiç olmazsa yüz milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, hârikadır, fevkalâdedir, mu'cizedir.

Asa-yı MusaTebdil-i hayat-ı içtimaiye: Cemiyetin hayatını değiştirme, toplum hayatı değişikliği.
Nefis: Bir kişinin kendisi, öz varlığı. *Günah ve sevab ayırmadan saldıran istekler ve duygular.
Hayat-ı şahsiye: Şahsi hayat, kişinin hayatı.
Hayat-ı içtimaiye: Toplum hayatı.
İnkılab: Kökten değişiklik.
İdame: Devam ettirme.
Kemal-i ihtiram: Tam bir hürmet, tam ve mükemmel saygı.
Tezkiye: Temize çıkarmak, aklamak.
Tasfiye: Saflaştırma, arındırma, temizleme.
İnkişaf: Açılma, meydana çıkma, gelişme, ilerleme.