+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7
Like Tree2Beğeni
 • 1 tarafından fanidünya...
 • 1 tarafından fanidünya...

Konu: Bununla insan, insan olur.

 1. #1
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart Bununla insan, insan olur.

  Ey sersem nefsim ve ey pür-heves arkadaşım! Âyâ zannediyor musunuz ki, vazife-i hayatınız; yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek, ayıb olmasın, batn ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki, hayatınızın makinesinde dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas a'zâ ve âlât ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havâs ve hissiyatın gaye-i yegânesi; şu hayat-ı fâniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Hâşâ ve kellâ! Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali, iki esastır:
  ----------------------------------------------
  Nefs: Hayat, ruh, can. *İnsandaki bedenî canlılık; yeme, içme, şehvet gibi biyolojik ihtiyaçlara duyulan tabiî istek. *şehvet, gazap, fazilet gibi şeylerin kaynağı. *Kötü vasıfları, nitelikleri kendisinde toplayan, kötülüğe sevkeden, şehevî istekleri kamçılayıp hayırlı işlerden alıkoyan güç. *Kulun kötü ve günah olan hal ve huyları, süflî arzuları. *Kendi, şahıs. *Asıl, maya, cevher. *Bir şeyin ta kendisi.
  Pür-heves: Çok hevesli, son derece hevesli.
  Âyâ: Acaba.
  Vazife-i hayat: Hayat vazifesi, hayat görevi.
  Terbiye-i medeniye: Medeniyet terbiyesi.
  Muhafaza-i nefs: Kendini korumak ve saklamak.
  Batn: Mide, karın, iç.
  Ferc: Kadının tenasül uzvu.
  Münhasır: Mahsus, sınırlı, ait.
  Dercedilen: Yerleştirilen.
  Letaif: ince ve nazik duygular.
  Maneviyat: Manevi olan.
  Hassas: Duyarlı.
  A'zâ: Bedenin her bir uzvu.
  Âlât: Aletler.
  Cevarih: Beden organları (el, ayak gibi).
  Cihazat: Cihazlar, kendilerine ihtiyaç duyulan maddî manevî âletler, lüzumlu aletler, azalar, organlar.
  Mütecessis: Casusluk yapan, gizlice araştıran.
  Havâss: Duyular, duygular.
  Hissiyat: Hisler.
  Gaye-i yegânesi: Tek gayesi.
  Hayat-ı fâniye: Geçici hayat.
  Nefs-i rezile: Rezil, nefis, aşağılık istek ve arzular.
  Hevesat-ı süfliye: Alçaltıcı ve aşağılatıcı istekler.
  Tatmin: Doyuma ulaştırma.
  İstimal: Kullanma.
  Hâşâ: Asla, öyle değil, kesinlikle.
  Kellâ: Hayır, olamaz, asla.
  Fıtrat: Yaratılış.
  Gaye-i idhal: Dahil edilme gayesi, konulma gayesi.
  Esas: Temel, şart.


  Biri:
  Cenab-ı Mün'im-i Hakikî'nin bütün nimetlerinin herbir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip, şükür ve ibadetini etmelisiniz.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Cenab-ı Mün'im-i Hakikî: Gerçek nîmet verici, şeref ve azamet sahibi olan Allah).
  Nimet: İyilik, lütuf, ihsan, bağış. *Allah'ın bağışladığı maddî ve manevî lütuf ve ikramlar. *Yiyecek ve içecek şeyler. *Saadet, mutluluk.
  İhsas: Hissettirme.

  İkincisi:
  Âleme tecelli eden esma-i kudsiye-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını, birer birer, size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz.
  ---------------------
  Âlem: Dünya, kâinat.
  Tecelli: Görünme, bilinme, kendini belli etme, ortaya çıkma, kendini gösterme, kendini bildirme.
  Esma-i kudsiye-i İlahiye: Allah'ın kutsal, mukaddes ve muazzez isimleri.
  Tecelliyat: Kendini belli edip göstermeler.
  Aksam: Kısımlar, bölümler, parçalar.
  Cihazat: Cihazlar, kendilerine ihtiyaç duyulan maddî manevî âletler, lüzumlu aletler, azalar, organlar.


  İşte bu iki esas üzerine kemalât-ı insaniye neşv ü nema bulur. Bununla insan, insan olur.
  --------
  Kemalât-ı insaniye: İnsanla ilgili mükemmel ahlaklar ve üstün sıfatlar(nitelikler).
  Neşv ü nema: Büyüme ve gelişme.  Sözler

  _vatan_ bunu beğendi.

 2. #2
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı fâniye ve lezzet-i maddiyeye sarfetmeyiniz. Yoksa sermayece en a'lâ hayvandan elli derece yüksek olduğunuz halde, en ednasından elli derece aşağı düşersiniz.

  Sözler  Sermaye-i ömür: Ömür sermayesi.
  istidad-ı hayat: Hayat kabiliyeti, canlılık yeteneği.
  Hayat-ı fâniye: Geçici hayat.
  Lezzet-i maddiye: Bedenle ve dünya ile ilgili zevk.
  A'lâ: En yüksek, en iyi.
  Edna: En aşağı.
  Dânişcu bunu beğendi.

 3. #3
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırr-ı hakikatını, hem hayatının kemal-i saadetini bir derece anlamak istersen, bak:

  Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir:

  Birincisi şudur ki:
  Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i İlahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve küllî şükretmektir.

  İkincisi:
  Senin fıtratında vaz'edilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kudsiye-i İlahiyenin gizli definelerini açmaktır, Zât-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır.

  Sözler


  ----------------------------------------
  Gafil: Düşüncesiz, ilgisiz ve habersiz.
  Sırr-ı hakikat: Gerçek iç yüzün derin ve ince manası.
  Kemal-i saadet: Mükemmel bir mutluluk.
  İcmal: Kısaca anlatma, özetleme.
  Rahmet-i İlahiye: Allah'ın(cc) merhameti.
  İddihar: Toplama, biriktirme, yığma, depolama.
  Küllî: Kapsamlı genel.
  Fıtrat: Yaratılış.
  Vaz'edilen: Koyulan.
  Cihazat: Cihazlar, kendilerine ihtiyaç duyulan maddî manevî âletler, lüzumlu aletler, azalar, organlar.
  Esma-i kudsiye-i İlahiye: Allah'ın kutsal, mukaddes ve muazzez isimleri.
  Zât-ı Akdes: Hiçbir kusuru ve noksanı bulunmayan en kutsal zat (Allah(cc)).
  Esma: İsimler. Nâmlar.

 4. #4
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Üçüncüsü:
  Şu teşhirgâh-ı dünyada, mahlukat nazarında, esma-i İlahiyenin sana taktıkları garib san'atlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir.

  Dördüncüsü:
  Lisan-ı hal ve kàlinle Hâlıkının dergâh-ı rububiyetine ubudiyetini ilân etmektir.

  Beşincisi:

  Nasıl bir asker, padişahından aldığı türlü türlü nişanları, resmî vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı âsârını gösterdiği gibi, sen dahi esma-i İlahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatıyla bilerek süslenip o Şahid-i Ezelî'nin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir.

  Altıncısı:
  Zevilhayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen, Hâlıklarına tahiyyatları; ve rumuzat-ı hayatiye denilen, Sâni'lerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen, Vâhib-ül Hayat'a arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir.

  Yedincisi:
  Senin hayatına verilen cüz'î ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük nümunelerini vâhid-i kıyasî ittihaz ile, Hâlık-ı Zülcelal'in sıfât-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Meselâ sen cüz'î iktidarın ve cüz'î ilmin ve cüz'î iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı âlemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde, şu âlemin ustasını o nisbette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbir bilmek lâzımdır.

  Sekizincisi:
  Şu âlemdeki mevcudatın herbiri kendine mahsus bir dil ile Hâlıkının vahdaniyetine ve Sâni'inin rububiyetine dair manevî sözlerini fehmetmektir.

  Dokuzuncusu:
  Acz u za'fın, fakr u ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i İlahiye ve gına-yı Rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasılki açlığın dereceleri nisbetinde ve ihtiyacın enva'ı miktarınca, taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve gına-yı İlahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri, icmalen bunlar gibi emirlerdir.


  Sözler


 5. #5
  Global Moderator *SAHRA* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  10.520

  Standart

  güncel

 6. #6
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  869

  Standart

  İNSÂN: (Bu kelimeni aslı lûgat âlimlerince "ins" den geldiği söylenir. Kamusta da Kûfiyyûna göre "Nisyan" kelimesinden geldiği zikredilmektedir). Akıl ve şuur ile imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakkın en mükerrem yarattığı mahlûku olup Rabbâni ni'metleri unutkanlığı dolayısıyla insân denilmiş * Huy ve ahlâkı yüksek. Terbiyeli.

 7. #7
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  869

  Standart

  KEMERBESTE-İ UBÛDİYET: Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkıp, kollarını önden bağlar şekilde, emre hazır vaziyette bekleyip, kulluğunu ifâde ve ilân etmek, namazdaki gibi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey insan!!!
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.04.20, 15:22
 2. Her insan bir...
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.14, 23:46
 3. Bâki bir insan olur.
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.02.14, 15:42
 4. bir meçhul insan
  By sami_yusuf in forum Tanışma
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.07.07, 15:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0