EY, BİN SENDEN BERİ İSLÂMİYETİN BAYRAKTARLIĞINI YAPAN BİR MİLLETİN TORUNLARI OLAN CENGÂVER RUHLU KARDEŞLERİM !

Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanları ve bizler, Kur'an-ı Azîmüşşan'ın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki;
tahkikî iman dersleriyle, iman mertebelerinde terakki ve teâli ettirsin.

Hem korkak değil, bilakis Risale-i Nur talebeleri gibi;
• cesur ve kahraman
• ve fa'al ve amel-i sâlih sahibi,
• mütedeyyin,
• müttaki
ve bununla beraber, şahsî rahatlık ve menfaatlarını iman ve İslâmiyet'in kurtuluşu uğrunda feda eden, fedai ve mücahid Müslümanlar yetiştirsin,
neme lâzımcılıktan kurtarsın.

• Hem taarruz ve işkenceler ve ölüm ihtimalleri karşısında, tahkikî iman kuvvetinden gelen bir cesaretle, Kur'an ve İslâmiyet cephesinden asla çekilmeyen, "Ölürsem şehidim, kalırsam Kur'anın hizmetkârıyım" diyen
• ve yılgınlık haline düşmeyen sadık ve ihlaslı,
• yalnız Allah rızası için hizmet eden, Nur talebeleri gibi İslâmiyet hâdimleri yetiştirsin, böyle muazzez Müslümanlar meydana getirsin.

EVET BU ASRA ÖYLE BİR KUR’AN TEFSİRİ LÂZIM VE ELZEMDİR Kİ;

Risale-i Nur gibi;
• akıl, fikir ve mantığı çalıştırsın,
• ruh ve kalb ve vicdanı tenvir etsin.
• Müslümanları, beşeri uyandırsın; intibah versin, gafletten kurtarsın.
• Sırat-ı Müstakim olan Kur'an yolunu göstersin.
• Sünnet-i Seniyeye ve İslâmiyetin şeairine muhalif olarak yaptırılan ve yapılan şeyleri fark ettirip, sünnet-i Peygamberîye (Aleyhissalâtü Vesselâm) ittibaı ders versin ve ihya etmek cehdini uyandırsın.

İşte Risale-i Nur'un böyle hâsiyetleri havi bir Kur'an tefsiri olduğu, otuz seneden beri meydandadır ve ehl-i hakikatın tasdikiyle sabittir.

Hem amansız din düşmanlarının plânlarıyla mahkemelere sürüklenen Risale-i Nur talebelerinin müdafaaları;
ve bu talebelerin İslâmiyete hizmetleri esnasında, gizli İslâmiyet düşmanı, insafsız, cebbar zalimlerin entrikalarıyla maruz kaldıkları işkencelerden yılmamak,
şahıslarını düşünmeden, yani şahsî refahlarını İslâmın refah ve saadeti için feda ederek, sıddıkıyetle sebat etmeleri ve eşedd-i zulme mukavemet etmeleri aşikâr bir delil teşkil etmektedir.


KONFERANS