+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: ''Kıskancım,Yenemiyorum.Ne Yapmalıyım?''

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart ''Kıskancım,Yenemiyorum.Ne Yapmalıyım?''

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Haset evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yand?r?r. Mahsud hakk?nda zarar? ya azd?r veya yoktur.

  Hasedin çaresi:


  Hâsid adam, haset ettiği şeylerin âk?betini düşünsün. Tâ anlas?n ki, rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faydas? az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevî meziyetler ise, zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakârd?r; âhiret mal?n? dünyada mahvetmek ister. Veyahut mahsûdu riyakâr zanneder, haks?zl?k eder, zulmeder.

  Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i ?lâhiyeye, onun hakk?nda ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdetâ kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden, baş?n? örse vurur, k?rar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kal?r
  .


  Uhuvvet Risalesi
  Üstad çok güzel aç?klam?ş,dünyal?k şeyler kalbin alakas?na değmiyor ki hased edilsin...
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:44 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ve de üstad "hased etme,kötüdür" demek yerine hasedin çaresini göstermiş..Allah raz? olsun..

  F?trat? değiştirmek değil, onun mecra?n? düzeltmek esast?r

  Tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatlar? şu zamanda tesirsiz kald?ğ?n?n bir sebebi şudur ki: Ahlâks?z insanlara derler: "Hased etme, h?rs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyay? sevme!" Yani, "F?trat?n? değiştir!" gibi, zahiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, "Bunlar?n yüzlerini hay?rl? şeylere çeviriniz, mecralar?n? değiştiriniz"; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlar?nda bir emr-i teklif olur.
  Mektûbat, s. 38
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:44 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, g?pta, haset ve k?skançl?k olmamal?. Ve hakikat nokta-i nazar?nda olamaz. Çünkü k?skançl?k ve hasedin sebebi: Birtek şeye çok eller uzanmas?ndan ve birtek makama çok gözler dikilmesinden ve birtek ekmeği çok mideler istemesinden, müzâhame münakaşa, müsabaka sebebiyle g?ptaya, sonra k?skançl?ğa düşerler. Dünyada bir şey-i vâhide çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olmas? sebebiyle insan?n hadsiz arzular?n? tatmin edemediği için, rekabete düşüyorlar. Fakat, âhirette tek bir adama beş yüz sene Haşiye mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve yetmiş bin kas?r ve huriler verilmesi ve ehl-i Cennetten herkes kendi hissesinden kemâl-i r?zâ ile memnun olmas? işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette medar-? rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyleyse, âhirete ait olan a'mâl-i salihada dahi rekabet olamaz; k?skançl?k yeri değildir. K?skançl?k eden ya riyâkârd?r; a'mâl-i saliha suretiyle dünyevî neticeleri ar?yor. Veyahut sad?k cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye bakt?ğ?n? bilmiyor ve a'mâl-i salihan?n ruhu, esas?, ihlâs olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karş? bir nevi adâvet taş?makla, vüs'at-i rahmet-i ?lâhiyeyi itham ediyor.
  Haşiye
  Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual: Rivayette gelmiş ki, Cennette bir adama beş yüz senelik bir cennet verilir. Bu hakikat akl-? dünyevînin havsalas?nda nas?l yerleşir?
  Elcevap: Nas?l ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususî ve muvakkat bir dünyas? var. Ve o dünyan?n direği onun hayat?d?r. Ve zâhirî ve bât?nî duygular?yla o dünyas?ndan istifade eder. "Güneş bir lâmbam, y?ld?zlar mumlar?md?r" der. Başka mahlûkat ve zîruhlar bulunmalar?, o adam?n mâlikiyetine mâni olmad?klar? gibi, bilâkis, onun hususî dünyas?n? şenlendiriyorlar, zinetlendiriyorlar.
  Aynen öyle de-fakat binler derece yüksek-herbir mü'min için binler kas?r ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumî Cennetten beş yüz sene genişliğinde birer hususî cenneti vard?r. Derecesi nisbetinde inkişaf eden hissiyat?yla, duygular?yla, Cennete ve ebediyete lây?k bir surette istifade eder. Başkalar?n iştiraki, onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususî ve geniş cennetini ziynetlendiriyorlar.
  Evet, bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangâhtan ve bir ayl?k bir memleketten ve bir senelik bir mesiregâhta seyahatinden ağz?yla, kulağ?yla, gözüyle, zevkiyle, zâikas?yla, sair duygular?yla istifade ettiği gibi, aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fâni memleketteki kuvve-i şâmme ve kuvve-i zâika, o bâki memlekette bir senelik bahçeden ayn? istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregâhtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i bâs?ra ve kuvve-i sâmia, orada beş yüz senelik mesiregâh?ndaki seyahatten, o haşmetli, baştan başa ziynetli memlekete lây?k bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve bu dünyada kazand?ğ? sevaplar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygular?yla zevk al?r, telezzüz eder, müstefid olur. 20.lema
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu hakikati teyid eden bir vak?a:
  Eski arkadaşlar?m?zdan bir adam?n, bir adama karş? adâveti vard?. O adam?n yan?nda senâkârâne onun düşman? amel-i salihle, hattâ velâyetle tavsif edildi. O adam k?skanmad?, s?k?lmad?. Sonra birisi dedi:
  "Senin o düşman?n cesurdur, kuvvetlidir."
  Bakt?k ki, o adamda şiddetli bir k?skançl?k ve bir rekabet damar? uyand?. Ona dedik:
  "Velâyet ve salâhat hadsiz bir hayat-? ebediyenin p?rlantas? gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette k?skanmad?n. Dünyevî kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber, velâyet ve salâhate nispeten, bir âdi cam parças?n?n elmasa nispeti gibidir.
  "O adam dedi ki:"
  Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya ç?kmak için basamaklar?m?z da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için k?skand?m. Âhiret makamât? hadsizdir. O, burada benim düşman?m iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim olabilir."
  Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağ?r bir defineyi taş?mak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taş?yanlara ne kadar kuvvetli eller yard?ma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. K?skanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yard?mlar?n? müftehirâne alk?şlamak lâz?m gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî kardeşlere ve fedakâr yard?mc?lara bak?l?yor ve o hal ile ihlâs kaç?yor? Vazifenizde müttehem olup, ehl-i dalâletin nazar?nda, sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağ? olan, "din ile dünyay? kazanmak ve ilm-i hakikatle maişeti temin etmek, tamah ve h?rs yolunda rekabet etmek" gibi müthiş ithamlara mâruz kal?yorsunuz?
  Bu maraz?n çare-i yegânesi: Nefsini itham etmek ve nefsine değil, daima karş?s?ndaki meslektaş?na taraftar olmak... 20.lame
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Allah raz? olsun sabahtan beri bende k?skançl?ğ? düşünüyordum.Bir şey sormam gerekiyor bizlere k?skançl?k ve bunun gibi duygular?n verilmesinin hikmeti nedir?

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Eğer dersen: "?htiyar benim elimde değil; f?trat?mda adâvet var. Hem damar?ma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum."

  Elcevap: Sû-i hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve g?ybet gibi şeylerle ve muktezas?yla amel edilmezse, kusurunu da anlasa, zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil, vazgeçemiyorsun. Senin, mânevî bir nedamet, gizli bir tevbe ve z?mnî bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haks?z olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtar?r. Zaten bu Mektubun bu Mebhas?n? yazd?k, tâ bu mânevî istiğfar? temin etsin; haks?zl?ğ? hak bilmesin, hakl? hasm?n? haks?zl?kla teşhir etmesin. Uhuvvet risalesş
  Not: Buradaki adavet kelimesi yerine k?skançl?k kelimesi konulup mesele tezekkür edilebilir.

 7. #7
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Fıtratı değiştirmek değil, onun mecraını düzeltmek esastır

  deseler ki, "Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz"; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur.
  Mektûbat, s. 38
  bir de uygulayabilsekk..Rabbim muvaffak eylesin.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 8. #8
  Gayyur shacird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  68

  Standart

  bu gübü hislerin verilmesinin bir hikmeti imtihand?r...

  ayr?ca bu gibi hisler ile cenab? hakk? tan?mak ve bir k?s?m esma ve şuunat?na ayinedar olmak için verilmiş...

  " On Birinci Sözde beyân edildiği gibi, "?nsan öyle bir nüsha-i câmiad?r ki, Cenâb-? Hak bütün esmâs?n? insan?n nefsi ile insana ihsâs ediyor." Tafsilât?n? başka Sözlere havale edip yaln?z üç noktay? göstereceğiz. "33. söz

  devam?n? merak edenler 33. söz 31. pencereye müracaat edebilir...
  " Bir Elime Güneşi, Bir Elime Ayı Verseniz Davamdan Vazgeçmem..." Hz. Muhammed (a.s.m)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Çok İnciniyorum,İncitenlerden Ne Yapmalıyım?...
  By Garip_Maznun in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13.01.09, 19:10
 2. Ne Yapmalıyım, Nerdeyim, Kimim Ben?
  By tuva24 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 30.12.08, 20:31
 3. 2,5 Yaşındaki Çocuğum Çok Hareketli Ne Yapmalıyım?
  By *YEŞİLLİ* in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 30.08.08, 22:49
 4. Bugün İçin Ne Yapmalıyım?
  By Yeni Said in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 21.08.08, 21:41
 5. Kardeşler Sizce Ne Yapmalıyım?
  By dr_muhammed in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 21.03.08, 05:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0