...biz Risale-i Nur şakirdleri ise: Vazifemiz hizmettir,

vazife-i İlahiyeye karışmamak

ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber;

kemmiyete değil, keyfiyete bakmak;

hem çoktan beri sukut-u ahlâka ve hayat-ı dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeye tercih ettirmeye sevkeden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı
ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini kırması
ve yüzbinler bîçarelerin imanlarını kurtarması
ve herbiri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakikî mü'min talebeleri yetiştirmesi,

Muhbir-i Sadık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat ile isbat etmiş ve inşâallah daha edecek.

Ve öyle kökleşmiş ki; inşâallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz...

Kastamonu Lahikası