+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Tecavüzkar Düşmana Tevazu ve Muhabbetle Yaklaşılmaz

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Tecavüzkar Düşmana Tevazu ve Muhabbetle Yaklaşılmaz

  Tecâvüzkâr düşmana tevâzu ve muhabbetle yaklaş?lmaz. Buna dikkat ediniz ki, canavar bir hayvana karş? kendini zay?f göstermek, onu hücuma teşcî ettiği gibi, canavar vicdan? taş?yanlara karş? dahi dalkavukluk etmekle zaaf göstermek, onlar? tecâvüze sevk eder. Öyle ise dostlar müteyakk?z davranmal?, tâ dostlar?n lâkaydl?klar?ndan ve gafletlerinden, z?nd?ka taraftarlar? istifâde etmesinler...

  âyet-i kerîmesi fermân?yla, zulme değil yaln?z âlet olan? ve taraftar olan?, belki ednâ bir meyil edenleri dahi, dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü r?zâ-i küfür, küfür olduğu gibi; zulme r?zâ da zulümdür.


  * Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur. (Hûd Sûresi: 113)

  Mektûbât, s. 345.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:21 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Dinsizlere, îman ve Risâle-i Nur’a hücum eden hodfüruşlara karş? tevâzu tezellüldür. ?zzet-i dîniyeyi ve şeref-i ilmiyeyi muhâfaza için kahramancas?na sebat ve bir kuvve-i mâneviyeyi göstermek gerek.
  Bu zamanda dinsizlik hesâb?na, benlikleri firavunlaşm?ş derecede ve îmâna ve Risâle-i Nur’a hücumlar? zaman?nda onlara karş? tedâfü’ vaziyetimizde tevâzu ve mahviyet göstermek büyük bir cinâyet ve h?yânettir. Ve o tevâzu, tezellül hükmünde bir ahlâk-? rezîle olur. Onlara karş? izzet-i dîniyeyi ve şerâfet-i ilmiyeyi muhâfaza etmek için kahramancas?na bir sebat, bir kuvve-i mâneviyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle hodfüruşluk olur mu? Hiçbir şöhretperestlik ve enâniyet olur mu?
  âyet-i kerîmesinin s?rr?yla nefs-i emmâreme îtimat edemem; nefis kusursuz olmaz. Fakat, şimdi, bu zamanda ejderhalar, ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumlar? ve tahribâtlar? zaman?nda müdâfaamda, bende görünen o sinek kanad? kadar kusurlar? görmek, o hücum edenlere bir yard?m hükmüne geçmektir. Ve on adet muhtaçlardan beş alt? bîçareyi Nurun ilâçlar?ndan mahrum etmektir. Bu nokta için ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç îtimat etmeyerek, yaln?z hakîkat-i Kur’âniye ve onun tefsiri olan hakâik-? îmâniyedeki kuvvete istinâden dünyaya îlân ediyorum ki, bütün dinsizler toplansalar, ben onlara karş? çekinmeyerek meydan okuyorum; ve baş?m? eğmiyorum; ve izzet-i ilmiyeyi k?rm?yorum. Eğer bu bir benlik ise, o hiçbir cihetle bana âit değil ve benlik olamaz, salâbet-i îmâniye olur. Zâten ben nas?l tabiat?, îcad îtibâriyle inkâr ediyorum; öyle de, beşeri gurura, enâniyete, firavunluğa sevk eden iktidâr? da, tabiat gibi, inkâr ediyorum.


  *"Ben nefsimi temize de ç?karmam. Çünkü nefis dâimâ kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o başka." (Yûsuf Süresi: 53.)
  Emirdağ Lâhikas?-II, s.122.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:22 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı

  Bu sat?rlar bana Ustad'?m?z?n Kosturma'daki esir kamp?nda Rus Kumandan karş?s?nda ayağa kalkmay?ş?n? hat?rlatt?. Ordaki bu somut fiziksel dik duruş, Ustad?n hayat? boyunca da tav?r olarak devam etti.
  Hiçbir zaman kuvvetlinin karş?s?nda eğilip büzülmedi, el pençe divan durmad?.
  Bu soylu duruş, bu iman kuvveti nerde hani şimdi?
  Mâdem bir zâlim ve vicdans?z bir adam, birisini yere at?p ayağ?yla onun baş?n? kat'î ezecek bir sûrette davransa; o yerdeki adam eğer o vahşî zâlimin ayağ?n? öpse, o zillet vâs?tas?yla kalbi baş?ndan evvel ezilir, rûhu cesedinden evvel ölür, hem baş? gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur, hem o canavar vicdans?z zâlime karş? zaaf göstermekle kendisini ezdirmeye teşcî eder. Eğer ayağ? alt?ndaki mazlum adam, o zâlimin yüzüne tükürse, kalbini ve rûhunu kurtar?r, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükürün zâlimlerin hayâs?z yüzlerine!..
  Bir zaman, ?ngiliz devleti ?stanbul Boğaz?n?n toplar?n? tahrip ve ?stanbul'u istilâ ettiği hengâmda, o devletin en büyük daire-i dîniyesi olan Anglikan Kilisesinin başpapaz? taraf?ndan Meşîhât-? ?slâmiyeden dînî alt? suâl soruldu. Ben de o zaman Dârü'1-Hikmeti'l-?slâmiyenin âzâs? idim. Bana dediler: "Bir cevap ver." Onlar, alt? suâllerine alt? yüz kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim: "Alt? yüz kelime ile değil, alt? kelime ile de değil, hattâ bir kelime ile dahi değil, belki bir tükürük ile cevap veriyorum! Çünkü, o devlet, işte görüyorsunuz, ayağ?n? boğaz?m?za bast?ğ? dakikada, onun papaz?, mağrurâne üstümüzde suâl sormas?na karş?, yüzüne tükürmek lâz?m geliyor. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!" demiştim.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ben de Üstad?m gibi derim:
  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!"
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:23 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Zulme r?za zulmün devam?na sebep.Zulme baş eğmemek gerek..Üstad?n dik duruşunu sergilememizgerek..
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Zübeyir Ağabey anlat?yor:

  “1935’te Üstad tevkif edilerek talebeleriyle Eskişehir hapsine götürülür. Mahkeme telefonla Ankara’ya bağl?d?r. Oradan dinlenerek takip edilir. Savc? idam talep ettiği iddianamesini okur. Mahkeme Üstada müdafaa için söz hakk? verdiğinde Üstad, Allah’?n varl?ğ?n? birliğini kâinattaki delilleriyle baştan sona ispat etmeye başlar. Savc?, Üstad?n sözünü keserek iddianamedeki suçlama gerekçelerini tekrarlar. Üstad baş?n? sallayarak anlad?ğ?n? belirtir ve bu defa öldükten sonra dirilmenin delillerini s?ralar. Tam yirmi kere bu durdurma ve anlatma fasl? devam eder. Üstad anlatacak­la­r?n? iyice anlatm?şt?r. Savc?:

  “‘Biz seni şundan şundan dolay? yarg?l?yoruz, sen bize hoca gibi vaaz ediyorsun.’ deyince Üstad, “Tüü” diyerek mahkemeye doğru tükürür. Bunun üzerine mahkemeye hakaretten ayağa kalkarlar. Üstad:

  “‘Durun, durun. Ben kâinat?n yarat?l?ş?n? ve ahiretin var oluş sebeplerini söylüyorum, k?l?n?z k?p?rdam?yor. Bir tü­kürüğün bunlar?n yan?nda ne k?ymeti var ki seferber olu­yorsunuz! Hem ben bedevî adam?m, tükürüğüm geldi, buradan daha müsait yer bulamad?m.’ demiştir.”
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 17:24 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tevazu
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 29.12.09, 11:46
 2. Düşmana Yardım Eden Sefiller
  By 1kul in forum Tarih
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.07.09, 08:52
 3. Muhabbetle İnş
  By sohbet-i_Arz in forum Tanışma
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 15.01.08, 21:28
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.11.07, 18:53
 5. Muhabbetle
  By dördüncü in forum Tanışma
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.05.07, 17:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0