“BAZAN ZID, ZIDDINI TAZAMMUN EDER”


Zaman olur ki zıd, zıddını saklarmış. Lisan-ı siyasette lâfz mânânın zıddıdır.
• Adalet külâhını (Bu zamanı tam görmüş gibi bahseder.) Zulüm başına geçirmiş.
• Hamiyet libasını, hıyanet ucuz giymiş.
• Cihad ve hem gazâya, bağy ismi takılmış.
• Esaret-i hayvanî, istibdad-ı şeytanî, hürriyet nam verilmiş.

Zıdlarda emsal olmuş, suretlerde tebâdül, isimlerde tekabül, makamlarda becâyiş-i mekânî.Sözler