+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Risaleden Teselli Mektupları

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kardeşlerim,
  Gerçi yeriniz çok dard?r; fakat kalbinizin genişliği o s?k?nt?ya ald?rmaz. Hem yerlerimize nisbeten daha serbesttir. Biliniz, en esasl? kuvvetimiz ve nokta-i istinad?m?z tesanüddür. Sak?n, sak?n bu musibetlerin verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmay?n?z. K?smet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvâlar ve "Böyle olmasayd? şöyle olmazd?" diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anlad?m ki, bunlar?n hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yapsayd?k onlar hücumu yapacakt?lar. Biz sab?r ve şükür ve kazâya r?za ve kadere teslimle mukabele ederek tâ inayet-i ?lâhiye imdad?m?za gelinceye kadar, az zamanda ve az amelde pekçok sevap ve hayrat kazanmaya çal?şmal?y?z.
  Oradaki kardeşlerimizin selâmetlerine dualar ediyoruz.
  Said Nursî
  şualar-275
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Bu dünyan?n hayat? pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âk?betsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlar?na karş? bir ehemmiyetli medar-? teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir. Evet, bazan bir tek dostunu bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz liray? sarf eder. Şimdi bu acîp, dostsuz zamanda samimî k?rk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli al?p vermek-elbette baş?m?za gelen bu meşakkatler ve zâyiat-? mâliye, ona karş? pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra birtekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim. Teşekkî, kaderi tenkit; ve teşekkür, kadere teslimdir.
  Sizi temin ederim ki, şimdi ecel gelse, ölsem, kemâl-i rahat-? kalble karş?layacağ?m. Çünkü içinizde kuvvetli, metin, genç çok Said'ler bulunduğuna ve bu biçare, ihtiyar, hasta, zay?f Said'den çok ziyade Risale-i Nur'a sahip ve vâris ve hâmi olacaklar?na kanaatim geliyor.

  şualar-275
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Madem âhiret için, hay?r için, ibadet ve sevap için, ?mân ve âhiret için Risale-i Nur ile bağlanm?şs?n?z; elbette bu ağ?r şerait alt?nda herbir saati yirmi saat ibadet hükmünde ve o yirmi saat ise Kur'ân ve ?mân hizmetindeki mücahede-i mâneviye haysiyetiyle yüz saat kadar k?ymettar ve yüz saat ise böyle herbiri yüz adam kadar ehemmiyetli olan hakikî mücahid kardeşlerle görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârâne devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve Medresetü'z-Zehrân?n şakirtliğine liyakat kazanmak için aç?lan bu imtihan meclisi olan şu medrese-i Yusufiyede tay?n?n? ve kaderce takdir edilen k?smetini almak ve mukadder r?zk?n? yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lâz?md?r. Bütün s?k?nt?lara karş? mezkûr faydalar? düşünüp sab?r ve tahammülle mukabele etmek gerektir.
  Said Nursî
  şualar-276
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k, sebatkâr ve vefadar kardeşlerim,
  Sizi müteessir etmek veya maddî bir tedbir yapmak için değil, belki şirket-i mâneviye-i duaiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal-i dem ve ihtiyat ve sab?r ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki:
  Burada bir günde çektiğim s?k?nt? ve azab?, Eskişehir'de bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafs?z bir masonu bana musallat eylemişler, tâ hiddetimden ve işkencelerine karş? "Art?k yeter" dememden bir bahane bulup, zâlimâne tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlar?n? gizlesinler. Ben, harika bir ihsan-? ?lâhî eseri olarak şâkirâne sabrediyorum ve etmeye de karar verdim.

  şualar-276
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Madem biz kadere teslim olup bu s?k?nt?lar?, -1- s?rr?yla, ziyade sevap kazanmak cihetiyle mânevî bir nimet biliyoruz. Madem geçici, dünyevî musibetlerin sonlar? ekseriyetle ferahl? ve hay?rl? oluyor. Ve madem hakkalyakîn derecesinde yakînî bir katî kanaat?m?z var ki, biz öyle bir hakikate hayat?m?z? vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir. Elbette biz bu s?k?nt?l? hallerle müftehirâne, müteşekkirâne bir mücahede-i mâneviye yap?yoruz diye, şekvâ etmemek lâz?md?r. şualar-277
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz kardeşlerim,
  Evvel Ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enâniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyatt?r.
  Said Nursi
  şualar-277
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Madem biz böyle sars?lmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede k?ymettar ve bütün dünyas? ve can? ve cânân? pahas?na verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çal?ş?yoruz; elbette bütün musibetlere ve s?k?nt?lara ve düşmanlara kemâl-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem, belki karş?m?za aldanm?ş veya aldat?lm?ş baz? hocalar ve şeyhler ve zâhirde müttakîler ç?kart?l?r. Bunlara karş? vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlarla uğraşmamak lâz?md?r, münakaşa etmemek gerektir.
  Said Nursî

  şualar-280


  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi, yaln?z bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkikî iman?n dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sars?lmayan bir cemaatin katî bulduklar? bir hakikate dayanmaya pekçok muhtaç bulunan avâm-? ehl-i ?mân için dalâlet cereyanlar?na karş? y?lmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşid, bir hüccet olmak cihetiyle, sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki, bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez, ehl-i dalâlete baş?n? eğmez, mağlûp olmaz diye kuvve-i mâneviyesi ve iman? kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan kurtulur.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Sak?n, sak?n münakaşa etmeyiniz; casus kulaklar istifade ederler. Hakl? olsa, haks?z olsa bu halimizde münakaşa eden haks?zd?r. Bir dirhem hakk? varsa, münakaşa ile bin dirhem bizlere zarar? dokunabilir.
  Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikâyeyi tekrar ediyorum: Eski Harb-i Umumîde Rusya'n?n şimâlinde doksan zabitimizle beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zatlar?n bana karş? haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmas?ndan, nasihatle gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve s?k?nt?dan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başlad?. Ben de üç dört adama dedim: "Siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz, haks?za yard?m ediniz." Onlar dahi öyle yapt?lar, zararl? münakaşalar kalkt?. Benden sordular:
  "Neden bu haks?z tedbiri yapt?n?"
  Dedim:
  "Hakl? adam, insafl? olur. Bir dirhem hakk?n?, istirahat-i umumînin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haks?z ise ekseriyetle enâniyetli olur; feda etmez, gürültü çoğal?r."
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhassa Nur şakirtlerindeki dehşetli s?k?nt?lara ve meyusiyetlere karş? en tesirli çare, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i mâneviyesini takviye etmek ve fedakâr hakikî kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve s?k?nt?lar?na merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamakt?r. Mâbeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kald?rmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimad edip bel bağlam?ş?m ve sizin için, değil yaln?z istirahatimi ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz, belki de görüyorsunuz. Hattâ kasemle temin ederim ki, sekiz gündür Nurun iki rüknü zâhirî birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadisenin, bu s?rada benim kalbime verdiği azap cihetiyle, "Eyvah, eyvah! El'aman, el'aman! Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanlar?n şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur" diye hem ruhum, hem kalbim, hem akl?m feryat edip ağlad?lar.
  Ey demir gibi sars?lmaz kardeşlerim, bana yard?m ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki, bütün vazifelerimi şahs-? mânevînize b?rakm?şt?m. Siz de, bütün kuvvetinizle benim imdad?ma koşman?z lâz?m geliyor. Gerçi hadise pek cüz'î ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekas?na gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki, maddî üç patlak ve mânevî üç müşahedeler tam tam?na haber verdiler.
  Said Nursî
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 16:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hicranım ve teselli
  By Ensardan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.02.14, 21:25
 2. Hakiki Bir Teselli
  By yakaza in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.10.09, 10:45
 3. Hüsrev Altınbaşak Ağabeyin Mektupları...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 12.02.09, 14:42
 4. Sen Teselli Et Beni!...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.01.09, 14:45
 5. Arşivler Açıldı-Said Nursi'nin Mektupları
  By Yonetici in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.08.08, 08:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0