İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey saygıdeğer şerefli bil.)

Nübüvvet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) isbat eden delillerden biri de tevhiddir. Evet meratibiyle tevhid bayrağını kâinatın en üst tepesi üstünde dikmiş olan ve enzar-ı âleme karşı makamlarıyla beraber tevhide dellâllık eden ve enbiyanın mücmel bıraktıkları hakaikı tafsilâtıyla beyan eden ve açıklayan ancak ve ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dır. Binaenaleyh tevhidin hakikat ve kuvveti nisbetinde nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) hak ve hakikattır.

Mesnevi-i Nuriye


Nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Muhammedin(asm) peygamberliği.
Tevhid: Birleme, birlik, bir tek Allah’tan(cc) başka ilah olmadığına inanmak.
Meratibiyle: Mertebeleriyle, dereceleriyle.
Enzar-ı âlem: Bütün dünyanın bakışları, dünyadaki herkesin gözlerinin önü.
Dellâl: İlan edici.
Enbiya: Peygamberler.
Mücmel: Kısa, öz, özet.
Hakaik: Hakikatlar, gerçekler ve doğrular.
Tafsilât: Açıklamalar, geniş bilgiler, ayrıntılı bilgiler.
Binaenaleyh: Bundan dolayı.
Hakikat: Gerçek.
Nisbet: Bağ, bağlılık, bağlantı, ilişki, ilgi. *Karşılaştırma, oranlama.