+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: 16,11,2006

 1. #1
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  ÂYET-? KER?ME MEÂL?  Bir mucize gördüklerinde de alaya al?rlar. Derler ki: "Bu ap aç?k bir sihirden başka birşey değil."


  Sâffât Sûresi: 14-15


  16.11.2006
  HAD?S-? ŞER?F MEÂL?  Müslümanlar kardeştir. Takva hariç hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur.


  Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3793


  16.11.2006
  Terörün yegâne çaresi Risâle-i Nur’da  Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmad?ğ? halde, kat’î bilsinler ki, bu memlekette, bu as?rda, milleti anarşilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak yegâne çaresi, Risâle-i Nur’un esasat?d?r.

  Kastamonu Lâhikas?, s. 99

  ***

  Hem hükümet, bu millet ve vatan?n hayat-? dünyeviyesine ve siyâsiyesine ve uhreviyesine pekçok faydas? bulunan bu Kur’ân lemeâtlar?na ve Kur’ân dellâl? olan Risâle-i Nur’a, değil ilişmek, belki tamam?yla terviç ve neşrine çal?şmalar? elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara keffâret ve gelecek şiddetli belâlara ve anarşîliğe karş? bir set olabilsin.

  Sözler, s. 141

  ***

  Risale-i Nur, bu mübarek vatan?n mânevî bir halâskâr? olmak cihetiyle (...)

  Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk akl?n? baş?na al?p Risale-i Nur’u tab’ederek resmen neşretmeleri lâz?md?r ki, bu iki belâya karş? siper olsun. Acaba bu yirmi sene zarf?nda imân-? tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasayd?; bu dehşetli as?rda, acip ink?lâp ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur’ân’?n? ve iman?n? dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?

  Mektubat, s. 467

  ***

  ..anarşistliğin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehşetli çal?şmas?na karş?, Risale-i Nur ve şakirtleri, iman-? tahkikî kuvvetiyle bu vatan?n her taraf?nda o müthiş ifsad? durduruyor ve k?r?yor, emniyeti ve âsâyişi temine çal?ş?yor.

  Lem’alar, s. 260

  ***

  Risâle-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi, ?slâm?n iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arab? birleştirmeye, bu Kur’ân’?n kanun-u esasîlerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar.

  Emirdağ Lâhikas?, s. 458

  ***

  Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden, anarşiliğin, ifsat ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak ?lâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i ?slâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-i ?slâmiye ve Kur’âniyeyi müspet ve müdellel bir şekilde insanl?ğ?n nazar-? tahkikine arz ve ifade etmektedir.

  Barla Lâhikas?, s. 9


  Lügatçe:


  tereddi: Gerileme, alçalma.

  tedennî-i mutlaka: Mutlak geri kalma, alçalma.


  16.11.2006
  ‘Cehennem de olsa beka’ istemek!
  Belirsizlik kadar insan ruhunu s?kan, daraltan birşey olmasa gerek. Onun için ‘En kötü karar, karars?zl?ktan iyidir’ denilmiştir. Bu söz bana, inançs?z bir insan?n ölüm karş?s?nda yaşad?ğ? belirsizlik haliyle ‘Cehenneme girmeye bile raz? oluşu’nu hat?rlat?r. Ayn? zamanda Bediüzzaman’?n, insan ruhunun ebediyete olan meftunluğunu, ‘Cehennem de olsa beka isterim’ vurgusuyla dile getirmesinin hiçbir abart? içermediğini de. Şöyle demiştir o:

  “Bir zaman, küçüklüğümde, hayalimden sordum: ‘Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanat? verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa, bâki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?’ Bakt?m, ikincisini arzulay?p birincisinden ‘Ah!’ çekti. ‘Cehennem de olsa beka isterim’ dedi.”1

  Bediüzzaman, bu vurguyu çokça yapar. Onun bu vurgusu, Risâlelerde, sadece küçüklüğüne ait bir hat?ra olarak değil, ayn? zamanda ‘vicdanî bir hüküm’ olarak da ifade edilmiştir. ?şârâtü’l-?’câz’da şöyle denilir:

  “O kâfir hakk?nda iki ihtimal var. O kâfir, ya ademe gidecektir veya daimî bir azap içinde mevcut kalacakt?r. Vücudun-velev Cehennemde olsun-ademden daha hay?rl? olduğu vicdani bir hükümdür. Zira adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve masiyetlerin de merciidir. Vücut ise, velev Cehennem de olsa, hayr-? mahzd?r...”2

  Vaktiyle bir internet sitesinde, ateist birinin itiraflar?n? okumuştum. Şöyle feryad ediyordu:

  “Şu an hayat?mda yapt?klar?m hiçbir işe yaramayacak m?? S?navdan iyi not almam, sevdiğim k?z?n gözlerine bakmam, karn?m? doyurmam... Bunlar sadece bir hiçten ibaret mi? Yapt?ğ?m şeyler öldükten sonra değerini yitirecek mi? E o zaman ben bunlar? neden yap?yorum? Ne işime yarayacak? Neden şimdi ölmüyorum da illâ güzel şeyleri yapt?ktan, o hisleri yaşamak istedikten sonra ölmek zorunday?m? Cehenneme gitmeye bile raz?y?m. Yeter ki şu an düşündüklerim ve yaşad?klar?m, yani ruhum, akl?m, hiç kaybolmas?n, devam etsin.”

  “Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-? bekadan gelen ağlamalar?n tercümanlar?d?r”3 sözünü hat?rlatan bu feryadlarla, verilecek ön kötü karar?, yani Cehennemi,—inanmay? da denemediği için—kendince belirsizliğe, yokluğa tercih etmekteydi bu kişi. Vicdan?yla söylediği bir sözdü bu. Bediüzzaman’?n “Vücudun—velev Cehennemde olsun—ademden daha hay?rl? olduğu vicdanî bir hükümdür” sözünü teyid ediyordu bu anlamda. Vicdan ise yalan söylemezdi. Çünkü f?tratt?. Öyleyse, çoğunlukla ölümle burun buruna geldiğinde inançs?z insanlar?n sarfettiği bu türden cümleler, samimi itiraflar olmal?yd?.

  ?şte bunlardan biri de seksen üç y?ll?k ömrünün yetmiş y?l?n? Yugoslav komünizmi uğruna harcayan Tito’dur. Onun da, kaç?n?lmaz son olan ölümle yüz yüze geldiğinde, yan?nda bulunan ‘yoldaş’lar?na dilinden şu itiraflar dökülmüş, ama o ‘en kötü karar’ olarak Cehennemi değil, ‘iyi bir karar’ vererek Cenneti dilemeyi tercih etmişti:

  “Yoldaşlar?m, sizlere aç?k bir kalple itirafta bulunmak istiyorum: Ben öldükten sonra, toprak olacaksam, diriliş, ceza veya mükâfat yoksa, benim yapt?ğ?m mücadelenin değeri nedir? Söyleyin bana. Vay, yoldaşlar?m?n kalbine gömülecekmişim veya unutulmayacakm?ş?m veya alk?şlanacakm?ş?m neye yarar? Ben mahvolduktan sonra, beni alk?şlayanlar?n takdir sesleri, kabirde vücudumu parçalayan y?lan ve ç?yanlar? insafa getirir mi? Söyleyin, bu gidiş nereye? Bunlar?n izah?n? Marks, Engels, Lenin yapam?yor... ?tiraf etmek zorunday?m; ben Allah’a, Peygambere ve ahirete inan?yorum art?k. Dinsizlik bir çare değil… Nedense ölüm kap?ya dayanmadan bunu idrak edemiyoruz…”

  Evet, inançs?zl?k hâlet-i ruhiyesinin insan? içine düşürdüğü hallerdir bunlar. Böyle bir durumda insan, f?trat?n?n sesini dinleyip hakikat? bulamazsa yapabileceği iki şey vard?r: Ya vicdan?ndan yükselen hak sese kulağ?n? t?kayarak, dünyan?n zevk ü sefas?ndan yararlanmaya bakacak. Bu ise, Bediüzzaman’?n “Vicdan?ndaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç âlâm-? şedideden kurtulmak için, tesellilerle hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister” sözlerinde ifade ettiği gibi boş bir teselliden ibarettir. Ya da, daha Cehenneme gitmeden Cehennemden beter bir azab? çekmeye raz? olacakt?r. Bu durum ise, insan? yer bitirir, yaşad?klar?n?n hiçbir anlam? kalmaz. Bediüzzaman’?n tâbiriyle “Cehennemden on defa daha fazla dehşetli cehennem azâb? çeker” ve “dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder, lânet okur.” ?şte böyle bir haldir ki, öldükten sonra dirilişe inanmad?ğ? halde, bir umut eseri olarak “Yok olmaktansa Cehenneme gitmeye raz?y?m” bile dedirtebilmektedir insana. Ve ne hazindir ki, eğer iman etmezse, anlams?z bulduğu hayat?na kendi eliyle son vermeye kadar gidebilir bu durum...  Dipnotlar:

  1- Şuâlar, s. 201

  2- ?şârâtü’l-?’câz, s. 81-82

  3- Lem'alar, s. 21

  ?smail TEZER

  16.11.2006
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:39 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 22,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.11.06, 17:56
 2. 19,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.11.06, 18:17
 3. 18,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.11.06, 17:31
 4. 17,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.06, 16:49
 5. 15,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.06, 17:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0