+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: İnsan Fıtratı, Şiddetle Duâyı İstiyor

 1. #1
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Exclamation İnsan Fıtratı, Şiddetle Duâyı İstiyor


  Hadis-i Şerif Meâli

  Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur. En faziletli sadaka Ramazan’da verilendir.
  Câmiü's-Sağîr, No: 747
  06.08.2009


  İnsan fıtratı, şiddetle duâyı istiyor

  BEŞİNCİ NOKTA
  İmân, duâyı bir vesîle-i katiye olarak iktizâ ettiği; ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi “Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” (Furkan Sûresi: 77) meâlinde ferman ediyor. Hem, “Bana duâ edin, size cevap vereyim” (Mü’min Sûresi: 60.) emrediyor.
  Eğer desen: “Birçok defa duâ ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki, âyet umumîdir; her duâya cevap var,” ifade ediyor.
  Elcevap: Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her duâ için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlûbu vermek Cenâb-ı Hakkın hikmetine tâbidir.
  Meselâ, hasta bir çocuk çağırır: “Yâ hekim, bana bak.”
  Hekim “Lebbeyk,” der. “Ne istersin?” Cevap verir.
  Çocuk “Şu ilâcı ver bana” der.
  Hekim ise, ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binâen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. İşte, Cenâb-ı Hak Hakîm-i Mutlak, hâzır, nâzır olduğu için, abdin duâsına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzûruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat, insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbâniyenin iktizâsıyla, ya matlûbunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez.
  Hem, duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nev'î duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gàyeleri değil. Meselâ, yağmur namazı ve duâsı bir ibâdettir. Yağmursuzluk, o ibâdetin vaktidir; yoksa, o ibâdet ve o duâ, yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o duâ, o ibâdet hâlis olmadığından, kabule lâyık olmaz.
  Nasıl ki, güneşin gurûbu, akşam namazının vaktidir; hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsûf ve husûf namazları denilen iki ibâdet-i mahsusanın vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün nurânî âyetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlâhiyeyi ilâna medâr olduğundan, Cenâb-ı Hak, ibâdını, o vakitte bir nev'î ibâdete dâvet eder. Yoksa, o namaz, açılması ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesâbiyle muayyen olan ay ve güneşin husûf ve küsûflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi, yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve beliyyelerin istilâsı ve muzır şeylerin tasallutu, bâzı duâların evkàt-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakın dergâhına ilticâ eder. Eğer duâ çok edildiği halde, beliyyeler def’ olunmazsa, denilmeyecek ki, “Duâ kabul olmadı.” Belki denilecek ki, “Duânın vakti, kazâ olmadı.” Eğer Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, belâyı ref’ etse, nurun alâ nur, o vakit duâ vakti biter, kazâ olur.
  Sözler, s. 286, (yeni tanzim, s. 505)
  LÜGATÇE:
  Fıtrat: Yaratılış.
  İktizâ: Gerektirme.
  Ayn-ı matlûb: Talep edilenin ta kendisi.
  Lebbeyk: Buyrunuz.
  Ünsiyet: Alışkanlık, dostluk.
  Hevâperestâne: Nefsinin arzularına tapar derecede düşkünlük.
  Heveskârâne: Hevesli bir şekilde.
  Evlâ: Daha iyi.
  Ubûdiyet: İbadet etme, kulluk.
  Semerât: Semereler, meyveler, neticeler.
  Uhrevîye: Ahirete ait, ahiretle ilgili.
  Küsûf: Güneş tutulması.
  Husûf: Ay tutulması.
  Nikap: Peçe, perde, örtü.
  Azamet-i İlâhiye: Allah’ın büyüklüğü.
  Beliyye: Belâ
  Evkàt-ı mahsusa: Hususî vakitler.
  Kazâ: Hükmün yerine gelmesi.
  Ref’: Kaldırma, hükümsüz bırakma.
  Nurun alâ nur: Nur üstüne nur.
  Bediüzzaman Said Nursi

  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

 2. #2
  Yasaklı Üye ahmed kutlucan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesajlar
  22

  Standart

  güzel olmuş..

 3. #3
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  Deccal uluhiyet dâvâ edecek


  Beşinci Mesele
  Rivayette vardır ki, “Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâvâ edecekler ve kendilerine secde ettirecekler.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:508)
  Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Nasıl ki padişahı inkâr eden bir bedevî kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda, hâkimiyetleri nisbetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de, tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevî rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlarını rükûa getirirler demektir.
  Altıncı Mesele
  Rivayette var ki, “Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz.” (Süyûtî, el-Fethü’l-Kebîr: 1:315,) Bunun için bin üç yüz sene zarfında emr-i Peygamberî ile bütün ümmet o fitneden istiâze etmiş, azab-ı kabirden sonra “Mesih Deccalın fitnesinden... Ahirzaman fitnesinden... (sana sığınıyoruz Allah’ım)” (Buhârî, Daavât: 37) vird-i ümmet olmuş.
  Allahu a’lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâp ederler. Meselâ, Rusya’da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın, kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından, seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemalperest erkekler dahi, nefsine mağlûp olup o ateşe sarhoşâne bir sürurla düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebâirleri ve bid’aları, birer câzibedarlıkla pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa, cebr-i mutlakla olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.
  Yedinci Mesele
  Rivayette var ki, “Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar.” (İmam-ı Gazali, İhyâ-i Ulûmiddin, 1:59)
  Ve’l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki: Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır, demektir.
  Sekizinci Mesele
  Rivayetler, Deccalın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş. (Süyûtî, el-Örfî Va’di fî Ahbari’l-Mehdî, 2: 233, 334)
  Lâ ya’lemu’l-gaybe illallah. (Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez) Bunun bir tevili şudur ki: İslâmların Deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (r.a.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccalı Süfyandır, İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccalı ayrıdır. Yoksa Büyük Deccalın cebir ve ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehid olur ve istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.
  Dokuzuncu Mesele
  Rivayetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisât-ı istikbaliye Şam’ın etrafında ve Arabistan’da tasvir edilmiş.
  Allahu a’lem, bunun bir tevili şudur ki: Merkez-i hilâfet eski zamanda Irak’ta ve Şam’da ve Medine’de bulunduğundan, râvîler kendi içtihadlarıyla, daimî öyle kalacak gibi mânâ verip, merkez-i Hükûmet-i İslâmiye yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini, kendi içtihadlarıyla tafsil etmişler.
  Şuâlar, Beşinci Şuâ, s. 503
  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

 4. #4
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Exclamation Deccal uluhiyet dâvâ edecek

  Medresetü’z-Zehra için bir 100 yıl daha kaybetmeyelim

  Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Yeni Eğitimciler Derneğinin düzenlediği panelde, Bediüzzaman’ın Medresetü’z-Zehra projesinin 100 sene önceki gibi bugün de çok taze bir proje olarak gündemde olduğunu belirterek, “Proje 100 sene önce hayata geçirilmiş olsaydı, bugün çok farklı bir Türkiye, Ortadoğu, Asya, Afrika ve dünya manzarasıyla karşılaşabilirdik. Geçen yüzyılı kaybettik, bir yüzyılı daha kaybetmeyelim” dedi.
  Yeni Eğitimciler Derneği tarafından “Küreselleşme Ve AB Ekseninde Eğitimimiz” konusunda düzenlenen panel Hanifi Örnek, Prof. Dr. Adil Bebek ve gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz’ün katılımlarıyla gerçekleşti.

  Haberin devamını okumak için tıklayın.

  Gülsevil Kahriman

  http://www.yeniasya.com.tr/2009/11/24/guncel/h2.htm
  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. şiddetle ferman ediyor ve diyor ki: ..
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.06.20, 15:40
 2. Fıtratı değiştirmek değil, onun mecraını düzeltmek esastır..
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.03.14, 21:01
 3. Kambûr duayı kes.. !
  By mucasoz in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.01.13, 09:47
 4. Nurcular Şiddetle İlişkilendirilemez
  By terennüm in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.07.09, 13:43
 5. Cevaplar: 121
  Son Mesaj: 23.02.09, 16:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0