+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Medenilere Galebe Çalmak İkna İledir

 1. #1
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart Medenilere Galebe Çalmak İkna İledir

  Medenîlere galebe çalmak iknâ iledir  26 Şubat 1324 (Mart 1909)

  Dinî Ceride, No: 70


  Hakikat

  Biz ‘Kalû Belâ’dan Cemiyet-i Muhammedîde dâhiliz. Cihetü’l-vahdet-i ittihad?m?z, Tevhittir. Peymân ve yeminimiz, îmand?r. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Herbir mü’min Îlâ-y? Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakkî etmektir. Zira, ecnebîler fünûn ve sanâyi silâh?yla bizi istibdad-? mânevîleri alt?nda eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâh?yla Îlâ-y? Kelimetullah?n en müthiş düşman? olan cehil ve fakr ve ihtilâf-? efkârla cihad edeceğiz.

  Amma cihad-? haricîyi Şeriat-? Garrân?n berâhin-i kàt?as?n?n elmas k?l?nçlar?na havale edeceğiz. Zira medenîlere galebe çalmak iknâ iledir, söz anlamayan vahşîler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedâileriyiz; husumete vaktimiz yoktur. Cumhuriyet ki, adâlet ve meşveret ve kanunda inhisâr-? kuvvetten ibârettir. On üç as?r evvel Şeriat-? Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i ?slâma büyük bir cinâyettir. Ve şimâle müteveccihen namaz k?lmak gibidir. Kuvvet kanunda olmal?. Yoksa, istibdat tevzî olunmuş olur. “Şüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve kudret sahibidir” hâkim ve âmir-i vicdanî olmal?. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i ?slâm nam?yla olmal?. Yoksa istibdat daima hükümfermâ olacakt?r.

  ?ttifak hüdâdad?r, hevâ ve heveste değil. ?nsanlar hür oldular, ama yine abdullaht?rlar. Herşey hür oldu. Şeriat da hürdür, meşrûtiyet de. Mesâil-i Şeriat? rüşvet vermeyeceğiz. Başkas?n?n kusuru insan?n kusuruna senet ve özür olamaz. Yeis, mâni-i her kemâldir. “Neme lâz?m, başkas? düşünsün” istibdâd?n yadigâr?d?r.

  Bu cümlelerin mâbeynini rabtedecek olan mukaddemat?, Türkçe bilmediğim için mütâliînin fikirlerine havâle ediyorum.

  Divân-? Harb-i Örfî, s. 64


  Lügatçe:


  berâhin-i kàt?a: Kesin deliller.

  cihetü’l-vahdet-i ittihad: Birleştiren temel unsur.

  husumet: Düşmanl?k, kin, garaz.

  ihtilâf-? efkâr: Fikirlerin ayr?l?ğ?.

  îlâ-y? kelimetullah: Allah kelâm?n?n büyüklüğünü yaymak.

  inhisâr-? kuvvet: Kuvvetin bir elde toplanmas?.

  mâbeyn: Ara, aras?.

  mâni-i her kemâl: Her mükemmelliğe engel.

  mütâliîn: Mütâlaa eden, inceleyen.

  muvahhid: Bir olan Allah’a inanan.

  peymân: Yemin.

  rabtetmek: Bağlamak.

  tevzî: Dağ?tmak.

  yeis: Ümitsizlik.


  26.11.2006
  Risâle-i Nur’un Eseri: Bediüzzaman  Çok güzel bir resim gördüğümüzde çoğu insan?n akl?na gelen ilk şey ressam?n kim olduğudur. Asl?nda san’at değeri taş?yan her eser için geçerli ve normal bir tutumdur bu. Yani san’at eseri, san’atkâr?ndan bağ?ms?z düşünülemez. Ve asl?nda san’at değeri taş?s?n taş?mas?n bir yaz? da, yazar?ndan bağ?ms?z düşünülemez. Yazar ister-istemez, az-çok bir yaz?ya kendinden bir şeyler ekleyecektir.

  Bu nokta o kadar net ve f?trîdir ki, Risâle-i Nur’un içinde geçen misâller aras?nda belki de en s?k kullan?lan misâl, bu noktan?n üzerine kurulur. “Madem ki her san’at eserinin bir san’at kâr? vard?r” der Risâle-i Nur, “öyleyse bin bir çeşit ince san’at larla adeta donat?lm?ş olan kâinat?n da bir San’at kâr? olacakt?r”. Buradan yola ç?k?larak “Vacibü’l-Vücud” olan o San’at kâr?n bir çok özelliği son derece mant?kl? bir biçimde aç?klan?r.

  Söz konusu eser-san’at kâr, yaz?-yazar ilişkisi Bediüzzaman ve Risâle-i Nur için de geçerli midir? Risâle-i Nur’u Bediüzzaman Said Nursî’den bağ?ms?z düşünmek mümkün müdür? Diğer bir ifadeyle Said Nursî’nin hayat?n? Risale-i Nurdan ayr? düşünmek mümkün müdür? Elbette değildir.

  Çünkü Said Nursî kendi ifadesiyle “netice-i hayat?m ve sebeb-i saadetim ve vazife-i f?trat?m olan Resâil-i Nur” (4. Şuâ) demiştir. Buna benzer bir çok ifadeyle hayat?ndaki en önemli olay?n Risâle-i Nurlar olduğunu belirtmiştir. Ve Said Nursî, örneğin mahkeme müdafaalar?nda “yirmi senelik hayat?m ve yüz otuz Risâle-i Nur meydanda” (Emirdağ Lâhikas?) gibi ifadelerle hayat?n? ve Risâleleri bir arada zikretmiştir.

  Bununla birlikte Bediüzzaman’?n bir diğer yönü daha vard?r. Bediüzzaman Risâle-i Nurlar? kendisine mal etmemiştir. Dikkat ediniz, “hayat?n?n vazifesi, neticesi, meyvesi” olarak yazm?ş ama hiçbir yerde “hayat?m?n eseri” dememiştir. Yine dikkat ediniz, mahkemelerde Risâle-i Nur’u “?şte benim eserim meydandad?r” gibi ifadelerle zikretmemiş, “?şte Risâle-i Nur meydandad?r” şeklinde bahsetmiştir.

  Bediüzzaman hem kendi hayat?n? Risâle-i Nur’dan ayr? düşünmemiştir, hem de Risâle-i Nurlar? kendisine ait görmemiştir. Eser-san’at kâr ilişkisi aç?s?ndan burada biraz değişik bir durum söz konusudur. Öyleyse Bediüzzaman’?n hayat? ve şahs? başka bir mânâya gelmektedir. Hakikaten öyledir de...

  Zamandan ve mekândan münezzeh olan Kadîr-i Hakîm, Risâle-i Nurlar? yazd?rmak için tâbiri câizse Bediüzzaman’? adeta seçmiştir. Bediüzzaman bunu Mektûbat’ta şöyle ifade edecektir:

  “Şimdi bence kat’iyet peydâ etmiştir ki, ekser hayat?m, ihtiyar ve iktidar?m?n, şuur ve tedbirimin haricinde, öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir sûrette ona cereyan verilmiş, tâ Kur’ân-? Hakîm’e hizmet edecek olan bu nev’î risâleleri netice versin. Adeta bütün hayat-? ilmiyem, mukaddemât-? ihzariye hükmüne geçmiş ve Sözlerle i’câz-? Kur’ân’?n izhar?, onun neticesi olacak bir sûrette olmuştur.” (28. Mektub, 7. Mesele, 6. ?şaret)

  Burada eser-san’at kâr ilişkisinin bir özelliğini vurgulayal?m: Eser san’at kârdan etkilenir. Meselâ yazd?ğ?n?z yaz?, sizin fikirlerinizden etkilenir. Halbuki Said Nursî kendi hayat?n?n Risâle-i Nurlardan etkilendiğini ifade etmektedir. Kendi iradesi olmaks?z?n hayat?n?n Risâleler için haz?rland?ğ?n? söylemektedir. Zaten Risâle-i Nurlar? defalarca okumas?, okuduğu yerlerden etkilendiğini yak?n?ndaki talebelerine ifade etmesi bu fikrimizi desteklemektedir.

  Bir insan kendisini yazd?ğ? kitab?n talebesi olarak değerlendirir mi? Oysa Bediüzzaman kendisini Risâle-i Nur’un bir talebesi olarak görmektedir.

  Tüm bunlar? alt alta koyup üzerinde düşününce karş?ma çok enteresan bir sonuç ç?k?yordu: Said Nursî Risâle-i Nurlar?n kendisine ait olmad?ğ?n? söylemekte hakl?yd?. Ancak yine de Bediüzzaman’? ve yaşad?ğ? hayat? Risâlelerden ayr? düşünemiyorduk. Çünkü Risâle-i Nurlar Bediüzzaman’?n değil, ama “Bediüzzaman Risâle-i Nurlar?n eseri”ydi.

  Şayet öyleyse Risâle-i Nurlar? Bediüzzaman’a göre değil, Bediüzzaman’? Risâle-i Nurlara göre değerlendirmemiz daha doğru bir yaklaş?m olacakt?. Şayet öyleyse Said Nursî’nin hayat?n?n her safhas? ayr? bir mânâya, inceliğe dönüşüyordu. Şayet öyleyse Bediüzzaman’?n Tarihçe-i Hayat’?n? Tarihçe-i Risâle-i Nur’a dönüştürmesi de son derece güzel bir mânâ kazan?yordu. Şayet öyleyse Risale-i Nurlar?n üzerine bina edilen dinî hizmetler şah?s endeksli olamazd?. Zaten Bediüzzaman da Risâle-i Nur hizmetini yine Risâle-i Nur endeksli bir şekilde kurmuştu…

  Bu aç?dan bak?ld?ğ?nda ortaya şu sonuç ç?k?yordu: Risâle-i Nurlar hakikaten “ihsan-? ?lâhî” olarak insanlara sunulmuş bir hazineydi. Ve Bediüzzaman—diğer her şey bir yana—bu hazineden en güzel şekilde istifade ettiği için bu eserlerin müellifi olmak ona nasip olmuştu…

  Ahmet Tahir UÇKUN

  26.11.2006
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:31 ) değiştirilmiştir.
  Müslüman eriyiz, silsilemiz kahraman / Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman...

  Bir gün Kur an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten ahlâktan kaleler dikeceksin. Kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın.

 2. #2
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  SERVET BİLGİN

  Gazetemiz için kaset doldurdum


  Yeni Asya’yı ne zaman, nasıl tanıdınız?
  Denizli’de 1970’li yıllarda imam hatip lisesini okurken tanıdım. Hüseyin Yılmaz isimli meslek dersleri hocamız vardı. Beni Risâle-i Nurlarla tanıştırdı. Ve o zamanlar da Yeni Asya gazetemizi tanıdım ve okumaya başladım. Daha yeni tanımıştım ki gazetemizin kurucusu olan Mustafa Polat Ağabeyin elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini duyduk. Denizlililer olarak o günlerde çok üzülmüştük.

  Yeni Asya hayatınızda neler kazandırdı?
  İmam hatibi bitirdikten sonra İstanbul ilahiyatı kazandım. Denizli’den çantamı aldım, doğruca gazetemize gittim. O zamanki ağabeylerimiz bize İstanbul’da hiç yabancılık çektirmediler, sanki kendi evimiz gibi geldi. Benimle çok ilgilendiler. Her hafta sonu gazete binasında Mehmet Kutlular Ağabeyin sohbetleri olurdu, bu sohbetleri takip ederdim. Çok istifade ettim. Talebelik dönemimde Bünyamin Ateş, Mehmet Dikmen, Necmeddin Şahiner, Recep Sezer, Cemal Uşşak ile aynı dönemlerde okuduk, dolu dolu günlerimiz geçti.

  Unutamadığınız hatıralar var mı? İlahiyattan mezun olduktan sonra tayinim Kütahya’ya çıktı. Burada da hiç yabancılık çekmedim, kendi memleketimde gibiydim. Terzi bir ağabeyimiz vardı. Kütahya’da hatırı sayılır kişilerdendi. Beni yanına aldı, beraberce valinin yanına çıktık. ‘Bu öğretmen arkadaşımızın Kütahya’da kalmasını istiyoruz’ dedi. O günlerde de Kütahya İmam Hatip Lisesinde M. Kemal’e hakaretten 17 öğretmenin tayini çıkmış, büyük bir öğretmen açığı vardı. İlk görev yerim Kütahya İmam Hatip Lisesi idi, son görev yerim de orası oldu, emekli oldum. Gazetemiz bir cevşen kaseti ve namaz sûreleri kaseti doldurmamı istedi. İstanbul’da doldurdum, uzun yıllar yayınevimiz benim kasetimi piyasaya sürdü, çok sevinmiştim.

  SERVET BİLGİN

  21.03.2009

  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Deprem, Emr-i İlâhî İledir, Tesadüfî Olamaz
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.01.10, 14:25
 2. Medenîlere Galebe Çalmak İkna İledir
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08.04.09, 08:20
 3. İkinci El Bir Gelişle Çalmak Kapıları...
  By insirah in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.01.09, 13:45
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.01.09, 15:06
 5. Medenilere Galebe Nasıl Olur?
  By siyahsancakli in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 30.04.07, 12:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0