+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: İnsan

 1. #1
  Gayyur hasretdenizi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  137

  Standart

  ?NSAN

  “Ey kendini insan bilen insan!
  Kendini oku!
  Yoksa hayvan ve camid hükmünde
  insan olmak ihtimali var!”

  Kâinat içinde en seçkin varl?k insand?r. ?nsan, cismen küçükse de, mânen kâinattan daha büyüktür.
  “?nsan nedir? Mahiyeti nedir? Vazifesi nedir?” şeklîndeki sorular, tarih boyunca düşünen beyinleri meşgul etmiştir. ?nsanl?ğ?n felsefe ve düşünce tarihi, bu sorular?n cevaplar?n? aray?ş tarihidir. Kimi, insan? ekonomik bir varl?k olarak görmüş; kimi, onu hayvan?n hemen bir üst mertebesinde zannetmiş; kimi, onu sadece madde y?ğ?n?ndan ibaret bir varl?k olarak değerlendirmiştir.
  Kur’ân-?n bize bildirdiğine göre, ilk insan Hz. Adem’dir.
  Hz. Adem,
  • Bütün enbiyan?n pederi
  • Divan-? nübüvvetin fatihas?d?r. Yani, bu ilk insanla beraber peygamberlik müessesesi de başlam?şt?r. ?lk insan, ayn? zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle, bütün peygamberlerin pederi durumundad?r.
  Hz. Adem’in yeryüzünde halife oluşuna alameti “talim-i esma”d?r. Yani, Allah Ona eşyan?n isimlerini, s?rlar?n? öğretmiştir.
  Talim-i esma,
  • Hz. Adem’in dâvâ-y? hilafet-i kübrada mu’cize-i kübras? yani yeryüzüne hilafeti için en büyük mu'cizesidir. Hz. Adem’e talim edilen isimler, insanl?ğa sunulan bütün ilim ve fenleri içine al?r.
  ?nsan, cesed ve ruhtan müteşekkildir.
  Cesed,
  • ?nsan?n hanesi ve yuvas?d?r. ?nsan?n cesedi, en antika san’atlarla süslenmiş, en k?ymettar aletlerle donat?lm?şt?r. Bunlardan bir k?sm?na, ileriki sat?rlarda temas edilecektir.
  Ruh ise,
  • Hayat?n zat?
  • Hayat?n latîf ve sabit cevheri
  • Hayat?n kaynağ?,
  • Hayat?n maddesi,
  • Zihayat, zişuur, nuranî, vücud-u harici giydirilmiş, cami’, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emridir.
  Yani, ruh şuurlu, nuranî, müstakil bir varl?ğa sahip, muazzam kapasiteli, hakikatl?, külliyet kazanmaya kabiliyetli bir varl?k olup, Cenab? Hakk’?n "ol" emriyle yarat?lm?şt?r.


  Mahiyet itibariyle insan,
  • Şu kâinat ağac?n?n en son ve en cemiyetli meyvesi
  • Hakikat? Muhammediye cihetiyle as?l çekirdeği
  • Kâinat Kur’ân?n?n en büyük âyeti
  • ?sm-i âzam? taş?yan âyetel-kürsisi
  • Kâinat saray?n?n en mükerrem/şerefli misafiri
  • O saraydaki canl?larda tasarrufa yetkili en faal memuru
  • Kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlas?nda, varidat ve sarfiyat?na ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler san’atlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve sorumlu naz?r?
  • Kâinat ülkesinin arz memleketinde, ezel ve ebed Padişah?n?n gayet dikkat alt?nda bir müfettişi, bir nevi arz?n halifesi
  • Cüz’i ve külli hareketleri kaydedilen bir mutasarr?f?
  • Gök-yer ve dağlar?n kald?rmas?ndan çekindikleri en büyük emanetin yüklenicisi
  • Çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli
  • Kâinat Sultan?n?n ism-i âzam?na mazhar ve bütün esmas?na en cami’ bir aynas?
  • Konuşmalar?na en anlay?şl? has bir muhatab?
  • Kâinat?n canl?lar? içinde en ziyade ihtiyaçl?s?
  • Hadsiz fakr?yla ve acziyle beraber, hadsiz maksadlar? ve arzular? ve nihayetsiz düşmanlar? ve onu inciten zararl? şeyleri bulunan bir biçare zihayat?
  • ?stidatça en zengini ve hayat lezzeti cihetinde en ac? çekeni
  • Ebediyete en fazla ihtiyaç hisseden, muhtaç olan ve buna en lây?k olan?
  • Allah?n çok harika bir kudret mu’cizesi
  • Bir yarat?l?ş mucizesi
  • Kâinat ağac?n?n
  - en cami’
  - en nazik
  - en nazenin
  - en nazdar
  - en niyazdar bir meyvesi
  • Rububiyetin külli şuunat?na şahit olarak, kesret dairelerinde vahdaniyet-i ?lâhîyenin dellal?.
  • Şu mevcudat içinde bir ustabaş?
  • Şu dünyada kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade edeni
  • Allah’?n rahmet hazinelerinin kuşatt?ğ? şeyleri tartmak, tan?mak için en ziyade mizan ve aletlere malik olan?
  • Kaînat?n en mühim mahluku
  • Zeminin sultan?
  • Esma-y? ?lâhîyeye ait garaibin fihristesi
  • Şuun ve ?lâhî s?fatlar?n bir mikyas?
  • Kâinattaki âlemlerin bir mizan?
  • Bu büyük âlemin bir listesi
  • Şu kâinat?n bir haritas?
  • Şu kitab? ekberin bir fezlekesi (Şu en büyük kitap olan kâinat?n özü, küçük bir misali)
  • Kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi
  • Mevcudata serpilen ve vakitlere tak?lan kemalât?n?n en güzel bir sureti
  • Gayet manidar Rabbani bir mektup
  • Muntazam bir kader kasidesi
  • Büyük kâinat mescidinde secde eden bir kul
  • Kâinat?n mevcudat?yla en ziyade alakadar olan?
  • Bâki cemale bir ayna
  • Sermedi kemale dellal ve muzhir
  • Ebedi rahmete muhtac ve müteşekkir.
  • Binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir canl? makine.
  • Kâinat sahibinin en sevgili ve makbul bir kulu
  • Görülen ve görülmeyen alemlerin bir hülasas?.
  • Arz cesedine üflenmiş bir ruh
  • Esma-y? Hüsnan?n nukuşundaki nakş? âzam. Yani, Cenab? Hakk’?n güzel isimlerinin nak?şlar? içinde en büyük nak?ş. Meselâ, Mimar Sinan’?n bütün eserleri onu gösterir. Fakat Selimiye’de Sinan’?n ustal?ğ? çok daha harikad?r. Onun gibi, bütün varl?klar Allah’? göstermekle beraber, O'nun san’at?n?n zirvesini gösteren varl?k insand?r.
  • Alemin yarat?c?s?n?n muhatab? ve dostu.
  • Rububiyetin kanunlar?na ve icraat tellerine santral gibi bir mazhard?r.

  ?nsan hayat?,
  • Yaz?lm?ş bir kelime
  • Kudret kalemiyle yaz?lm?ş hikmetli bir söz
  • Bütün âleme tecelli eden esman?n odak noktas? hükmünde bir camiiyetle, Zat? Ehad u Samed’e ayna
  • Esma-y? ?lâhîyenin definelerini açan anahtarlar?n mahzeni ve nak?şlar?n?n bir küçük haritas? ve cilvelerinin bir fihristesi
  • Kâinat?n büyük hakikatlerine ince bir k?yas ve ölçü
  • Hayy u Kayyumun manidar ve k?ymettar isimlerini bilen ve bildiren, anlay?p anlatan yaz?lm?ş bir hikmet kelimesi
  • Acz ve zaaf?yla, fakr ve ihtiyac?yla hayat? yaratan?n kudret ve kuvvetine, ğ?na ve rahmetine aynad?r.
  ?nsan hayat?n?n hakiki hukuku,
  • Şuur sahibi olan yarat?klara kendini okutturan Rabbanî bir mektup
  • Yaratan? bildiren bir mütalagâh
  • Cenab? Hakk?n kemalini teşhir eden bir i’lannamedir.
  Vazife ve mertebe noktas?nda insan,
  • Şu haşmetli kâinat?n dikkatli bir seyircisi
  • Şu hikmetli mevcudat?n belağatl? bir lisan-? nat?k? (konuşan bir dili)
  • Şu âlem kitab?n?n anlay?şl? bir mütalaac?s?
  • Şu tesbih eden mahlukat?n hayretli bir naz?r?
  • Şu ibadet eden masnuat?n hürmetli bir ustabaş?s? hükmündedir.
  ?nsan?n ne olduğunu ve ne vazife görmek için yarat?ld?ğ?n? gösteren üstteki veciz ifadelerden sonra, “insan, konuşan bir hayvand?r” şeklindeki bir tarifin ne kadar c?l?z kald?ğ? aç?kça hissedilmektedir.
  ?nsana verilen bütün maddî ve mânevî cihazlar, aletler, latife ve duygular, üstteki zikredilen vazifeleri görmesi için verilmiştir. Hatta, ilk bak?şta onun aleyhine gibi görünen nihayetsiz acz ve fakr,
  • ?nsan? makam-? âlâ-y? ubudiyete uçuran iki kanatt?r. Yani, insan nihayetsiz acz ve zaaf?yla ibadetin en üst makam?na uçabilmektedir.
  Fakr, kenz-i ğ?nad?r. Yani, insan nihayetsiz muhtaç oluşuyla, nihayetsiz ğ?na ve servet sahibi Allah’a iltica eder, Onun rahmetine mazhar olur. Zengin olanlar fakir olanlara verdikleri gibi, gerçek zengin olan Allah, Ona el aç?p isteyenlere verir.
  ?nsan?n mahiyetinde yer alan nefis,
  • Şeytan?n geçici bir talebesi
  • Dalalet ehlinin ve maddeci felsefecilerin bir vekilidir. Bu haliyle nefis, hayat boyu bir mücadelenin vesilesidir.
  ?nsan, gök-yer ve dağlar?n yüklenmekten kaç?nd?klar? ve aczlerini gösterdikleri bir emaneti s?rtlam?şt?r. Bu emanetin pek çok cihetlerinden birisi enedir. Ene,
  • Gizli hazineler hükmünde olan Cenab-? Hakk?n isimlerinin anahtar?
  • Mânâs? kendisinde olmayan ve başkas?n?n mânâs?n? gösteren vücud-u insaniyetin kal?n ipinden şuurlu bir tel,
  • Mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip
  • Şahsiyet-i Ademiyetin kitab?ndan bir eliftir.
  ?nsan, bu ene ile Allah’a muhatap olur. Kendisinde bulunan cüz’i ilim, irade, kudret, san’at gibi şeyler ile Allah’?n sonsuz ilim, irade, kudret, san’at?n?n fark?na var?r.


  ?nsandaki azalar ve duygular,
  ?nsandaki ak?l, kalp, göz ve dil gibi azalar,
  • Ebedi hayat?n esaslar?n? ve ahiret saadetinin levaz?mat?n? temin etmek için verilen, güzel birer Rahmani hediyedir.

  Bunlardan Ak?l,
  • ?nsan?n en k?ymettar cihaz?.
  • Nurani bir cevher.
  • Sahibini ebedi saadete haz?rlayan Rabbani bir mürşid.
  • ?lâhî, kudsi defineleri, hem kâinat?n binler hazinelerini açan p?rlanta gibi bir anahtard?r.
  Kâlp,
  • Varl?klar?n Yarat?c?s?na en nurlu ayna
  • Kâinat?n hadsiz hakikatlerinin mazhar?, medar?, çekirdeği
  • ?nsan makinesinin merkezi ve zembereği.
  • Binler âlemin mânevî haritas?
  • Allah’a müteveccih bir telefon
  • Mânevî hayat?n kaynağ? ve makinesi
  • Gayb âlemlerine karş? pencere
  • ?man?n mahalli.
  • Mazhar-? hissiyat? vicdan, ma’kes-i efkâr? dimağ olan bir latife-i Rabbaniyedir.
  Yani, kalp Rabbani bir latifedir. Hissiyat?n?n görüldüğü yer vicdan, fikirlerinin yans?d?ğ? yer dimağd?r.
  Üstte zikredilen özellikleri mahiyetinde taş?yan kalp, iman?n nuruyla nurlan?r ve Allah’? zikirle şeffafiyet kazan?r.
  Böyle şeffafiyet kazanan selim ve nurani kalbler,
  • Böyle kalpler, gerçeğe yönelik ve ona ulaşan ve gerçeğin kendisinde temessül ettiği küçücük birer marifet arş?,
  • Son derece kapasiteli birer Samedani ayine.
  • Hakikat güneşine karş? aç?lan pencerelerdir. Güneş-misal olan gerçeklere, bu şeffaf pencerelerden bak?l?r.
  Bediüzzaman?n, müstakim ve münevver ak?llar, selim ve nurani kalplerle ilgili şu tespiti son derece dikkat çekicidir:
  Müstakim ve münevver ak?llar, selim ve nurani kalpler, (istikametli ve nurlu ak?llar, selametli ve nurani kalbler)
  • Alem-i gayb ve âlem-i şehadet ortas?nda insani berzahlard?r. ?ki âlemin birbiriyle temaslar? ve muameleleri insana nispeten o noktalarda olmaktad?r.
  Yani, gerek müstakim ve münevver ak?llar, gerekse selim ve nurani kalpler, görülen ve görülmeyen âlemlerin ortas?nda, insana ait geçit noktalar?d?r. ?nsan, gayb ve şehadet âlemleriyle temas?n? ak?l ve kalbi vas?tas?yla yapar. Meselâ, insan kalben Allah’a yalvar?r. Kalp telefonuyla, doğrudan doğruya halini Cenab-? Hakka arzeder. Allah’tan kalbine ilham par?lt?lar? gelir. Akl?na hads şimşeği çakar.
  ?nsan?n en değerli azalar?ndan olan göz,
  • Ruhun penceresidir. (Ruh bu âlemi o pencere ile seyreder)
  • Şu büyük kâinat kitab?n?n bir mütalaac?s?,
  • Şu âlemdeki Rabbani sanat mu’cizelerinin bir seyircisi,
  • Şu dünya bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek ar?s?,
  • ?lâhi kütüphanenin mütefennin bir naz?r?,
  • Kâinat yüzündeki hüsün ve cemal gibi k?ymettar cevher hazinelerinin bir anahtar?,
  • Kalbin s?rlar?na bir aynad?r.
  Azalar?m?zdan dil,
  • Kelime ağac?
  • ?lâhî rahmet hazinelerinin hünerli bir naz?r?
  • Kudret mutfaklar?n?n şükreden bir müfettişi
  • Rahmetin hususi hazinelerinin nezaretçisi
  • Kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santrald?r.
  Mânâ âlemimizi meydana getiren temel unsurlardan biri vicdand?r. Vicdan,
  • ?nsan?n f?trat-? zişuuru. (?nsan?n şuur sahibi f?trat?)
  • Fizik ve metafizik alemlerin birleşme noktas? ve berzah?/ geçit yeri
  • ?ki âlemden birbirine gelen seyyarat?n mültekas? (kavuşma yeri)
  • Akla bir penceredir.
  ?nsanda yer alan hayal ve haf?za gibi latifeler, ak?l ve kalbin yard?mc?lar?d?r. Bunlardan hayal,
  • Akl?n bir hizmetkâr? ve tasvircisidir.
  Haf?za ise,
  • Dimağ?n cebi
  • Alemin haf?zas? olan levh-i mahfuzun küçük bir nümunesi
  • Kalbin mercimek kadar bir sandukças?
  • ?nsan?n dimağ?ndaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi durumundad?r.
  ?nsan, et ve kemikten meydana gelen basit bir canl? değildir. Cesedine göz, kulak, el, ayak gibi organlar tak?ld?ğ? gibi, ruhuna da şefkat, muhabbet, merak gibi latifeler tak?lm?şt?r. Bu latifeler, hiçbir zaman maddeye irca edilemez şeylerdir.
  Bu latifelerden şefkat,
  • ?nsan?n en latîf ve şirin bir seciyesi
  • Allah?n merhametinin bir cilvesi
  • Nurani bir iksir
  • Allah?n rahmetinin en latif, en güzel, en hoş, en şirin bir cilvesidir.
  ?lk anda şefkatle ayn? zannedilen muhabbet,
  • ?nsan?n en lezzetli, tatl? ve k?ymetli hissi
  • Şu kâinat?n bir varl?k sebebi
  • Şu kâinat?n rab?tas? (bağ?)
  • Şu kâinat?n nuru ve hayat?d?r.
  ?nce duygular?m?zdan merak ise,
  • ?lmin hocas?d?r. Yani, eğer insana merak verilmeseydi, ilim diye birşey olmayacakt?. ?nsanlar hiçbir şeyi merak etmeyecekler, araşt?rmayacaklard?.
  ?şte, insan?n mahiyeti böyle k?ymettar cihazlardan müteşekkildir. Bu mahiyetiyle insan, yeryüzündeki bütün elektronik eşyan?n tamam?ndan daha hassas bir yap?ya sahiptir. Gözü harika bir kamera, kulağ? bir anten, haf?zas? bir arşiv, beyni en kompleks bir santral... gibidir.
  ?nsanla ilgili baştan buraya kadar olan k?s?m, bir bütün olarak mütalaa edilirse, insan?n “ahsen-i takvim”de yarat?lmas? s?rr? ortaya ç?kar. “Nefsini bilen Rabbini bilir” mânâs? anlaş?l?r. ?nsan?n küçük bir kâinat olduğu bilinir. ?nsanlar aras?ndaki dereceler tezahür eder. Evet, baz? insan vard?r ki bir damlada boğulur. Baz?lar? da kâinat? aşar, âlemleri ak?l ve kalbinde misafir eder.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:46 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  çok güzel bi yazıymış
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 3. #3
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Ne mutlu kendini bilenlere...

 4. #4
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Alvarl? efe gibi,,"Allah bizleri insan eyleye.." demek geldi içimden..
  h?zl?ca inceledim ama bir daha inceleyecğim inşaallah..
  çok güzel bir derleme olmuş..Allah raz? olsun kardeşim.)


  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey Kendini İnsan Bilen İnsan
  By mesel61 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.02.09, 13:43
 2. İyi İnsan...
  By Garip_Maznun in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.01.09, 14:14
 3. Üstün İnsan İnsan-ı Kamile Karşı
  By slim in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.10.08, 13:57
 4. İnsan Gp'si
  By acizizfakiriz in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.09.07, 06:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0