İTTİHAD-I MUHAMMEDİ (ASM)

Bu ittihadın
cihet-ül vahdeti ve irtibatı, tevhid-i İlahîdir.
Peyman ve yemini, imandır.
Müntesibleri, Kalû Belâ'dan dâhil olan umum mü'minlerdir.
Defter-i esmaları da, Levh-i Mahfuz'dur.
Bu ittihadın naşir-i efkârı, umum kütüb-ü İslâmiyedir.
Günlük gazeteleri de, i'lâ-i Kelimetullahı hedef-i maksad eden umum dinî gazetelerdir.
Kulüp ve encümenleri, câmi ve mescidler ve dinî medreseler ve zikirhanelerdir.
Merkezi de, Haremeyn-i Şerifeyn'dir.
Böyle cem'iyetin reisi, Fahr-i Âlem'dir (A.S.M.).
Ve mesleği, herkes kendi nefsiyle mücahede; yani ahlâk-ı Ahmediye (A.S.M.) ile tahalluk ve Sünnet-i Nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve -eğer zarar etmezse- nasihat etmektir.
Bu ittihadın nizamnamesi Sünnet-i Nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevahi-i şer'iyedir.
Ve kılınçları da, berahin-i katıadır.

Divan-ı Harb-i Örfi