Namaz, manevi huzura yapılan bir davettir


Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe'nindendir.
Namazın erkanı, Fütuhat-ı Mekkiye'nin şerh ettiği gibi, öyle esrarı havidir ki,
her vicdanın muhabbetini celb etmek, namazın şe'nindendir.
Namaz, Halık-ı Zülcelal tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir.
Bu davetin şe'nindendir ki, her kalb, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin
ve mi'raçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun.İşaratül-İcaz