Bu zaman, cemaat zamanıdır.

Ferdî şahısların dehası, ne kadar hârika da olsalar, cemaatın şahs-ı manevîsinden gelen dehasına karşı mağlub düşebilir.

Tarihçe-i Hayat

***

Zaman cemaat zamanıdır.
Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir ve tenfiz-i ahkâm-ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir.

Halife-i şahsî, ancak ona istinad ile vezaifi deruhde edebilir.

Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevî eğer müstakim olsa, ziyade parlak ve kâmil olur. Eğer fena olsa, pek çok fena olur.
Ferdin, iyiliği de fenalığı da mahduddur. Cemaatin ise gayr-ı mahduddur.

Mesnevi-i Nuriye